Ýar çeker

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ýar çeker
by Magtymguly Pyragy


ÝAR ÇEKER


Taňry söýen Muhammediň ummaty:
“Bismilla!” diýp, owwal hakny ýar çeker.
Biimanlar hergiz görmez jenneti.
Dowzah içre köp azaplar bar, çeker.

Gam çekip, ahýrýet öýün gazanlar,
Hakykaty, şerigaty düzenler,
Jepa çekip, hak ýolunda gezenler
Säher turup, tagatlaryn ir çeker.

Adam ogly kyýamat gün bolanda,
Mümüniň günähi galmaz teninde,
Pul-syrat üstünde, heýhat gününde,
Sopularny keramatly pir çeker.

Ter açylan täze güller solanda,
Ezraýyl adamýň janyn alanda,
Kyýamat ahyry – magşar bolanda,
Süýthorlary, gybatkeşi nar çeker.

Saparkeşler ýyrak ýoldan gaýdanda,
Agyr ýükli şütürleri haýdanda,
Lagar çöküp, ýükü galsa meýdanda,
Myzlamasyn hatardaky ner çeker.

Meýdan içre baryp, söweş gurulsa,
Towusdyryp, arap atlar sürülse,
Bir goç yigit galyp, boýny burulsa,
Anyň aryn at ýürekli şir çeker.

Kimler gezer biribara ýalbaryp,
Kimler gezer hakykatda ýol ýörip,
Bir biçäre görse – duran telmuryp,
Amyň işin gaýet gerçek är çeker.

Magtymguly, işiň düşse mert bile,
Namart batyr olmaz jedel-şert bile,
Duş gelende hemra bolsaň gurt bile,
Her çend bolsa, at üstünde ar çeker.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.