Аңнар хомудалы (Олег Сувакпит)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Аңнар хомудалыБоолуг кижи бисти келгеш,
Бодал-даа чок ада бээр-дир.
Сезингештиң чашты бээрге,
Сегирткештиң туруп бээр-дир.

Хамаанчокка кыра адар
Кандыг херек кылыпкан бис?
Чуртувустуң малы болуп,
Чурттаар эрге бисте чок бе?


Кызыл