Πελοπόννησος

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Πελοπόννησος
by Iosif Kaisaris
March for piano, opus 132, dedicated to Major General I. Papadiamantopoulos

[ 1 ]

[ 2 ]

\version "2.18.2"
\paper {
 myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}
\header {
 title = "Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
 subtitle = "ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ"
 composer = "Ι. ΚΑΙΣΑΡΗ"
 tagline = ""
}

\layout {
}

upper = \relative c'' { 
 \key d \major \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120 }
 
 % line 1 %
 <d d'>4_\ff <d d'>8. <d d'>16
 <d d'>8[ <a a'> <fis fis'> <g g'>]
 <a a'>[ <fis fis'> <d d'> <e e'>]
 <fis fis'>4 r
 <e e'>8. <fis fis'>16 <g g'>8 <b b'>
 <a a'> <fis fis'> <d fis d'> <e g e'>

 % line 2 % 
 <fis a fis'> r <e g e'>4^>
 <d fis d'>8 a'16\> a a8 a\! 
 \repeat volta 2 {
   <fis' a>4_\p <fis b>8.^( <d fis>16)
   <fis a>8 <fis a> <fis a> r
   <fis a d> e'16( d) cis8 b
   <g a cis>4~<g a cis>8 r
   <g b>4 <g cis>8.^( g16) 
 
 % line 3 %
  <g b>8 <g b> <g b> r
  <g a cis> d'16 (cis) b8 a
  <d, fis b>4 ~ <d fis b>8 r
  <fis a>4 <fis b>8. (<d fis>16)
  <fis a>8 <fis a> <fis a> r
  <fis a d> e'16 (d) cis8 b

 % line 4 %
  <e, a cis>4 ~ <e a cis>8 r_\f
  <e e'>4 <fis fis'>8. <cis cis'>16
  <e cis' e>8 <e cis' e> <e cis' e> r
  <e gis d'>8 e'16 (d) cis8 b 
 }
 \alternative {
  {<cis, e a>8 r r4}
  {<cis e a>8_\ff <a a'> <b b'> <cis cis'>}
 }
 % line 6 %
 %\repeat volta 2 { % 
 \bar ".|:" % comment this to unify code %
  
  <d d'>4 <d d'>
  <d d'>8 <fis fis'> <e e'> <d d'>
  <d d'>8. <cis cis'>16 <cis cis'>8 <g' g'>
  <cis, cis'> <g g'> <a a'> <b b'>
  <cis a' cis>4 <cis a' cis>
  <cis a' cis>8 <e cis' e> <d b' d> <b g' b>

 % line 7 %
  <b g' b>8. <a fis' a>16 <a fis' a>8 <fis' a fis'>
  <a, fis' a> <a a'> <b b'> <cis cis'>
  <d d'>4 <d d'>
  <d d'> <dis dis'>
  <fis fis'>8. <e e'>16 <e e'>8 <dis dis'>
  <e e'> <g b g'> <fis a fis'> <e g e'>
  
 %} % comment this to unify code %
}

lower = \relative c { 
 \clef "bass" \key d \major \time 2/4
 
 % line 1 %
 <d d'>4 <d d'>8. <d d'>16
 <d d'>8[ <a a'> <fis fis'> <g g'>]
 <a a'>[ <fis fis'> <d d'> <e e'>]
 <fis fis'>4 r4
 <fis b e g> <g b e g>8 <g b e g>
 <a a'> <d d'> <b b'> <bes bes'>

 % line 2%
 <a a'> r <a, a'>4^>
 <d d'>8 a''16 a a8 a 
 
 % line 2 begining of repeat %
 \repeat volta 2 {
   d,8 <fis a> a, <fis' a>
   d <fis a> a, <fis' a>
   d <fis a> a, <fis' a>
   e <g a> a, <g' a>
   cis, <g' a> a, <g' a>
 % line 3 %
   cis, <g' a> a, <g' a>
   e <g a> a, <g' a>
   d <b b'> <a a'> <fis fis'>
   <d d'> <fis' a> a, <fis' a>
   d <fis a> a, <fis' a>
   d <fis a> a, <fis' a>
 % line 4 %
   e <a cis> e <a cis>
   <e, e'> <a' cis> e <a cis>
   cis, <e a cis> a, <e' a cis>
   <e, e'> <gis' b d> e <gis b d> 
 }
 \alternative {
   {<a, a'> <g! g'!>16 (<fis fis'>) <e e'>8 <fis fis'>}
   {<a a'> r r4}
 }
 % line 6 %
 %\repeat volta 2 { % 
 \bar ".|:" % comment this to unify code %
 
  d8 <fis a> a, <fis' a>
  d8 <fis a> a, <fis' a>
  e <g a> a, <g' a>  
  e <g a> a, <g' a>  
  e <g a> a, <g' a>  
  e <g a> a, <g' a>  
 
 % line 7 %
  d <fis a> a, <fis' a>
  d <fis a> a, <fis' a>
  d <fis a> c <fis a>
  b, <d g> a <fis' a b>
  g, <e' g b> <g, g'> <e' g b>
  <g, g'> <e e'> <d d'> <g g'>

 %} % comment this to unify code %
}


\score {
 \new PianoStaff \with {instrumentName = #"Piano"} <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
}
[ 3 ]

\version "2.18.2"
\paper {
 myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}
\header {
 tagline = ""
}

\layout {
}

upper = \relative c'' { 
 \key d \major \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120 }
 
 % line 1 %
  <e g e'>8. <d fis d'>16 <d fis d'>8 <e g e'>
  <d fis d'> <cis e cis'> <fis a fis'>8. <e g e'>16
 %}% % volta %
 % \alternative { %
   \set Score.repeatCommands = #'((volta "1"))
  {<d fis d'>8 fis,16 fis fis8 fis
   a_\ff <a a'> <b b'> <cis cis'>}
   \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
   \set Score.repeatCommands = #'((volta "2"))
  {<d fis d'>8 r <d fis d'>8. <d fis d'>16
   <d fis d'>4 r4_\markup{\italic "Fine"} \bar"||"}
   \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
 %}%
 
}

upperTrio = \relative c' { 
  \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120 }
  \key g \major  
 \repeat volta 2 {
  <b d g>8^> <b d g>16 <b d g> <b d g>8 <b d g>
  <b d g> <b d g> <b d g> <b d g>
  d'2(
  d4 e8.)( b16)
  d2~
  d4 e8.( fis16)
  g4 fis8.( g16)
  b4 a8.( g16)
  fis4.( dis8)
  e4 r 
  e2~
  
  e4 fis8.( dis16) | e2~e4 fis8. (g16) | <c, a'>4 <b gis'>8.( <c a'>16) | <e c'>4 <d b'>8.( <c a'>16) | <c a'>4.( <b g'>8)
  <b d>4 r_\f | d2~|d4 e8.(b16) d2~|d4 e8.(fis16) | g4 fis8.(g16)| <d d'>4 <c c'>8.(<b b'>16)
  <b b'>4. <a a'>8 | <c e>4 r
  <e c' e>2_\ff~ <e c' e>8 <e c' e> <fis d' fis>8. <e c' e>16 \bar "||"
  <e c' e>4. <d b' d>8 <g b g'>4 <g, g'>8. (<a a'>16)
  
  <b b'>8 <e e'> <d d'>4~ <d d'>8 <a a'> <c c'> <fis, fis'>
  }
  \alternative {
  { <a c a'>2 (<g b g'>4 r}
  { <g b g'>8 r <c d fis>4^> <b d g>8 <b d g>16 <b d g> <b d g>8 r \bar"||"}
 }
 }

lower = \relative c { 
 \clef "bass" \key d \major \time 2/4
 
 % line 1 %
  <a a'>8 <fis' a d> a, <fis' a d>
  a, <g' a cis> a, <g' a cis>
 % \alternative { %
  {<d fis a d> a'16 a a8 a 
  a a b cis}
  {<d, d'>8 r <d d'>8. <d d'>16 
  <d d'>4 r \bar"||"}
 %}%
}

lowerTrio = \relative c' { 
 \clef "bass" \key g \major \time 2/4
 \repeat volta 2 {
  <g, g'>8 r r4 | d'8 r b r | <g g'> <b' d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> 
  g <b d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> | g <b d> b, <b' d> | c, <e a c> a, <e' a c>
  c <a' c> e <a c> | a, <e' a c> e, <e' a c> | a, <e' a c> c <e a c> |

  a, <e' a c> e, <e' a c> | a, <e' a c> c <e a c> | d <fis a c> d <fis a c> | d <fis a c> d <fis a c>
  g, <g' b>16 <g b> <g b>8 <g b>
  d <g b> b, <g' b> | <g, g'> <b' d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> | g <b d> d, <b' d> | gis <b d> e, <gis b d>
  a, <e' a c>16 <e a c> <e a c>8 <e a c>
  c <a' c> e <a c>
  a, <e' a c>16 <e a c> <e a c>8 <e a c>
  c <e a c> a, <e' a c> \bar "||"
  d <g b> d <g b> d <g b> d <g b>
  
  d <g b> d <f gis b> | d <fis a c> d <fis a c>
 }
 \alternative {
  {d <fis a c> <d, d'> <fis' a c>| <g, g'>4 r} 
  {<g g'>8 r8 <d' d'>4^> | <g, g'>8 <g g'>16 <g g'> <g g'>8 r\bar"||"}
 
 }
}

\score {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
}

\score {
 \new PianoStaff \with {instrumentName = #"Trio"}<<
  \new Staff = "upperT" \upperTrio
  \new Staff = "lowerT" \lowerTrio
 >>
 \layout { }
}


\score {
  << \unfoldRepeats {\upperTrio }
 \unfoldRepeats { \lowerTrio } >>
 \midi { }
}