Аралаштыр (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Аралаштыр


 
 «Кандыг чор сен?» дээриңге
Харыы берип шыдаар мен бе?
Тергиин чор мен дээримге
Тенек харыы апарбас бе?
Кезек када өөрүп-чайнап,
Херии-херии баскылап боор.
Хензиг дашка тептиккен дег,
Хей-ле черге чазыптып боор.

Бедиктерже үндүр ужуп,
Бергелерни арта халып,
Хей-аът тугу киискип турар
Кедергей-ле хүннер турар.
Ындыг хүнде ажыл чогуур,
Ырак-чоок-даа халаг болбас,
Ыры безин ырлаттынгыр,
Ынакшыл-даа чырыткылыг.

Ынчалза-даа булут келгеш,
Ырмасынчыг чаъзын чаай бээр.
Салдынган хол. Саргаан чүрек.
Сарыг хүнде төнмес ажыл.
Сагыжы бак кижилерден
Чассыг сеткил кударай бээр.
Чамбы-дипте чүгле сен сен.
Даяныптар чырык чок боор.

Кара баарың ажып кээрге,
Каттырар-даа хөөн чидер.
Кадыгланган бодалдарың
Харлыктыр-ла шалбадаптар.
Ындыг өйде чаңгыс чырык-
Ынакшылың камгалап боор.
Чаңгыс-ла сөс, эргим чугаа
Сагыжыңны сергедип боор.

Авакайың карактары
Ай дег чырып көступ кээрге,
Эргеленип, чассып ора,
Эктиң бедип, хөндүрлүр сен.
Улуг дыка мунгарааның
Удаваанда биливиткеш,
Чогум анаа байдал-дыр деп
Чоорту бодап, хөрээң чиигээр.

«Кандыг чор сен?» дигениңге
Харыы берип шыдаар мен бе?
Аажок багай дээримге,
Арын-нүүр чок мегелээй мен.
Тергиин чор мен дээримге
Тенек харыы апарбас бе?
Эки-бакты аралаштыр
Эртип чор мен дизимзе шын.


Кызыл
2014