Çilim

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Çilim
by Magtymguly Pyragy


ÇILIM


Dostlarym, duşman biliň, älemde bir bardyr çilim,
Eýle mahbup eýlemäň, bir gareti-jandyr çilim,
Suzlaban haly demi bir afgyýy-myrdar çilim,
Tartar uzyn kaýdyga, göýä ki zengardyr çilim,
Kaýda bolsa dowzahylar, bezmide bardyr çilim.

Tüşgeç ol mejlis era, her kim çeker, bimar eder,
Al bilen aldap seni her dem özige zar eder,
Sag-salamat goýmaýyn imdi özige ar eder,
Gol-aýagyn şel kylyp, halk içre any har eder,
Bu sypatlar birle ol, çekäň ki, betkärdir çilim.

Kah-kah eýläp her zaman ol, görseter bet hüýüni,
Burnuňyzga ysgaýyp, almaň oşol bet buýuny,
Eý, musulmanlar, halal diýp, kylmaňyz hiç oýuny,
Ahyrýetniň oýun etseň, tiz goýuň bu oýuny,
Ahyrýetniň oýun etmeselerge derkardyr çilim.

Her kişi hoş hal olupdyr jim-u lam, mim atyga,
Nige pikr etmes oşol kim bu pelitniňzatyga,
Mündürer göýä any her dem şeýatin atyga,
Syhr edip her dem any, tartar özüniň katyga,
Çünki betkärdir gözige daýyma bardyr çilim,

Gul-gul eýläp her säher ol, agzydan otlar saçar,
Her kişi akyl durar kim, beýle bet buýdan gaçar,
Kim any elge alar, göwsün anyň sary açar,
Ygtykat etse halal diýp, dini-yslamdan geçer,
Dini-yslamdan geçerge bir sebäpkärdir çilim.

Şeýle duşmandyr ki, taňla syryňyz paş eýleýip,
Wagty ýetmez solduryp, bu jismiňiz läş eýleýip,
Gaýgy-hasrat ýok ekende çeşmiňiz ýaş eýleýip,
Her zaman düýt ýuwduryp, hem öýkenňiz daş eýleýip,
Bary gapyl olmaňyzlar şeýle betkärdir çilim.

Eý, ýaranlar, nähý kylmyşdyr any bizge aht,
Pikir edip, zikr eýledi kim, halk era abdyssamat,
Tebdil etmek, nähý kylmak işini bizge ne het,
Kim ki müňkür bolsa, anyň aldyda bardyr lahat,
Aýdadyr Magtymguly, bu bendäge nardyr çilim.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.