Андемыркъан и уэрэд

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

* * *


Андемыркъанри,
Уойрэ, Тенджыз тӀуащӀэ гущэмэ къыщалъху,
Шышэр и Ӏуст, Андемыркъаныр къыдокӀыр!

ПщӀэгъуалэ кӀэщӀыр,
Уойра, Андемыркъаным хуагъафӀэ,
Афэхум и быдэр Андемыркъаным щатӀагъэ!

Бгъэшхуэр тохуарзэри,
Уойрэ, Андемыркъаныр, атӀэ, ныдехыр,
ЩӀылъэм къыщехкӀэ джатэпэ-бжыпэкӀэ къыӀахыр!

КъэбэрдеищӀмэ,
Уойрэ, Андемыркъаныр, атӀэ, щызоуэ,
И адэм и унэм Андемыркъаныр мэкӀуэжыр!

Жэрыбэм хохьэри,
Уойрэ, пщӀэгъуалэ кӀэщӀ гущэр еубыдыр,
«БыдапӀэщ» жеӀэри ищхьэм унапӀэр щиӀыгъщ!

ЖырамыӀэнкӀэрэ,
Уойрэ, Андемыркъан гущэмэ и шхыдэщ,
Шхыдэр и бэщэщи езым хуэдэпщхэр лъэщӀыскъым!

И джатэ Ӏэпщэри,
Уойрэ, Лъэпщыр зи къан гущэмэ хуехузыр,
И жанырыбзт, Аущыджэрджэм Ӏэ делъэ!

Шухэр зэдилъмэ,
Уойрэ, лъэрытемыт гущэурэ мэщӀысыр,
ЩӀылъэм щынэскӀэ Андемыркъаныр пшагъуэ гуэрэну мэув!

ЩӀылъэ увыгъэм,
Уойрэ, Андемыркъаным, атӀэ, зресэ,
Уэр и хьэрхуэрэгъут, чынтыпщуэ щауэр псэхужщ!

И зэхэзежэ,
Уойрэ, Аслъэмбэчыпщ гущэри хохутэ,
Былым итынкӀэ, Андемыркъаным нэхъыпэ нарти паущӀкъым!

ХъунщӀэ къищӀынкӀэрэ,
Уойрэ, шууищэ пщӀондэ гущэри фӀэмащӀэщ,
Ди АдыгэщӀыр Елмырзэ къаным хуэкъуэпхъэщ!

Шэр зэдытрапхъэми,
Уойрэ, и афэ гъуапэ гущэри и мэӀут,
Бжыщхьэ зэмыӀур лӀыхъущхьэ нэкӀум и лысщ!

Хуарэ пэнэсри,
Уойрэ, хэщӀапӀэ хэт гущэмэ хэбгъагъуэщ,
Уэр, и щуӀэгъэгъут, Елбичэ гуащэр йогъыхыр!

Джатэр ирихмэ,
Уойрэ, бийм я гущӀыӀу гущэри и гъуэгут,
Игужьым ихьэмэ, Андемыркъаныр нэбэжэ хабзэурэ мэзеплъэ!

И нэр зытеплъэри,
Уойрэ, Жэманшэрыкъ гущэмэ ӀэщӀыкӀкъым,
Бийм ящӀэкӀиемэ Андемыркъаныр, мэл щтэгъэ хабзэу зэрехуэ!

Езы гущэри тэхъути,
Уойрэ, лӀыхъур щэджащэ гущэурэ зи щэгъу,
Ныбжьэгъум и тхьэр Къаниболэтым тикъутэ!

ТхьэкӀэ сигъапцӀэри,
Уойрэ, щӀым и пцӀанапӀэ гущэмэ сришэщ,
Уэр, сащхьэдишэхри, жылэшхуэ пэкӀути сахишэщ!

Сызэхишамэ,
Уойрэ, кхъуэтӀыгъэ мащэ гущэри къысхуащӀыр,
ЛӀапӀэу къысхуащӀым лъэ зэбгъурыткӀэ сафӀилъэщ!

Си япэмкӀэ сыплъэмэ,
Уойрэ, фочауэ лъэс гущэхэр къыщысщ,
СыкъеплъэкӀыжмэ, джатэ кӀэщӀ шухэр къэсащ!

Битуужьри носри,
Уойрэ, и бжыкӀ къуаншэжь гущэри пыӀуидзэщ,
ЗыныредзэкӀ Андемыркъаным, Битум и жакӀэр пегъэщ!

Сыпщыгъупщэнкъым жери,
Уойрэ, и Ӏэпхъуамбищ гущэри дигъакӀуэщ,
Уэ узэхэзекӀуэщ жери, нэкӀу и дамыгъэр тридзащ!

ШэрэджыкӀэпс жери,
Уойрэ, ХъыукӀэ псынэ гущэмэ лъыр хашэ,
Уэр, мы мывэ къуршым Андемыркъаныр Ӏэдэгъумылъэу хагъащӀэ!