Ажыл (Антон Үержаа)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


АжылАжылды кым таалал диди?
Чаңгыс борбак үрезинни черге хөмгеш,
Чаш төл ышкаш, чүрек-биле чылды дагап,
Ажыг дерни аъш-чем кылып, азырааштың,
Аңмаар долу дүжүт аары — амыр деп бе.

Суглаңгылар адыштардан оюлгаштың,
Сугну солуп, кургаг дойга холужарга,
Тууйбу үнер... Туруглар дег дээрде шашкан
Тудуг-бажың кылып каары — оюн деп бе?

Эзим, сыннар, хорум-көшке чиндип чорааш,
Эргек хире эртине-даа танып аары,
Чүректерни, чүглүг ышкаш, ужуксун дээш,
Шүлүк, ырны бижип каары — белен деп бе?

Ажылды кым таалал диди?
Ажылды кым хинчек диди?
Чыжыр алдын сыргаланган чараш кыс дег,
Сыпта тараа уян, ээлдек мөгеш кыннып,
Комбайнның хомузунга ойнап турда,
Хову, шөлге иженири даржыктыг бе.

Орай кежээ чүгүрүктү мунувуткаш,
Олбукталган делгем тайга тазын тепкеш,
Сылдыстарга катчы берген эрээн-ала
Чылгы бөлүп халыдары — шыланчыг бе?

Чаштар ойнап, хөлегезин дөжензин дээш,
Садчыгашка чодураажык тарып каары,
Адыш часкап, арат чоннуң дилеп турда,
Аян ырны салып бээри — берге деп бе.
Ажылды кым хинчек диди?


Кызыл