Òran don Prionnsa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Òran don Phrionnsa (1751)
by Alasdair mac Mhaighstir Alasdair
154087Òran don Phrionnsa1751Alasdair mac Mhaighstir Alasdair

Òran don Phrionnsa

O hì ri rì, tha e tighinn,
O hì ri rì, 'n rìgh tha bhuainn;
Faigheamaid ar n-airm 's ar n-èideadh,
'S breacan an fhèilidh an cuaich.

'S èibhinn leam fhìn, tha e tighinn,
Mac an rìgh dhlighich tha bhuainn,
Slios mòr rìoghail dan tig armachd,
Claidheamh is targaid nan dual.

'S ann a' tighinn thar an t-sàile
Tha 'm fear àrd as àille snuadh,
Marcaich' sunndach nan steud-each
Rachadh gu h-eutrom san ruaig.

Samhail an Fhaoillich a choltas,
Fuaradh-froise 's fadadh-cruaidh,
Lann thana na làimh gu cosgairt,
Sgoltadh chorp mar choirc' air cluain.

Torman do phìoba 's do bhrataich
Chuireadh spiorad bras san t-sluagh;
Dh'èireadh ar n-àrdan 's ar n-aigne,
'S chùirte air a' phrasgan ruaig.

Tàirneanach a' bhom 's a' chanain,
Sgoilteadh e 'n talamh le chruas,
Fhreagradh dha gach beinn 's gach bealach,
'S bhòdhradh a mhac-tall' ar cluas.

Gur mairg dan èideadh san là sin
Còta grànd' den mhàdar ruadh,
Ad bhileach dhubh is cocàd innt' -
Sgoiltear i mar chàl mun cluais.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse