Адыиф

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Уынэ -
Мэз атакъэри къыхэлъэти
Ор си Адыиф
Шыр кӀэлъэтыри уысшӀуеукӀ
Ор си Адыиф

Жъыу-
Е-о-ой,е-о-ой
Ор си Адыиф
Шыр кӀэлъэтыри уысшӀуеукӀ
Ор си Адыиф

Уынэ -
Чъыгъы чӀэгъыми учӀэслъхьэнти
Ор си Адыиф
ХьэкӀэ-къуакӀэмэ уысшӀуашхын
Ор си Адыиф

Жъыу-
Е-о-ой,е-о-ой
Ор си Адыиф
Шыр кӀэлъэтыри уысшӀуеукӀ
Ор си Адыиф

Уынэ -
Чъыгъы шъхьапэми сэ уисхьэнти
Ор си Адыиф
Къоэлэ – Бзыумэ усшӀуашхын
Ор си Адыиф

Жъыу-
Е-о-ой,е-о-ой
Ор си Адыиф
Шыр кӀэлъэтыри уысшӀуеукӀ
Ор си Адыиф

Уынэ – Тэ тадэжьыми сэ усхьынти
Ор си Адыиф
Хымэ хьадэр бо гоон
Ор си Адыиф

Жъыу-
Е-о-ой,е-о-ой
Ор си Адыиф
Шыр кӀэлъэтыри уысшӀуеукӀ
Ор си Адыиф

Уынэ – Шъо шъуадэжьыми сэ усхьынти
Ор си Адыиф
Зэкъошиблымэ сашӀолӀыкӀ
Ор си Адыиф

Жъыу-
Е-о-ой,е-о-ой
Ор си Адыиф
Шыр кӀэлъэтыри уысшӀуеукӀ
Ор си Адыиф

Уынэ –
Е-о-ой,е-о-ой
Ор си Адыиф
Тыдэ гущэми сэ усхьын
Ор си Адыиф