Tjarita Poernawidjaja

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 398 ]

TRANSCRIPTIE

____

Ini Tjarita Poernawidjaja.

Fol. 1, verso 1. Sahoer batara sakini
hanak ing sanghya[1] atma
koemaha eta sadana
tjarita koehajang heukeur
5. basa nongton kapapaän
ka tĕgal perang bawana
Fol. 2, recto. njeueung atma disangsara
koe sang jama hadipati
kasapak[2] Poernawidjaja
10. magih[3] lara sadakala
sasara[4] oemarab-arab
kasakit patidih-tidih[5]
na mala hanteu pĕgatna
Fol. 2, verso. sangkilang dipadjar sorga
15. mikahanan boemi kedan
hara[6] koe sang widadara
ngawisesa widadari
mirabina nagawatti
 1. sanghyang.
 2. kasampak.
 3. manggih.
 4. sangsara.
 5. patindih-tindih.
 6. arak.
[ 400 ]
noe nakĕs[1] haksarikali
20. euweu[2] keneh kabalaän[3] — moe
Fol. 3, recto. moen hoelah haät dewatta
hanteu pihadeheunnana
sahoer dewatta oetama
noesija mahapandita
25. hanak ing Poernawidjaja
hebotahahi[4] magahan
soegan si-
Fol. 3, recto. -ja hamo njaho
reungeukeun ta tjarek (a)hing
moelah de sawo sanngeunah[5]
30. koe na raga kasangsara
lahin koe twah salina bĕgig[6]
boerantja mo ngala waja
 1. nangkĕs.
 2. euweuh.
 3. kabahlaän.
 4. Werd gelezen: emboh ta aing.
 5. Werd gelezen: dek sawon sangeanah.
 6. Lees lain wegens het metrum; salinan; bĕgig bestaat als grondwoord heden niet meer, wel echter bĕbĕgig, vogelverschrikker in den vorm van een pop, zoo ook dibĕbĕgigan = dioelah-oelah, waaruit volgt dat bĕgig, tegenhouden, afweren moet beduid hebben.
[ 402 ]
mo hanteu heroheun-
Fol. 4, recto. -nana
diha[1] moha hiri dĕngki
35. ka sakali makejanna
ngira ngiraning ti bati
maraleka ngoetak ngoetik
noepoe[2] maling papadjingan[3]
makejan tjoera[4] wĕrĕda
40. deu dingin[5] deu pada djahna
Fol. 5, recto. njotrakan[6] deneun njapahhan[7]
mo kojo ngandjoek[8] ngaraheh[9]
ngahoetang hanteu dek maraj — na[10]
pakeuna dek meunang boga
45. sagoe[11] dapoer tjatjarekan
gelo pangasana[12] gĕlarkeun
Fol. 5, verso. — — koe na sawoeng badjĕt[13]
na sagoe[14] hirawari[15][16]
da dipipameunang tjaroet[17]
50. — — sore rago rawa[18]
hiri dĕngki pajojana[19]
twah mo kalemekan patiti
mantjawoera hateu aja
di kasĕm-
Fol. 5, verso. -aänana[20] jata[21]
55. bogoh ngotjoho mĕrĕdjo
njangsara ka sang pandita
 1. diga?
 2. nipoe.
 3. papandjingan.
 4. tjoerang.
 5. deu dingin, deu werd gelezen deung deungeun deung.
 6. njontrakan.
 7. njampahan.
 8. ngandjoek.
 9. ngarekeh, ngarakeh? misschien.
 10. na is overtollig.
 11. sangoe.
 12. in dezen regel is een voet te veel: lees pangsanga.
 13. bandjĕt?
 14. sangoe?
 15. ti kamari?
 16. er ontbreekt een voet.
 17. tjaroet, bijkans verouderd.
 18. misschien te lezen rago-raga of raga-rogo.
 19. in dezen regel is een voet te veel.
 20. semaja?
 21. njata?
[ 404 ]
ngawiwirang ngawiwilah
hateu wĕdi koe pamali
hamo borang - - - -
60. hamo takoet koe tjadoe sakitja noe-
Fol. 6, recto. - - - magawe sapa
kasodaän sang pandita
haten [sija] liwat inja
nu mapakan rabi larang
ngasupkeun rabi ti luwar
ngala hulanjang ti huma
réya putri nyiyar deuhi
teu ageus dipa-
Fol. 6, verso. -------------- nyiyeupkeun
ngahulunkeun tanpa tebus,
70. ngadengda nu tanpa dosa
-- -- -- hateu kajinah
hanak ing poernawijaya
mulah siya dék kapuhun -- na
hayeuna mah kaliya-
Fol. 7, recto. ---------------- ssan
75. keuna ku na pañcagati
ulah surah labuh kawah -- dikeueuman-
ku sang jama hadipati
pameunang nu gawé hala
magihkeun bumi patala
80. si do na dén sama
[ 406 ]
Fol. 7, verso. murub mutyar pakatonnan
dipareuman hateu meunang
dorana leuwih sadeupa
jalanna sadeupa sisih
85. jalan kakurung ku lĕbur
lebur kakurung ku jalan
Fol. 8, recto. patona kowari beusi
dipeudeutan ku tabaga
dilorongngan ku salaka
90. kucina heuteu[na] homas
dikamrata ku tahina
[tahi] lĕbur kaneyaän
ditatagaän malela
Fol. 8, verso. ditajurran ku handong bang
95. katomas deung paneyaän
waduri kĕmbang jayanti
sĕkar siratu bacana
eukeur meujeuh branang siyang
dihaurran kĕmbang [ura]
100. dija kĕmbang
[ 408 ]
Fol. 9, recto. — — — — — pupolodi
didupaän ruruhuman,
da[di] wangi haseup dupa
mrĕbu karuhum — — —[1]
jalan kawit i sorgaän
105. maka laya — — — —[2]
tineung jalma ngipu[3] hiña
ñorang jalan gĕde bobo[4]
Fol. 9, verso. datangna paheula-heula
hasupna padago-dago
110. hanteu silih kaweul beuheung
datangna pajayak-jayak
teka ngeukeuy ngabadaleu[5]
kadi lulut sama doeloer
Fol. 10, recto. betana tatamau pidah[6]
115. diga beunang i — saya[7]
hanteu dek silih hañjurkeun
datangna hayuh-hayuhhan[8]
hanteu keuna atma
[datangna] palibu-libu
120. jumareujeuh tumalañjeur
Fol. 10, verso. nu teu acan maro jalan
[ 410 ]
ruwe rĕbang junaringkang[9]
na atma hateu kana —
mana ngahusir ka diña,
125. marukanna kasorgaän
anak ing Purnawijaya
sumangsara teuing siya
na palayna — — — —[10]
Fol. 11, recto. kabawa ku na wisaya
130. ña manah papa kalesa
njorang tĕgal sijangwalayo bana[11]
ngabah[12] tĕgal gĕni ara
bañu maricik[13] mangura
manah nprang cukang cuweut
135. magihkeun[14] warna sawareh
Fol. 11, verso. tiba sakalĕmah — —
hanaking Purnawijaya
sugan siya hamo ñaho
atma[a]noe disangsara,
140. digĕrih gĕlar [awakna][15]
dirarasah dirĕrĕcah
dimaka[16] leungit dipake
maraban cocohowah[17] [na]
[ 412 ]
Fol. 12, recto. hasu pancasora lawan
145. sang sobeyak sang hasu gĕni muka
lawan hasu gaga sicuriga kait
deung sang brana sora lawan
sang kahiwattanhana
Fol. 12, verso. sang jama hadipati
150. deung haki ing caturmuka
[ 414 ]
digawoer dipareboetkeun dihaka-
Fol. 13, verso. n koe tjotjohowah[18]
165 dilerab digatoeng[19] kewal
soekoena dikaloehoerkeun
hoeloena dikahandapkeun
leu[20] seuneuna hoeroeng sagoenoeng
dipake ngalerab atma
170. anak ing poernawi-
Fol. 14, recto. djaja
rame teuing sija hoemaboema[21]
diroewang di noe soewoeng[22]
midadam[23] hoemariwangwang
djoemoleret koemotjejak
175. ngoetjap baboe[24] lawan ajah
njabat[25] anak lawan rabi
se-
Fol. 14, verso. joh[26] sada batoe rejo
heundeur sada ombak meupeus
boemorebet boemorobot
180. hoeloena bitoe koe seuneu
anak ing poernawidjaja
soegan sija[27] kali-
Fol. 15, recto. jahsan reja atma
sadakala| kasangsara
 1. De regel is corrupt, doch te herstellen floor de Kawih Pañaraman, kropak No. 423 fol. 16 waar, in een soortgelijke passage als hier, staat: meribun karu'um-ru'um. Zie: bijlagen.
 2. Kan ik niet aanvullen.
 3. ngimpun.
 4. bongbong.
 5. Lees: teka . . ngeungkeuy ngabandaleut.
 6. = batanna; pindah
 7. Kropak 423 heeft richtig: i samaya.
 8. Ontbreekt het slot, zie regel 123.
 9. roewa; thans rebeng.
 10. 423 heeft palayangna.
 11. het slotwoord is een verknoeling van: preta bawana sayojana lwaniya; men leze hier eenvondig sayojana.
 12. ngambah.
 13. mangriñcik.
 14. manggihkeun.
 15. Hier ontbreekt het objeet.
 16. dimakan.
 17. cocoöwan; ook is er een voet te weinig.
 18. tjotjoöan.
 19. digantoeng.
 20. Ieu, dat geen beteekenis heeft, is blijkbaar overtollig.
 21. sija heeft hier geen zin en is bovendien overbodig; oemamboe-amboe.
 22. dina herstelt hot metrum.
 23. midangdam.
 24. amboe.
 25. njambat.
 26. rejok.
 27. achter sija moet hamo njaho volgen.
[ 416 ]
noe tjeurik oeboel-oeboellan[1]
185. teuheur pineuh teuheur nadjeur[2]
sawareh parijoeng-rijoeng
ngadoekoek[3] teu bisa leumpang
kasasara[4] sadakala
dipap hala[5] koe sang
Fol. 15, verso. jama
190. hadipati hateu[6] ninoe
pisangoepeun[7] da na
dosa reja teu kabilang
anak ing poernawidjaja
[soegan sija] hamo [njaho]
195. kaliasan [reja atma]
peupeus hoeloe njorot oeteuk sawa
Fol. 16, recto. -reh boetjat beuteungna
aja noe tatas igana
aja noe boetjat peudjitna
200. pĕgat rantoenan[8] angĕnna
getihna soerat-saret[9]
saloewar tĕgal malela[10]
Fol. 16, verso. reumis koe dara di boega[11]
anak ing poernawidjaja
205. soegan sija kahemĕngan
sabeusi bwana itoengeura[12]
hanteu aja noe kalaroeng
roesak atma kasangsara
 1. oemboel-oemboelan.
 2. nandjeur.
 3. ngadoengkoek.
 4. kasangsara.
 5. dipapa ala.
 6. hanteu.
 7. Voor pisanggoepeun hanteu te lezen.
 8. rantanan, uitrukken.
 9. Hier ontbreekt een voer.
 10. Volledig Tĕgal djoekoet tadji malela.
 11. darah; boegang.
 12. itoeng geura; er is een voer te veel.
[ 418 ]
sakitoe koe djoekoe
Fol. 17, recto. -t tadji
210. teroes ti dapal[1] soekoena
noe laboeh parat beuteungna
ngaliboeng[2] betan silaroe
ditidih[3] koe goenoeng beusi
pakena[4] sakĕti pisan
215. apja[5] hiroep loeloe-
Fol. 17, verso. pattan[6]
ngahoesir kalapa badjra
tineungna hajang ngijoehhan
sadatang sija ka dinja
kasoera koe djoekoet tadji
220. [djoekoet tadji] soelawĕsi
katigang[7] kalapa badjra
keuna koe sarwa sandjata
Fol. 18, recto. awas betan tjoetjoek ladad[8]
pakena[9] salaksa pissan
225. roesak atma disangsara
dipagoetkeun kapalana
disakoehkeun[10] toetoemboena
toeloej
Fol. 18, verso. datang ka dinja
asoep ka batoe patjakoep
230. ngĕbak di leutak sibagadama
njorang ka ilat tĕgal[11]
tegal kadi hinis — —[12]
njorangna salaksa tĕgal.
 1. dampal.
 2. ngalimboeng.
 3. ditindih.
 4. paehna.
 5. apja ?
 6. loeloempatan.
 7. katinggang.
 8. landak.
 9. paehna.
 10. sangkoeh, ijzeren priem; empaloeren.
 11. No. 423 heeft njorang ka ilat sategal, dar het metrum herstelt.
 12. Is corrupt, doch verstaanbaar.
[ 420 ]
Fol. 19, recto. toeloej njorang djoekoet tadji
235. handappeun kalapa badjra
awor deung gĕni korawa
toeloej datang ka tjipanas
diinoem koe atma papa
pahena sariwoe pis-
Fol. 19, verso. -san
240. di tĕgal si gĕniara[1]
na tĕgal satoengtoeng djeueung[2]
eta pinaka noe papa
manah njaho reja — —
noe papa hĕnteu kadjinah
245.
Fol. 20, recto. Sahoer dwata oetama
noesija maha pandita
anak ing poernawidjaja
oemoen[3] njĕmbah ka sang jama ha
250. bagĕt[4] menta dihiroeppan
ajeuna sija madjar djeura[5]
sija oemoe-
Fol. 20, verso. -m[6] madjar takoet
sadja njĕbah[7] madjar borang
ngemakeun[8] sila pangagĕp[9]
255. sadja[10] menta ka sang jama ha
tjarek saksi ka rang[11] bala
saksi ka beurang ka peuti[12]
 1. Zie: regel 130.
 2. Zie: Inleiding, blz. 376.
 3. lamoen; .. is overtolling.
 4. bangĕt
 5. djeura = geura?
 6. oemoem
 7. sĕdja njĕmbah.
 8. ngemokkeun?
 9. panganggep.
 10. sĕdja.
 11. ka rang = ka oerang?
 12. peuting.
[ 422 ]
Fol. 21, recto. ajeuna dibalĕs moha
oeroet sija gawe ala
260. njangsara ka pada djalma
hanteu wĕdi koe noe djati
hanteu takoet koe noe toehoe
njangsara[1] ka sang panditta
njorang njap-
Fol. 21, verso. pahan ka noe tiwas
265. ngawiwirang pada djalma
ajeuna dibalĕs moha
ngaranna ganti pikoellan
heubeul teu kasorang tineung
kakara dilaksanakeun
270. pameunang noe gawe
Fol. 22, recto. ala
soepati katimoe djewi[2]
da na dosa teu kabilang
ngaranna pinoeh koe mala
keuna tjiri sang jama ha
275. euweuh noe poerna lastari
bidjil tina kapapaän
ngaranna tjiri sang jama ha[3] toe-
Fol. 22, verso. li [tjeuh] bolor mata
sobe[4] biwir keked repeng
280. boetoet boesoeng beja edan[5]
 1. njapakan? er is een voet te veel.
 2. deui.
 3. ha moer vervallen
 4. sombeng: rempeng.
 5. De Sanghijang Poestaka heeft, fol. 14 beang galigata, bedoeld is dus blijkbaar zoo iets als de bekende buidluitslag, heden kaligata genoemd. Beang is misschien biang gelijk in biang keringet = indoeng kesang, roode hond.
[ 424 ]
eta keuna koe sapa[1]
boeroet bihoek balas bilas
hiri dengki soeroewaj-
Fol. 23, recto. -jan[2]
tadjang[3] parat rawajaän[4]
285. torek tjonge sakit tjangkeng
roemapoe hoentoeg[5] — — —
sakebeh[6] sarwa kasakit
hanteu beumang ditambaän
ngaranna
Fol. 23, verso. keuna koe sapa
290 koe tjadoe bĕtara goeroe
kapadawa koe sapa[7]
euweuh noe poerna lastari
mider eta kaboroan[8]
djadi hoeloen kaliliran — —[9]
295. djadi tangtoe hijang goeroe
djadi palika pagĕrit[10]
djadi pangdjala pamoendaj
djadi pangangon sarati gadjah[11]
 1. Ontbreekt een voet.
 2. saroewa ajaän.
 3. tadjam
 4. rewa ajaän
 5. roemampoeng hoentoe; er ontbreken drie voeten.
 6. sakebe.
 7. Ontbreekt een voet.
 8. Ontbreekt een voet.
 9. Ontbreken twee voeten.
 10. pangarit? er onbreekt een voet.
 11. Heeft een voet te voet.
[ 426 ]
djadi panjoedang panadoe[1]
300. djadi panjapoe deungeun
tangtajoeng sangkilang djalma
banwa[2] hanteu eureun
kaboro pah dja-[3]
Fol. 24, verso. dikeun
malawadi[4] djadi berang
305. soembilangngeun[5]
hanteu keuna koe dianak
eta kingkila noe papa
pakeunna koe pradawa[6]
sang panditta — — —
310. mĕtoe sadjati dewata
Fol. 25, recto. sang hanoesija[7] ngawisesa
noe moetĕrna kasorgaän
noe nakĕsna[8] kalĕpassan
anak ing poernawidjaja
315. eboh[9] ta ahing magahan
na pakeun ngabĕtjar[10] kawah
pakeun
Fol. 25, verso. ngalĕboer sandjata
ngaleugitkeun pantjabala[11]
pakeun poelang kana kasorgaän
320. pĕpĕttan dora sapoeloeh
 1. panjoendang; panandoe
 2. No. 423 heeft: banoewa, dat ook geen zin geeft. Ik gis babawaän
 3. No. 423 heeft: kaborowahan djadi kending pajah. Beetekenis?
 4. malawading.
 5. De Sanghjang poestaka heeft, fol. 14, djaroengeun soebilan- goun; lior ooritc vorsta ik als oon moorvoud van iljoong.
 6. Gelezen koe oepadrawa.
 7. Heeft ha van anoe te veel.
 8. nangkĕsna.
 9. emboh
 10. ngabĕntjar.
 11. pantjabala staat hier voor pantjagati.
[ 428 ]
kadi bajoe[1] sabda hidap
oelah reja na kahajang
oelah
Fol. 26, recto. kabawa koe warna
oelah reja dipitineung
325. rĕgĕpna tjinta nirmala
na pakeunna[2] tjoedoek ka poehoen
na pakeun datang ka tangkal
na pakeun nĕpi ka djati
soemampir[3] ka hoemboel
Fol. 26, verso. bihari
330. anak ing Poernawidjaja
sija na kabeuheulaän
basa di djĕro noe lĕnjĕp
teka[4] lĕnjĕp betan manik
teka[5] herang betan hĕmmas
335. teka[6] hĕning beta-
Fol. 27, recto. n manik
tjaäng betan kaditija —
di djĕro raga sarira
lamoe[7] inja sakti [ĕ]nja
eta adnjana wisesa
340. di djĕro rasa — — —
dipadjarna palĕboeran
dipadjarna paroewattan
ma-
Fol. 27, verso. -la di saktijadnjana[8]
eta adnjana wisesa —
345. anak ing Poernawidjaja
 1. bajoe, beteekenis in dit verband?
 2. pakeun.
 3. sampir is hier voldoende.
 4. teka, misschien teka te lezĕn.
 5. teka, misschien teka te lezĕn.
 6. teka, misschien teka te lezĕn.
 7. lamoen.
 8. tĕn rechte adjnjana-wisesa; 423 spelt dit juist.
[ 430 ]
oeroetna djadi djalma
kawah djadi kasorgaän
tjaina djadi kastoeri
kapoelĕt
Fol. 28, recto. ka[1] hermawar
roehakna reudjeung boedahna
350. matĕk mahan kapoer Baroes
na asoe sigĕni moeka[2]
matĕk mahan dedes rase rasamala[3] o
djoekoet tadji soelawĕsi
matĕk rna-
Fol. 28, verso. han poetjoek pandan
355. sanghija[4] kalapa badjra
matĕk mahan tjĕkah[5] pala
na kĕmbangna sagagang —[6]
asoe sitjoeriga [kaitj
matĕk mahan boerat sari
360. sriwawangi tjoekang tjoeheut
matĕk
Fol. 29, recto. mahan tjoekang homas
ditatagaan[7] koe manik
leutak sibalagadama
matek mahan sasapwan[8]
365. batoe patjakoep [-patjakoep]
matĕk mahan lawang homas — [9]
dioekir
Fol. 29, verso. dinanagankeun
 1. koe.
 2. Zie hierbij regel 144vv; — 345. No. 423 ja oeroetna djadi djalma.
 3. rasamala heeft hier geen zin en is bovendien overbodig.
 4. sanghijang.
 5. tjĕngkeh.
 6. Is corrupt.
 7. ditatanggaan.
 8. lees: sapoean.
 9. Ontbreken drie voeten.
[ 432 ]
ti loehoer naga waloeja[1]
ti handap naga paheumpas
370. di tĕngah naga pateungteung
na tĕgal sigĕniara
matĕk maän lĕboer roma[2]
sahija[3] ila —
Fol. 30, recto. -t satĕgal
matĕk maän sarwa pala
sakebeh ring wowon[4] kabeh
375. sake[5] ing patoengal [toenggal][6]
matĕk maän tatadjoeran
sahija wagoga[7] — —
matĕk maän kĕkĕm-
Fol. 30, verso. bangngan
kĕmbang tjoetjoer kĕmbang mĕnoer
380. kĕmbang toedjoeng[8] boenga wari
wera toempang wera latjar[9]
mĕlati sĕkar ongdoniman[10]
srigading sĕkar djajanti
moeroeb kĕmbang hoe-
Fol. 31, recto. roeng kadjoet[11]
385. tjarentam sĕkar dewata
toempak dina magoeng[12] balaj
anak ing Poernawidjaja
— —[13] Iĕboer[14] kanejaän
marapitkeun[15] taman — —
390. paranti nejang kalang-
 1. waloeja werd gelezen paboejar?
 2. lĕmboer roemah.
 3. sanghijang.
 4. No. 423 heeft wowowan, lees wohwohan.
 5. sakeh.
 6. patoenggal.
 7. Is het nil weer geheel anders verknoeide: Sanghijang tĕgal sajodjana.
 8. toendjoeng.
 9. lantjar.
 10. dongdoman.
 11. kandjoet.
 12. mangggoeng.
 13. Is corrupt
 14. leboe ~ Zie voor de herstelling, regel 91-92.
 15. Wellicht met djadi te beginnen.
[ 434 ]
Fol. 31, verso. -kang
djadi lĕboer[1] ngoeroeng djalan
[2] djalan kakoeroeng lĕboer[3]
anak ing Poernawidjaja
moelah mo kingkin prihatin
395. maka[4] bakti maka[5] pawitra[6]
na rasa
Fol. 32, recto. raga moelia
ageus[7] beuteung digeuleuhan
da ageus[8] bĕntjahna[9] kawah
ajeuna mangka moelia
400. rĕgĕpna tjinta nirmala
jagja[10] di sahija[11] manik
mala[12] sahija soedah[13]
Fol. 32, verso. maliga
dipadjar boga moelia
lamoen katimoe geusanna
405. kahanuan saidji[14] noe tĕmĕn-
sahoer noe sija maha [sahoer dewata oetama]
oetama [noesija mahapandita][15]
anak ing sahija[16] atma
eta tikah[17] kabeuheulaän
ba-
Fol. 33, recto. 410. -sa [sija] di niskala
dinja geusan [na] beuheula
 1. lĕmboer.
 2. Als begin nja?
 3. lĕmboer.
 4. mangka.
 5. mangka.
 6. lees: pawirran.
 7. anggeus.
 8. anggeus.
 9. bĕnjtjah.
 10. jogja.
 11. sanghijang.
 12. mala = malah?
 13. No. 423 heeft soeda.
 14. Lees sidji.
 15. Is corrupt, zie regel 246-247.
 16. sanghijang.
 17. tingkah.
[ 436 ]
basa di djati ni lĕnjĕp
anak ing sanghija atma
maka[1] njaho maneh [rampes][2]
415. da poegoeh na pigeusanneun
sahija[3] moksah[4] ngi-
Fol. 33, verso. -raning
bwana dja hinja sabda djati[5]
lamoenna palĕboerran da lĕnjĕp[6]
da lĕnjĕpna panggeussan[7]
420. hanteu bade toheunnana
da tĕbĕjna[8] panggeusan[9]
bajoe sakoe-
Fol. 34, recto. -roengan geusan
badan ngahiras pamoentoe
ni handap geusanning atji
425. patiti mĕtjak sanghijang atma[10]
diri tina pantjaganti[11]
morat tina saringagĕp[12]
awak ngapang[13]
Fol. 34, verso. kadi koembang
430. nandjak kana kasorgaän
kana tjinta maha bara
toeloej kana kalĕrĕsan
oenggah kana kamoeksahan
sadatang ka dinja toegal[14]
435. na rasa enak ngini rasa[15]
 1. mangka.
 2. rampes bijgevoegd uit No. 423.
 3. sanghijang.
 4. moksa.
 5. Heeft een voet to veel.
 6. Heeft twee voeten te veel.
 7. Heeft een voet te weinig.
 8. tĕmbĕj.
 9. Idem.
 10. Heeft twee voeten te veel.
 11. pantjagati.
 12. morot? sari ning anggap? of anggĕp?
 13. Zie Inleiding blz. 368.
 14. toenggal.
 15. Heeft een voet te veel.
[ 438 ]
Fol. 35. recto. ajeuna sanghijang atma[1]
nagĕnan paradewata
da ngoekoehanna kasorgaän
njitoe laoet ngadang[2] desa
440. ngararatjana[3] bwana —
da sija dipoerbakeun —
koe sang jama ha [dipati]
oeroet sija gawe a-
Fol. 35, verso. la
djadjak jaji mala gĕlar
445. eta anggeus disorkeun[4]
diberejan pidajeuhhan
— ditoe di malajoe —[5]
djadi ratoe dewa goeroe
noe matak maka sangara
450. noe ngapapan[6] paraboe-
Fol. 36, recto. ta
ratoe wisesa — — — —
boeta ratoe kanistaän
oetoen anak ing soemangeur
ta hidingan sahija atma
455. moen sija dekna hila[7]
moelah njoreja[8] ka dinja
da ageus na atma —
oetama
Fol. 36, verso. di djati rasa
da poehoen sahija toegal[9]
 1. Een voet te veel.
 2. ngandang.
 3. ngararantjangna.
 4. Lees: disorgakeun.
 5. Hier is een uitlating.
 6. nganggapan.
 7. hilang.
 8. njorejang.
 9. toenggal.
[ 440 ]
460 ngaranna toegal atma —
di djati ning lĕnjĕp —
gasan[1] atji sakoeroengan —
ngaranna atji dewata
magoeh heraug dina bede-
Fol. 37, recto. attan
465. pigeusanneun sija sorga
sĕmbahkeun paradewata
rasi eusining kasorgaän
dina goenoeng kahijangan
kadi sĕmbaliheunanana
470. basa dek
Fol. 37, verso. toheun noe lega[2] atji
noe herang betan manik[3]
tjaäng manah djaditija[4]
ngaran rahhina sanghija[5]
anak ing sanghija[6] atma
475. koe sija hoesir ka dinja
da sija ngadajeuhhan[7] inja
eta panga(attan)[8]
Fol. 38, recto. mitineung hinja
dja ageus[9] tjoendoek ka poehoen
dja da ageus[10] datang ka takal[11]
480. dja ageus[12] nĕpi ka djati
 1. geusan.
 2. lenggang.
 3. No. 423 heeft voor betan manik, maja pamanik.
 4. manan aditija.
 5. raina sanghijang.
 6. sanghijang.
 7. lees: dajeuhan.
 8. panghaätan; zie aanvang 37 recto.
 9. anggeus.
 10. anggeus.
 11. tangkal.
 12. anggeus.
[ 442 ]
datang ka ambu ka ayah
ka nu murba - - - -
Fol. 38, verso. sakanna aya wawuhngeun
sakanna ti miawak jati
485. dewatta sahiya aji --
pandita sinĕguh sahiya
pangumum ca - - - -
da ahing micarek hinya
Fol. 39, finis. urut siya di sakala
490. sugan hamo kaliassan
ku naywa ngarogga-[hala]
ngakalan kapada jalma ||o||