Аян -чорук - 2009. Египет (Сат Виктория)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ээлчеглиг аян-чоруктан илеткел


 
Шыяан ам! Эртенгиниң эртенинде, бурунгунуң мурнунда, буга-деге мыйызы, буступ-дужуп турар шагда...
Мен 2 неделя Туттанхамоон, Клеопатра сугнуң чурттунга, кызыл далайга чассып-чассып алгаш келдим. 4,5 шак болгаш Хургада деп хоорайга ужуп чедип келдивис, Москва шагындан 2 шак озалдап турар чорду. Кайнаар-даа көөрге чүгле элезин-не, элезин! Ногаарарып турар теректер, чечектер чугле ында-мында.
Кол чудулгези - ислам! Төп хоорайы - АЛЕКСАНДРИЯ. Ол хоорай средиземный далай-биле чунуп турар. Кызыгаарында Израиль, Турция, Тунис.

Ак элезинниг КЫЗЫЛ-ДАЛАЙ! Ол дег чараш далай чер-ле көрбээн мен! Дустуу Дус-Хөл ышкаш, Суу Төре-Хөл ышкаш. 10 базым кылаштай бээринге чүзүн-баазын оңнерлиг балыктарны болгаш кораллдарны суг карак-шили-биле коруп болур! Чиңге ине ышкаш-даа баар, аскыр-дагааның кудуруунуң оңнуг болгаш калбак-баштыг балыктар,медузалар, даш адаанда хүн-караандан чаштынып чыдар ёжиктер суг-суг!!! Далайның ортузунче катерлеп коралловый рифтерже барып чордувус. Аңаа баргаш далай-дүвүнче тускай хептиг болгаш башкы (дайвер) ынаар шымнып болур. Мен шымнываадым, чүгле ам база кораллдар, балыктар көруп, эштип чоруп турдум. Дыка хадып турар хүнде чораан бис, араай девиденчиг чорду. Ынчалза-даа далай чурттакчыларын көөр дээш коргарым безин уттупкаш чоруп турдум. Ынаар баккылаптарга шуут кайгамчык, чараш хевис чадып каан ышкаш чараш! Кораллдарлыг хая кырынга туруптар болзунза суг дискек адаа хире - далайның ортузунда аан!!! Ол далай дыка дустуг болгаш анаа эштиири берге эвес, сиирленип-даа турбас сен. Оон чурттакчылары (арабтар) араай солун эвес улус чорду, цыганнар ышкаш, кижи чангыс базым-даа бастырбас, кижиден халбактанып, үен-балай чүү-хөөзүн сыгап туруп бээр, мен араай ындыг улустан бужуурганныыр кижи мен. Кандыг-даа дылга чугааланыыр! Херек болза сээң-биле тывалажып суг болур. Мени кыдат, япон семе деп шаг болдулар (чогум шын-шынап Кыдатка чеде бээримге мени кыдаттар орус сен дээр боор чораан- хоктуг чуве!!)
1 хун пляжка дөгээленип чыдыпкаш арны-бажым бүгү-бодум өрттенип калдым... чаар ужурлуг чувелерни ооң мурнунда чагдынып албань (оон мурнунда база черле шоолуг чагдынмас кижи мен). Ылаңгыя арным болгаш думчуум өрттенген))) сактыырга арын-башты далганче сукпан ышкаш тоглап каап частым. Чогум дыка-даа изиг эвес ышкаш, чүге дизе далайдан сериин салгыннап турар болгаш, ынчалза-даа элезинге кыштаар болза бутту өртендир чип турар!

КАИР-КАИР! ол дег шаандагы, эрги, ол дег улуг, ол дег хөктуг, хирлиг хоорай көрбээн мен бо чуртталгамда!!! Ол хоорайга көрбээнин көруп, чивээним чидим! Ында Нил хем чаттылып баткан. Бистиң Енисейден чиңгежек кылдыр көзулду-даа ышкаш меңээ.
Шак ол хоорайда делегейниң 7 кайгамчыктарның бирээзи - ПИРАМИДАЛАР, СФИНКС! Мен ону көргеш чүрээм девидеп, хөөреп, арны-бажым кызып, аскы-сөзум чидип шаг болдум!!!ол хөөкуй пирамидаларны канчап-даа шак болган улус чорду (ол дугайын хөөревэс мен, ону шупту билир)


Египет
2009