Çilim çekmegil

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Çilim çekmegil
by Magtymguly Pyragy


ÇILIM ÇEKMEGIL


Janyňa kast etme, düýdkeşim, özüň,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!
Pendim bu, roza tut, oky namazyň,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa,
Agzyn açyp, haşlap girer goýnuňa,
Her zaman zäherni salar iniňe,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Tenleriň tisginip, andan gaçar sen,
Suwsuzlykdan zäher-zakgum içer sen,
İçim ýandy diýip, agzyň açar sen,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Ýylan aýdar: “Bu gün gaçar sen menden,
Ol hakyň emridir, aýrylman senden”,
Oşal wagtda bizar bolar sen andan,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Ýalançy dünýäde isteme wepa,
Ot iýmek bolarmyş bizowk-u sapa,
Düýdkeşler ummat däl diýdi Mustapa,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Bu dünýä panydyr, durmaýyn geçer,
Her kimse akyldyr, bil, andan gaçar,
Şeýtana ýol berme, imanyň öçer,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Amanat janyňa kylmagyl töhmet,
Sarpasy nedir, gel, sen imdi pähm et,
Magşar gün nä diýr sen, jowabyňny aýt,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

İblise berme, ýuwtmagyl nary,
Gül diýip özüňe salmagyl hary,
Bigaýratlyk etme, saklagyl ary,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Terk eýle çilimi, dogry dur haka,
Her zaman toba diýp, tutgul sen ýaka,
Diýrlermiş, suw bermez düýdkeşe sakka,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

İçdigiň zakkumdyr, iýdigiň otdur,
Bilmez sen, şeýtanlar kesbiňe şatdyr,
Bu gün hoşnud bolsaň, taňla heýhatdyr,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Bir sapar hatadan çekipdir Aly,
Seýl üçin sähraga çykypdyr weli,
Bir mesjidi görüp zerli-sapaly,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Mesjidi görüpdir ajaýyp zada,
Tomaşa eýleýip, girmiş pyýada,
Sütüni syýamyş, örtenmiş oda,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Oşol demde gaýdyp gelmiş resula,
Habaryn söýlemiş sahyp usula:
“Sütüni syýamyş nädir wusula?”
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Resul aýdy: “Aly eşitdim sözüň,
Sypatyň, suratyň görüpdir gözüň,
Düýdkeşlik zyýandyr, eşitgil özüň,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Görüp sen mesjidi, turpa ýaranmyş,
Şeýtap saňa bu gün keýpi berenmiş,
Anyň üçin sütün oda bürenmiş,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Adamyň sütüni – bilgil, – imany,
Bu şeýtan mekriden saklagyl any,
Gapyl bolsaň ýakar, etme gümany,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil”!

Şol pursatda Haýdar çykdy meýdana,
Gahr ile kast etdi lagyn-şeytana,
Şondan bäri şeýtan boldy pynhana,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Andan owwal şeýtan äşgär gezermiş,
Adam aldap, dinin beýle bozarmyş,
“Bissimilla!” diýseň, umyt üzermiş,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle,
Sapar kylmak lazym, azygyň eýle,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.