Jv/Alkitab/Jansz/Wahjoe

From Wikisource
(Redirected from Jv/Alkitab/Jansz/Wahyu)
Jump to navigation Jump to search

Panneau travaux.png

Kaca iki lagi digarap
Pitulung aksara mawa tandha diakritis:

Diakritis: É é È è Ê ê ô

Aksara nglegana:

Aksara pasangan: ꧀ꦲ ꧀ꦤ ꧀ꦟ ꧀ꦕ ꧀ꦖ ꧀ꦫ ꧀ꦬ ꧀ꦏ ꧀ꦑ ꧀ꦢ ꧀ꦣ ꧀ꦠ ꧀ꦡ ꧀ꦱ ꧀ꦯ ꧀ꦮ ꧀ꦭ ꧀ꦥ ꧀ꦦ ꧀ꦝ ꧀ꦞ ꧀ꦗ ꧀ꦙ ꧀ꦪ ꧀ꦚ ꧀ꦘ ꧀ꦩ ꧀ꦒ ꧀ꦓ ꧀ꦧ ꧀ꦨ ꧀ꦛ ꧀ꦜ ꧀ꦔ

Aksara swara: ꦿ

Angka & tanda baca:


KITAB WAHJOE
ANGGITANÉ, RASOEL - JOCHANAN

BAB 1. Poerwaka.[edit]

1. Iki wahjoené Jésoes Kristoes kang saka peparingé Allah, kanggo nedahaké marang para abdiné apa kang pinasti ènggal kelakon. Enggoné meḍaraké lantaran malaékat
2. oetoesané marang Jochanan abdiné, ija ikoe kang neksèni bab pangandikané Allah Ian paseksiné Jésoes Kristoes, apa
3. sabarang kang woes didèleng. Rahajoe wong kang matja Ian para kang ngroengokaké pangandikaning pamedar wangsit iki sarta netepi apa kang katoelisan ing kéné, awit-déné waktoené woes tjeḍak.

Adangijah, pamoedji Ian pametja bab bakal rawoehé Goesti.[edit]

4. Lajangkoe jochanan toemekaa marang pasamoean pitoe kang ana ing tanah Asi; sih rahmat Ian tentrem rahajoe anaa ing kowé saka Pandjenengané kang ana, Ian kang ing ngoeni ana, sarta kang bakal rawoeh, apadéné saka
5. Roh pitoe kang paḍa ngajap ing damparé, sarta manèh saka Jésoes Kristoes, seksi kang setya toehoe, kang pambajoen saka ing antarané wong mati Ian ratoené para ratoe ing boemi. Kang woes ngasihi kita sarta ngoembah mbirat
6. dosa kita klawan rahé, Ian kang woes ngangkat kita dadi ratoe ngiras imam soemaos marang Allah ija kang Rama,- Pandjenengané ikoe kang'sajogya kagoengan kaloehoeran Ian kawasa langgeng toemeka ing delahan. Amin.
7. Lah Pandjenengané rawoeh kairing ing mega Ian angger mripat bakai ndeleng, dalah Wong kang woes paḍa njoeblesi sarirané, sarta sakèhé para djinis saloemahing boemi bakai paḍa sambat-sambat karana saka Pandjenengané.
8. lja, Amin. Ingsoen iki Sang Alfa lan Sang Oméga, kang moerwani lan kang moengkasi, mangkono pangandikané Pangéran Allah, kang ana, Ian kang ing ngoeni ana, sarta kang bakal rawoeh, kang Mahakawasa. Jochanan diketingali déning Goesti Jésoes, kaḍawoehan noelis lajang marang pasamoean pitoe ana ing tanah Asi.
9. Akoe Jochanan, kang ija dadi sadoeloermoe, Ian kantjamoe moenggoeh ing sangsara toewin ing keraton sarta ing sabar. mantepé Jésoes Kristoes, lagi ana ing poelo kang aran Patmos karana saka pangandikané Allah Ian paseksiné
10. Jésoes Kristoes. Mbeneri ing dinané Goesti akoe lagi ngragasoekma sarta ngroengoe swara ana ing boerikoe,
11. banteré kaja swaraning kala sangka, pangandikané: jngsoen iki Sang Alfa Ian Sang Oméga, kang wiwitan Ian kang wekasan." (Jes. 44:6; 48: 12.) sarta manèh: ,Apt kang sira deleng ikoe toelisana ing lajang Ian kirimna marang pasamoean pitoe kang ana ing tanah Asi: menjang ing Efesoes, ing Smirna, ing Pergamoes, ing Tijatira, ing
12. Sardis, ing Filadèlfia, Ian ing Laodikéja." Akoe toemoeli -minger arep weroeh swara apa kang mangandikani akoe. Sawoesé minger akoe toemon ana padamaran mas pitoe,
13. sarta ing tengahé padamaran pitoe maoe ana kang mada warna Poetrané manoesa, ngagem djoebah kang toetoeg
14. ing sampéjané, Ian ing djadjané apaningset mas. Mastaka Ian rémané paḍa poetih kaja kapas, goemilang kaja saldjoe,
15. Ian tingalé kaja oeroebing geni. Sampéjané apinda swasa goemilap, katoné mengangah kaja kaobong ana-ing prapèn.
16. Lan swarané kaja goemrodjogé banjoe akèh. Astané kang tengen nggegem lintang pitoe, sarta toetoeké mijos pedangé kang landep mempan kiwa tengen. Apadéné wadanané
17. kaja srengéngé soemorot sakatogé. Anadéné bareng akoe weroeh ing Pandjenengané, toemoeli ambroek ana ing ngarsaning sampéjané kaja mati, bandjoer ditoempangi astané kang tengen sarta dipangandikani mangkéné: „Adja wedi, Ingsoen iki kang wiwitan Ian kang wekasan (Jes. 18. 44-: 6; 48 : 12.) sarta kang asipat gesang.
18Karodéné Ingsoen woes nglampahi séda, mangka lah Ingsoen gesang langgeng toemeka ing delahan. Amin. Apa manèh Ingsoen
19. kang njepeng sorogé teleng palimengan Ian ing pati. Apa kang sira deleng Ian kang ana ing samengko toewin kang
20. bakal kelakon ing tembé, ikoe toelisana. Moenggoeh wadiné lintang pitoe kang sira deleng ana ing astaningsoen tengen, Ian padamaran mas pitoe, ikoe mangkéné: Lintang pitoe ija ikoe malaékaté pasamoean pitoe, Ian padamaran pitoe kang sira deleng ija ikoe pasamoean pitoe."

BAB 2.[edit]

Lajang kiriman marang pasamoean ing Efesoes. 1. „Sira noelisa marang malaékaté pasamoean ing Efesoes, mangkéné: Iki pangandikané kang nggegem lintang pitoe ing astané tengen, kang mlampah-mlampah ana ing 2. tengahé pandamaran mas pitoe, dawoehé: Ingsoen ngoedan6ni ing panggawénira, toewin marang rekasanira Ian kaantepanira, sarta jèn sira wegah marang wong doeraka, Ian woes ndadar marang wong kang pada ngakoe-akoe 3. rasoel mangka doedoe, wasana sira temoe goroh. Karodéné sira mbetahaké kangélan sarta doewé kaántepan, Ian nindakaké kang rekasa karana asmaningsoen, ora kongsi lesoe. 4. Moeng sira ana kang Soenwaoni, ija ikoe déné sira woes 5. ninggal ing katresnanira kang wiwitan. Kang ikoe sira élinga saka ing ngendi enggonira keplorod, Ian mratobata sarta nglakonana panggawénira kang wiwitan. Menawa ora mangkono, Ingsoen mesti doemrodjog ngrawoehi sira, sarta bakal njingkiraké padamaranira saka ing panggonané, ija 6. ikoe menawa sira ora mratobat. Nanging sira ana saprakara, ija ikoe déné sira sengit marang lakoené para wong -7. gelengan Nikolaita, kang ija Soensengiti oega. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna apa kang dadi pangandikané Roli marang para pasamoean. Sing sapa oenggoel, ikoe bakal Soenparingi mangan wohé wit pangoeripan, kang ana ing tengahé Pirdoesé Allah."

Lajang kiriman marang pasamoean ing Smirna. „Lan sira noelisa marang mala6katé pasamoean ing Smirna, mangkéné: Iki pangandikané kang wiwitan Ian kang wekasan. (Jes. 44 : 6; 48 : 12.) kang woes séda mangka 9. gesang manèh, dawoehé: Ingsoen ngoedanèni ing panggawénira, Ian ing sangsara toewin kamlaratanira, (nanging sira soegih) apadéné ing pangala-alané wong kang ngakoeakoe jahoedi man.-ka doedoe, malah pada dadi goejoebané 10. iblis. Sira adja wedi ing sao6jigalia sangsara kang bakal sira alami. Lail iblis bakai nglebokaké sawenèhing panoenggalanira ing koendjara, soepaja sira pada kadadara, sarta sira bakal ketaman ing sangsara lawasé sepoeloeh dina, sira ditoehoe temen nganti toemeka ing pati, temah bakal 11. Soenparingi makoetaning Icaoeripan. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna- apa kang dadi pangandikané Roh marang para pasamoean. Sing sapa oenggoel, ikoe bakal kalis ing pati kang kapindo." Lajang kiriman marang pasamoean ing Pergamoes. .12. „Lan sira noelisa marang malaékaté pasamoean ing Pergamoes, tnangk6n6: Ild pangandikané kang kagoengan 13, pedang, kang landep mempan kiwa tengen, dawoehé: Ingsoen ngoedanèni ing panggaw6nira, Ian ana ing ngendi pamanggonira, ija ikoe ing panggonan dampaté iblis. Ewad6né sira ngoegemi ing asmaningsoen, sarta ora kongsi njingkoer ing pratjaja marang Ingsoen, dalah ing nalikané -Antipas dadi seksiningsoen kang toehoe temen, kang dipatèni ana ing antaranira, ing padoenoengané iblis. 14. Moèng sira ana sawatara kang Soenwaoni, ija ikoe déné kanggonan wong kang paqa ngoegemi woelangé Balham, kang ngadjani Balak masangi sandoengan marang wong BanisraO, soepaja pada mangana sesadjèning brahala sarta 15, lakoea djina. Mangkono oega sira ija kanggonan wong kang pada ngoegemi woelangé gelengan Nikolaita, kang 16. Soensengiti. Sira mratobata. Menawa ora, Ingsoen mesti doenlrodjog ngrawoehi sira, sarta bakal nempoeh perang 17. marang wong maoe klawan pedangé toetoekingsoen. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna apa kang dadi pangandikané Roh marang para pasamoean. Sing sapa oenggoel, ikoe bakal Soenparingi mangan man kang sinamar, sarta Soenparingi watoe poetih, lap watoe ikoe katoelisan djenengé anjar, kang ora kaweroehan ing wong kedjaba moeng kang nampani." Lajang kirtman marang pasamoean ing Tijatira. 18. „Lan sira noelisa marang mala&W pasamoean ing Tijatira, mangkéné: Iki pangandikané Poetrané Allah, kang tingalé kaja oeroebing geni, Ian sampéjané apinda swasa 19. goemilap, dawoehé: Ingsoen ngoedan6ni ing panggawerura Ian ing katresnan toewin pangabdi, apad6né ing, pratjaja Ian kaantepanira, kang sarta jèn panggaw6nira kang kari 20. ikoe ngloewihi saka kang, dingin. ' Moeng sira ana sawatara kang Soenwaoni, ija ikoe déné wong wadon kang djeneng lzabO, kang ngakoe-akoe nabi, sira oedja memoelang Ian nasaraké para abdiningsoen, kapoerih lakoe djina 21. Ian mangan sesadjèning brahala. Mangka wong maoe woes Soeparingi inah soepaja mratobata enggoné lakoe -djina, 22. Hanging ora nganti mratobat. Lah Soengloentocngaké ing patoeron dadi lara, Ian para bédangané Soentempoeh ing sangsara gedé, menawa pada ora mratobat marèni pra 23. tingkahé. Apad6né anak-anaké bakal pada Soentoempes. Temahan sakèhé Pasamoean bakal pada soemoeroep jëm Ingsoen iki kang noepiksani ing gindjel Ian djantoeng. Sarta Ingsoen bakal malesaké sawidji-widjiné panoenggalanira mitoeroet sapanggawénira. (Jirm. 17 : 10; 11 : 20. 24. Masm. 7 : 10). Ananging sira wong lij.ané kang aria, ing Tijatira, sapira kang pada ora kanggonan woelang ikoe maoe, Ian kang ora ngawroehi ing wadiné iblis (kaja eng 25. goné pada ngarani) ikoe Soendawoehi mangkéné: Sira pada ora Soenetrapi momotan lijané, moeng apa kang sira 26. doeWèni ikoe koekoehana nganti sarawoehingsoen. Déné sing sapa oenggoel Ian netepi' ing ajahaningsoen kongsi toemeka ing wekasan, ikoe bakal Soenampili pangawasa 27. mengkoe para bangsa, bakal diengon klawan teken wesi, pada karemoek kaja barang grabah, (Nlàsm. 2 : 9.) ija kaja enggoningsoen woes nampeni pangawasa saka Ramaning 28. soep. Apadéné bakal Soenparingi lintang pandjer ésoek. 29. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna apa kang dadi pangandikané Roh marang para pasamoean."


BAB 3.[edit]

Lajang kiriman marang pasamoean ing Sardis. 1. „Lan sira noelisa marang malaékaté pasamoean ing Sardis, mangkéné: lki pangandikané kang mengkoe Rohé Allah pitoe Ian lintang pitoe, dawoehé: Ingsoen ngoedanéni ing panggawénira, jén sira kaaranan oerip, mangka.dasar 2. mati. Sira tangija Ian njantosakna apa kang kari kang ngarepaké mati. Awitdéné lelabetira ikoe Soentemoe ora 3. sampoerna ana ing ngarsané Allahingsoen. Kang ikoe sira élinga keprijé enggonira námpani Ian ngroengoe, sarta ikoe tetepana Ian mratobata. Anadéné menawa sira ora melék, Ingsoen bakal ngrawoehi sira kaja nialing, sarta sira bakal ora soemoeroep pisan, wajah apa enggoningsoen ngrawoehi 4. sira. Ananging ing Sardis kono sira ija kanggonan wong sawatara kang ora nglontongi sandangané, ija ikoe kang bakal pada nd6rèk ing satindakingsoen klawan menganggo 5. poetih, amarga woes sembada. Sing sapa oenggoel, ikoe bakal menganggo poetih kaja mangkono, Ian djenengé mesti bakal ora Soenbirat saka ing boekoe kaoeripan, sarta djenengé bakal Soenakeni ana ing ngarsané Ramaningsoen 6. Ian ing ngarepané para malaékaté. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna apa kang dadi pangandikané Roh marang para pasamoean." Lajang kiriman marang pasainoean ing Filadèlfija. 7. „Lan sira.noelisa marang malaékaté pasamoean ing Filadèlfia, mangkéné: Iki pangandikané Sang Soetji, Sang Sadjati, kang ngasta sorogé Dawoeḍ Samasa ngengakaké, ora ana kang ngoentji, samasa ngoentji, ora ana kang S. ngengakaké. Pawoch6: Ingsoen ngoedanéni ing panggawénira. Lah sira woes Soenparingi lawang kang menga ana ing ngarepira, Ian ora ana kang bisa ngoentji. Awit sanadyan karosanira setitik, sira woes netepi ing pa 9. ngandikaningsoen sarta ora njélaki asmaningsoen. Lah sira Soenparingi sawenèhing panoenggilaning goejoebané iblis, kang pada ngakoe-akoe Jahoedi mangka doedoe, ananging goroh. Lah wong ikoe bakal Soentekakaké lap Soendadèkaké pada soemoengkem ana ing ngaiepé sikilira sarta pada 10. nganggep Jen Ingsoen kang woes ngasihi sira. Sarèhné sira woes roemeksa marang pangandikahingsoen bab sabar mantep, moelané Ingsoen ija bakal ngreksa marang sira, kaoewalaké saka waktoené pangrentjana kang bakal nekani ing sadjagad kabèh, ngrentjana marang wong kang pada manggon ana ing boemi. Lah doemrodjog rawoehingsoen. 11. Apa kang sira doewèni ikoe koekoehana, soepaja adja ana 12. kang ngepèk makoetanira. Sing sapa oenggoel, ikoe bakal Soendadèkaké sesaka ana ing dalemé Allahingsoen, Ian bakal ora metoe saka ing kono manèh. Karodéné bakal Soentoelisi asmané Allahingsoen Ian araning negarané Allahingsoen, Jeroesalèm kang anjar, kang toemoeroen saka ing swarga saka Allahingsoen,, apa déné asmaningso . en 13. kang anjar. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna apa kang dadi pangandikané Roh marang pasamoean." Lajang kirintan marang pasamoean ing Laodikéja. 14. „Lan sira noelisa marang malaékaté pasamoean ing Laodikéja, mangk6n6:. Iki pangandikané Sang Amin, seksi kang setya toehoe Ian sadjati, kang moerwani satoemitahé 15. Allah, dawoehé: Ingsoen ngoedanèni ing panggaw6nira, jèn sira ikoe ora adem, ora panas. Bok ija sira. aqema, 16. oetawa panasa. Kang ikoe sarèhné sira ikoe manget. manget, ora adem, ora panas, moelané bakal Soenlepèh 17. saka,ing toetoekingsoen. Sarèhné sira doewé oedjar: Akoe iki soegih, moebra-moebroe, ora kekoerangan apa-apa,, mangka ora soemoeroep jPn sira ikoe kang apes, memelas, 18. mlarat, pitjak, kawoedan, moelané rembagingsoen marang sira: toekoea marang Ingsoen mas kang binesot ing geni, soepaja sira dadia soegih, Ian sandangan poetih, soepaja sira manganggoa Ian adja nganti kelair nistaning kawoedanira,, apadéné sipat, kagawé njipati mripatira, soepaja WAHJOE 1j. -4. 661 19. bisaa ndeleng. Jèn ta moenggoeh ingsoen, sapa wong kangSoenkasihi ikoe Soenwelèhaké Ian Soenwoeroek. Kang ikoe 20. sira ditaberi Ian mratobata. Lah Ingsoen djoemeneng ana ing ngarep lawang sarta notok-notok. Menawa ana wong kang ngroengoe swaraningsoen bandjoer ngengani lawang, Ingsoen bakal loemebet manggihi maringi boedjana, Ingsoen bakal kepoengan *karo wong ikoe Ian Wong ikoe karo 21. Ingsoen. Sing sapa oenggoel, ikoe bakal Soenwenangaké loenggoeh satata klawan Ingsoen ana ing damparingsoen, pada kaja Ingsoen sawoesé oenggoel ija bandjoer lenggah 22. satata klawan Ramaningsoen ana ing damparé. Sing sapa doewé koeping, ngroengokna apa kang dadi pangandikan6. Roh marang para pasamoean."

BAB 4.[edit]

Tetingalan ing swarga; dampaté Allah, para pinitoewa patlikoer Ian makloek papat. 1. Sawoesé mangkono akoe toemop, lah ing swarga ana Iawangé menga, sarta kang diagin woes dakroengoe rna-. ngandikani akoe kaja swarané kalasangka, ikoe ngandika rnanèh: ,Sira moenggaha mréné, bakal Soentedahi apa 2. kang pinasti kelakon ing tembé." Pada sanalika akoe ngragasoekma. Lah ing swarga ana dampar kapasang, 3. Ian ana kang pinarak ing dampar maoe, maagka kang pinarak ikoe sawangané pinda sotya jaspis Ian sardi, Ian ing saoebengé dampar ana ldoewoeng6, kang sawang 4. ané pinda djoemeroeḍ Anadéné saoebengé dampar maoe ana dampaté -patlikoer, Ian ing dampar ikoe akoe weroeh ana pinitoewa patlikoer lenggah pada mengagem poetih, 5. sarta ing sirahé ngagem makoeta Mas. Maagka dampar tengah maoe metoe bleqègé Ian gloedoegé toewip swarané, lap ing ngarepané dampar ana oboré pitoe pada moerneb, ija ikoe RoU Allah pitoe. 6. Karodéné ing ngarepané dampar ana kang kaja segara gedah pinda kristal. Sarta ing satengahé dampar Ian saoebengé ana makloek papat, pada kebak mripat ana ing 7. ngarep Ian ing boeri. Makloek maoe kang sapisan apinda 662 1 WAHJOE 4, 5. singa, kang kapindo apinda pe(ik, kang keteloe ikoe rainé kaja manoesa, Ian kapaté apinda manoek garoeda 8. mabou. Nakloek papat maoe sidji-sidjiné ana swiwiné nenem, saoebengé Ian ing djeroné paja kebak mripat. Apad6né ora pegat-pegat rina-wengi enggoné pada ngoetjap mangkéné: „Soetji, soetji, soetji Pangéran Allah kang Mahakawasa, ingkang wonten ing -ngoeni, saha ingkang 9. wonten ing samangké, sarta ingkang badé rawoeh." Anad6né saben-saben makloek maoe pada njaosaké pamoedji Ian kaoermatan toewin sokoer marang Pandjenengané kang pinarak ing dampar, kang gesang langgeng salawas-lawasé. 10. Para pinitoewa patlikoer bandjoer pada soemoengkem ana ing ngarsané kang pinarak ing dampar, sarta soedjoed marang kang gesang langgeng salawas-lawasé, Ian rij& - 1èhaké makoetané ana ing ngarepané dampar klawan 11. moendjoek mangkéné: „Doeh Pangéran, Toewan ingkang sajogya moendoet pamoedji toewin kaoermatan saha pangawasa, amargi Toewan ingkang nitahaken samoekawis, sarta wontenipoen toewin doemadosipoen poenika margi saking karsa Toewan."

BAB 5.[edit]

Tetingalan kitab pepes(Ming karsané Allah, Ian Sang Tjempé kang ngoeqart'. 1. Akoe toemoeli toemon ing astané tengen kang pinarak ing dampar ana kitabé kang katoelisan ing djero Ian ing 2. djaba, kekantjing klawan tjap pitoe. Bandjoer akoe toemon ana malaékat kang prakosa ngoewoeh-oewoeh klawan swara kang banter: „Sapa kang sembada ngoedari kitab 3. ikoe Ian nglèt&i tjapé?" Mangka ing swarga Ian ing boemi toewin sangisoré boemi ora ana kang bisa ngoedari 4, oetawa ngiling-ilingi kitab maoe. Akoe toemoeli nangis, kepati, amarga ora ana kang tinemoe sembada ngoedari Ian 5. matja oetawa ngiling-ilingi- kitab ikoe. Sawidjining para pinitoewa maoe bandjoer ngandika marang akoe: „Adja nangis., Lah Sang Singa kang saka trah Jahoeda, ojodé Dawoed, ikoe woes oenggoel, temah bisa ngoedari ki tabé Ian ngl&t6ki tjapé pitoe." 6. Akae bandjoer toemon, lah ing satengahé dampar Ian makloek papat, toewin ing satengahé para pinitoewa maoe ana tje1upé djoemeneng katoné kaja woes kasembelèh, singaté pitoe Ian tingaIé pitoe, ija ikoe Rohé Allah pitoe 7. kang kalampahaké menjang saloemahé boemi. Tjempé ikoe bandjoer njelak sarta mendet kitab maoe saka astan& tengen 8. kang pinarak' ing dampar. Bareng woes mendet kitab6, makloek Ian pinit(;ewa patlikoer toemoeli pada soemoengkem ana ing ngarsané Sang Tjeznp6, sidji-sidjin& njekel tjlempoeng Ian bokor mas kebak isi ratoes, ija ikoe 9. ibarat pandongan& para soetji. Sarta pada ngidoengaké kidoeng anjar, temboeng6: „Toewan ingkang sembad-a mendet kitab poenika sarta ngl6t6ki tjapipoen. Amargi Toewan sampoen nglampahi kasembel6h neboes tijang soemaos ing Allah sarana rah Toewan, saking antawisipoen sao6ngah djinis kalijan temboeng toewin bangsa miwah 10. oemat. Saha Toewan dadosaken ratoe ngiras imam soemaos ing Allah kawoela, sarta bade sami ngratoni wonten ing boemi." 11. Akoe toemoeli toemon, sarta ngroengoe swarané mala6kat ak6h ing saoebengé dampar Ian makloek toewin para pini 12. toewa, tjatjalié maleksan maèwoe-6woe, pada njeboet klawan swara banter: „Sang Tjempé ingkang sampoen nglampahi kasembel6h poenika sembada namp6fli pangawasa Ian kasoegihan, sarta kawitjaksanan saha kaseWn, toewin kaoermatan, miwah pamoedji Ian pangalembana." 13. Bandjoer sadéngah toemitah kang ana ing boemi toewin sangisoré boemi, sarta kang ngambah ing segara, apad6né samoebarang kang ana ing sadjroné ikoe maoe kab'eh, dakroengoe pada njeboet mangk6n6: „Pangalembana Ian kaoermata6, toewin pamoedji sarta wis6sa sajogya kadarbé ing Pandjenenganipoen ingkang pinarak ipg dampar saha Sang Tjempé sekalijan, langgeng salami 14. laminipoen." Mangka makloek papat pada njeboet: „Amin." Sarta para pinitoewa patlikoer bandjoer pada soemoengkam soedjoed marang Pandjenengané kang gesang langgeng salawas-lawasé.


BAB 6.[edit]

PanglètW tjap papat kang dingin. Tetingalan prija papat noenggang gang djaran•. 1. Soemoeroepkoe bareng Sang Tjempè woes ngl6t6k tjapé kang sawidji, akoe bandjoer ngroengoe makloek papat kang sawidji ngoetjap, swarané kaja gloedoeg, temboeng6: 2. ,Maraa ndelenga." Toemoeli akoe toemon, lah ana djaran poetih, kang noenggangi njekel ganq6Wa, sarta kaparingan makoetan, bandjoer metoe klawan oenggoel, Ian soepaja 3. oenggoela. Bareng woes nglètèk tjapé kang kapinoo, akoe ngroengoe makloek kang kapindo ngoetjap, ternboeng6: 4. „Maraa ndelenga." Toemoeli ana djaran lijané metoe," oelesé abang branang, sarta kang noenggangi kaparingan kawasa moeloeng roekoen saka ing boemi, soepaja wong pada patèn-pinatènana. Mangka prija ikoe katjekelan pedang geq6. 5. Bareng woes nglètèk tjdpé kang k6te!oe, akoe ngroengoe makloek k9ng keteloe ngoetjap, temboeng6: „Maraa, ndelenga." Bandjoer akoe toemon,.Iah ana djaran ireng, 6. sarta kang noenggangi -njekel tradjoe. Toemoeli akoe ngroengoe swara ana ing tengahé makloek papat, oenin6: ,Gandoem satjentak sadinar, Ian sair teloeng tjentak sadinar. D6né lenga Ian anggoer adia. koroesak." 7. Bareng woes nglètèk tjapé kang kapat, akoe ngroengoe swarané makloek kang kapat, pangoetjap6: „Maraa, 8. ndelenga." Bandjoer akoe toemon, lah ana djaran djandjan I biroe, sarta kang noenggangi djenengé si antaka, lan dietoetaké d6ning teleng palimengan. lkoe pada kaparingan pangawasa matèni isiné boemi saprapat sarana pedang Ian pailan sarta pagebloeg toewin d6ning beboeroning boemi. PanglètW tjap kang kelima. Pasambaté para kang mati sahid, Ian enggoné pa4a kalipoer. 9. Bareng woes nglètèk tjapé kang kelima, akoe toeTnoeli toemon ing sangisoré rnesb6h ana njawané para kang woes kapat6nan karana saka pangandikané Allah Ian karana paseksi kang kadoew6. Manglia ikoe pada ngoewoeh oewoeh klawan swara banter, oendjoeké: „Doeh Pangéran ingkang Mahasoetji sarta sadjati, ngantos pinten laminipoen anggèn Toewan boten ngrampoengi prakawis saha ma-lesaken rah kawoela dateng tijang ingkang sami manggèn 11. wonten ing boemi." Sidji-sidjiné toemoeli kaparingan boesana poetih, sarta pada kadawoehan saranti sawatara mangsa engkas, kongsi toemeka sageneping tjatjahé para kantjané abdi lan para sadoeloeré,. kang ija bakal dipatèni pada kaja déwèké.' PangMtW tjap kang kanem. Roesak.é langit Ian boemi. 12. Bareng woes nglètèk tjapé kang kanem, akoe toemoeli toemon, lah ana lindoe gedé, Ian srengéngé dadi ireng kaja 13. kantong woeloe, sarta remboelan dadi kaja getih, toewin lintangé langit pada rontog marang boemi, kaja wit andjir enggoné ngrontogaké wohé isih njadam, samasa kaojag 14. ojag déning angin gedé. Apadéné langit laroed kaja lajang kang kagoeloeng, sarta sakèhé goenoen.- Ian poelo pada 15. kaelih saka ing panggonané. Bandjoer para ratoe ing boemi lan para najaka toewin para soegih, sarta para panèwoe pradjoerit Ian para kang kawasa, apadéné sakèhé batoer toekon Ian wong mardika, pada ndelik menjang ing 16. goewa-goewa Ian tjorah-tjorah ing goenoeng, sarta pada njelatoni marang goenoeng Ian parang, pangoetjapé: Akoe djoegroegana Ian aling-alingana saka paningalé kang pinarak ing dampar Ian saka bebendoené Sang Tjempé, 17: sabab dinaning bebendoené kang wingit woes tekan, mangka kang koewawa nadahi sapa.

BAB 7. Para abdiné Allah dietjapi.[edit]

1. , Sawoesé mangkono akoe toemon ana malaékat papat djoemeneng ing podjoké boemi papat, pada njandet angining boemi papat, 'soepaja adja ana angin nijoep marang daratan oetawa marang segara toewin marang 2. sadéngaha wit-witan. Sarta akoe ndeleng malaékat lijané minggah saka ing wétan mbekta tjapé Allah kang asipat 22 gesang, bandjoer ngoewoeh klawan swara banter marang malaékat papat kang pada kaparingan pangawasa ngroesak 3. ing daratan Ian ing segara, temboeng-L ,Adja ngroesak ing daratan octawa ing segara aan ing weit-witan, nganti toemeka en-gon kita woes pada ngetjapi para abdiné Allah 4. kita ing batoeké." Akoe toemoeli ngroengoe tjatjahé kang pada kaetjapan. Panoenggalané taleré Banisraèl kabèh kang kaetjapan ana saketi patang leksi patang èwoe. 5. Tiler jahoeda kang kaetjapan saleksa rong èwoe, taler Roebèn saleksa rong èwoe, taler Gad saleksa rong èwoe, 6. taler Asèr saleksa rong èwoe, taler Naftali saleksa rong 7. woe, taler Manasèh saleksa rong èwoe, taler Simeon saleksa rong èwoe, taler Lèwi saleksa rong èwoe, taler S. Isachar saleksa rong èwoe, taler Djeboeloen saleksa rong èwoe, taler joesoep saleksa rong èwoe, taler Binjamin kang kaetjapan saleksa rong èwoe. Tetingalan golongané para kang mati sahid panding kai?ioct',-tèn. 9. Sawoesé mangkono akoe toemoeli toemoa, ]ah ana c,oloii„.ii akèh, iing won- akèh kang ora kena diwilang dénin- g 1 wong, saki sakèhé para oerrat aan djinis toewin bangsa sarta temboeng, ng-adeg ana ing ngarepané dampar aan ing ngarsané Sang Tjernoé, pada kaboesanan poetih aan 10. tangané njekel papah koerma. Ikoe pada ngoewoeh klawan swara asroe, oendjoeké: „Karahajon poenika sajogya kadarbé ing Allah kawoela ingkang pinarak ing dampar 11. saha .Sang Tjempé." Anadéné sakèhé malaékat pada mapan ana irg saoebengé dampar aan para pinitoewa toewin makloek papat. Bandjoer rainé pasla la soemoengkem ana ing ngarepané dampar sarta pada soedjoed marang 12. Allah, oendjocké: „Amin. Poedji aan kaloehoeran sarta kawitjaksanan, toewin panoewoen saha kaoermatan, miwah kawasa poenapa déné kasektèn poenika sajogya kadarbé ing Allah kawoela langgeng salami-laminipoen, Amin." 13. Toerroek; ana sawicti;miig para pinitoewa njambeti pangandika marang akoe mangkéné: „Kink pada kaboesanan 14. poetih kond ;koe sapa, aan pinangkané ing ngendi?" Atoer wangsoelankoe: „Toewan, poenika sampéjan ingkang oeninga." Bandjoer ngandika marang akoe: ,Ikoe para kang mentas saka ing sangsara gedé, sarta woes pada ngoembah Ian moetih boesanané ing rapé Sang Tjempé. 15. Moelané pada ngadep ing ngarepaning Oampar& Allah Ian pada ngabekti ing Allah ring wengi ana ing padalemané, toewin bakal pada diajomi déning kang pinarak ing dampar. 16. Bakal pada ora ngelih manèh Ian bakal ora ngelak rnanèh, sarta bakal ora kena ing soemoeké srenOngé oetawa ing 17. sadéngaha pepanas. Amarga bakai pada diengèn déning Sang Tjempé kang ana ing satengahé dampar, dadi pa- ngiridé menjang toeking hanjoe kang oerip. Hangka Allah bakal ngoesapi sakèhé loeh saka ing mripaté." (Jes. 49 : 10. Masm. 23 : 2. Jes. 25 : 8).

BAB 8.[edit]

PaizgtWU tjap kang kepitoe. Tetingalan malatikat pitoe kang pada katjepengan kalasangka, kalasangka papat kang 4ingin pada kaoenèkaU. 1. Bareng Sang Tjempé woes nglètèk tjapé kang kepitoe, toemoeli ing swarga sidem pramanem watara setengah 2. djam soew6n&. Sarta akoe weroeh malaékat pitoe kang ngadep ana ing ngarsané Allah pada kaparingan kala 3. sangka pitoe. Bandjoer ana malaékat lijané madjeng sarta mapan ana, ing sanqingé rnesbèh njepeng padoepan mas. Toernoeli kaparingan ratoes akèh, soepaja dioeworna karo pandongané sakèU para soetji ana ing mesb&h mas kang 4. ana ing ngarepané dampar. Pegané ratoes bandjoer koemeloen awor karo pandongané para soetji saka ing 5. astané malaékat maoe ana ing ngarsané Allah. Malaékat maoe toemoeli mendet padoepané, diisèni geni saka ing rnesbèh, geniné bandjoer dioentjalaké marang boemi. Toemoeli ana swara, Ian gloedoeg toewin bledèg apadéné lindoe. 6. Malaékat pitoe kang njepeng kalasangka maoe bandjoer 7. pada sedija bakai ngoenèkal<6. Malaékat kang kapisan bareng ngoenèkaU kalasangka, toemoeli ana oedan woh Ian geni awor getih, bandjoer katibakaké marang boemi, temah saprateloné daratan kobong, Ian saprateloné wit 8. witin kobong, sarta sakéhé soeket idjo kobong. Mala6kat kang kapindo bareng ngoenèkal<é kalasangka, toemoeli ana kang sairib -goenoeng gedé moeroeb katjemploengaké ing 9. segara, temah sapratel6né segara dadi getih, Ian titah ing segara kang mawa njawa saprateloné pada mati, toewin 10. saprateloné praoe pada kérem. Malaékat kang keteloe bareng ngoenèkaké kalasangka, toemoeli ana lintang gedé kang moeroeb kaja obor tiba saka ing langit, nibani 11, saprateloné kali-kali Ian toeké banjoe. Arané lintang maoe boetrawali, mangka saprateloné banjoe pada dadi boetrawali temah akéh wong kang pada mati d6ning banjoe maoe, 12. amarga woes dadi pait. Malaékat kang kapat bareng ngoenèkaké 'kalasangka, toemoeli saprateloné srengéngé Ian saprateloné remboelan toewin saprateloné lintang-lintang pada kasabet, temah saprateloné ikoe pada dadi peteng, Ian saprateloné raina ora ana padangé, sarta wenginé ija mangkono oega. 13. Akoe bandjoer toemon Ian ngroengoe.garoeoa sidji kang maboer ana Ing madyantara ngoetjap klawan .swara asroe: ,,Bilai, bilai, bilai wong kang pada manggon ana ,ing boemi awit saka swaraning kalasangkané mala&at teloe lijané kang bakal pada dioenèkak6."

BAB 9.[edit]

Kalasangka kang kelima kaoenèkaké. Bebaja kang kapisan. Manoesa pa4a, kawesijasat. 1. Malakat liang kelima bareng ngoenèkaké kalasangka, akoe bandjoer toemon ana lintang kang woes tiba., saka ing langit ing boemi, sarta lintang maoe kaparingan 2. soroging soemoeré teleng, toemoeli mboekak soemoeré teleng, bandjoer ana pega koemeloen saka ing soemoer kaja pegané Oawon' gedé, temahan sreng6ngé Ian awang-awang pada kapetengan déning peganing 3. soemoer maoe. Noeli pega ikoe metoe walangé pada meOoen menjang boemi, Ian pada kaparingan daja 4. kaja dajané kaladjengking ing boemi. Mangka pada kadawoehan adja kongsi moenasika marang soeket ing boemi, betawa . marang saq6ngaha gegodongan Ian witwitan, kedjaba moeng marang manoesa kang paqa ora 5. kadoenoengan tjapé Allah ana ing batoek6. Karod6né pada ora kelilanan rnatèni, moeng milara baé lawasé limang sasi. Mangka pamilarané ikoe kaja patnilarané kaladjengking, 6. samasa ngantoep marang wong. Ing mangsa ikoe wong bakal pada ngoepaja pati, hanging ora ketemoe. Bakal 7. pada ngadjap mati, mangka kaontjatan ing pati. Anad&né moenggoeh roepané walang maoe pinda djaran kang samekta ing perang. Ing enqasé ana kang mèmper makoetan sairib kaja mas. Rainé kaja rainé , manoesa. 8. Lan pada doewé ramboet kaja ramboeting wong wadon. 9. Oentoerie kaja oentoening singa, Ian pada nganggo keré kaja keré wesi, sarta koemrasaking laré kaja goemroebjoeging rata Ian djaran akèh kang pada madjoe marang 10. peprangan. Pada doewé boentoet kaja kaladjengking, Ian ija ana antoep6, sarta daiané kang kagawé milara marang 11. wong lawsé limang sasi ikoe ana ing boentoet6. Anad6n.6, kang dadi ratqené ija ikoe mala6kat pangge46né teleng, djenengé ing temboeng Ibrani Abaddon, ing temboeng joenani Apollijon. 12. Bebaja kang sidji woes liwat. Lah isih ana bebaja loro kang nekani sapoengkoeré iki. Kalasangka kang kanem kaoenèkaké. Bebaja kang kapindo: manoesa paqa katoempes. 13. Mala6kat kang kanem bareng ngoen&aU kalasangka, bandjoer akoe ngroengoe swara sidji metoe saka soengoe papat ing rnesbO mas kang ana, ing ngarsané Allah, 14. qawoehé marang mala6kat kanem kang njepeng kalasangka, mangk6n6: ,Mala6kat papat kang pada kabanda ana ing 15. pinggi'ré bengawan ge4é Frat, ikoe oetjoelana." Mala6kat papat maoe, kang pada sainekta ngentèni wajah, dina, sasi Ian taoen kang woes pinantji, toemoeli dioetjoeli, soepaja pada 16. rnat8nana saprateloné manoesa. Mangka tjatjahé wadybala djaranan ikoe rong leksa-leksa. Akoe kroengoe pira 17. tjatjah6. Moenggoeh djarané Ian kang paqa. noenggangi ikoe katoné mangkéné: pada nganggo keré kang warnané mrengangah ]an abang toewa.toewin koening'kaja welirang, sarta endasé djaran sairib kaja endasing singa, toewin ing tjangkemé pada metoe geni Ian pega sarta welirangé. 18. Sarana wewelak teloe ikoe saprateloné manoesa enggoné pada kapWnan, sarana geni Ian pega toewin welirang 19. kang pada metoe saka ing tjangkemé. Awitdéné dajané djaran maoe ana ing tjarfgkemé Ian ing boentoeté, oedjer boentoeté ikoe pinda oela, pada nganggo endas, mangka 20. ija ikoe kang digawé ngroesak. Anadéné sakariné wong kang ora dipat&ni sarana wewelak ikoe maoe, meksa pada ora mratobat ninggal gegawéaning tangané déwé, ora marèni enggoné pada njembah marang para Oemit Ian marang brahala mas, selaka, koeningan, watoe apadéné kajoe, kang pada ora bisa ndeleng oetawa ngroengoe 21. oetawa loemakoe. Apa manéh ija pada ora mratobat saka enggoné tnernatèni, oetawa nenoeng, sarta lakoe djina, apadéné njenjolong.

BAB 10.[edit]

Papestèning karsané Allah Bakal kajektènan. 1. Akoe toemoeli toemon ana malaékat Iijané kang prakosa toemedak saka ing swarga mengagem m6ga, Ian ing sirahé ana kloewoengé, wadanané kaja srengengé, sampéjané 2. kaja toegoe geni, astané njepeng kitab tjilik kang kawoedar, samp&jané kang tengen toemapak ing segara, kang kiwa 3. ing daratan. Sarto ngoewoeh klawan swara kang sora kaja singa nggero. Sawoesé ngoewoeh, gloedoeg pitoe 4. bandjoer pada njoewara déwé-déwé. Sawoesé gloedoeg pitoe maoe pada njoewara, noeli arep daktoelis. Nanging akoe ngroengoe swara saka ing swarga kang ngandika marang akoe: „Apa kang dioetjapaké déning gloedoeg pitoe 5. ikoe maoe kantjingen, adja sira toelis." Malaékat kang dakdeleng djoemeneng ana ing segara Ian ing daratan maoe, toemoeli ndjoendjoeng astané tengen marang langit, 6. sarta soepaos demi kang gesang langgeng salawasé, kang nitahaké langit saisiné Ian boemi saisiné toewin segara 7. saisiné, jèn bakal woes ora ana. inahé. Nanging ing mangsaning swarané malaékat kang kepitoe, samasa ngoenèkaké kalasangka, kekerané Allah bakal kajektènan, kaja enggoné woes nggelaraké dadi pawarta rahajoe marang para abdiné, ija para nabi. 8. ToeMoeliswarak angwoes; dakroengoe saka ing swarga maoe ngandika manèh marang akoe, Oawoeh6:,,Madjoea, kitab tjilik woedaran kang ana ing tangané malaékat kang ngantjik 9. ing segara Ian ing daratan ikoe tampanana." Akoe bandjoer marani malaékat maoe sarta matoer marang Pandjenengané: ,,Koela sampéjan paringi kitab poenika?" Pawoehé marang akoe: „Tampanana, panganen. Bakal marakaké wetengmoe rasané pait, nanging ana ing tjangkemmoe bakal legi kaja 10. madoe." Akoe toemoeli nampani kitab maoe saka ing astané maWkat, bandjoer dakpangan. Mangka ana ing tjangkemkoe rasané legi kaja madoe, nanging sawoesé 11. dakpangan ing wetengkoe dadi pait. Toemoeli ana kang ngandika marang akoe mangkéné: „Kowé ikoe pinasti bakal medar wangsit manèh toemrap para bangsa Ian oemat toewin temboeng sarta ratoe akW"

BAB 11. Seksi nabi loro.[edit]

1. Akoe toemoeli kaparingan rajoeng apinda tjengkal, sarta kadawoehan: „Mara sira toemandanga ngoekoer padalernané Allah Ian mesbèh, dalah para kang soedjoed ana ing 2. kono. Moeng palataran sadjabané padaleman ikoe tinggálen, adja siraoekoer, amarga ikoe woes kapasrahaké marang bangsa kafir, kang bakal pada ngidak-idak ing negara 3. soetji lawasé patang poeloeh loro, sasi. Anadéné seksiningsoen loro bakal Soenpatah medar wangsit lawasé sèwoe 4. rong atoes sawidak dina klawan menganggo bagor." Ija ikoe wit djaitoen loro apad6né padamaran loro kang pada ngadeg ana ing pangajoenané Alfahé boemi. (Djakarj. 5. 4:2, 3, 14). Déné menawa ana kang ngarah moenasika marang nabi maoe, bakal ana geni metoe saka ing tjangkerné, memangsa marang satroené. Malah saoepama moenga ana kang doewé tjipta moenasika marang nabi maoe, ikoe woes masti kapatènan patrap kaja mangkono. 6. Seksi loro ikoe pada doewé pangawasa ngantjing langit, soepaja adja ana oedan salawasé mangsané pada medar w•ngsit. Lan pada doewé pangawasa ing ngatasé banjoe, soepaja didadèkna getih, sarta nggeboeg marang boemi klawan sedéngaha wewelak, samangsa-mangsa ana karep6. 7. Anadéné bésoek samasa woes rampoeng enggoné pada nglairaké paseksiné, toemoeli sato kang moentjoel saka ing teleng bakal nempoell perang marang nabi maoe, sarta 8. bakal pada dikalahaké Ian dipatèni. Lajoné bakal pada gilang-gilang ana ing ratané negara gedé, kang tjara kasoekman kaaranan Sadoem Ian Mesir, ija ing enggoné 9. Goestiné kasalib. Karodéné panoenggalané para bangsa Ian djinis toewin temboeng sarta oemat bakal ana kang pacja nonton lajoné lawasé kapat tengah dina, Ian bakal pada 10. ora awèh lajoné dilebokaké ing koeboer. Wong kang manggon ana ing boemi bakal pada boengah awit saka, kang mati ikoe Ian pada soekan-soekan, apadéné bakal paqa kirim-kinirim pisoengsoeng, amarga nabi loro maoe woes pacia milara marang wong kang pada manggon ana 11. ing boemi. Anadéné sapoengkoeré kapat tengah dina maoe toemoeli ana rohing oerip saka ing Allah ngandjingi kang mati, bandjoe• paqa ngadeg djedjeg, temahan wong kang 12. mawang paqa giris loewih déning banget. Toemoeli pada ngroengoe swara kang banter saka ing swarga ftiangandikani: „Pada moenggaha rnrénL" Bandjoer pada minggah menjang ing swarga nitili m6ga, kasdwang déning para satroené. 13. Bareng ing waktoe ikoe ana linqoe geO6, Ian saprasapoeloeliané negara djoegroeg, sarta ing lindoe maoe kang djeneng manoesa nganti pitoeng èwoe pada tiwas mati, wong sakariné temah pada giris banget sarta ngloehoeraké marang Allah ing swarga. 14. Bebaja kang kapinob woes liwat, lah bebaja kang keteloené selak teka. Kalasangka kang kepiloe kaoenèkaké. Allah kaloehoeraké ana ing sivarga. 15. Malaékat kang kepitoe• bareng ngo enèkaké kalasangka, toemoeli ing swarga ana swara banter pada moeni, wira7 sané: „Keraton-keraton ing donja woes pada dadi wewengkoné Pangéran kita lan Sang Djebadané, sarta Pandjenengané kang bakal djoemeneng Ratoe langgeng satawgs 16. lawasé.•' Para pinitoewa patlikoer kang ngadep ing Allah loenggoeh ing damparé bandjoer pada soemoengkem rainé, 17. soedjoed marang Allah, ociidjoeké: „Doeh Pangéran, Allah ingkang Mahakawasa, ingkang wonten, saha ingkang wonten ing ngoeni, sarta ingkang badé rawoeh, kawoela sami saos sokoer doemateng Toewan, déné Toewan sampoen karsa ngagem kawasa Toewan ingkang agoeng, saha 18. sampoen djoemeneng ngasta kaprabon. Para bangsa sami riwoed nepsoenipoen, ladjeng mijos bebendoe Toewan, sarta sampoen doemoegi waktoenipoen para pedjah dipoenadili, toewin maringi gandjaran dateng para abdi Toewan, inggih para nabi kalijan para soetji saha para ingkang adjrih asih doemateng asma Toewan, ingkang alit kalij , an ingkang ageng, poenapadéné waktoenipoen ndatengaken risakipoen para ingkang sami ngrisak dateng boemi." 19. Padatemané Allah, ing swarga toemoeli kawengakaké, lan petining prasetyané katon ana ing padalemané. Bandjoer ana blegèg lan swara toewin g16edoeg apadéné lindoe lan oedan woh kang loewih 'deres.

BAB 12.[edit]

Tetingalan sang wanodya Ian si naga. Wijosé Sang Kristoes. 1. Ing langit toemoeli ana katon tengeran gedé: ana wanodya kang mengagem srengéngé, Ian remboelen ana ing sangisoré tlapakan6, sarta ing sirdé ngagem makoetan 2. lintaug rolas. Wanodya mane nggarbini 'sarta sesambat 3. enggoné njakiti lagi oewat arep mbabar. Lan, ing langit ana katon tengeran lijan6: Lah ana naga gedé abang mbranang, endasé pitoe Ian soengoené sapoeloeh, sarta 4. endasé ana djamangé pitoe, petité njéréd saprateloné lintang ing langit, bandjoer ditibakal<é marang boemi. Naga maoe mapan ana ing ngarepé sang wanodya kang ndoengkap mbabar, sedyané arep mangsa marang poetrané samasa 5. woes kababaraké. Sang wanodya bandjoer mbabar poetra kakoeng, kang pinasti ngengèn sakéhé para bangsa klawan lantaran wesi. (Masm. 2 : 9). Mangka poetrané maoe toe 6'. moeli karebat menjang ngarsané Allah Ian damparé. Déné Sang wanodya ngoengsi menjang ing pasamoenan, ing panggonan kang woes ditja#ngaké déning Allah, soepaja diingoni ana ing kono lawasé sewoe rong atoes sawidak dina. Perang ana ing langit. Michael ngalahaH si naga. 7. Ing langit toemoeli ana perang. Alichaèl lan sabalané malaékat pada perang lawan si naga maoe, sarta si 8. naga nglawan perang dalah balané malaékat, nanging pada ora koewagang, temah woes pada ora oléh 9. panggonan ana ing swarga. Si naga gedé bandjoer ka6anting, ija si oela Icang ing koena moela, kang kaaranan iblis Ian si sétan, kang nasaraké ing --adjagad kabéh, ikoe kabanting marang boemi, dalah balané malaékat maoe ija 10. pada mèloe Icabanting. Noeli akoe ngroengoe swara kang banter ana ing swarga, wirasané: jng samengko karahajon Ian kawasa toewin keratoné Allah kita lan-pamisésané Sang Djebadané woes kebabar, marga si panggoegat, kang rina wengi nggoegat marang para sadoeloer kita ana ing 11. ngarsané Allah kita, ikoe woes kabanting. Mangka enggoné pada ngalahaké sarana rahé. Sang Trjempé Ian sarana temboenging paseksiné, sarta pada ora ngeman ing njawané 12. 46wé kongsi toemeka ing pati. Moelané pada soekarenaa, hé soengsoené langit Ian sira kang pada ngenggoni. Bilai Icang paqa ngenggoni ing boemi Ian ing segara, marga iblis woes tioeroeni sira klawan nepsoe banget, doernéh weroeh jèn wangené moeng kari satitik. Pangoeja-óejané si naga marang sang wanodya. 13. Anadéné si naga bareng weroeh lèn woes kabanting marang boemi, bandjoer mboeroe marang sang wanodya 14. kang woes mbabar poetra kakoeng rp.aoe. Sang wanodya toemoeli kaparingan soewiwiné garoeda gedé karo, soepaja maboer menjang panggonané ana mg. pasamoenan, ing kono enggoné diingoni oewal saka ing pandelengé si oela, lawasé samangsa Ian rong mangsa toewin satengah mangsa. (Dan. 15. 7 : 25). Si oela bandjoer njemboeraké banjoe kaja kali saka ing tjangkemé, disoesoelaké marang sang wanodya, soe 16. paja kèlia ing kali maoe. Ananging sang wanodya ditoeloengi déning boemi, oedjer boemi,ngangapaké tjangkemé ngoental kali enggoné njemboeraké si naga saka ing tjang 17.. kemé. Si naga toemoeli waringoeten marang sang wanodya, bandjoer loenga nempoeh perang marang sakarining toeroen6, kang pada netepi ing pepakoné Allah Ian ngantepi ing paseksiné Jésoes Kristoes. Tetingalan si sato kang saka ing segara. 18. Akoe toemoeli mapan ana ing pinggir segara.

BAB 13.[edit]

1. Bandjoer akoe toemon ana sato moentjoel saka ing .segara, soengoené sapoeloeh Ian endasé pitoe, sarta soengoené ana djamangé sapoeloeh Ian endasé pada ana 2. ttjiriné djeneng panjenjamah. Sato kang Oakdeleng ikoe pinda matjan toetoel, sikilé kaja broewang, Ian tjangkemé kaja tjangkem singa. Si naga bandjoer ngampilaké kasektèné Ian damparé toewin pangawasa gedé marang si sato maoe. 3. Anadéné pandelengkoe endasé kang sidji ikoe katoné kaja kasembelèh, woes neniwasi, mangka tatoené kang neniwasi ikoe bandjoer waras, temahan wong sadonja pada kaéraman 4. ngetoet boeri marang si sato, Ian pada soedjoed marang si naga kang woes ngampili pangawasa marang si sato, karodéné pada soedjoed - marang si sato, pangoetjapé: „Sapa kang madani sato iki? Sapa kang kelar nandingi 5. perang?" Si- sato bandjoer kaparingan tjangkem kang ngoetjapaké tekaboer Ian panjenjamah, sarta enggpn6 kaparingan pangawasa nglakoni mangkono ikoe lawasé 6. patang poeloeh loro sasi. Toemoeli ngangapaké tjangkemé kanggo njenjamah marang Allah, ija njenjamah marang asmané lan padalemané, apádéné marang kang pada 7, manggon ana ing swarga. Sarfá manèh kalilanan nempoeh perang lan ngalahaké marang para soetji. Toewin ka paringan pangawasa misésa marang wong angger djinis 8. lan bangsa toewin temboeng apadéné oemat. Mangka wong kabèh kang manggon ana ing boemi bakal pada soedjoed marang si sato, sapira kang djenengé wiwit nalika djagad tinalesan ora katoelisan ing boekoe kaoeripan kagoengané 9. Sang Tjempé kang woes kasembelèh. Menawa ana wong 10. doewé koeping, ikoe ngroengokna. Menawa ana kang mbandang, ikoe dadi bandangan. Menawa ana kang matèni klawan pedang, ikoe mesti dipatèni déwé klawan pedang. Iki apa.perloehé sabar mantep lan pratjajané para soetji. Tetingalan si sato kang saka ing boemi. 11. Akoe toemoeli toemon ana sato lijané moentjoel saka ing boemi, soengoené loro pinda Sang Tjempé, Ian tjelatoené 12. kaja si naga, sarta nindakaké sakèhé pangawasan6.si $atokang kapisan ana ing ngarepané, apadéné marakaké boemi Ian kang n I genggoni pada soedjoed marang si sato kang 13. kapisan kang woes waras tatoené neniwasi maoe. "Sarta Tanèh gawé pratanda gedé-gedé, malah nganti noeroenaké geni saka ing langit marang boemi- ana ing ngarepanC 14. wong, karodéné nasaraké wong kang pada matiggon ana ing boemi sarana kaélokan enggoné kawenangaké nglakoni ana ing ngarepané si sato maoe. Lan wong kang manggon ana ing boemi ikoe pada dikon nggawèkaké retja si sato 1,5. kang ketaton d6ning pedang mangka toeloes oerip. Apa manèh si sato dikwasakaké ngandjingi njawa marang retjané sato ing ngarep maoe, soepaja retjané si sato ikoe ija bisaa tjelatoe, Ian. marakaké sapa wong kang ora soedjoed 16. marang retjané si sato ikoe temah kapatènan. Karodéné manèh si sato maoe marakaké wong kabèh, gedé tjilik; soegih miskin, mardika Ian batoer toekon pada dietrapi 17. . tjiri ana ing tangané tengen oetawa ing batoeké, sarta pada ora kelilan tetoekoe oetawa dodolan, kedjaba moeng kang kangg.onan tjiri maoe, ija ikoe djenengé si sato oetawa tjatjah pétoenganing djenengé. Iki tetélané ka 18. wasisan. Sapa kang doewé pangerti, ikoe ngitoenga tjatjah pétoengané si sato, awit ikoe pétoengané manoesa. Mangka tjatjahé ikoe nem atoes sawidak nenem.

BAB 14.[edit]

Tetingatan Sang Tjempé Ian para teboesané ana mg goenoeng Si jon. 1. Akoe toemoeli toemon, lah Sang Tjempé djoemeneng ana ing goenoeng Sijon, kaajap ing wong saketi patang leksa patang &woe, kang pada katjirenan asmané pijambak Ian 2. asmané Kang Rama ana ing batoeké. Bandjoer akoe ngroengoe swara saka ing swarga kaja goemrodjogé banjoe ak&h Ian kaja swarané gloedoeg kang sora. Lan akoe ngroengoe swarané panjlempoeng kang pacja 3. ngoen&kaké tjlempoengé, sarta pada ngidoengaké kidoeng anjar ana ing ngarepané dampar Ian ing ngarepané makloek papat toewin para pinitoewa. Mangka ora ana kang bisa njakep ing kidoeng ikoe, kedjaba moeng wong saketi patang leksa patang &woe maoe, kang pada kateboes ' saka ing 4. boemi. Ija ikoe kang pada ora ndjemberaké awak karo Wong wadon, dasar pada tigas. Ikoe kang pada nd&r&kaké Sang Tjempé ing satindak-tindaké. Ija ikoe kang pada .kateboes saka ing antarané manoesa minangka pisoengsoeng wiwitan soemaos marang Allah Ian marang Sang 5. Tjempé, sarta ing tjangkemé ora tinemoe ana tjidrané. Pasar,paqa tanpa tjatjad ana ing ngarepané damparé Allah. Tetingalan malaékat teloe kang pada ngoendangaké bakal, pangadilan. 6. . Akoe toemoeli toemon_ana malaékat lijané maboer ing madyantara, mbekta i-ndjil langgeng, -diwartakaké marang wong kang pada manggon ana ing boemi, marang sadéngah 7. oemat Ian djinis toewin temboeng sarta bangsa, pangandikané klawan swara asroe: „Pada wedi-asiha marang Allah Ian saosana kaoermatan, awit waktoening pangadilané woes tekan, sarta pada soedjoeda marang kang nitahaké langit ]an boemi toewin segara apadéné toeking banjoe." 8. Bandjoer ana malaékat lijané manéh ngetoekaké, pangandikan6: „Woes roeboeh, woes roeboeh Babil, negara kang gedé, (Jes. 21 : 9) marga sakèhé para bangsa pada diombéni anggoering bédangé kang marakaké ngontorontor." (Jirm. 51 : 7). 9. Toemoeli ana - malaékat keteloené ngetoetaké kang ngarep maoe, pangandikané klawan swara asroe: „Menawa ana wong kang soedjoed marang si sato Ian marang retjané, toewin nampani tjiriné ana ing batoeké oetawa ing tangané, 10. ikoe ija bakai ngomb4- anggoer bebendoené Allah, 'kang woes kailing tanpa woworan ana ing toewoenging bramatyan6, sarta bakal kawesijasat klawan geni Ian welirang ana ing ngarepané para malaékat soetji Ian ing ngarsané 11. Sang T Anadéné pegané wesijasaté koemeloen ing salawas-lawasé Ian pada ora oléh aso rind wengi, sapira kang pada soedjoed marang si sato Ian marang retjané, mangkono oega sapa wong kang nampani tjirining djenengé. 12. Iki apa tetélaning sabar mantepé para soetji, kang pada ngantepi ing pepakoné Allah Ian ing pratjaja marang j6soes. Paseksi bab karahajoné para kang ngadjal ana ing patoenggilané Goesti. 13. Akoe toemoeli ngroengoe swara saka ing swarga kang ngandika marang akoe: „Sira noelisa: rahajoe para mati kang ngadjalé ana ing patoenggilané Goesti; wiwit ing samengko. Ija pangandikané Roh, dirnén pada aso mari rekasané, déné pada katoetoetan ing panggawéné." Tetingalan Poetrané manoesa Ian malaékat teloe, toewin pank gandoem Ian panen anggoer. 14. Akoe bandjoer toemon, lah ana mega poetih, Ian méga maoe ana kang nitihi pinda poetrané manoesa, mastakand ngagem makoeta mas, Ian astané njepen'g arit kang landep. 15. Toemoeli ana malakat lijané medal saka ing padaleman soetji,ngoewoehkiawanswara asroe marangkangnitihm6ga 'maoe, oendioek6: „Toewan moegi nglampahaken arit kagoengan Toewan sarta ngenèni, margi sampoen doemoegi mangsanipoen ngenèni, oedjer panènipoen ing boemi sam 16. poen sepoeh." Kang nitih m6ga bandjoer ngoentialaké arité menjang ing boemi, sarta boemi toemoeli kaenènan, 17. Toemoeli ana malakat lijané medal saka ing padaleman soetji kang ana ing swarga, ija niepen.- arit landep 18. pijambak. Lan ana mala6kat lijané rnané medal saka ing mesb6, kang ngwasani ing geni. Ikoe bandjoer ngoewoeh klawan swara asroe marang kang njepeng'ar;t landep maoe, pangandikan6: „Aritmoe kang landep. lakokna, dompolan wohé wit anggoer ing boemi oendoehana, awit wohé wis pada 19. mateng." Malaékat maoe toemoeli ngoentjalaké arité menjang ing boemi, sarta ngoendoehi wohé wit anggoer ing boemi, dioentjalaké ing koelah pamipitan geOé anggoer 20. bebendoené Allah, pamipitané toemoeli kaidak-idak ana ing sadjaban6, negara, mangka ana getih metoe saka ing pamipitan, nganti toetoeg ing kenqaliné djaran, dohé séwoe nem atoes setadi.

BAB. 15.[edit]

Tetingalan malaikat pitoe kang pada nggawa wewelak. Pamoedjiné para kang woes oenggoel. 1. Akoe toemoeli weroeh pratanda lijané kang gedé Ian Mok ana ing langit. Ana mala6kat pitoe pada mbekta wewelak pitoe kang wekasan, amarga ikoe kang dadi pantoging bel5endoené Allah. 2. Karod6né manèh akoe weroeh ana kaja segara gedah kaworan geni, sarta para kang woes oenggoel oewal saka .si sato Ian saka retian6, apad6né saka tjirin6, (ija ikoe) saka tjatjah pétoenganing djeneng6, pada ngadeg ana ing (tepin6) segara gedah maoe njekel tjlempoengé Allah, 3, sarta pada ngidoengaké kidoengé Moesa abdiné Allah Ian kidoengé Sang Tjempé, temboengé: „Doek Pangéran, Allah ingkang Mahakawasa, agoeng saha élok pakarjan Toewan, adil saha leren margi Toewan, doch Ratoenipoen para 4. oemat. Poeh Pangéran, sinten ingkang boten kedah adjrih asih doemateng Toewan saha ngloehoeraken asma Toewan. Awit namoeng Toewan pijambak ingkang soetji. Déné sakatahipoen para oemat badé nami rowan sarta soedjoed wonten ing ngarsa Toewan. Oedjer leleresan Toewan ingkang adil sampoen nami kelairJ' 5. Sawoesé mangkono akoe toemoeli toemop, lak pasoetjèn taroébé angger-angger kang ana ing swarga kawengakaké 6. sarta malaékat pitoe kang mbekta wewelak pitoe maoe pada medal saka ing pasoetjèn, ngagem lawon kang resik 7. goemilap, lan ing djadjané apaningset mas. Makloek papat kang sawidji toemoeli ngoeloéngi bokor mas pitoe marang malaékat pitoe maoe, pada kebak isi bebendoené 8. Allah kang gesang langgeng salawas-lawasé. Pasoetjèn maoe toemoeli kebak pega awit saka kaloéhoerané lan kawasané Allah. Sarta ora ana kang bila loemeboe ing pasoetjèn, sasoewéné doeroeng rampoeng wewelak pitoe bektané malaékat pitoe maoe.

BAB 16. Wewelok pitoe kang wekasan[edit]

1. Akoe toemoeli ngroengoe swara asroe saka ing pasoetjèn dawoeh marang malaékat pitoe maoe: „Pada loengaa, bokor kang isi bebendoené Allah ikoe pada soentakana 2. marang boemi." Kang kapisan bandjoer tindak njoentak bokoré marang boemi, toemoeli wong kang kanggonan tjiriné si sato lan kang soedjoed marang retjané pada kena 3. ing memála plentoeng kang ampoeh lan mandi. Malaékat kang kapindo njoentak bokoré marang segara, banjoené toemoeli dadi getih kaja getihing wong mati, temahan 4. saisiné segara kang mawa njawa mati kabèh. Malaékat kang keteloe njoentak bokoré marang kali-kali lan toeking banjoe, temahan banjoené dadi getih. .s. - Akoe bandjoer ngroengoe malaékat kang mengkoni.- banjoe moendjoek mangkéné: „Doeh Pangéran, ingkang' wonten sarta ingkang wonten ing ngoeni, inggih ingkang Mahasoetji, Toewan poenika adil, déné Toewan matrapi 6. makaten. Oedjer tijang sampoen sami ngwoetahaken rahipoen para soetji saha para nabi, pramila inggih sami Toewan ombèni rah. Pantjèir sampoen keleres makaten." 7. Karodéné akoe ngroengoe swara lijané manèh saka ing rnesbèh mO"endjoek mangkéné: „lnggih Pangéran, Allah ingkang Mahakawasa, leleresan Toewan poenika sami patitis saha adil." 8. Malaékat kang kapat njoentak bokoré marang srengéngé, ikoe toemoeli kaparingan daja mbrangas wong klawan geni, 9. temahan wong pada gosong déning panas kang banter, bandjoer pada njenjamah marang asmané Allah, kang ngwasani ing wewelak pitoe maoe, sarta pada ora mratobat ngloehoeraké marang Allah. 10. Malaékat kang kelima njoentak bokoré marang damparé - si sato, temahan kapraboné ikoe soerem tjahjané, kang 11. sarta wong pada nggoegoeti itaté awit saka larané, lan pada njenjamah marang Allah ing swarga awit saka larané lan awit saka plentoengé. lja pada ora mratobat maréni pratingkahé. 12. Malaékat kang kanem njoentak 6okoré marang bengawan Frat, banjoené toemoeli asat, temahan sedija dalané para 13. ratoe kang saka bang wétan. Akoe bandjoer weroeh ing tjangkemé si naga lan ing tjangkemé si sato toewin ing tjangkemé ' kang ngakoe-akoe nabi ana djim reged teloe 14. pada metoe pinda kodok. Déné ija ikoe rohé bangsa Oemit kang nglakoni moekdjidjat, kang pada metoni ratoené boemi lan ing sadjagad kabèh, pada dikloempoekaké marang perangé dina kang wingit sengkerané Allah kang 15. Ma,hakawasa ikoe. Lah rawoehingsoen kaja maling. Rahaioe wong kang melèk lan ngroemati sanoangané, soepaja adja kongsi kewoedan enggoné loemakoe, temahan 16, katon kawirangané. Anadéné enggoné ngloernpoekaké ikoe maoe ana ing panggonan kang tjara Ibrani aran Harmagedon. 17. , Malaékat kang kepitoe njoentak bokoré marang awang- awang, bandjoer ana swara asroe saka ing padaleman soetji ing swarga, saka ing dampar, pangandikané: „Woes 18. kelakon." Toemoeli ana swara Ian gloedoeg toewin bledèg ambal-ambalan, sarta ana lindoe kang gedé, sadjegé ana manoesa ing boemi doeroeng taoe ana lindoe kang bangeté 19. Ian geo&né nganti samono. Negara kang ge(1é temah gempal dadi teloe, Ian koeta-koetané para bangsa pada djoegroeg. Sarta negara Babil kang gedé kasereg ana ing pangajoenané Allah, bakal kaparingan toewoCng isi anggoer 20. bebendoening bramatyané. Apadéné sakéhé poelo pada mlesat, Ian goenoeng-goenoeng wis pada ora ketemoe. 21. Sarta ana oedan woh gedé boboté watara njatalanta nibani wong saka ing langit, temahan wong pada njenjamah marang Allah awit saka wewelak oedan woh ikoe, oedjer wewelak& loewih d6ning rekasa.

BAB 17.[edit]

Tetingalan wanodya kang noenggang sato abang. 1. Malaékat sidji panoenggalané kang pitoe kang njepeng bokor pitoe maoe bandjoer njelak sarta ngandika marang akoe, dawoehé: „Mrénéa, kowé daktoedoehi paoekoemané si soepdel gedé kang apiloenggoeh ana ing panggonan karig 2. akèh banjoené, kang dadi bédangané para ratoe ing boemi,- lan para kang manggon ana ing boemi woes mendem déning 3. anggoering bédangé. Sadjroné ngragasoekma akoe noeli kagawa menjang ing pasamoenan, bandjoer akoe weroeh ana wanodya noenggang sato abang, karig awaké sakodjoer katjirènan djeneng-djeneng panjenjamah, enoásé pitoe lan 4. soengoené sapoeloeh. Wanodya maoe menganggo woengoe lan dfingga, sarta nganggo pasrèn mas lan sesotya toewin moetyara, tangané njekel toewoeng mas kang kebak isi 5. pangéwan-éwan lan djedjembering lakoe bédang. Ing batoeké katjirèn djeneng wewadi: Babil gedé, bijoengé 6. para soendel lan sakèlié pangéwan-éwan ing boemi. Anadéné pandelengkoe wanodya maoe mendem déning getihé para s ' oetji lan getihé para seksiné Jésoes. Mangka nalika dakdeleng, akoe temah kaéraman loewih déning banget. 7. Malaékat maoe toemoeli ngandika marang akoe: jagéné kowé teka kaéraman, kowé dakwarah apa kang dadi wadiné si wanodya ikoe Ian si sato toenggangané, kang endasé pitoe 8. Ian soengoené sapoeloeh. Si sato kang kodeleng ikoe, maoené ana, sameAgko ora ana, Ian bakal moentjoel saka ing teleng sarta marani ing karoesakan. Anadéné para kang manggon ana ing boemi, kang djenengé ora katoelisan ing boekoe kaoeripan wiwit djagad, tinalesan, ikoe bakal pada kaéraman bareng weroeh si sato déné maoené ana, 9. samengko ora ana, mangka bakal ana manW 1ki apa tetélané boedi kang ndoewèni kawasisan, endas pitoe ikoe ngibarati goenoeng pitoe kang diloenggoehi déning si 10. wanodya. Karodéné ija ngibarati ratoe pitoe; kang lima woes pada ambroek, kang sidji lagi ana, sidjiné doeroeng teka, déné samasa woes teka, mestiné tetep moeng,sawatara 11. mangsa. Anadéné si sato kang maoené ana samengko ora ana, ikoe awake déwé ija kang kewoloe, mangka dadi panoenggalané kang pitoe sarta marani ing karoesakan. 12. 136né moenggoeh soengoe sapoeloeh kang kodeleng ikoe pada ngibarati ratoe sapoeloeh kang. doeroeng nampani keprabon, nanging bakal pada nampani pangawasa kaja 13. ratoe karo si sato lawasé sadjam. , Ikoe pada noenggal pangrasa sarta bakal pada ngoeloengaké kasekt&né Ian 14. pangwasané déwé marang si sato. Bakal pada nempoeh perang nglawan Sang Tjempé, nanging bakal dikasoraké déning Sang Tjempé Ian sawecdyabalané para kang tinimbalan Ian kang pinilih, apadéné kang pratjaja, amarga pandjenengané qkoe goestiné para goesti Ian ratoené para ratoe. 15. Karodéné malaékat maoe ngandika marang akoe: „Moenggoeh banjoe kang kodeleng, kang dienggoni déning si soendel, ikoe ngibarati bangsa Ian gegolongan toewin 16. pernat apadéné temboeng. Mangka soengoe sapoeloeh kang kodeleng ana ing si sato ikoe bakai pada njengiti marang si soendel bakal dibrindili Ian dioèqèli toewin dipangan 17. dagingé, wasana diobong klawan geni. Awitdéné atiné woes pada diwangsit déning Allah nglakoni kang dadi karsané Ian nglakoni toenggal sedya, apadéné masrahaké kapraboné marang si sato, kongsi toemeka pangandikané 18. Allah woes pada kajektènan. Anadéné si wanodya kang kodeleng ija ikoe ngibarati negara gedé kang ngratoni para ratoe ing boemi.

BAB 18.[edit]

Pametja bab roesaké Babil. 1. Sawoesé mangkono akoe weroeh ana malaékat lijané toemedak saka ing swarga, kang kagoengan pangawasa 2. gedé, sarta boemi, kapadangan ing tjahjané. Toemoeli ngoewoeh-oewoeh klawan swara kang banter, pangandikan6: „Woes roeboeh woes roeboeh Babil kang gedé. (Jes. 21 : 9). Woes dadi dangkaning para demit Ian pan4odotaning sakbhé djim reged, toewin pandodotaning saroe 3. pane manoek kang nadjis Ian nggegilani. Moelané mangkono awit sakbhé para bangsa woes pada ngombé anggoering bédangé kang marakaké ngontor-ontor, (Jirm. 51 : 7) sarta para ratoe ing boemi pada bebédangan karo qbwbk6, toewin para soedagar ing boemi woes pada dadi soegih awit saka dajaning kamoektbn6." 4. Toemodi akoe ngroengoe swara lijané saka ing swarga, . pangandikané: „Hé oematingsoen, pada soemingkira saka. ing antaran6, soepaja sira adja kongsi keftkan ing dosané, Ian adja nganti mMoe kena ing wewelaké. 5. Sabab dosané woes ngoendoeng-oendoeng kongsi soendoel ing langit, sarta Allah woes ngbngeti ing kadoersitan6. 6. Walesen dikaja kang dadi pamalesé marang. sira, Ian tikelana tikel loro saka kang dadi panggaw6ne, toewoeng .,enggoné ngilingi ikoe ilingana tikelé kaiiggo 46wM. 7. Sapira enggoné olbh kaloehoeran Ian kamoekten, ila samonoa enggonira nandoeki pamesijasat Ian roedatin. Sabah osiking atiné mangk6n6. Akoe iki dadi prarnbswari, tangbh jbn dadia, randa, mesti ora ngalami roedatin. 8. Moelané bakal katekanan wewelaké bareng sadina, ija ikoe pagebloeg Ian roedatin toewin pailan, sarta bakal kaobong ing geni, awit Pangéran Allah kang matrapi ikoe kawasa." 9. Anadéné para ratoe ing boemi kang pada lakoe bédang Ian olbh kamoek*n karo q6w&é, ikoe bakal pada nangisi Ian ngadoeh-adoeh, samasa pada njawang peganing 10. kobongé klawan ngadeg ngedoh awit saka wediné marang pilarané, pangoetjapé: „Adoeh, adoeh, negara ge4é Babil, koeta kang santosa, déné paoekoemanmoe woes teka WAHJOE 18. 685 11. sadjroning sadjam." Para soedagar ing boemi ija pada 12. nangisi Ian sesambat, marga woes ora ana kang toekoe dagangan6, dagangan aroepa mas Ian selaka, sesotya Ian moetyara, mori aloes Ian djarit woengoe, soetra Ian djarit djingga, kajoe wangi warna-warna dandanan gading warna-warna, Ian roepa-roepa dandanan kajoe adi pinoendjoel Ian tembaga toewin wesi sarta watoe tjendani. 13. Manis djangan lenga wangi Ian ratoes, djebad Ian menjan, anggoer Ian lenga, glepoeng mentoer Ian gandoem, k6wan momotan Ian wedoes, djaran Ian kr6ta, apad6né badan Ian djiwané wong. 14. Mangka wowohan kang dadi kanikmatané njawamoe ikoe woes ngontjati kow6, Ian samoebarang kang 6nak kang mompyor ija woes ngontjati kow6, bakal woes ora. ketemoe 15. man6h. Para kang dagang barang-barang ikoe maoe, kang woes pada dadi soegih saka negara ikoe,' bakal pada ngadeg ana ing kadohan awit saka wediné marang pilaran6, 16. sartzr pada nangis sesambat, pangoetjap6: „Adoeh, adoeh, negara geqé ikoe, kang menganggo mori aloes toewin djarit woengoe Ian djingga, sarta nganggo pasrèn mas Ian sesotya toewin moetyara, d6né sadjroning sadjam ba6 17. woes roesak Casoegihan kang samono ikoe." Karod6né sak6hé djoeroe moedi Ian para pangawaking praoe, toewin para .pambelah Ian sak6hé wong kang pangoeripané ana ing 18. segara, pada ngedoh, bareng weroeh peganing kobong6, sarta ngoewoeh-oewoeh, pangoetjap6: „Endi ana kang 19. madani negara geJé ikoe?" Bandjoer pada ngoewoeroewoeri leboe. ing siraM, sarta ngoewoeh-oewoeh klawan nangis sesambat, pangoetjap6: „Adoeh, adoeh, negara ge4é ikoe, d6né radjapèniné dadi marganing kasoegihané sakèMwong kang ndjoeragani praoe ana ing segara, mangka 20. negarané teka roesak sadjroning sadjam ba6." Pada. mboengahana, hé swarga Ian para soetji toewin para rasoel sarta para nabi, cf6né Allah woes mbeneri prakaramoe sarana matrapi negara ikoe. 21. Toemoeli ana mala6kat kang prakosa sidji ninggil wat6e kaja pagilingan geq6, bandjoer ditjemploengaké ing segara klawan ngandika: ,Kaja mangkono ikoe negara ge4é Babil enggoné kabanting klawan, paroesa kongsi woes ora, 22. ketemoe manèh. Sarta swarané para panjlempoeng -Ian pasindèn toewin panjoeling apadéné panjlomprk bakal woes ora kroengoe mané ana ing kow6, Ian bakal woes ora ana krija kang olah sa(l6ngaha kagoenan ketemoe ana ing kowé, sarta bakal ora 'ana swaraning panggilingan 23. kroengoe manèh ana ing kw6. Padanging damar bakal woes ora madangi kowè manèh, Ian swarané pangantèn lanang wadon bakal woes ora kroengoe manèh ana ing kow6. Moelané mangk6no awit soedagarmoe ikoe maoené pada dadi para pangge(l6né boemi, marga sakèhé para 24. oemat woes pada kasasaraké sarana panenoengmoe, kang sarta negara ikoe ketemoe kanggonan getihé para nabi Ian para soetji, ija getihé sakèhé wong kang pada kapatènan ing boemi."

BAB 19. Kaboengahan lan pamoedji ana ing swarga.[edit]

1. Sawoesé mangkono akoe ngroengoe swara kang sora kaja swarané golongan, gedé ana ing swarga, pangoetjap6: „Halléloejah, karahajon Ian kaloehoe!ran sarta kawasa 2. poenika kagoenganipoen Pangéran, Allah kawoela, awit I d6né leleresanipoen poenika sami patitis saha adil. Oedjer . sampoen matrapi poen soendel ageng lngkang ngrisak dateng boemi sarana b0angipoen, sarta sampoen malesaken rahing para abdinipoen,. kapoenqoet saking tanganipoen." 3. Toemoeli .pada ngoetjap ping pin(lon6: „Halléloejah." Wondéné peganipoen poenika koemeloen langgeng salami 4. laminipoen. Para pinitoewa patlikoer Ian makloek papat bandjoer pada soemoengkem soedjoed marang Allah kang pinarak ing dampar, oendjoeké: „Amin. Halléloejah." 5. Toemoeli ana swara metoe saka ing dampar, sabdané: „Pada saosa poedji -marang Allah kita, hé para abdiné kabèh, ija sira kang pada wedi asih marang Pandjenengané, kang tjilik Ian kang ge(16." 6. Bandjoer akoe ngroengoe kaja swarané wong golongan gedé, Ian kaja swaraning goemrodjogé banjoe akèh, toewin kaja.swarané gloedoeg kang banter, sabdané: „Halleloejah, d6né Pang6ran Allah kang Mahakawasa woes djoemeneng 7. ratoe. Pajo pada boengah-boengaha soekarena Ian ngloehoeraké marang Pang6ran. Amarga pikram6né Sang 8. Tjempé woes tekanl- Ian garwané woes roemantos." Sarta sinoengan mengagem mori aloes kang resik goemilap. Anad6né moenggoeh mori aloes ikoe ngibarati kaoetarnan6 .1 para soetji. 9. Noeli akoe dipangandikani mangk6n6.- „Noelisa: rahajoe para kang tinimbalan marang boedjana pikrarnené Sang TjernpL" Sarta manèh akoe dipangandikani: „Iki sabdan6 10. Allah kang satoehoe." Akoe bandjoer njoengkemi ing sarnp6jané kang ngandika maoe arep soedjoed, nanging toemoeli dipangandikani: „Adja mangkono akoe iki dadi kantjamoe abdi Ian kantjané abdi para sadoeloermoe kang, ndoewèni paseksiné j6soes. Soedjoeda marang Allah." D6né moenggoeh paseksiné j6soes ija ikoe rohing pamedar wangsit. Tetingalan Sang Sabda (Sang Kristoes) ngalahaké si sato Ian kang ngakoe-akoe nabi. 11. Akoe bandjoer weroeh swarga menga, lah toemoeli ana djaran poetih, d6né kang nitih anama setya toehoe Ian sadjati, sarta enggoné matrapi Ian enggoné perang klawan 12. adil. TingaIé kaja oeroebing geni, Ian mastakané ngagem djamang ak6, sarta Pandjenengané ngagem tjiri. seratan asma kang ora kasoemoeroepan ing wong kedjaba moeng 13. sarirané pijambak. Pangagemané ikoe rasoekan djoebah kang katjeloep ing getih, sarta asmané kaseboet Sabdan6 14. Allah. Anad6né wadyabala ing swarga pada nq6rèkaU tindaké Ian noenggang djaran poetih, menganggo mori 15. aloes poetih resik. Ing toetocké metoe peqangé kang landep, soepaja disabetaké marang para bangsa. 136né Pandjenengané kang bakai ngeng6n klawan lantaran wesi. (Masm. 2 : 9). Ija Pandjenengané kang ngidak-idak pamipitan anggoer bebendoe Ian bramatyané Allah kang Maha 16. kawasa. Anad6né ing djoebah6, ija ikoe ing tjetik, ana sera- tané asma: Ratoen é para ratoe Ian Goestiné para goesti. 17. Akoe toemoeli weroeh mala6kat sidji djoemeneng ana ing srengéngé, sarta ngoewoeh klawan swara asroe inarang sak6é manoek kang maboer ana ing madyantara, dawoehé: „Mrénéa, pada ngloempoeka marang boedjanané Allah 18. kang Mahaagoeng, pada mangana dagingé para ratoe, dagingé para tetindihing perang, dagingé para prakosa, dagingé djaran Ian kang pada noenggangi, ija dagingé saroepané wong, wong mardika I an batoer toekon, wong 19. tjilik Ian wong gedé." Akoe bandjoer weroeh si sato karo para ratoe ing bGemi Ian sabalané pada ngloempoek nglawan perang marang kang nitih toerongga Ian sabalané 20, maoe. Si sato toemoeli katjekel, dalah kang ngakoe-akoe nabi, kang woes nglakoni moekdjidjat ana ing hgarepan6, kagawé sarana nasaraké wong kang woes pada nampani tjiriné si sato Ian pada soedjoed marang retjané. Sakaroné pada katjemploengaké oeripan ing telaga geni kang 21. moeroeb nganggo welirang. Déné kang lijané pada kapaténan klawan pedangé kang nitih toerongga, kang metoe saka ing toetoeké. Mangka sakéhé manoek nganti pada wareg enggoné mangan dagingé.

BAB 20.[edit]

Tetingalan si naga (iblis) kabanda madegé keraton karig oemoeré sèwoe taoen, 1. Akoe toemoeli weroeh ana malaékat toemedak saka ing swarga, mbekta sorogé teleng lan ranté gedé ana ing 2. astané. Bandjoer njepengi si naga, si oela koena, ija ikoe iblis oetawa si sétan, toemoeli diranté sèwoe taoen lawasé, 3. karodéné' ditjemploengaké ing teleng, ditoetoep lan lijg . sadoewoeré dietjapi, soepaja adja nasaraké para oemat manèh nganti sapoendaté sèwoe taoen maoe. Sawoesé mangkono pinasti kaoetjoelaké sawatara mangsa.. 4. Akoe bandjoer weroeh ana dampar-dampar, lan ana kang pada nglenggahi, sarta toemoeli pada kaampilan pangadilan. Lan akoe weroeh njawané para kang woes katigas karanà paseksiné Jésoes lan karana pangandikané Allah, apadéné kang pada ora marang si sato oetawa marang retjanë, sarta ora nampani tjiriné ana ing batoeké Ian ing tangané. Mangka ikoe pada oerip Ian nqèrék djoemeneng 5. ratoe klawan Sang Kristoes lawasé sèwoe taoen. (Nanging sakekarèné wong mati ikoe pada ora oerip manèli nganti sapoendaté sèwoe taoen maoe). Ija ikoe kijamat kang kapisan. Rahajoe Ian soetji sapa wong kang miloe ginandjar `ing kijamat kang kapisan ikoe. Wong ikoe pada ora kena kawas6sa ing pati kang kapindo, nanging bakal pada dadi imamé Allah Ian Sang Kristoes, sarta bakal pada nqèrèk djoemeneng ratoe klawan Pandjenengané nganti sèwoe taoen lawasé. Iblis kaoetjoelaké, wasana katjemploengaké ing naraka. 7. Anadéné sawoesé sèwoe taoen ikoe maoe, iblis toemoeli 8. bakal kaloewaran saka ing koendjaran6, bandjoer bakal metoe nasaraké para bangsa kang ana ing podjoké boemi papat, si Oog Ian Ian si Magog, (Djoedja Ian Madjoedja) pada dikloempoekatcé Icaadjak perang, tjatjahé kaja wedi 9. ing segara. Toemoeli.pada ngloeroeg mratani ing saambané boemi sarta ngepoeng ing pamandahané para soetji Ian ing negara kekasih, bandjoer ana geni saka Allah toemoeroen 10. saka ing langit, memangsa wong ikoe maoe. Iblis kang nasaraké toemoeli katjemploengaké ing telaga geni Ian welirang, kang woes kaenggonan si sato Ian kang ngakoeakoe nabi, sarta ikoe bakal pada kawesijasat rina wengi langgeng salawas-lawasé. Tetingalan kijamat Ian pangaditan ing dina wekasan. 11. Akoe bandjoer weroeh dampar gec~é poetih Ian Pandjenengané kang minaraki, saka ing ngajoenané ikoe boemi Ian langit pada nilesat, nganti papan6,woes ora ketemoe 12. Akoe toemodi weroeh wong mati gedé tjilik pada mapan ana ing ngarepané dampar, bandjoer ana boekoe-boekoé kawijak. Lan ana boekoe lijané sidji kawijak, ija ikoe boekoe kaoeripan. Wong mati toemoeli pada diadili mirit saka kang katoelisan ana ing boekoe-boekoe maoe, pangkat 13., pangkat sapanggawéné. Anadéné segara ngoeloengaké pepati kang ana ing djeroné, sarta antaka Ian teleng palimengan pada ngoeloengaké pepati kang ana ing wewengkon6, ikoe noeli pada diadili pangkat-pangkat sapang 14. gawéné 06w6-46w6. Si antaka Ian teleng palimengan bandjoer pada katjemploengaké ing telaga_geni, ija ikoe pati 15. kang kapinqo. D&é menawa ana wong kang ora ketemoe katoelis ana ing boekoe kaoeripan, ikoe katjemploeng4é ing telaga geni.

BAB 21.[edit]

Tetingalan langit anjar lan boemi anjar. 1. Akoe toemoeli toemop ana langit anjar Ian boemi anjar. Awit&né langit kang dingin Ian boemi kang dingin woes 2. pada sirna, Ian segara woes ora ana. Anadéné akoe jochanan weroeh negara soetji jeroesalèm kang anjar toe-moeroen saka Allah saka ing swarga, woes roemantos kaja pangantèn poetri kang kapaèsan loemados marang kang 3. kakoeng. Sarta akoe ngroengoe swara asroe saka ing swarga ngandika: ,Uah ikoe taroebé Allah ana ing p . anggonané manoesa, Ian Pandjenengané bakal dedalem ana ing antarané. P6w&& bakal pada dadi oematé lan Allah 4. pijambak bakal noenggil karn qewhé dadi Allahé. Sarta Allah bakal ngoesapi sakhé loeh-saka ing mripaté (Jekisk. 37 : 27. jes. 25 : 8.) bakal woes ora ana pati rnanèh, roedatin Ian sambat apadhé karoebedan ija bakal woes ora ana, marga samoebarang kang dingin woes pada sirna." 5. Karig pinarak ing dampar bandjoer ngandika: ,Lah samoebarang kabèh Soendadèkaké anjar." Akoe toemoeli dipangandikani: ,tira noelisa, awit pangandika iki satoehoe 6. Ian kapdel." Sarta tnanèh akoe dipangandikani: „Woes kelakon. Ingsoen iki Sang Alfa Ian Sang Omega, kang moerwani Ian kang moengkasi. Ingsoen bakal maringi (ngombé) wong kang ngelak saka toeké banjoe pangoe 7. ripan klawan lahanan. Sing saga oenggoel, bakal olèh warisan sakabM, sarta Ingsoen bakal dadi AllaM, Ian 8. déwèké bakal dadi poetraningsoen. (2 Sam. 7 : 14). Nanging para wong kang djirih, kang maido, kang ambek nista, kang matèni wong, kang lakoe djina, kang olah patenoengan, kang njembah brahala, Ian sakW wong kang para tjidra, ikoe pandoemané ana ing telaga kang moeroeb d6ning geni Ian welirang, ija ikoe pati kang kapindo. Tetingalan ne I gara feroesaMm kang.anjar. 9. Malaékat sidji panoenggalané kang pitoe kang maoené njepeng bokor pitoe isi wewelak pitoe kang wekasan, ban-' djoer moerciegi -sarta ngandika marang akoe, 4awoeh6: ,Mr6n6a, kowé daktoedoehaké pangantèn poetri garwan6 10. Sang Tjempé." Toemoeli sadironé ngragasoekma akoe digawa moenggah ing goenoeng kang ge(1é doewoer, bandjoer ditedahi negara geOé jeroesalèm kang soetji, lagi 11. toemoeroen saka ing swarga saka Allah, sarta kadoenoengan . I kaloehoerané Allah. Tjahjané pada kaja sotya kang adi pinoendjoel, kaja sotya jaspis kang goemebyar pinda kristal. 12. Baloewartiné geqé doewoer, gapoerané rolas, Ian ing gapoera maoe ana rnalakaté rolas, sarta ana toelisan6 13. djeneng, ija ikoe djenenging taleré Banisraèl rolas. Ing wétan an ana gapoerané teloe, ing lor gapoera teloe, ing kidoel, 14. gapoera teloe, ing koelon gapoera teloe. Anad&é baloewartiné negara ikoe tetalesé rolas, pada katjirènan djeneng6 15. para rasoelé Sang Tjempé rolas. Kang mangandikani akoe I ngasta tjengkal mas, kagawé rgoekoer negara dalah 16. gapoerané Ian baloewartiné. Papo&é negara pesagi, dawané pada karo amban6. D6né enggoné ngoekoer negara klawan tjengW maoe tinemoené saleksa rong èwoe setadi. 17. Dawané Ian arnbané toewin Oewoeré ikoe pada. Lan baloewartiAé dioekoer tinemoe satoes patang poeloeh papat asta, oekoeraning manoesa, kang ija dadi oekoeraning 18. mala6kat. Baloewartiné ikoe kang kagawé sotya jaspis, Ian 19. negarané ikoe mas moerni, kaja gedah bening. Tetalesing baloewartingé negara pada karengga ing sesotya adi warna-warna. Tetales kang kapisan ikoe jaspis, kang kaoinoo watoe manila, kang -keteloe kalk64on, kang kapat 20. djoemeroeḍ Kang kelima sardonik, kang kanem sardi, kang kepitoe krisolita, kang kewoloe bérilla, kang kesanga watoe tjepaka, kang kesapoeloeh . krisopras, kang kesawelas 21. hijakinta, kang kerolas ametista. Gapoerané rolas ikoe aroepa moetyara rolas, sawidji-Widjining gapoera bleg moetyara sidji, Ian ratan& negara ikoe. emas mo.erni, kaja gedah kang bening. 22. Anad&né ing negara 'ikoe akoe ora toemon ana dalerné pasoetjèn,amarga Pang6ran Allah, kang Mahakawasa ikoe 23. kang dadi pasoetj&n6, karod6né Sang Tjemp6. Sarta man&h negara ikoe ora soesah nganggo kapaqangan ing srengenge oetawa ing remboelan. Amarga tjahja kamoelyané Allah 24. kang madangi, Ian Sang Tjempé kang Oadi damarE Para bangsa kang kapitoeloengan rahajoe ikoe bakal pada loemakoe ana ing paqang&, kang sarta para ratoe ing boemi 25. pada nggawa kaloehoerané loemeboe ing kono. Gapoerané bakal ora taoe kaineb ing wajah raina, amarga wajah 26. bengi ing kono bakal ora ana. Karod6né kaloehoerané Ian radjap&niné para bangsa bakal kagawa loemeboe ing konb. 27. Kang sarta ing kono bakal ora pisan kalebonan sa06ngah apa kang nadjisaké Ian sapa wong kang nglakoni kanistan toewin para tjidra, moeng kang paqa katoelisan ana ing boekoe kaoeripan kagoengané Sang Tjemp6. ,

BAB 22.[edit]

1. Akoe toemoeli ditedahi bengawan banjoe pangoeripan - 4 kang bening, mentjbrong kaja kristal, toeké saki qampar6 2., Allah Ian Sang Tjempé. Ing satengahé aloen-aloené (negara), Ian ing sakiwa tengen& bengawan ana (tandoe' ran&) wit pangoeripan, kang metokaké woh ping rolas, saben sasi metoe woM. Anad6né godongé wit mane kanggo 3. maloejakaké para bangsa. Sarta bakal woes ora ana saOngaha kang kena ing laknat. Karod6né Oarnparé Allah ...'an Sang Tjempé bakal ana ing tengah6, Ian Pandjene 4. ngané bakal dibekt&ni d6ning para. abdin~. Bakal pada, njawang ing wadanan6, Ian batoeké bakal pada katjirènan 5. asman6. Apa&né wajah bengi ing kono- bakal ora ana, sarta ora soesali nganggo padanging damar oetawa padanging srengenge, amarga PaDg6ran Allah kang madangi. Sarta bakal pada 'dadi ratoe langgeng salawaslawasé. aroepa moetyara rolas, sawidji-widjining gapoera bleg moetyara sidji, Ian ratané negara ikoe. emas moerni, kaja gedah kang bening. 22. Ana6né ing negara 'ikoe akoe ora toemon ana dalerné pasoetjèn,amarga Pang6ran Allah kang Mahakawasa ikoe 23. kang dadi pasoetjèn6, karod6né Sang Tjempé. Sarta manèh negara ikoe ora soesah nganggo kapaqangan ing srengenge oetawa ing remboelan. Amarga tjahja kamoelyané Allah 24. kang madangi, Ian Sang Tjempé kang dadi damarE Para bangsa kang kapitoeloengan rahajoe ikoe bakal pada loemakoe ana ing paqang&, kang sarta para ratoe ing boemi 25. pada nggawa kaloehoerané loemeboe ing kono. Gapoerané bakal ora taoe kaineb ing wajah raina, amarga wajah 26. bengi ing kono bakal ora ana. Karodéné kaloehoerané Ian radjap&niné para bangsa bakal kagawa loemeboe ing konb. 27. Kang sarta ing kono bakal ora pisan kalebonan sa06ngah apa kang nadjisaké Ian sapa wong kang nglakoni kanistan toewin para tjidra, moeng kang paqa katoelisan ana ing boekoe kaoeripan kagoengané Sang Tjernp6. ,

BAB 23.[edit]

1 Akoe toemoeli ditedahi bengawan banjoe pangoeripan kang bening, mentjbrong kaja kristal, toeké saki damparé 2., Allah Ian Sang Tjempé. Ing satengahé aloen-aloené (negara), Ian ing sakiwa tengen& bengawan ana (tandoe' ran&) wit pangoeripan, kang metokaké woh ping rolas, 'saben sasi metoe woh6. Anadéné godongé wit mane kanggo 3. maloejakaké para bangsa. Sarta bakal woes ora ana sadéngaha kang kena ing laknat. Karodéné Oamparé Allah ...Ian Sang Tjempé bakal ana ing tengaM, Ian Pandjene 4. ngané bakal dibekt&ni déning para. abdine. Bakal pada, njawang ing wadanané, lap batoeké bakal peda katjirènan 5. asmané. Apadéné wajah bengi ing kono, bakal ora ana, sarta ora soesah nganggo padanging damar octawa padanging srengenge, amarga Pangéran Allah kang madangi. Sarta bakal peda 'dadi ratoe langgeng salawas-lawasé.

692 WAHJOE 21, 22. aroepa moetyara rolas, sawidji-widjining gapoera bleg moetyara sidji, Ian ratané negara ikoe. emas moerni, kaja ged.ah kang bening. 22. Ana6n6 ing negara ikoe akoe ora toemon ana dalemé pasoetjèn, amarga Pangéran Allah kang Mahakawasa ikoe 23. kang dadi pasoetjèné, karod6n6 Sang Tjemp6. Sarta manèh negara ikoe ora soesah nganggo kapad.angan ing srengenge oetawa ing remboelan. Amarga tjahja kamoelyan6 Allah 24. kang madangi, Ian Sang Tjemi)6 kang dadi damaré. Para bangsa kang kapitoeloengan rahajoe ikoe bakal pada loemakoe ana ing paqang&, kang sarta para ratoe ing boemi 25. pada nggawa kaloehoeran6 loemeboe ing kono. Gapoeran6 bakal ora taoe kaineb ing wajah raina, amarga wajah 26. bengi ing kono bakal ora ana. Karod6n& kaloehoeran6 Ian radjap&nin6 para bangsa bakal kagawa loemeboe ing koiib. 27. Kang sarta ing kono bakal ora pisan kalebonan sa06ngah apa kang nadjisak6 Ian sapa wong kang nglakoni kanistan toewin para tjidra, moeng kaiig paqa katoelisan ana ing boekoe kaoeripan kagoengan6 Sang Tjernp6. , BAB 22. 1 Akoe toemoeli ditedahi bengawan banjoe pangoeripan I kang beiling, mentjbrong kaja kristal, toek6 saka Oampar6 2., Allah Ian Sang Tjemp6. Ing satengahé aloen-aloen6 (negara), Ian ing sakiwa tengen& bengawan ana (tandoe' ran&) wit pangoeripan, kang metokak6 woli ping rolas, 'saben sasi metoe woh6. Anad6n6 goqong6 wit maoe kanggo 3. maloejakak6 para bangsa. Sarta bakal woes ora ana sadéngaha kang kena ing laknat. Karod6n6 Oampar6 Allah ...Ian Sang Tjemp6 bakal ana ing tengahé, Ian Pandjene- 4. ngan6 bakal dibekt&ni d6ning para abdine. Bakal pada, njawang ing wadanan6, Ian batoel<6 bakal pada katjirènan 5. asman6. Apa&n6 wajaii bengi ing kono, bakal ora ana, sarta ora soesall nganggo padanging damar ociawa padanging srengenge, amarga PaDg6ran Allah kang madangi. Sa•ta bakal pada 'dadi ratoe langgeng salawaslawas6.


694 WAHJOE 22. wan moegi rawoeh." Lan sapa kang ngroengoe, ikoe moendjoeka: „Toewan moegi rawoeh." D6né sapa kang ngelak, madjoea, Ian sapa'baé kang arep, ndjoepoeka banjoe pangoeripan klawan lahanan. 18. Akoe iki ptitoetoer satemané marang saben wong kang ngroengokaké ing pangandika wedaring wangsité kitab iki: „Menawa ana wong kang ngemoti woewoehan marang ikoe, Allah bakal ngemoti wewelak marang ḍ èwèké kaja kang 19. pada katoelisan ana ing kitab iki. KaroUné menawa ana wong kan-g ngderangi ing pangandikané Kitab wedaring wangsit iki, Allah bakai ngoerangi pandoemane saka ing wit pangoeripan Ian saka ing ncgara soetji, ija saka kang katoelisan ana ing kitab iki.,'- 20. Kang mratélakaké ikoe mitoe ngandika mangkéné: „Ija, doemrod'o- rmvochingsoen." ,Amin. Inggih Goesti Jésoes, - Toewan moegi rawoeh." 21. Sih rahmaté Goesti kita Jésoes Kristoes noenggila, ing kowé kabèh. Amin.