Ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ

From Wikisource
(Redirected from ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔⰟ)
Jump to navigation Jump to search
Ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ


ⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ ⰵⱄⰿⱐ ⱄⱅ̅ⱆ ⰵⰲ̅ⰼⰵⰾⱐⱓ:
ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⰻ ⱂⱃⱁⱃⰵⰽⰾⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ,
ⱈⱃⱄ̅ⱅⱏ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⱄⱏⰱⱐⱃⰰⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏ,
ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰹⱃⱆ ⱄⰵⰿⱆ.
Ⱄⰵ ⱄⱏⰱⱏⰹⱄⱅⱐ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱄⰵⰴⰿⱏⰹⰻ ⰲⱑⰽⱏ ⱄⱏ.
Ⱃⱑⱎⱔ ⰱⱁ ⱁⱀⰻ: ⱄⰾⱑⱂⰹⰻ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱔⱅⱏ,
ⰳⰾⱆⱄⰻ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰱⱆⰽⱏⰲⱐⱀⱁⰵ.
Ⰱⰳ̅ⰰ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱂⱁⰸⱀⰰⱅⰻ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ.

ⱁⰳⱁ ⰶⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ, ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⰵ, ⱄⰻ:
ⰴⰰⱃⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰱⰳ̅ⰰ ⱄⱐ ⰴⰰⱀⱏ,
ⰴⰰⱃⱏ ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰵⱄⱀⱏⰹⱗ ⱍⱔⱄⱅⰻ,
ⰴⰰⱃⱏ ⰴⱆⱎⰰⰿⱏ, ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱅⱐⰾⱑⱗ,
ⰴⱆⱎⰰⰿⱏ ⱅⱑⰿⱏ, ⱑⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⰹⰻⰿⱘⱅⱏ.
Ⰿⰰⱅⱏⱚⰵⰻ, ⰿⰰⱃ(ⱏ)ⰽⱁ, ⰾⱆⰽⰰ ⰻ ⰺⱁⰰⱀⱏ
ⱆⱍⱔⱅⱏ ⰲⱐⱄⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰳⰾ̅ⱙⱋⰵ:
Ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰱⱁ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰴⱆⱎⱐ ⰾⱑⱂⱁⱅⱘ
ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ, ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰱⱁ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱅⰻ ⱄⱔ,
ⰳⱃⱑⱈⱁⰲⱐⱀⱘ ⰶⰵ ⱅⱐⰿⱘ ⱁⱅⱏⰳⱏⱀⰰⱅⰻ
ⰻ ⰿⰹⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ ⱅⱐⰾⱙ ⱁⱅⱏⰾⱁⰶⰻⱅⰻ
ⰻ ⱃⰰⰻⱄⰽⱁⰵ ⰶⰻⱅⰹⰵ ⱂⱃⰹⱁⰱⱃⱑⱄⱅⰻ
ⰻ ⰻⰸⰱⱑⰶⰰⱅⰻ ⱁⱅⱏ ⱁⰳⱀⰻ ⰳⱁⱃⱘⱋⰰ.
ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱁⱅⱏ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱆⰿⰰ.

ⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰲⱐⱄⱐ,
ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ, ⱁⱅⱏ ⰱⰳ̅ⰰ ⱂⱃⰹⰻⰴⰵ,
ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰶⰵ ⰽⱃⱏⰿⱔ ⱍⰾ̅ⱍⱐⱄⰽⱏⰹⱗ ⰴⱆⱎⱔ,
ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰶⰵ ⰽⱃⱑⱂⱔ ⰻ ⱄⱃ̅ⰴⱐⱌⰵ ⰻ ⱆⰿⱏ,
ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰵ ⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱗ ⰱⰳ̅ⰰ ⱂⱁⰸⱀⰰⱅⰻ.
Ⱑⰽⱁ ⰱⰵⰸⱄⰲⱑⱅⰰ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ
ⱁⰽⱆ ⰲⰻⰴⱔⱋⱓ ⰱⰶ̅ⰹⱙ ⱅⰲⰰⱃⱐ ⰲⱐⱄⱙ
ⱀⱏ ⰲⱐⱄⰵ ⱀⰻ ⰾⱑⱂⱁ ⱀⰻ ⰲⰻⰴⰻⰿⱁ ⰵⱄⱅⱏ.
ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⰴⱆⱎⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⰱⰵⰸ ⰱⱆⰽⱏⰲⱏ
ⱀⰵ ⱄⱏⰲⱑⰴⱘⱋⰻ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⰱⰶ̅ⰹⱑ,
ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰰ ⰻ ⰴⱈ̅ⱁⰲⱐⱀⰰ,
ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱃⰰⰻ ⰱⰶ̅ⰹи ⱑⰲⰾⱑⱙⱋⰰ.
Ⰽⱏⰹⰻ ⰱⱁ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰳⱃⱁⰿⱐⱀⰰⰵⰳⱁ ⱅⱘⱅⱐⱀⰰ
ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔ, ⰱⰳ̅ⰰ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰱⱁⱑⱅⰻ ⱄⱔ;
Ⱀⱁⰸⰴⱃⰻ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰹ, ⱌⰲⱑⱅⰰ ⱀⰵ ⱘⱈⰰⱙⱋⰻ,
ⰽⰰⰽⱁ ⰱⰶ̅ⰹⰵ ⱍⱓⰴⱁ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱅⰵ;
Ⱆⱄⱅⰰ ⰱⱁ, ⱑⰶⰵ ⱄⰾⰰⰴⱏⰽⰰ ⱀⰵ ⱍⱓⱙⱅⱏ,
ⱑⰽⱁ ⰽⰰⰿⱑⱀⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰶⰵ ⱍⰾ̅ⰽⰰ.
Ⱂⰰⱍⰵ ⰶⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⰴⱆⱎⰰ ⰱⰵⰸⰱⱆⰽⱏⰲⱐⱀⰰ
ⱑⰲⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱍⰾ̅ⱌⱑⱈⱏ ⰿⱃ̅ⱅⰲⰰ.

ⰵ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰿⱏⰹ, ⰱⱃⰰⱅⰹⰵ, ⱄⰿⱏⰹⱄⰾⱔⱋⰵ
ⰳⰾ̅ⰵⰿⱏ: ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⱙⱋⱐ,
ⰻⰶⰵ ⱍⰾ̅ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱔ ⱁⱅⱏⰾⱘⱍⰻⱅⱏ
ⱁⱅⱏ ⰶⰻⱅⰹⱑ ⱄⰽⱁⱅⱐⱄⰽⰰ ⰻ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻ,
ⰴⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱋⰵ ⱆⰿⱏ ⱀⰵⱃⰰⰸⱆⰿⱐⱀⱏ,
ⱅⱆ ⰶⰴⰵⰿⱐ ⱗⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱐ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔⱋⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ,
ⱑⰽⱁ ⰿⱑⰴⱐⱀⰰ ⰸⰲⱁⱀⰰ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ.
Ⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⱅ̅ⱏⰹⰻ ⱂⰰⰲⱐⰾⱏ ⱆⱍⱔ ⱃⰵⱍⰵ,
ⰿⰾ̅ⱅⰲⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⰲⱏⰸⰴⰰⱗ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰱⰳ̅ⱆ:
ⱑⰽⱁ ⱈⱁⱋⱘ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⱂⱔⱅⱐ ⰻⰸⰴⱃⰵⱋⰻ
ⱄⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ⰳⰾ̅ⰰⱅⰻ,
ⰴⰰ ⰻ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱃⰰⱅⱐⱑ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ,
ⱀⰵⰶⰵ ⱅⱐⰿⱘ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⱀⰵⱃⰰⰸⱆⰿⱐⱀⱏ.
Ⰽⱏⰹⰻ ⰱⱁ ⱍⰾ̅ⰽⱏ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱅⱏ,
ⰽⱏⰹⰻ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⰾⱁⰶⰻⱅⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱔ ⰿⱘⰴⱃⱏⰻ,
ⱄⰽⰰⰸⰰⱙⱋⰻⱗ ⰱⰵⱄⱑⰴⱏⰹ ⱂⱃⰰⰲⱏⰹ ⱀⰰⰿⱏ;
ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⱅⱐⰾⱑ ⱂⰾⱏⱅⱐⱈⱏ ⱀⰰⱄⱅⱁⰻⱅⱏ,
ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱐⰾⱔⱋⰻ, ⱂⰰⱍⰵ ⰳⱀⱁⱑ ⰳⱀⱁⱗⱋⰻ,
ⰵⰳⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰱⱃⰰⱎⱐⱀⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ.
ⱅⰰⰽⱁ ⰴⱆⱎⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⱁⱂⰰⰴⰰⰵⱅⱏ
ⰶⰻⰸⱀⰻ, ⰱⰶ̅ⰹⱑ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱋⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ,
ⰵⰳⰴⰰ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰱⰶ̅ⰹⱑ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⱏ.

ⱀⱘ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱃⰻⱅⱐⱍⱘ ⰿⱘⰴⱃⱘ ⰷⱑⰾⱁ
ⰴⰰ ⰳⰾ̅ⰵⰿⱏ: Ⱍⰾ̅ⰲⱑⱌⰻ, ⰾⱓⰱⱔⱋⰵ ⱄⱔ,
ⱈⱁⱅⱔⱋⰵ ⱃⰰⱄⱅⰻ ⰱⰶ̅ⰹⰵⰿⱐ ⱃⰰⱄⱅⱁⰿⱐ,
ⰽⱏⱅⱁ ⰱⱁ ⰲⱑⱃⱏⰹ ⱄⰵⱗ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱐ ⱂⱃⰰⰲⱏⰹ;
ⱑⰽⱁ ⱄⱑⰿⰵⱀⰻ ⱂⰰⰴⰰⱙⱋⱆ ⱀⰰ ⱀⰻⰲⱑ,
ⱅⰰⰽⱁ ⱀⰰ ⱄⱃ̅ⰴⱐⱌⰻⱈⱏ ⱍⰾ̅ⱍⱐⱄⱌⱑⱈⱏ,
ⰴⱏⰶⰴⱑ ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⰱⱆⰽⱏⰲⱏ ⱅⱃⱑⰱⱆⱙⱋⰵ,
ⰴⰰ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⱄⱅⰵⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⱂⰰⱍⰵ.
Ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱃⰵⱋⰻ,
ⱁⰱⰾⰻⱍⰰⱙⱋⱔ ⰱⰵⱄ ⰽⱀⰻⰳⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏⰹ,
ⰲⱏ ⰳⰾⰰⱄⱑ ⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⰳⰾ̅ⱙⱋⰵ.
Ⱀⰻ, ⰰⱋⰵ ⱆⰿⱑⰵⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱔ,
ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱅⰻ ⱀⰵⰿⱁⱋⱐ ⱄⰻⱈⱏ.
Ⱁⰱⰰⱍⰵ ⱄⰲⱁⱙ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱙ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾⱙ,
ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⱆⰿⱏ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⱃⱑⱍⰻ ⰽⰰⰶⱔ:
Ⱀⰰⰸⰻ ⰱⱁ ⰲⱐⱄⰻ ⰱⰵⱄ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏ ⱗⰸⱏⰹⱌⰻ,
ⰱⱃⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘⱋⰵ ⰱⰵⰸ ⱁⱃⱘⰶⰹⱑ
ⱄⱏ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱐⱀⰻⰽⱁⰿⱐ ⰴⱆⱎⱐ ⱀⰰⱎⰻⱈⱏ,
ⰳⱁⱅⱁⰲⰻ ⰿⱘⰽⱏⰹ ⰲⱑⱍⱐⱀⱏⰹⱗ ⰲⱏ ⱂⰾⱑⱀⱏ.
Ⰻⰶⰵ ⰱⱁ ⰲⱃⰰⰳⰰ, ⱗⰸⱏⰹⱌⰻ, ⱀⰵ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ.
Ⰱⱃⰰⱅⰻ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⰿⱏⰹⱄⰾⱔⱋⰵ ⰷⱑⰾⱁ,
ⱁⱅⱏⰲⱃⱐⰸⱑⱅⰵ ⱂⱃⰻⰾⰵⰶⱐⱀⱁ ⱆⰿⱆ ⰴⰲⱐⱃⰻ,
ⱁⱃⱘⰶⰹⰵ ⱂⱃⰹⰻⰿⱏⱎⰵ ⱅⰲⱃⱐⰴⱁ ⱀⱏⰹⱀⱑ,
ⰵⰶⰵ ⰽⱆⱙⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰹ ⰳⰴ̅ⱐⱀⰵ,
ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱅⱐⱃⱘⱋⰵ ⱀⰵⱂⱃⰹⱑⰸⱀⰻ ⰲⰵⰾⱐⰿⰻ.

ⱆⰽⱏⰲⰻ ⱄⰹⱗ ⰻⰶⰵ ⰱⱁ ⱂⱃⰹⰻⰿⰵⱅⱏ,
ⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⱐ ⱅⱁⰿⱆ ⱈⱃⱄ̅ⱅⱁⱄⱏ ⰳⰾ̅ⰵⱅⱏ,
ⰻⰶⰵ ⰱⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰳⰾ̅ⱙⱋⰵ,
ⱂⱁⰴⱁⰱⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱆⰱⰻⱅⰻ,
ⱂⱁⰱⱑⰴⱘ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⱔⱋⰵ ⰽⱏ ⰱⰳ̅ⱆ ⰴⱁⰱⱃⱘ,
ⱂⰾⱏⱅⰻ ⰱⱑⰶⱔⱋⰵ ⱅⱐⰾⱗ ⰳⱀⱁⰵⰲⱐⱀⱏⰹⱗ,
ⱂⰾⱏⱅⰻ, ⰵⱗⰶⰵ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱑ,
ⱀⰵ ⱂⰰⰴⰰⱙⱋⰵ, ⰽⱃⱑⱂⱐⰽⱁ ⰶⰵ ⱄⱅⱁⱗⱋⰵ,
ⰽⱏ ⰱⰳ̅ⱆ ⱑⰲⰾⱐⱎⰵ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱈⱃⰰⰱⱏⱃⰻ,
ⱄⱅⱁⱗⱋⰵ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰱⰶ̅ⰹⱑ ⱂⱃⱄ̅ⱅⱁⰾⰰ,
ⰵⰳⰴⰰ ⱁⰳⱀⱐⰿⱐ ⱄⱘⰴⰻⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱏ,
ⱃⰰⰴⱆⱙⱋⰵ ⱄⱔ ⱄⱏ ⰰⱀⱐⰼⰵⰾⱏⰹ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ,
ⱂⱃⰻⱄⱀⱁ ⱄⰾⰰⰲⱗⱋⰵ: ⰱⰳ̅ⱏ ⰿⰾⱄ̅ⱅⰻⰲⱏⰹⰻ,
ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰰⰿⰻ ⰲⱐⱄⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱑⱄⱀⱐⰿⰻ
ⰱⰳ̅ⱆ ⱂⱁⱙⱋⰵ ⱍⰾ̅ⰽⱏⰹ ⰿⰻⰾⱆⱙⱋⱓ.
Ⱅⱁⰿⱆ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⱄⰾⰰⰲⰰ,
ⱍⱐⱄⱅⱐ ⰻ ⱈⰲⰰⰾⰰ, ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⱄⱀ̅ⱆ, ⰲⱏⰹⱀⱘ
ⱄⱏ ⱁⱌ̅ⰵⰿⱏ ⰻ ⱄⱅ̅ⱏⰹⰿⱐ ⰴⱈ̅ⱁⰿⱐ
ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱑⰽⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⱗ ⱅⰲⰰⱃⰻ.
Ⰰⰿⰻⱀⱏ.