Адыге Республикэм и гимн

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

<Wikisource:National anthems

Адыге Республикэм и гимн

Гущыlэхэр — Мэщбэшlэ Исхьакъ
Орэдышъор — Тхьабысым Умар

Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.

Жъыу:

Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
Республикэу тигугъэ лъаг —
Уилъэнкън хъишъэр фэlуат.

Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Жъыу

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ншъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Жъыу

Тэ тыщыlэфэ — егъашlэмъ —
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Жъыу