Ölmesden burun

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ölmesden burun
by Magtymguly Pyragy


ÖLMESDEN BURUN


Saglygyň gadryny bilgil, hasta bolmasdan burun,
Hastalyk şükrüni kylgyl, täki ölmesden burun,
Düz ýeriň gadryny bilgil, derýa dolmasdan burun,
Gämide hüşgär oturgyl, girdaba gelmesden burun,
Ýaşlygyň gadryny bilgil, tä ulalmasdan burun.

Ulaldyň – köňlüňdedir ýalgan jahanyň söýgüsi,
Gözleriň gözel görüp, sepi günähe goýgusy.
Tilleriň gybat kesip, lap-ýalan sözler aýgysy,
Hatyryň ýüz-müň perişan, ketgudalyk gaýgysy,
Ne ajap hoş hal idiň, özüňni bilmesden burun.

Ýaradan ýadyňdadyr, başyň yowuz halda eken,
Ötse ýüz ýyl, ýada düşmez, belli hoş halda eken,
Ömrüňni bihuda tutma, pursatyň elde eken,
Degse bir bady-hazan soldyr seni gülde eken,
Gülni ýadyňdan çykarmaü, täki solmasdan burun.

Akly-huşuňga ýetişdiň, eýlediň seýrany sen,
İstär idiň jemg edem, bu külli Eýrany sen,
İýmediň bir dem parahat taňry bergen nany sen,
Heý, habaryň barmydyr, bu jahanyň myhmany sen,
Azygyň taýýary kyl kerwen çekilmesden burun.

Galmamyş bu köne dünýä Rüstem ile Zalyňa,
Garra bolma iki günlük iýgu-içgu, malyňa,
Hakykat aryfny gör, atlasny berdi şalyňa,
Tur säher, Magtymguly, ýygla bu gün öz halyňa,
Tanla ol magşar güni derläp uýalmasdan burun!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.