Tjarita Poernawidjaja

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 398 ]

TRANSCRIPTIE

____

Ini Tjarita Poernawidjaja.

Sahoer batara sakini
hanak ing sanghya atma
koemaha eta sadana
tjarita koehajang heukeur
basa nongton kapapaän
ka tĕgal perang bawana
njeueung atma disangsara
koe sang jama hadipati
kasapak poernawidjaja
magih lara sadakala
sasara oemarab-arab
kasakit patidih-tidih
na mala hanteu pĕgatna
sangkilang dipadjar sorga
mikahanan boemi kedan
hara koe sang widadara
ngawisesa widadari
mirabina nagawatti

[ 400 ]

noe nakĕs haksarikali
euweu keneh kabalaän moe
moen hoelah haät dewatta
hanteu pihadeheunnana
sahoer dewatta oetama
noesija mahapandita
hanak ing poernawidjaja
hebotahahi magahan
soegan si-
-ja hamo njaho
reungeukeun ta tjarek (a)hing
moelah de sawo sanngeunah
koe na raga kasangsara
lahin koe twah salina bĕgig
boerantja mo ngala waja

[ 402 ]

mo hanteu heroheun-
-nana
diba moha hiri dĕngki
ka sakali makejanna
ngira ngiraning ti bati
maraleka ngoetak ngoetik
noepoe maling papadjingan
makejan tjoera wĕrĕda
deu dingin deu pada djahna
njotrakan deneun njapahhan
mo kojo ngandjoek ngaraheh
ngahoetang hanteu dek maraj - na
pakeuna dek meunang boga
sagoe dapoer tjatjarekan
gelo pangasana gĕlarkeun
- - koe na sawoeng badjĕt
na sagoe hirawari -
da dipipameunang tjaroet
- - sore rago rawa
hiri dĕngki pajojana
twah mo kalemekan patiti
mantjawoera hateu aja
di kasĕm-
-aänana jata
bogoh ngotjoho mĕrĕdjo
njangsara ka sang pandita

[ 404 ]
ngawiwirang ngawiwilah
hateu wĕdi koe pamali
hamo borang - - - -
60. hamo takoet koe tjadoe sakitja noe-
Fol. 6, recto. - - - magawe sapa
kasodaän sang pandita
haten [sija] liwat inja
nu mapakan rabi larang
ngasupkeun rabi ti luwar
ngala hulanjang ti huma
réya putri nyiyar deuhi
teu ageus dipa-
Fol. 6, verso. -------------- nyiyeupkeun
ngahulunkeun tanpa tebus,
70. ngadengda nu tanpa dosa
-- -- -- hateu kajinah
hanak ing poernawijaya
mulah siya dék kapuhun -- na
hayeuna mah kaliya-
Fol. 7, recto. ---------------- ssan
75. keuna ku na pañcagati
ulah surah labuh kawah -- dikeueuman-
ku sang jama hadipati
pameunang nu gawé hala
magihkeun bumi patala
80. si do na dén sama
[ 406 ]
Fol. 7, verso. murub mutyar pakatonnan
dipareuman hateu meunang
dorana leuwih sadeupa
jalanna sadeupa sisih
85. jalan kakurung ku lĕbur
lebur kakurung ku jalan
Fol. 8, recto. patona kowari beusi
dipeudeutan ku tabaga
dilorongngan ku salaka
90. kucina heuteu[na] homas
dikamrata ku tahina
[tahi] lĕbur kaneyaän
ditatagaän malela
Fol. 8, verso. ditajurran ku handong bang
95. katomas deung paneyaän
waduri kĕmbang jayanti
sĕkar siratu bacana
eukeur meujeuh branang siyang
dihaurran kĕmbang [ura]
100. dija kĕmbang
[ 408 ]
Fol. 9, recto. — — — — — pupolodi
didupaän ruruhuman,
da[di] wangi haseup dupa
mrĕbu karuhum — — —[1]
jalan kawit i sorgaän
105. maka laya — — — —[2]
tineung jalma ngipu[3] hiña
ñorang jalan gĕde bobo[4]
Fol. 9, verso. datangna paheula-heula
hasupna padago-dago
110. hanteu silih kaweul beuheung
datangna pajayak-jayak
teka ngeukeuy ngabadaleu[5]
kadi lulut sama doeloer
Fol. 10, recto. betana tatamau pidah[6]
115. diga beunang i — saya[7]
hanteu dek silih hañjurkeun
datangna hayuh-hayuhhan[8]
hanteu keuna atma
[datangna] palibu-libu
120. jumareujeuh tumalañjeur
Fol. 10, verso. nu teu acan maro jalan
[ 410 ]
ruwe rĕbang junaringkang[9]
na atma hateu kana —
mana ngahusir ka diña,
125. marukanna kasorgaän
anak ing Purnawijaya
sumangsara teuing siya
na palayna — — — —[10]
Fol. 11, recto. kabawa ku na wisaya
130. ña manah papa kalesa
njorang tĕgal sijangwalayo bana[11]
ngabah[12] tĕgal gĕni ara
bañu maricik[13] mangura
manah nprang cukang cuweut
135. magihkeun[14] warna sawareh
Fol. 11, verso. tiba sakalĕmah — —
hanaking Purnawijaya
sugan siya hamo ñaho
atma[a]noe disangsara,
140. digĕrih gĕlar [awakna][15]
dirarasah dirĕrĕcah
dimaka[16] leungit dipake
maraban cocohowah[17] [na]
[ 412 ]
Fol. 12, recto. hasu pancasora lawan
145. sang sobeyak sang hasu gĕni muka
lawan hasu gaga sicuriga kait
deung sang brana sora lawan
sang kahiwattanhana
Fol. 12, verso. sang jama hadipati
150. deung haki ing caturmuka
[ 414 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/429 [ 416 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/431 [ 418 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/433 [ 420 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/435 [ 422 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/437 [ 424 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/439 [ 426 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/441 [ 428 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/443 [ 430 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/445 [ 432 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/447 [ 434 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/449 [ 436 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/451 [ 438 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/453 [ 440 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LVI.pdf/455 [ 442 ]
datang ka ambu ka ayah
ka nu murba - - - -
Fol. 38, verso. sakanna aya wawuhngeun
sakanna ti miawak jati
485. dewatta sahiya aji --
pandita sinĕguh sahiya
pangumum ca - - - -
da ahing micarek hinya
Fol. 39, finis. urut siya di sakala
490. sugan hamo kaliassan
ku naywa ngarogga-[hala]
ngakalan kapada jalma ||o||
 1. De regel is corrupt, doch te herstellen floor de Kawih Pañaraman, kropak No. 423 fol. 16 waar, in een soortgelijke passage als hier, staat: meribun karu'um-ru'um. Zie: bijlagen.
 2. Kan ik niet aanvullen.
 3. ngimpun.
 4. bongbong.
 5. Lees: teka . . ngeungkeuy ngabandaleut.
 6. = batanna; pindah
 7. Kropak 423 heeft richtig: i samaya.
 8. Ontbreekt het slot, zie regel 123.
 9. roewa; thans rebeng.
 10. 423 heeft palayangna.
 11. het slotwoord is een verknoeling van: preta bawana sayojana lwaniya; men leze hier eenvondig sayojana.
 12. ngambah.
 13. mangriñcik.
 14. manggihkeun.
 15. Hier ontbreekt het objeet.
 16. dimakan.
 17. cocoöwan; ook is er een voet te weinig.