Template:නව පෙළ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

New entries

ශෘංගාරාලංකාරය (1706-39)

කව්සිළුමිණ (දඹදෙණි යුගය)

මේඝ දූතය

වනවාස නිඝණ්ඩුව

ගුත්තිල කාව්‍යය (කෝට්ටේ සමය)

ලෝකෝපකාරය (1799)

by (අවිනිශ්චිතය)

සිංහල බෝධිවංශය (කුරුණෑගල රාජ්‍ය සමය)

සිරිත් මල්දම (1895)

අමාවතුර (පොළොන්නරු යුගය)


Older entries

(not currently displayed)

Marriage Reform Ordinance 1970 (1970)

The Petticoat: an Heroi-comical Poem (1716)

Prevention of Bribery Ordinance 1970 (1970)

Me at the zoo (2005 )

Space and Time: An Essay in the Foundations of Physics (1924)

Child Workers in London (1891)

by The Strand Magazine

Dangerous Drugs (Amendment) Act 2017 (2017)

by Parliament of Malaysia

The Sensations and Emotions of Aerial Navigation (1904)

Body and Soul (1925 )

The Art of Dress: a Poem (1717)

A Full and True Relation of the Great and Wonderful Revolution That Hapned Lately in the Kingdom of Siam in the East-Indies (1690)

The Scrum Guide (2020)

The Pleasures of Ballooning (1905)

Afterglow (1924)

Famous Stories from Foreign Countries (1921)

by various authors, translated by Edna Worthley Underwood

Competition Ordinance (2012)

A Night with the Thames Police (1891)

by The Strand Magazine

The Worst Journey in the World (1922)

The Amyntas of Tasso (1770)

On a Lost British Wild Goose, Anser paludosus (1902)

What I Saw, What We Will See (1918)

The Tragedie of Anthonie and Cleopatra (1623)

A White Paper on Controlled Digital Lending of Library Books (2018)

by David R. Hansen and Kyle K. Courtney

The bipolarity of Alberto Santos-Dumont (2022)

A Selection of Bohemian National Embroidery from Náprstek's Bohemian Industrial Museum (1893)

by Jan Koula, translated by Jane Mourek

COVID-19 Vaccination Record Card (2020)

The Ukraine Problem (1917)

The Four Horsemen of the Apocalypse (1919)

Smoking (Public Health) Ordinance 1982 (1982)

Democracy and Social Ethics (1902)

A Treatise on Painting (1802)

Life of Edmond Malone (1860)

Scotish Descriptive Poems (1803)

San Francisco Earthquake & Fire: April 18, 1906 (1906 )

Child Abduction Act 1984 (1984)

Healthcare Services Act 2020 (2020)

The Gold Rush (1925 )

Don Q, Son of Zorro (1925 )

The Lantern (1905)

by Alois Jirásek, translated by Zdenka Buben and George Rapall Noyes (1925)

The Mark of Zorro (1920 )

The Unholy Three (1925 )

The Scarlet Letter (1934 )

The World's Most Famous Court Trial (1925)

Fair Rents Act 1915

by Parliament of New South Wales

Prehistoric Man in Burma (1902)

The Princess; a medley (1847)

People of the Comet (1923)

The Last Will and Testament of Cecil Rhodes (1902)

Results of Allied Intervention in Siberia (1919)

Santa Claus vs. Cupid (1915 )

Alice’s Adventures in Wonderland (1907)

by Lewis Carroll, illustrated by Arthur Rackham

In times of peril: a tale of India (1900)

Fortitude (Walpole) (1913)

Ballads and Barrack-Room Ballads (1892)

Poems of Mr. John Milton, Both English and Latin, Compos'd at several times (1645)

The Business of Being a Woman (1913)

Arthur Rackham's Book of Pictures (1913)

The Commentaries of Cæsar (1870)

Popular story of Blue Beard, or, The effects of female curiosity (1828)

by Anonymous

Laugh and grow fat, or, The comical budget of wit (1825)

by Anonymous

Janet Clinker's oration, on the villanies of the old women, and the pride of the young (1820)

by Humphrey Clinker

Heaven Revealed (1885)

Aviation Accident Report: Mercury Chic crash on 22 June 1935 (1935)

Grigor's ghost, or, The constant lovers (1835)

by Anonymous

Comus (1921)

by John Milton, illustrated by Arthur Rackham

Pastorals, epistles, odes, and other original poems, with translations from Pindar, Anacreon, and Sappho (1748)

Crimes (Amendment) Ordinance 1993 (1993)

The Interlocutor (1803)

Portage Paths (1903)

From Passion to Peace (1910)

Infanticide Act, 1938 (1938)

Historical essay on the art of bookbinding (1883)

Lectures on The Historians of Bohemia (1905)

The History of the Standard Oil Company (1904)

Abortion Act 1967 (1967)

Community Disputes Resolution Act 2015 (2015)

Crimes Ordinance 1971 (1971)

The Common Reader (1925)

Stories from Old English Poetry (1899)

Book of Etiquette, Volume 1 (1921)

A Woman of Paris (1923 )

Lucian's True History (1894)

The Tempest (1926)

A Few Moments with Eddie Cantor (1923 )

Until They Get Me (1917 )

The Hungry Tiger of Oz (1926)

The Virginian (1914 )

Independent Commission Against Corruption Ordinance 1974 (1974)

The Present State of Wit, in a Letter to a Friend in the Country (1711)

Perjury Act, 1911 (1911)

The Iliad of Homer (Buckley) (1860)

Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1852)

The Zankiwank and the Bletherwitch (1896)

Camperdown, or, News from our neighbourhood (1836)

The Big Parade (1925 )

The Big Picture: The WAC is a Soldier, Too (1954 )

Stanzas on an Ancient Superstition (1864)

General Order No. 3 (1865)

The Works of H.G. Wells (Volume 5) (1924)

Kid Boots (1926 )

A Collection of Esoteric Writings of T. Subba Row (1910)

The Country of the Pointed Firs (1896)

Translations into English Verse from the Poems of Davyth ap Gwilym (1834)

Ornithological Notes for 1901 from Norfolk and the North of Suffolk (1902)

Pastorals (1793)

Max Headroom signal hijacking of WTTW (1987 )

Captain Midnight broadcast signal intrusion message (1986)

Interpretation Act 1978 (1978)

The Campaign: a Poem to His Grace the Duke of Marlborough (1710)

Aviation Accident Report: American Airlines Flight 383 (1966)

by Civil Aeronautics Board

Enough Rope (1926)

Copyright Ordinance 1973 (1973)

Battleship Potemkin (1925 )

Official Languages Ordinance 1974 (1974)

Catriona (1893)

Poor Cecco (1925)

Raggedy Rose (1926 )

The Patient Countess

The Fall of Robespierre. An Historic Drama (1794)

Notes on the Seal and Whale Fishery of 1901 (1902)

Conciones Ad Populum. Or, Addresses to the People (1795)

Nosferatu (1922 )

Electoral Affairs Commission Ordinance (1997)

The Great K & A Train Robbery (1926 )

The Modern Dances (1914)

Tag or The Chien Boule Dog (1909)

Sing a Song for Sixpence

The Green Door (1925)

by A. A. Milne, illustrated by Arthur Rackham

Out-door Games: Cricket and Golf (1911)

The Kid (1921 )

The Unchastened Woman (1925 )

Safety Last! (1923 )

The Sky Pilot (1921 )

Resignation (1762)

Foreign Limitation Periods Act 2012 (2012)

The New-Year's Bargain (1884)

Ramona (1910 )

Oliver Twist (1909 )

The Vampire Bat (1933 )

Aunt Jo's Scrap-Bag, Volume 4 (1878)

Mickey (1918 )

Choice of Court Agreements Act 2016 (2016)

Railroad Poetry (circa 1864)

Germinal (1925)

Night of the Living Dead (1968 )

Andromeda, and Other Poems (1858)

Monte Cristo (1922 )

A Letter on the Subject of the Cause (1797)

Arthur Rackham: A List of Books Illustrated by Him (1922)

Provisions of the Government of the Ryukyu Islands (1952)

by United States Civil Administration of the Ryukyu Islands

A Little Country Girl (1887)

Slavery Consistent with Christianity (1840)

Findings of Second Permanent Secretary's Investigation Into Alleged Gatherings on Government Premises During Covid Restrictions (2022)

The Hasty-Pudding, with a Memoir on Maize or Indian Corn (1847)

The Woman Socialist (1907)

Boone's Wilderness Road (1903)

Modern Dancing (1914)

Between the Twilights (1908)

Night of the Living Dead (trailer) (1968 )

Amyntas, A Tale of the Woods (1820)

John Wycliff, last of the schoolmen and first of the English reformers (1893)

Left to Themselves (1891)

The Petition and Case of Joseph Bramah (1789)

Social Workers Registration Ordinance (Amendment of Schedule 2) Notice 2022 (2022)

The Scarlet Letter (1926 )

Poems (1821)

Neuroomia (1894)

National Flag and National Emblem Ordinance (1997)

Energizer Bunny commercial debut (1988 )

The Life of Tymon of Athens (1623)

American Society for Testing and Materials v. Public.Resource.Org, Inc. (2022)

by United States District Court, District of Columbia

The Great Gatsby (1926 film trailer) (1926 )

Sally of the Sawdust (official trailer) (1925 )

Fred the Baker commercial (1981 )

Softsoap commercial 1 (1980 )

Quaker Corn Bran scarecrow commercial 2 (1981 )

Ronald McDonald commercial (1963 )

The Great Galeoto; Folly or Saintliness; Two Plays Done from the Verse of José Echegaray into English Prose by Hannah Lynch (1895)

by José Echegaray, translated by Hannah Lynch

7,200 Lost U.S. Silent Feature Films (1912-29) (2021)

The Life and Voyages of the Apostle Paul (1851)

by John Fleetwood

Ella Cinders (1926 )

Statutory Instruments Act, 1946 (1946)

Absalom and Achitophel (1682)

The Life and Surprising Adventures of Sir William Wallace

Accountants Act 2004 (2004)

The Blithedale Romance (1852)

Enoch Arden, etc (1864)

The Anglo-Saxon Version of the Story of Apollonius of Tyre (1834)

Infant Life (Preservation) Act, 1929 (1929)

History of the Ojibway Nation (1885)

Fifty Candles (1926)

Orley Farm (Serial) (1862)

When I Grow Up (2016)

by Simóne van der Spuy, Michele Fry, and Jennifer Jacobs

Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (draft opinion) (2022)

When de Co'n Pone's Hot (1896)

Bury Me in a Free Land (1858)

The House of Falling Leaves (1908)

On the Difficulty of Correct Description of Books (1902)

Paul Revere's Ride (1861)

Demeter and other poems (1889)

Snow-Bound: A Winter Idyl (1866)

Thanatopsis (1817)

Awful Disclosures of Maria Monk (1800)

Temporary Protection Measures for Business Tenants (COVID-19 Pandemic) Ordinance (2022)

The Gospel of Buddha (1917)

The Virginian (1902)

Community Vital Signs: Measuring Wikipedia Communities’ Sustainable Growth and Renewal (2022)

Dreadful and Terrible Judgements Upon Scotland, England and Ireland (1799)

Spring in New Hampshire (1920)

Indecent Displays (Control) Act 1981 (1981)

The History of Mahomet, that Grand Impostor (1783)

A Humorous Description of the Battle of T**********k (1816)

Chinese Nationality (Miscellaneous Provisions) Ordinance (1997)

Children and Young Persons (Harmful Publications) Act, 1955 (1955)

Divine Songs for the Use of Children (1847)

Malicious Communications Act 1988 (1988)

The House of the Seven Gables (1851)

(items below this next section have been parsed to enable easy processing to json, those that use non-basic terms need checking)

Checked for migration to json

Link to archives

Archives of Template:New texts (edit)
2011: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
2010: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec