Çilimkeş

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Çilimkeş
by Magtymguly Pyragy


ÇILIMKEŞ


Hak seni raýyňa goýmuş jahanda,
Ede bileniň et munda, çilimkeş!
Diwan gurlan güni hasap jaýynda,
Jowabyň nämedir anda, çilimkeş!

Kuwwatyň kemelder, güýjüň az durar,
Keýpi kellä gelse, aklyň azdyrar,
Süňňüňü syzdyrar, etiň gyzdyrar,
Bir nyşana budur sende, çilimkeş!

El götergil beýle nähak talaşdan,
Puluň köýer, içiň ýanar bu işden,
Erte garnyň doldurarlar araşdan,
Zähmi çykmaz, galar janda, çilimkeş!

İki dünýä ýagşylyk ýok egriýe,
Kişi bolsaň, gadam goýgul dogruýa,
Binamaza, gybatkeşe, ogruýa
Ýoldaş bolar yowuz günde çilimkeş!

Magtymguly, möwlam jandan ýakyndyr,
Çilim bir şor suwdur, ten bir zemindir,
İman bir tilkidir, göwre bir hindir,
Tilki tüssä dözmez hinde, çilimkeş!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.