Syriac book of Genesis

From Wikisource
(Redirected from Syriac book of genesis)
Jump to navigation Jump to search

1:1 ܒܪܵܫܝ̣ܬ݂ ܒܸܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܝܵܬ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܝܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
1:2 ܐܲܪܥܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܬܘ̇ܗ ܘܒ݂ܘ̇ܗ܇ ܘܚܸܫܘ̇ܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘ̇ܡܵܐ ܇ ܘܪܘ̣ܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
1:3 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܢܸܗܘܹܐ ܢܘ̣ܗܪܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܢܘ̣ܗܪܵܐ ܇ ܀
1:4 ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̣ܗܪܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܘܦܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܢܘ̣ܗܪܵܐ ܠܚܸܫܘܟ݂ܵܐ ܇ ܀
1:5 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̣ܗܪܵܐ ܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܇ ܘܠܚܸܫܘܟ݂ܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦ݂ܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܇ ܀
1:6 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܒܡܸܨܥܲܬ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܦܵܪܹܫ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
1:7 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܇ ܘܦܪܲܫ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬ݁ ܡܸܢ ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢ ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܿܢܵܐ ܇ ܀
1:8 ܘܩ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܪܩܝ̣ܥܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܇ ܀
1:9 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬ݂ܟܲܢܫܘ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܠܬܲܚܬ ܡܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂܇ ܘܬܸܬ݂ܚܙܐ ܝܲܒ݁ܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
1:10 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܲܒ݁ܝ̣ܫܬܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܠܟܸ݁ܢܫܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܝܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܀
1:11 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܬܲܦܸܩ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܕ݂ܐܵܐ ܥܸܣܒܵܐ ܕܡܸܙܕܿܪܲܥ ܙܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ ܇ ܘܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܥܵܒܹܿܕ݂ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܓܸܢܣܹܗ ܕܢܸܨܒ݁ܬܹܗ ܒܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
1:12 ܘܐܲܦܩܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܕ݂ܐܵܐ ܇ ܥܸܣܒܵܐ ܕܡܸܙܕܪܲܥ ܙܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ ܇ ܘܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܥܵܒܹܿܕ݂ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܢܨܒܿܬܹܗ ؟ ܒܹܗ ܠܓܸܢܣܹܗ ܇ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܀
1:13 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܠܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
1:14 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܢܲܗܝ̣ܪܹ̈ܐ ܒ݂ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܠܡܸܦܪܲܫ ܒܹܝܬ݂ ܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܠܠܸܠܝܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܘ̇ܢ ܠܐܵܬ݂ܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܠܙܲܒ݂̈ܢܵܐ ܇ ܘ̣ܠܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܠܲܫ̈ܢܸܝܵܐ ܇ ܀
1:15 ܘܢܸܗܘܘ̇ܢ ܡܲܢܗ̱ܪܝ̣ܢ ܒ݂ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܠܡܲܢܗܵܪܘ̣ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
1:16 ܘܥܒܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܪܹܝܢ ܢܲܗܝ̣ܪܹ̈ܐ ܪܵܘܪܒܹܿܐ ܇ ܢܲܗܝ̣ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܫܘ̣ܠܛܵܢܵܐ ܕܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܇ ܘܢܲܗܝ̣ܪܵܐ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܠܫܘ̣ܠܛܵܢܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܇ ܘܟ݂ܵܘ̈ܟܿܒܹܐ ܇ ܀
1:17 ܘܝܲܗ̣̄ܒ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܪܩܝ̣ܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܠܡܲܢܗܵܪܘ̣ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
1:18 ܘܲܠܡܸܫܠܲܛ ܒܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܘܲܒ݂ܠܸܠܝܵܐ ܇ ܘܲܠܡܸܦܪܲܫ ܒܹܝܬ݂ ܢܘ̣ܗܪܵܐ ܠܚܸܫܘ̇ܟ݂ܵܐ ܇ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܀
1:19 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒ݁ܥܵܐ ܇ ܀
1:20 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܢܲܪܚܫܘ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܪܲܚ̈ܫܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܘܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܬܸܦܪܲܚ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܪܩܝ̣ܥܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܀
1:21 ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܢܝ̣ܢܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܕܪܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܚܸܫܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܓܸܢܣܗܘ̇ܢ ܇ ܘܟ݂ܠ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܓܦܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܀
1:22 ܘܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܦܪܵܘ ܘܲܣܓܘ܇ ܘܲܡ̣ܠܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܒ݂ܝܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܘܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܬܸܣܓܹ݁ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
1:23 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܇ ܀
1:24 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܬܲܦܸܩ ܐܲܪܥܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܘܪܲܚ̈ܫܵܐ ܘܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
1:25 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘ̣ܒ݂ܥܝ̣ܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚ̈ܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܀
1:26 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܢܸܥܒܸܿܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܨܲܠܡܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܘ̣ܬܲܢ ܇ ܘܢܸܫܠ̱ܛܘ̣ܢ ܒܢ̈ܘܢܲܝ ܝܲܡܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܥܝ̣ܪܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚ̈ܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
1:27 ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܒܨܲܠܡܹܗ ܇ ܒܲܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܝܗܝ ܇ ܕܟܲܪ ܘܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܪܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
1:28 ܘܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ ܘܲܡܠܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܘܒ݂ܫܘܗܿ ؟؟؟ ܇ ܘܲܫܠܲܛܘ ܒܢ̈ܘܢܲܝ ܝܲܡܵܐ ܘܲܒ݂ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܒܲܒ݂ܥܝ̣ܪܵܐ ܘ̣ܒ݂ܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܪܵܚܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
1:29 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܗܵܐ ܝܸܗܿܒܹܿܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܟܠܹܗ ܥܸܣܒܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܙܕܿܪܲܥ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܠ ܐܝ̣ܠܵܢ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܹܗ ܦܹܐܪܲܝ̈ ܐܝܠܵܢܗ ܕܙܲܪܥܹܗ ܡܸܙܕܿܪܲܥ܇ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܢܸܗܘܹܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܵܐ ܇ ܀
1:30 ܘܲܠܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܲܠܟ݂ܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܠܟ݂ܠ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܹܗ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܘ̣ܪܵܩܵܐ ܕܥܸܣܒܵܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
1:31 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠ ܕܲܥܒܲܕ݂܇ ܘܗܵܐ ܛܵܒ݂ ܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܇ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܸܬܵܐ ܇ ܀
2:1 ܘܲܫܠܸܡ̣ܘ̱ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
2:2 ܘܫܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܬܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܥܒ݂ܵܕܲܘ̈ܗܝ ܕܥܒܲܕ݂܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ܚ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝ̣ܥܵܝܵܐ ܡܸܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܇ ܀
2:3 ܘܒܲܪܸܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝ̣ܥܵܝܵܐ ܇ ܘܩܲܕ݂ܫܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܒܹܗ ܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܇ ܀
2:4 ܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕܵܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܕܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܒ݁ܪܝ̣ܘ ܇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
2:5 ܘܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐ̈ܝ̣ܠܵܢܹܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܸܣܒܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܝ̣ܥܵܐ (ܐܝܥܐ) ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܲܚܸܬ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܵܕ݂ܵܡ ܠܲܝܬ݁ ܠܡܸܦܠܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
2:6 ܘܡܲܒܿܘ̣ܥܵܐ ܣܵܠܹܩ ܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܡܫܩܸܐ ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܠܟ݂ܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
2:7 ܘ̇ܓ݂ܒܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܡ̱ܬܵܐ ܇ ܘܲܢܦ̣ܚ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܢܫܲܡܬ݂ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܠܢܦܸܫ ܚܲܝܵܐ ܇ ܀
2:8 ܘܲܢܨܲܒ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܒܲܥܕܸܢ ܡܸܢ ܩܕ݂ܝ̣ܡ ܇ ܘܣܵܡ ܬܲܡܵܢ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܕܓ݂ܒܲܠ ܇ ܀
2:9 ܘܐܵܘܥܝ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܟܠ ܐܝ̣ܠܵܢ ܕܐܪܓ݂ܝ̣ܓ݂ ܠܡܸܚܙܵܐ ܇ ܘܫܲܦܝ̣ܪ ܠܡܹܐܟܲܠ ܇ ܘܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܡܨܲܥܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܇ ܘܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܝ̣ܕܲܥܬ݂ܵܐ ܕܛܵܒ݂ܬܵܐ ܘܲܕ݂ܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܀
2:10 ܘܢܲܗܪܵܐ ܢܵܦܹܩ ܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܕܸܢ ܠܡܲܫܩܝܘ̣ܬܹܗ ܠܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܦܵܪܹܫ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܠܐܲܪ̈ܒܿܥܵܐ ܪܹ̈ܫܝ̣ܢ ܇ ܀
2:11 ܫܡܹܗ ܕܚܲܕ݂ ܦܝ̣ܫܘ̇ܢ ܇ ܗܿܘ ܕܚܵܕ݂ܪ ܠܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܘܝ̣ܠܵܐ ܇ ܕܬܲܡܵܢ ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܇ ܀
2:12 ܘܕܲܗܒ݂ܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗ̇ܵܝ ܛܵܒ݂ ܇ ܬܲܡܵܢ ܒܹܪ̈ܘ̣ܠܚܹܐ ܘܟܹܐ̈ܦܹܐ ܕܒܹܪܘ̣ܠܵܐ ܇ ܀
2:13 ܘܲܫܡܹܗ ܕܢܲܗܪܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܓܝ̣ܚܘ̇ܢ ܇ ܗܿܘ ܕܚܵܕܲܪ ܠܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘ̣ܫ ܇ ܀
2:14 ܘ̇ܫܡܹܗ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܕܸܩܠܲܬ݂܇ ܗܿܘ ܕܐܵܙܹܠ ܠܘ̣ܩܒܲܠ ܐܲܬ݂ܘ̇ܪ ܇ ܘܢܲܗܪܵܐ ܕܐܲܪܒ݁ܥܵܐ ܗܘ̤ ܦܪܵܬ݂ ܇ ܀
2:15 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐܕ݂ܵܡ ܇ ܘܫܲܒ݂ܩܹܗ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܲܥܕܸܢ ܇ ܕܢܸܦܠ̱ܚܝ̣ܘܗܝ ܘܢܸܛܪܝ̣ܘܗܝ ܇ ܀
2:16 ܘܦܲܩܸܕ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܡܸܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܐܝ̣ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܡܹܐܟܲܠ ܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܇ ܀
2:17 ܘܡܸܢ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܝ̣ܕܲܥܬ݂ܵܐ ܕܛܵܒ݂ܬܵܐ ܘܲܕܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܡܸܢܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܡܸܢܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܬܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
2:18 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܠܵܐ ܫܲܦܝ̣ܪ ܕܢܸܗܘܹܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ܵܘܗܝ ܇ ܐܸܥܒܸܿܕ ܠܹܗ ܡܥܲܕ݂ܪܵܢܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܇ ܀
2:19 ܘܲܓ݂ܒܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܐܲܝܬܿܝ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܵܕ݂ܵܡ ܕܢܸܚܙܐ ܡܵܢܵܐ ܩܿܪܹܐ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܐܵܕ݂ܵܡ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܗܿܘ ܗܘ̤ ܫܡܹܗ ܇ ܀
2:20 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪ̈ܵܐ ܇ ܘܲܠܟ̣ܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܲܠܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐܕ݂ܵܡ ܠܵܐ ܐܸܫܬ݁ܟܲܚ (ܠܗ) ܡܥܲܕ݂ܪܵܢܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܇ ܀
2:21 ܘܐܲܪܡܝ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܠܝܵܐ ܥܲܠ ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܲܕܡܸܟ݂ ܇ ܘ̇ܢܣܲܒ ܚܕ݂ܵܐ ܡܸܢ ܐܸܠܥܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܵܘܚܸܕ ܒܸܣܪܵܐ ܚܠܵܦܹܝܗܿ ܇ ܀
2:22 ܘܬܲܩܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܐܸܠܥܵܐ ܕܲܢܣܲܒ݂ ܡܸܢ ܐܵܕ݂ܵܡ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܘܐܲܝܬܿܝܵܗܿ ܠܐܵܕ݂ܵܡ ܇ ܀
2:23 ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܕ݂ܵܡ ܇ ܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܇ ܓܲܪܡܵܐ ܡܸܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܇ ܘܒܸܣܪܵܐ ܡܸܢ ܒܸܣܪܝ ܇ ܗܵܕܹܐ ܬܸܬ݂ܩܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܢܣܝ̣ܒ݂ܵܐ ܇ ܀
2:24 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܫܒܿܘ̇ܩ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܠܸܐܡܹܗ ܘܢܸܩܲܦ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܢܸܗܘܘ̇ܢ ܬܪܲܝܗܘ̇ܢ ܚܲܕ ܒܣܲܪ ܇ ܀
2:25 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܬܪܲܝܗܘ̇ܢ ܥܲܪ̈ܛܸܠܵܝܝ̣ܢ ܇ ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ (ܘ)ܠܵܐ ܒܵܗܬܿܝ̣ܢ ܇ ܀
3:1 ܘܚܸܘܝܵܐ ܥܪܝ̣ܡ ܗ̄ܘܵܐ ܇ ܡܸܢ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܕܿܥܒܲܕ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܚܸܘܝܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ ܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘ̣ܢ ܡܸܢ ܟܠ ܐܝ̣ܠܵܢܲܝ̈ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܇ ܀
3:2 ܘܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܇ ܕܡܸܢ ܦܹܐܪܲܝ̈ ܐܝ̣ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܟܠܗܘ̇ܢ ܢܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܇ ܀
3:3 ܘܡܸܢ ܦܹܐܪܲܝ̈ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܒܲܡܨܥܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܇ ܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘ̣ܢ ܡܸܢܹܗ ܇ ܘܠܵܐ ܬܸܬܿܩܲܪܒ݂ܘ̣ܢ ܠܹܗ܇ ܕܠܵܐ ܬܡܘ̣ܬ݂ܘ̣ܢ ܇ ܀
3:4 ܘܐܸܡܲܪ ܚܸܘܝܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܠܵܐ ܡܡܵܬ ܬܡܘ̣ܬ݂ܘ̣ܢ ܇ ܀
3:5 ܡܸܛܠ ܕܝ̣ܕܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܕܲܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܡܸܢܹܗ ܇ ܡܸܬ݂ܦܲܬ̈ܚܵܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܘ̇ܢ ܇ ܘܗܵܘܹܝܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘ̇ܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܇ ܝܵܕ̈ܥܲܝ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܘܒ݂ܝ̣ܫܬ݂ܵܐ ܇ ܀
3:6 ܘܲܚܙܵܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ܇ ܘܪܓܿܬ݂ܵܐ ܗܘ̤ ܠܥܲܝ̈ܢܹܐ ܇ ܘܲܪܓ݂ܝ̣ܓ݂ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܒܹܗ ܇ ܘܢܸܣ̣ܒܲܬ̤ ܡܸܢ ܦܹܐܪܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܟ̣ܠܲܬ̤ ܇ ܘܝܸܗ̣̄ܒܲܬ̤ ܐܵܦ ܠܒܲܥܠܵܗܿ ܥܲܡܵܗܿ ܘܐܸܟܲܠ ܇ ܀
3:7 ܘܐܸܬܿܦܲܬܲܚ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܬܪܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܝ̣ܕܲܥܘ ܕܥܲܪ̈ܛܸܠܵܝܝ̣ܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܕܲܒܸܿܩܘ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܹܬܹܐܢܹ̈ܐ ܇ ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܗܘ̇ܢ ܦܪܵܙܘ̇ܡܹ̈ܐ ܇ ܀
3:8 ܘܲܫܡܲܥܘ ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ (ܕܲ)ܡܗܲܠܸܟ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܠܦܵܢܹܝܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܇ ܘܐܸܬܿܛܲܫܝ̣ܘ ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܓܲܘ ܐܝ̣ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܇ ܀
3:9 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐܕ݂ܵܡ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗ܇ ܐܲܝܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܵܕ݂ܵܡ ܇ ܀
3:10 ܘܐܸܡܲܪ ܩܵܠܵܟ ܫܸܡܿܥܹܬ݂ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܇ ܘܲܚܙܹܝܬ݂ ܕܥܲܪܛܸܠܵܝ؟؟؟ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܘܐܸܬܿܛܲܫܝ̣ܬ ܇ ܀
3:11 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܡܲܢܘ̣ ܚܵܘܝܵܟ ܕܥܲܪܛܸܠܵܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܗܵܐ ܡܸܢ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕܬܵܟ ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܡܸܢܹܗ ܐܸܟܲܠܬ݁ ܇ ܀
3:12 ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܕ݂ܵܡ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݁ ܥܲܡܝ ܇ ܗܝ̤ ܝܸܗ̣ܒܲܬ̤ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܇ ܘܐܸܟ݂ܠܹܬ݂ ܇ ܀
3:13 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܲܢܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕܬܿܝ ܇ ܘܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܐܲܢ̱ܬܿܬ݂ܵܐ ܇ ܚܸܘܝܵܐ ܐܲܛܥ̱ܝܲܢܝ ܘܐܸܟ݂ܠܹܬ݂ ܇ ܀
3:14 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܇ ܥܲܠ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܗܵܕܵܐ ܇ ܠܝ̣ܛ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܢ ܟܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܟܲܪܣܵܟ݂ ܬܗܲܠܸܟ݂ ܇ ܘܥܲܦ݂ܪܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܟܠ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܚܲܝܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
3:15 ܘܲܒ݂ܥܸܠܕ݁ܒ݂ܵܒ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܐܹܣܝ̣ܡ ܒܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܠܙܲܪܥܹܗܿ ܇ ܗܘ̤ ܢܕ݂ܘ̣ܫ ܪܹܫܵܟ݂ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܡܚܹܝܘܗܝ ܒܥܸܩܒܹܗ ܇ ܀
3:16 ܘܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܐܸܡ̣ܲܪ ܇ ܡܲܣܓܵܝܘ̣ ܐܲܣܓܸܿܐ ܟܹܐܒ݂ܲܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܘܒܲܛܢܲܝ̈ܟ݂ܝ̱ ܇ ܘܲܒ݂ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܬܹܐܠܕܿܝ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܒܲܥܠܹܟܝ̱ ܬܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܇ ܘܗܘ̤ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
3:17 ܘܠܵܐܕ݂ܵܡ ܐܸܡܲܪ ܇ ܥܲܠ ܕܲܫܡܲܥܬ݁ ܒܩܵܠܵܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܟ̣ܲܠܬ݁ ܡܸܢ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݁ܬܵܟ݂ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܵܟ݂ ܕܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܡܸܢܹܗ ܇ ܠܝ̣ܛܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡܸܛܵܠܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܒܟܹܐ̈ܒܹܐ ܬܸܐܟ݂ܠܝ̣ܗܿ ܟܠ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܚܲܝܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
3:18 (ܘ)ܟܘܒ̈ܐ ܘܕܲܪ̈ܕܲܪܹܐ ܬܵܘܥܸܐ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܥܸܣܒܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܇ ܀
3:19 ܘܲܒ݂ܕܘ̣ܥܬܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ݁ ܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܢܵܗܿ ܐܸܬ݂ܢ̣ܣܸܒ݂ܬ݁ ܇ ܡܸܛܠ ܕܥܲܦ݂ܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܠܥܲܦ݂ܪܵܐ ܬܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܇ ܀
3:20 ܘܲܩܪܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܫܡܵܗܿ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܚܵܘܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܝ̣ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܐܸܡܵܐ ܕܟ݂ܠ ܕܚܲܝ ܇ ܀
3:21 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐܕ݂ܵܡ ܘܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܟܘ̇ܬ݁ܝ̣ܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ ܘܐܲܠܒܸ݁ܫ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
3:22 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܗܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܲܢ ܇ ܠܡܸܕܲܥ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܘܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܗܵܫܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܢܵܘܫܸܛ ܐܝ̣ܕܹܗ ܘܢܸܣܲܒ݂ ܐܵܦ ܡܸܢ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܇ ܘܢܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܘܢܸܚܹܐ ܠܥܵܠܲܡ ܇ ܀
3:23 ܘܫܲܕܲܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܥܸܕܵܢ ܠܡܸܦܠܲܚ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬ݂ܢ̱ܣܸܒ݂ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
3:24 ܘܐܲܦܩܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܐܲܟ݂ܪܸܟ݂ ܡܸܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ (ܡܕܢܚ) (ܠ)ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܲܥܕܸܢ ܟܪܘ̇ܒ݂ܵܐ ܇ ܘܲܫܢܵܢܵܐ ܕܚܪܲܒܵܐ ܕܡܸܬ݂ܗܲܦܟ݂ܵܐ ܠܡܸܛܲܪ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܇ ܀
4:1 ܘܐܵܕ݂ܵܡ ܚܟ̣ܿܡ ܠܚܵܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܩܵܐܹܝܢ ܘܐܸܡܲܪܬ ܇ ܩܿܢܹܝܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
4:2 ܘܐܵܘܣܦܲܬ̤ ܠܡܹܐܠܲܕ݂ ܠܐܲܚܘ̣ܗܝ ܗܵܒܹܝܠ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܒܹܝܠ ܪܵܥܹܿܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܘܩܵܐܹܝܢ ܗܘ̤ܵܐ ܦܵܠ̣ܵܚ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
4:3 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ؟؟؟ ܩܵܐܹܝܢ ܡܸܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܹܗ ܇ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
4:4 ܘܗܵܒܹܝܠ ܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܡܸܢ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܵܢܹ̈ܗ ܘܡܸܢ ܫܲܡܝ̣ܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܨܛܒ݂ܝ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܗܵܒܹܝܠ ܘܲܒ݂ܩܘ̣ܪܒܵܢܹܗ ܇ ܀
4:5 ܘܲܒ݂ܩܵܐܹܝܢ ܘܲܒ݂ܩܘ̣ܪܒܵܢܹܗ ܠܵܐ ܐܸܨܛܒ݂ܝ̣ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܠܩܵܐܹܝܢ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟ݁ܡܲܪ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
4:6 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܩܵܐܹܝܢ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬ݂ܟ݁ܡܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
4:7 ܗܵܐ ܐܸܢ ܬܸܫܦܲܪ ܩܲܒܿܠܹܬ݂ ܇ ܘܐܸܠܵܐ ܬܸܫܦܲܪ ܇ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܪܲܒ݂ܝ̣ܥ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܬ݂ܦܢܸܐ ܠܘܵܬܹܗ ܘܗܘ̤ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܵܟ݂ ܇ ܀
4:8 ܘܐܸܡܲܪ ܩܵܐܹܝܢ ܠܗܵܒܹܝܠ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܢܸܪܕܸܿܐ ܠܲܦܩܲܥܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܗܸܢܘ̇ܢ ܒܚܲܩܠܵܐ ܩܵܡ ܩܵܐܹܝܢ ܥܲܠ ܗܵܒܹܝܠ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܩܲܛܠܹܗ ܇ ܀
4:9 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܩܵܐܹܝܢ ܇ ܐܲܝܟܵܐ ܗܘ̤ ܗܵܒܹܝܠ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܢܛܘܪܗ ؟؟؟ ܐ̄ܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܲܚܝ̱ ܇ ܀
4:10 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕܲܬ݁ ܇ ܩܵܠܵܐ ܕܲܕܡܹܗ ܕܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܓܵܥܹܿܐ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
4:11 ܡܸܟܹܝܠ ܠܝ̣ܛ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܕܦܸܬ̣ܚܲܬ̤ ܦܘ̣ܡܵܗܿ ܘܩܲܒܿܠܲܬ̤ ܕܡܹܗ ܕܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
4:12 ܟܲܕ݂ ܬܸܦܠܘ̇ܚ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ݂ ܕܬܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ݂ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܇ ܙܵܐܲܥ ܘܢܵܐܸܕ݂ ܬܸܗܘܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
4:13 ܘܐܸܡܲܪ ܩܵܐܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܟ݂ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܡܸܢ ܕܲܠܡܸܫܒܲܩ ܇ ܀
4:14 ܗܵܐ ܐܲܦܸܩܬܵܢܝ̱ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡܸܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܐܸܬܿܛܲܫܹܐ ܇ ܘܐܸܗܘܹܐ ܙܵܐܲܥ ܘܢܵܐܸܕ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܠ ܡܿܢ ܕܢܸܫܟܿܚܲܢܝ̱ ܢܸܩܛܠܲܢܝ̱ ܇ ܀
4:15 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܠ ܩܵܛܿܘ̇ܠܵܐ ܩܵܐܹܝܢ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒܥܵܐ ܢܸܬ݂ܦܪܲܥ ܇ ܘܣܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ݂ܵܐ ܒܩܵܐܹܝܢ ܕܠܵܐ ܢܸܩܛܠܝ̣ܘܗܝ ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܇ ܀
4:16 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܩܵܐܹܝܢ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܢܘ̇ܕ݂ ܡܸܢ ܡܲܕܸܢ̱ܚܵܗܿ ܕܲܥܕܸܢ ܇ ܀
4:17 ܘܲܚ̣ܟܲܡ ܩܵܐܹܝܢ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܇ ܠܲܚܢܘ̇ܟ݂ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܵܢܹܐ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܚܢܘ̇ܟ݂ ܇ ܀
4:18 ܘܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܠܲܚܢܘ̇ܟ݂ ܥܹܝܕ݂ܵܪ ܇ ܘܥܹܝܕ݂ܵܪ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܚܘ̣ܐܹܝܠ ܇ ܘܡܲܚܘ̣ܐܹܝܠ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܬ݁ܘ̣ܫܹܝܠ ܇ ܘܡܲܬ݁ܘ̣ܫܹܝܠ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܲܡܟ݂ ܇ ܀
4:19 ܘܠܲܡܟ݂ ܢܣܲܒ̣ ܠܹܗ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܢܸܫ̈ܝ̣ܢ ܇ ܫܡܵܗܿ ܕܚܕ݂ܵܐ ܥܲܕ݂ܵܐ ܇ ܘܲܫܡܵܗܿ ܕܐ̄ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܨܲܠܵܐ ܇ ܀
4:20 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܥܲܕ݂ܵܐ ܠܝܵܒ݂ܵܠ ܇ ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܐܒܵܐ ܠܥܵܡܪܲܝ̈ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܘܩܵܢ̈ܝܲܝ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܇ ܀
4:21 ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܚܘ̣ܗܝ ܝܘ̣ܒ݂ܵܠ ܇ ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܐܒܵܐ ܠܟ݂ܠ ܕܐܲܚܝ̣ܕ݂ ܩܝ̣ܬ݂ܵܪܵܐ ܘܟܸܢܵܪܵܐ ܇ ܀
4:22 ܘܨܲܠܵܐ ܐܵܦ ܗ̤ܝ̣ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܬ݂ܘ̇ܒܲܠܩܝ̣ܢ ܇ ܐܘ̣ܡܵܢ ܒܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܘܲܕܦܲܪܙܠܹܐ ܇ ܘܚܵܬܹܗ ܕܬ݂ܘ̇ܒܲܠܩܝ̣ܢ ܢܲܥܡܵܐ ܇ ܀
4:23 ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܡܟ݂ ܠܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܇ ܥܲܕ݂ܵܐ ܘܨܲܠܵܐ ܫܡܲܥܹܝ̈ܢ ܩܵܠܝ̱ ܢܸܫܲܝ̈ ܠܲܡܟ݂ ܇ ܨܘ̣ܬܹܝ̈ܢ ܠܡܹܐܡܲܪܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܩܸܿܛܠܹܬ݂ ܒܨܘ̣ܠܵܦܬ݂̈ܝ ܘܛܲܠܝܵܐ ܒܫܘ̣ܩܵܦܲܝ̈ ܇ ܀
4:24 ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ ܒܫܲܒܥܵܐ ܢܸܬ݂ܦܪܲܥ ܩܵܐܹܝܢ ܇ ܘܠܲܡܟ݂ ܠܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܘܫܲܒܥܵܐ ܇ ܀
4:25 ܘܲܚ̣ܟܲܡ ܐܵܕ݂ܵܡ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܚܵܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܫܹܝܬ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܚܠܵܦ ܗܵܒܹܝܠ ܕܩܲܛܠܹܗ ܩܵܐܹܝܢ ܇ ܀
4:26 ܘܲܠܫܹܝܬ݂ ܐܵܦ ܠܹܗ ܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܵܢܘ̇ܫ ܇ ܗܵܝܕܹ݁ܝܢ ܫܲܪܝ̣ ܠܡܸܩܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
5:1 ܗܵܢܵܘ ܣܦܲܪ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܐܵܕ݂ܵܡ ܇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܿܒ݂ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐܕ݂ܵܡ ܒܲܕ݂ܡܘ̣ܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܝܗܝ ܇ ܀
5:2 ܕܟܲܪ ܘܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܪܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܩܪܵܐ ܫܸܡܗܘ̇ܢ ܐܵܕ݂ܵܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
5:3 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܲܕ݂ܡܘ̣ܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܨܲܠܡܹܗ ܇ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܫܡܹܗ ܫܹܝܬ݂ ܇ ܀
5:4 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܹܝܬ݂ ܇ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:5 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕ݂ܵܡ ܕܲܚ̣ܝܵܐ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:6 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܫܹܝܬ݂ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܵܢܘ̇ܫ ܇ ܀
5:7 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܫܹܝܬ݂ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܵܢܘ̇ܫ ܇ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ؟؟؟ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:8 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܫܹܝܬ݂ ܇ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܬܲܪ̈ܬܲܥܸܣܪܹܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:9 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܐܵܢܘ̇ܫ ܬܸܫܥܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܩܲܝܢܵܢ ܇ ܀
5:10 ܘܲܚܝܵܐ ܐܵܢܘ̇ܫ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܩܲܝܢܵܢ ܇ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܲܥܸܣܪܵܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:11 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܢܘ̇ܫ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:12 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܩܲܝܢܵܢ ܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܗܠܵܠܵܐܹܝܠ ܇ ܀
5:13 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܩܲܝܢܵܢ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܗܠܵܠܵܐܹܝܠ ܇ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:14 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܩܲܝܢܵܢ ܇ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:15 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܡܲܗܠܵܠܵܐܹܝܠ ܫܬܿܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܝܲܪܕܿ ܇ ܀
5:16 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܡܲܗܠܵܠܵܐܹܝܠ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܝܲܪܕܿ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:17 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܗܠܵܠܵܐܹܝܠ ܇ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܬܸܫܥܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:18 ܘܲܚܝܵܐ ܝܲܪܕܿ ܡܵܐܐ ܘ̣ܫܬܿܝ̣ܢ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܚܢܘ̇ܟ݂ ܇ ܀
5:19 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܝܲܪܕܿ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܚܢܘ̇ܟ݂ ܇ ܬܡܵܢܹܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:20 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܪܕܿ ܇ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܫܬܿܝ̣ܢ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:21 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܚܢܘ̇ܟ݂ ܫܬܿܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܡܲܬ݁ܘ̣ܫܠܲܚ ܇ ܀
5:22 ܘܫܦ̣ܲܪ ܚܢܘ̇ܟ݂ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܇ ܠܡܲܬ݁ܘ̣ܫܠܲܚ ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:23 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܲܚܢܘ̇ܟ݂ ܇ ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ ܘ̣ܫܬܿܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
5:24 ܘܲܫܦ̣ܲܪ ܚܢܘ̇ܟ݂ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܢܲܣܒܹܿܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
5:25 ܘܲܚܝܵܐ ܡܲܬ݁ܘ̣ܫܠܲܚ ܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܡܵܢܐܝ̣ܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܲܡܟ݂ ܇ ܀
5:26 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܡܲܬ݁ܘ̣ܫܠܲܚ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܲܡܟ݂ ܇ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܡܵܢܐܝ̣ܢ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:27 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܬ݁ܘ̣ܫܠܲܚ ܇ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܫܬܿܝ̣ܢ ܘܲܬܸܫܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:28 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܠܲܡܟ݂ ܡܐ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܪܵܐ ܇ ܀
5:29 ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܢܘ̇ܚ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܗܵܢܵܐ ܢܒܲܝܐܲܢ ܡܸܢ ܥܒ݂ܵܕܲܝ̈ܢ ܘܡܸܢ ܥܲܡܠܵܐ ܕܐܝ̣ܕܲܝ̈ܢ ܇ ܘܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܛܵܗܿ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
5:30 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܠܲܡܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܘܬܸܫܥܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
5:31 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܠܲܡܟ݂ ܇ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
5:32 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܢܘ̇ܚ ܒܲܪ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܢܘ̇ܚ ܠܫܹܝܡ ܘܲܠܚܵܡ ܘܲܠܝܲܦܬ݁ ܇ ܀
6:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫܲܪܝ̣ܘ ܒܢܲܝ̈ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܣܓܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ ܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
6:2 ܚܙܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܠܘ̇ܗܝ̣ܡ ܠܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܕܫܲܦܝ̣̈ܪܵܢ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܐܸ̈ܢܹܝܢ ܠܗܘ̇ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܇ ܡܸܢ ܟܠ ܕܲܓ݂ܒ݂ܵܘ ܇ ܀
6:3 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܠܵܐ ܬܸܥܡܲܪ ܪܘ̣ܚܝ̱ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܇ ܡܸܛܠ ܕܒܸܣܪܵܐ ܗܘ̤ ܇ ܘܢܸܗܘܘ̇ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
6:4 ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܗܵܢ̇ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܵܦ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܥܲܠܘ̱ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܠܘ̇ܗܝ̣ܡ ܥܲܠ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܇ ܘܝ̣ܠܸܕ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܡܸܢ ܥܵܠܲܡ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܫ̈ܡܵܗܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
6:5 ܘܲܚܙܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܣܸܓ݂ܝܲܬ̤ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܕܐ̱ܢܵܫܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܟ݂ܠ ܝܲܨܪܵܐ ܕܡܲܚܫܲܒ݂ܬ݂ܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܒܝ̣ܫ ܒܟ݂ܠ ܝܘ̇ܡ ܇ ܀
6:6 ܘܐܸܬܿܬܵܘܲܚ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܵܐܕ݂ܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܟ̣ܪܝ̣ܬ̤ ܒܠܸܒܹ݁ܗ ܇ ܀
6:7 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܐܸܥܛܸܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܝ̇ܬ݂ ܡܸܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܡܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ݂ܥܝ̣ܪ̈ܵܐ ܇ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܚܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܬܿܬܵܘܚܹܬ ܕܥܸ̇ܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
6:8 ܘܢܘ̇ܚ ܐܸܫܟܲܚ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
6:9 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܢܘ̇ܚ ܇ ܢܘ̇ܚ ܓܒܲܪ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩ ܘܬܲܡܝ̣ܡ ܗܘ̤ܵܐ ܒܕܵܪܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܫ̣ܦܲܪ ܢܘ̇ܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
6:10 ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܢܘ̇ܚ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܒ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܠܫܹܝܡ ܘܲܠܚܵܡ ܘܲܠܝܲܦܬ݁ ܇ ܀
6:11 ܘܐܸܬ݂ܚܲܒ݁ܠܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܬܡܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܇ ܀
6:12 ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬ݂ܚܲܒ݁ܠܲܬ̤ ܇ ܡܸܛܠ ܕܚܲܒܸܿܠ ܟܠ ܒܣܲܪ ܐܘ̣ܪܚܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
6:13 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܩܸܨܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬܡܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܸܢ ܩܕܵܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܗܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܥܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
6:14 ܥ̣ܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܥܲܪܩܵܐ ܇ ܡܸܕ݂ܝܵܪܹ̈ܐ ܥܒܸܕܹܝܗܿ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܫܘ̇ܥܹܝܗܿ ܡܸܢ ܠܒܲܪ ܘܡܸܢ ܠܓ݂ܵܘ ܒܟ݂ܘ̣ܦܪܵܐ ܇ ܀
6:15 ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕܹܝܗܿ ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ ܐܲܡ̈ܝ̣ܢ ܐܘ̣ܪܟܵܗܿ ܕܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܚܲܡܫܝ̣ܢ ܐܲܡ̈ܝ̣ܢ ܦܬ݂ܵܝܵܗܿ ܇ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܐܲܡ̈ܝ̣ܢ ܪܵܘܡܵܗܿ ܇ ܀
6:16 ܘ̇ܙܘ̣ܕ݂ܢܹ̈ܐ (ܘܙܘܝ̈ܕܢܐ) ܥ̣ܒܸܕ݂ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܐܸܡܵܐ ܣܲܝ̣ܟܹܝܗܿ ܡܸܢ ܠܥܲܠ ܇ ܘܬܲܪܥܵܗܿ ܕܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܒܣܸܛܪܵܗܿ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܇ ܡܸܕ݂ܝܵܪܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܘܬܸܢܵܝܢܵܐ ܘܲܬܠܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܥ̇ܒܸܕܹܝܗܿ ܇ ܀
6:17 ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܡܲܝܬܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘ̣ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܹܗ ܪܘ̣ܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܸܢ ܬܚܹܝܬ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܒܐܲܪܥܵܐ ܗܘ̤ ܢܣܘ̣ܦ ܇ ܀
6:18 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܩܝܵܡܝ̱ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܘܬܸܥܘ̇ܠ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ܟ݁ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܀
6:19 ܘܡܸܢ ܟܠ ܕܚܲܝ ܡܸܢ ܟܠ ܒܣܲܪ ܇ ܬܪܹ̈ܝܢ ܐܲܥܸܠ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܠܡܲܚܵܝܘ̣ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܇ ܀
6:20 ܡܸܢ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܡܸܢ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܡܸܢ ܟܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܘ̈ܗܝ ܇ ܬܪܹ̈ܝܢ ܡܸܢ ܟܠ ܢܸܥܠܘ̣ܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܠܡܸܚܵܐ (ܠܡܐܚܐ) ܇ ܀
6:21 ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܡܸܢ ܟܠ ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐ̱ܟܸܠ ܘܲܚܡܘ̇ܠ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܗܘ̇ܢ ܠܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܵܐ ܇ ܀
6:22 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܢܘ̇ܚ ܟܠ ܕܦܲܩܕܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܇ ܀
7:1 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܥܘ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܚܿܙܹܝܬ݂ ܕܙܲܕ݁ܝ̣ܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܒܕܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܇ ܀.
7:2 ܘܡܸܢ ܟܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܕܟ݂ܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܫܲܒܥܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܒܥ̈ܝ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܇ ܬܪܹ̈ܝܢ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
7:3 ܘܐܵܦ ܡܸܢ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܫܲܒܥܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܠܡܲܚܵܝܘ̣ (ܠܡܐܚܝܘ) ܙܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
7:4 ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܵܐ ܠܫܲܒܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܡܲܚܸ̇ܬ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܐܝ̣ܡܵܡ̈ܝ̣ܢ ܘܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܢ ܇ ܘܥܵܛܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܕܥܸ̇ܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܡܸܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
7:5 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܢܘ̇ܚ ܟܠ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܀ ܇ ܀
7:6 ܘܢܘ̇ܚ ܒܲܪ ܫܸܬ݂ܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
7:7 ܘܥܲܠ ܢܘ̇ܚ ܘܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ ܇ ܀
7:8 ܘܡܸܢ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܕܟ݂ܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢ ܟܠ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
7:9 ܬܪܹ̈ܝܢ ܥܲܠܘ ܥܲܡ ܢܘ̇ܚ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܩܿܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܀
7:10 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܫܲܒܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
7:11 ܒܲܫܢܲܬ݂ ܫܸܬ݂ܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܠܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܢܘ̇ܚ ܇ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܒܲܫܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܇ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܐܸܬ݁ܬ݁ܪܲܥܘ ܟܠ ܡܲܒܿܘ̈ܥܲܝ ܬܗܘ̇ܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܇ ܘܢܵܣ̈ܟܹܿܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܐܸܬ݂ܦܲܬܲܚܘ̱ ܇ ܀
7:12 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܐܝ̣ܡܵܡ̈ܝ̣ܢ ܘܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܢ ܇ ܀
7:13 ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܥܲܠ ܢܘ̇ܚ ܘܫܹܝܡ ܘܚܵܡ ܘܝܲܦܬ݁ ܒܢܲܝ̈ ܢܘ̇ܚ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܢܘ̇ܚ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
7:14 ܗܸܢܘ̇ܢ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܠܓܸܢܣܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܠܓܸܢܣܵܗܿ ܇ ܘܟ݂ܠ ܨܸܦܲܪ ܘܟ݂ܠ ܓܸܦ ܇ ܀
7:15 ܥܲܠܘ ܥܲܡ ܢܘ̇ܚ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܬܪܹ̈ܝܢ ܡܸܢ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܗܘ̇ܢ ܪܘ̣ܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܇ ܀
7:16 ܘܲܕܥܲܠܘ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܟܠ ܒܣܲܪ ܥܲܠܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܚܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
7:17 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܣܓ݂ܝ̣ܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܫܲܩܠܘ̣ܗܿ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝ̣ܡܲܬ̤ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
7:18 ܘܲܥܫܸܢܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܣܓ݂ܝ̣ܘ̱ ܛܵܒ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܡܗܲܠܟ݂ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
7:19 ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܥܫܸܢܘ̱ ܛܵܒ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟܲܣܝ̣ܘ ܟܠܗܘ̇ܢ ܛܘ̣ܪܹ̈ܐ ܪܵܡܹ̈ܐ ܕܲܬ݂ܚܹܝܬ ܟܠ ܫܡܲܝܵܐ ܀ ܇ ܀
7:20 ܚܲܡܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܐܲܡ̈ܝ̣ܢ ܡܸܢ ܠܥܲܠ ܥܫܸܢܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟܲܣܝ̣ܘ ܛܘ̣ܪܹ̈ܐ ܪܵܡܹ̈ܐ ܇ ܀
7:21 ܘܣ̣ܵܦ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܪܵܚܹܿܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܘܲܒܥ̈ܝ̣ܪܵܐ ܘܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܇ ܀
7:22 ܟܠ ܕܲܢܫܲܡܬ݂ܵܐ ܕܪܘ̣ܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܸܢ ܟܠ ܕܲܒ݂ܝܲܒ݂ܫܵܐ ܡܝ̣ܬ݂ܘ ܇ ܀
7:23 ܘܲܥ̣ܛܵܐ ܠܟ݂ܠ ܕܩܵܐܹܡ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܡܸܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ݂ܥܝ̣ܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܚܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܐܸܬ݂ܥ̱ܛܝ̣ܘ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܸܫܬ݁ܚܲܪ ܢܘ̇ܚ ܘܲܕ݂ܥܲܡܹܗ ܒܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
7:24 ܘܲܥ̣ܫܸܢܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝ̣ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
8:1 ܘܐܸܬ݁ܕܿܟܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܘܲܠܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܘܲܠܟܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܇ ܘܲܠܟܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܒܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘ̣ܚܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ܚܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
8:2 ܘܐܸܣܬܿܟܲܪܘ̱ ܡܲܒ݁ܘ̣ܥܹ̈ܐ ܕܲܬܗܘ̇ܡܵܐ ܘܢܵܣ̈ܟܹܿܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟܿܠܝ̣ ܡܸܛܪܵܐ ܡܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܀
8:3 ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܐܵܙ̇ܠܝ̣ܢ ܘܗܵܦܟܿܝ̣ܢ ܇ ܘܲܚܸܣܲܪܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝ̣ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
8:4 ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ܚܲܬ̤ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܒ݂ܝ̣ܥܵܝܵܐ ܇ ܒܲܫܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܥܲܠ ܛܘ̇ܪܲܝ̈ ܩܲܪܕܿܘ̇ ܇ ܀
8:5 ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܐܵܙ̇ܠܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܘܚܵܣܪܝ̣ܢ ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܪܚܵܐ ܥܣܝ̣ܪܵܝܵܐ ܇ ܒܿܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܥܣܝ̣ܪܵܝܵܐ ܐܸܬ݂ܚܙܝ̣ܘ̣ ܪܹ̈ܫܲܝ ܛܘ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܀
8:6 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܦܬܲܚ ܢܘ̇ܚ ܟܵܘܬ݂ܵܐ ܕܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܇ ܀
8:7 ܘܫܲܕܲܪ ܠܥܘ̣ܪܲܒܵܐ ܇ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܡܸܦܲܩ ܘܠܵܐ ܗ̣ܦܲܟ݂ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܝ̣ܒܸܫܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
8:8 ܘܫܲܕܲܪ ܠܝܵܘܢܵܐ ܡܸܢ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܩܲܠܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
8:9 ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܝܵܘܢܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܠܦܲܣܲܬ݂ ܪܸܓ݂ܠܵܗ̇ ܇ ܘܗܸܦܟܲܬ̤ ܠܘܵܬܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝ̣ܕܹܗ ܘܢܲܣܒܵܗܿ ܇ ܘܐܲܥܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܹܗ ܠܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
8:10 ܘܦ̣ܵܫ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܲܒܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝ̣ܢ ܇ ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܘܫܲܕܿܪܵܗܿ ܠܝܵܘܢܵܐ ܡܸܢ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
8:11 ܘܐܸܬ݂ܵܬ̤ ܠܘܵܬܹܗ ܝܵܘܢܵܐ ܠܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܛܲܪܦܵܐ ܕܙܲܝܬܵܐ ܐܲܚܝ̣ܕ݂ܵܐ ܒܦܘ̣ܡܵܗܿ ܇ ܘܝ̣ܕܲܥ̣ ܢܘ̇ܚ ܕܩܲܠܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
8:12 ܘܦܵܫ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܲܒܥܵܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝ̣ܢ ܇ ܘܫܲܕܿܪܵܗܿ ܠܝܵܘܢܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܦܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܝܵܘܢܵܐ ܠܡܸܗܦܲܟ݂ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܀
8:13 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܫܢܲܬ݂ ܫܸܬ݂ܡܵܐܐ ܘܲܚܕ݂ܵܐ ܇ ܒܿܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܝܵܐ ܇ ܝ̣ܒܸܫܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܲܥܒܲܪ ܢܘ̇ܚ ܟܵܣܝܵܐ ܕܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܝ̣ܒ̣ܫ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
8:14 ܘܲܒ݂ܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܒܫܲܒܥܵܐ ܘܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܇ ܝ̣ܒ݂ܫܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
8:15 ܘܡܲܠܸܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡ ܢܘ̇ܚ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܀
8:16 ܦܘ̇ܩ ܡܸܢ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ݁ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ݁ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܀
8:17 ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܡܸܢ ܟܠ ܒܣܲܪ ܇ ܘܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܥܝ̣ܪܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܦܩ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܢܵܘܠܕ݂ܘ̣ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܢܸܦܪܘ̇ܢ ܘܢܸܣܓ݁ܘ̇ܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
8:18 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܢܘ̇ܚ ܇ ܘܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
8:19 ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܵܐ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܢܦܲܩܘ̱ ܡܸܢ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܀ ܇ ܀
8:20 ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܢܘ̇ܚ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܸܢ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܟ݂ܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܟܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܟ݂ܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܣܸܩ ܝܲܩܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܇ ܀
8:21 ܘܐܲܪܝ̣ܚ ܡܵܪܝܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ݂ܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܒܠܸܒܹ݁ܗ ܇ ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܲܡܠܵܛܵܗܿ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܸܛܠ ܒܲܪ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܝܲܨܪܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܕܲܒܲܪ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܒܝ̣ܫ ܡܸܢ ܛܲܠܝܘ̇ܬܹܗ ܇ ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܡܸܡܚܵܐ ܠܟ݂ܠ ܕܚܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܥܸ̇ܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܇ ܀
8:22 ܘܡܸܟܹܿܝܠ ܟܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܙܲܪܥܵܐ ܘܲܚܨܵܕ݂ܵܐ ܇ ܥܲܪܝܵܐ ܘܚܘ̣ܡܵܐ ܇ ܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬ݂ܘܵܐ ܇ ܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܘܲܠܸܠܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܒ݂ܛܠܘ̣ܢ ܀
9:1 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ ܘܲܡ̣ܠܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:2 ܘܕܸܚܠܲܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܘܙܵܘܥܲܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܬܸܗܘܹܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܟܠ ܕܡܲܪܚܫܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܢܘ̣ܢܹ̈ܐ ܕܝܲܡܵܐ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܢܸܫܬܲܠܡܘ̣ܢ ܇ ܀
9:3 ܘܟ݂ܠ ܪܲܚܫܵܐ ܕܚܲܝ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܢܸܗܘܹܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܵܐ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܝܘ̣ܪܵܩܵܐ ܕܥܸܣܒܵܐ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܟܠ ܇ ܀
9:4 ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܦܫܹܗ ܕܡܹܗ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘ̣ܢ ܇ ܀
9:5 ܘܲܒ݂ܪܲܡ ܕܸܡܟ݂ܘ̇ܢ ܕܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܐܸܬ݂ܒܲܥ ܇ ܡܸܢ ܝܲܕ݂ ܟܠ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܐܸܬ݂ܒܿܥܝ̣ܘܗܝ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܵܐ ܕܐ̱ܢܵܫܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܐܝ̣ܕܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܐܲܚܘ̣ܗܝ ܐܸܬ݂ܒܲܥ ܢܲܦܫܵܐ ܕܐ̱ܢܵܫܵܐ ܇ ܀
9:6 ܡܿܢ ܕܢܹܐܫܘ̇ܕ݂ ܕܡܵܐ ܕܐ̱ܢܵܫܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܹܗ ܢܸܬ݂ܐ̱ܫܸܕ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܒܲܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒ݂ܝ̣ܕ݂ ܐܵܕ݂ܵܡ ܇ ܀
9:7 ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܦܪܵܘ ܘܲܣܓ݂ܵܘ ܇ ܘܐܵܘܠܕ݂ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܓ݂ܵܘ ܒܵܗܿ ܇ ܀
9:8 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
9:9 ܐ̄ܢܵܐ ܗܵܐ ܡܩܝ̣ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܩܝܵܡܝ̱ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܥܲܡ ܙܲܪܥܟ݂ܘ̇ܢ ܒܵܬܲܪܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
9:10 ܘܥܲܡ ܟܠܵܗܿ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܥܲܡ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡ ܒܥ̈ܝ̣ܪܵܐ ܇ ܘܥܲܡ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܡܸܢ ܟܠ ܢܵܦܩܲܝ̈ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܥܲܡ ܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:11 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܩܝܵܡܝ̱ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܠܵܐ ܢܣܘ̣ܦ ܟܠ`ܒܣܲܪ ܬܘ̣ܒ݂ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܬܘ̣ܒ݂ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܠܲܡܚܲܒܿܠܘ̣ ܠܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:12 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܗܵܕܹܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܟܠ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܠܕܵܪܲܝ̈ ܥܵܠܡܵܐ ܇ ܀
9:13 ܩܸܫܬ݂ܝ̱ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܒܲܥ̈ܢܵܢܹܐ ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܸܬ݂ܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:14 ܘܢܸܗܘܹܐ ܡܵܐ ܕܡܲܣܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܬܸܬ݂ܚܙܸܐ ܩܸܫܬܵܐ ܒܲܥ̈ܢܵܢܹܐ ܇ ܀
9:15 ܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܩܝܵܡܝ̱ ܕܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܟܠ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܟܠ ܒܣܲܪ ܇ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܬܘ̣ܒ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܛܵܘܦܵܢܵܐ ܠܲܡܚܲܒܿܠܘ̣ ܟܠ`ܒܣܲܪ ܇ ܀
9:16 ܘܬܸܗܘܸܐ ܩܸܫܬܵܐ ܒܲܥ̈ܢܵܢܵܐ ܇ ܘܐܸܚܙܹܝܗ̇ ܠܕ݂ܘ̣ܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܇ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܟܠ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܇ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:17 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܢܘ̇ܚ ܇ ܗܵܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝ ܐܵܬ݂ܵܐ ܕܲܫܝܵܡܵܐ ܕܐܲܩܝ̣ܡܹܬ݂ ܒܲܝܢܲܝ ܠܒܹܝܬ ܟܠ ܒܣܲܪ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:18 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܢܘ̇ܚ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܹܒ݂ܘ̇ܬ݂ܵܐ ܇ ܫܹܝܡ ܇ ܘܚܵܡ ܇ ܘܝܲܦܬ݁ ܇ ܚܵܡ ܗܘ̤ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
9:19 ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܘ̇ܚ ܇ ܘܡܸܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ݂ܒܲܕܲܪܘ̱ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
9:20 ܘܫܲܪܝ̣ ܢܘ̇ܚ ܥ̇ܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܢܨ̣ܲܒ݂ ܟܲܪܡܵܐ ܇ ܀
9:21 ܘܐܸܫܬܿܝ̣ ܡܸܢ ܚܲܡܪܹܗ ܘܲܪܘܝ̣ ܘܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܒܓܼܵܘ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܇ ܀
9:22 ܘܲܚܙܵܐ ܚܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܥܲܪܛܸܠܵܝܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܚܵܘܝ̣ ܠܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
9:23 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܫܹܝܡ ܘܝܲܦܬ݁ ܡܲܪܛܘ̣ܛܵܐ ܇ ܘܐܲܪܡܝ̣ܘ ܥܲܠ ܟܲܬ݂̈ܦܵܬ݂ܵܐ ܕܲܬ݂ܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܲܪ ܒܸܣܬܿܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܟܲܣܝ̣ܘ ܥܲܪܛܸܠܵܝܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܦܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘ̇ܢ ܇ ܘܥܲܪܛܸܠܵܝܘ̣ܬܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܠܵܐ ܚܙܵܘ ܇ ܀
9:24 ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝ̣ܪ ܢܘ̇ܚ ܡܸܢ ܚܲܡܪܹܗ ܇ ܘܝ̣ܕܲܥ̣ ܟܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܒܪܹܗ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
9:25 ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ܛ ܟܢܲܥܢ ܇ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܥܒ݂ܵܕܲܝ̈ܢ ܢܸܗܘܹܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
9:26 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܪܝ̣ܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܫܹܝܡ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܟܢܲܥܢ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
9:27 ܢܲܦܬܸܿܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܲܦܬ݁ ܇ ܘܢܸܫܪܸܐ ܒܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܕܫܹܝܡ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܟܢܲܥܢ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
9:28 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܢܘ̇ܚ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܇ ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝ̣ܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܀
9:29 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܠ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܢܘ̇ܚ ܇ ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
10:1 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܢܘ̇ܚ ܇ ܫܹܝܡ ܘܚܵܡ ܘܝܲܦܬ݁ ܇ ܘܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ؟ ܠܗܘ̇ܢ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܇ ܀
10:2 ܒܢܲܝ̈ ܝܲܦܬ݁ ܇ ܓܵܡ̇ܵܪ ܘܡܵܓ݂ܘ̇ܓ݂ ܇ ܘܡܵܕܲܝ ܘܝܵܘܵܢ ܇ ܘܬܘ̣ܒܹܿܝܠ ܇ ܘܡܫܵܟ݂ ܘܬ݂ܝ̣ܪܸܣ ܇ ܀
10:3 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܓܵܡ̇ܵܪ ܇ ܐܸܫܟܿܢܲܙ ܘܕܲܝܦܵܪ ܘܬ݂ܘ̇ܓܲܪܡܵܐ ܇ ܀
10:4 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܵܘܵܢ ܇ ܐܹܠܝ̣ܫܵܐ ܘܬܲܪܫܝ̣ܫ ܇ ܘܟ݂ܵܬܿܝ̣ܡ ؟ ܘܕ݂ܘ̣ܕ݂ܵܢܝ̣ܡ (ܘܕ݂ܘ̣ܪܢܝܡ) ܇ ܀
10:5 ܘܡܸܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ݂ܦܪܸܫ (ܐܬܦܪܫܘ) ܒܓ݂ܵܙܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܓܒܲܪ ܠܠܸܫܵܢܹܗ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܒܥܲܡ̈ܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܀
10:6 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܚܵܡ ܇ ܟܘ̣ܫ ܘܡܸܨܪܲܝ̣ܡ ܇ ܘܦܘ̇ܛ ܘܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
10:7 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܟܘ̣ܫ ܇ ܫܒ݂ܵܐ ܘܲܚܘ̣ܝ̣ܠܵܐ ܇ ܘܣܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܘܪܲܥܡܵܐ ܘܣܲܒ݂ܬܿܟ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܪܲܥܡܵܐ ܇ ܫܒ݂ܵܐ ܘܕܵܪܵܢ ܇ ܀
10:8 ܘܟ݂ܘ̣ܫ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܸܡܪܘ̇ܕ݂ ܇ ܗܘ̤ ܫܲܪܝ̣ ܠܡܸܗܘܵܐ ܓܲܢ̄ܒ݁ܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
10:9 ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܓܲܢ̄ܒ݁ܪܵܐ ܢܲܚܫܝ̣ܪܬ݂ܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬ݂ܐ̱ܡܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܢܸܡܪܘ̇ܕ݂ ܓܲܢ̄ܒ݁ܪܵܐ ܢܲܚܫܝ̣ܪܬ݂ܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
10:10 ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܪܹܫ ܡܲܠܟ݁ܘ̇ܬܹܗ ܒܵܒܹܠ ܇ ܘܐܵܪܵܟ݂ ؟ ܘܐܵܟ݂ܵܪ ܘܟܲܠܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ ܇ ܀
10:11 ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗ̇ܵܝ ܢܦܲܩ ܐܵܬ݂ܘ̇ܪܵܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܠܢܝ̣ܢܘܸܐ ܘܠܪܲܚܒܿܘ̇ܬ݂ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܠܟ݂ܵܠܵܚ ܇ ܀
10:12 ܘܠܪܵܣܵܢ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܝ̣ܢܘܸܐ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܟܵܠܵܚ ܗ̄ܝ̣ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
10:13 ܘܡܸܨܪܲܝ̣ܡ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܘ̇ܕܿܝ̣ܡ ܇ ܘܲܠܝܲܥܒ݂ܝ̣ܡ ܘܲܠܠܲܗܒ݂ܝ̣ܡ ܇ ܘܲܠܝܲܦܬܿܘ̇ܚܝ̣ܡ ܇ ܀
10:14 ܘܲܠܦܲܬܿܪܘ̇ܣܝ̣ܡ ܘܲܠܟܲܣܠܘ̇ܚܝ̣ܡ ܇ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ̱ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܘܩܵܦܘ̇ܕ݂ܩܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
10:15 ܘܲܟ݂ܢܲܥܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܨܲܝܕܿܘ̣ܢ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܇ ܘܠܚܹܝ̈ܬ݂ܵܝܹܐ (ܘܠܚ̈ܬܝܐ) ܇ ܀
10:16 ܘܲܠܝܵܒ݂ܘ̇ܣܵܝܹ̈ܐ ܇ ܘܠܐܵܡܘ̇ܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܓܲܪ̈ܓܿܘ̇ܣܵܝܹܐ ܇ ܀
10:17 ܘܲܠܚܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܥܲܪ̈ܩܵܝܹܐ ܘܲܠܣ̈ܝ̣ܢܵܝܹܐ ܇ ܀
10:18 ܘܠܵܐܪ̈ܘ̇ܕ݂ܵܝܹܐ ܇ ܘܲܠܨܲܡܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܲܚ̈ܡܵܬ݂ܵܝܹܐ ܀ ܘܡܸܢ ܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܐܸܬ݂ܒܲܕܲܪܘ̱ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܇ ܀
10:19 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܚܘ̣ܡܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܇ ܡܸܢ ܨܲܝܕܿܘ̇ܢ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܐܙܵܐ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܘܲܕ݂ܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܲܕ݂ܵܐܕ݂ܵܡܵܐ ܘܕܲܨܒ݂ܘ̣ܐܝ̣ܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܠܸܫܵܥ ܇ ܀
10:20 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܵܡ ܇ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܠܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܒܥܲܡ̈ܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܀
10:21 ܘܫܹܝܡ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܇ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܕܟ݂ܠ ܒܢܲܝ̈ ܥܵܒ݂ܵܪ ܇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܝܲܦܬ݁ ܪܲܒܵܐ ܇ ܀
10:22 ܒܢܲܝ̈ ܫܹܝܡ ܇ ܥܝ̣ܠܵܡ ܘܐܵܫܘ̇ܪ ܘܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ؟ ܇ ܘܠܘ̇ܕ݂ ܘܐܵܪܵܡ ܇ ܀
10:23 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܵܪܵܡ ܇ ܥܘ̣ܨ ܘܚܘ̣ܠ ܇ ܘܓ݂ܵܬ݂ܵܪ ܘܡܵܫ ܇ ܀
10:24 ܘܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܵܠܵܚ ܇ ܘܫܵܠܵܚ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܵܒ݂ܵܪ ܇ ܀
10:25 ܘܲܠܥܵܒ݂ܵܪ ܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܬܪܹ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܫܡܹܗ ܕܚܲܕ݂ ܦܵܠܵܓ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܝܘ̈ܡܵܘܗܝ ܐܸܬ݂ܦܲܠܓܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܚܘ̣ܗܝ ܝܲܩܛܵܢ ܇ ܀
10:26 ܘܝܲܩܛܵܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܠܡܘ̣ܕܵܕ݂ ܇ ܘܲܠܫܵܠܵܦ ܘܠܲܚܨܲܪܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܘܲܠܝܵܪܵܚ ܇ ܀
10:27 ܘܠܲܗܕ݂ܘ̇ܪܵܡ ܇ ܘܠܐܘ̇ܙܹܠ ܘܲܠܕܸܩܠܵܐ ܇ ܀
10:28 ܘܲܠܥܘ̇ܒ݂ܵܠ ܘܠܲܐܒ݂ܝ̣ܡܹܠ ܇ ܘܠܲܫܒ݂ܵܐ ܇ ܀
10:29 ܘܠܵܐܘܦܹܝܪ ܇ ܘܠܲܚܘܝ̣ܠܵܐ ܘܠܝܘ̇ܒܵܒ݂ ܟܠܗܘ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܩܛܵܢ ܇ ܀
10:30 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܘܬܲܒ݂ܗܘ̇ܢ ܡܸܢ ܡܢܲܫܹܐ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܣܦܲܪܘܝ̣ܡ ܛܘ̣ܪܵܐ ܒܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܇ ܀
10:31 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܹܝܡ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܠܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܒܥܲܡ̈ܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܀
10:32 ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܢܘ̇ܚ ܇ ܠܬܲܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܒܥܲܡ̈ܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܡܸܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ݂ܦܪܸܫܘ̱ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܇ ܀
11:1 ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܇ ܀
11:2 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫܩܲܠܘ̱ ܡܸܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܇ ܐܸܫܟܲܚܘ̱ ܦܩܲܥܬ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ ܘܝ̣ܬܸܒ݂ܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
11:3 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܬܵܘ ܢܲܪܡܸܐ ܠܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܢܵܘܩܸܕ݂ ܐܸ̈ܢܹܝܢ ܒܢܘ̣ܪܵܐ ܇ ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܠܒܸܢ̄ܬܵܐ (ܠܒܬܐ) ܠܟܹܐܦܵܐ ܇ ܘܣܲܝܕ݂ܵܐ ܗܵܘܹܐ ؟ ܠܗܘ̇ܢ ܠܲܡܿܠܵܛܵܐ ܇ ܀
11:4 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܬܵܘ ܢܸܒ݂ܢܸܐ ܠܲܢ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܲܓ݂ܕܿܠܵܐ ܕܪܹܫܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܲܢ ܫܡܵܐ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܬ݂ܒܲܕܲܪ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܀
11:5 ܘܲܢܚܸܬ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܲܓ݂ܕܿܠܵܐ ܕܒ݂ܵܢܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܇ ܀
11:6 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬ݂ܚܲܫܲܒ݂ܘ̱ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܇ ܡܸܟܹܝܠ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܒܲܨܲܪ ܡܸܢܗܘ̇ܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܬ݂ܚܲܫܲܒ݂ܘ̱ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܇ ܀
11:7 ܬܵܘ ܢܸܚܘ̇ܬ݂ ܘܲܢܿܦܲܠܸܓ݂ ܬܲܡܵܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܇ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܥܘ̣ܢ ܓܒܲܪ ܠܸܫܵܢ ܚܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܀
11:8 ܘܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܦܵܫܘ̱ ܡܸܢ ܕܲܠܡܸܒ݂ܢܵܐ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:9 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܒܵܒܹܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܒܲܠܒܸܿܠ ܡܵܪܝܵܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
11:10 (ܘ)ܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܫܹܝܡ ܇ ܫܹܝܡ ܒܲܪ ܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܇ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܇ ܀
11:11 ܘܲܚܝܵܐ ܫܹܝܡ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:12 ܘܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܚܲܝܵܐ ܬܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܵܠܵܚ ܇ ܀
11:13 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܪ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܫܵܠܵܚ ܇ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:14 ܘܲܚܲܝܵܐ ܫܵܠܵܚ ܬܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܵܒ݂ܵܪ ܇ ܀
11:15 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܫܵܠܵܚ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܵܒ݂ܵܪ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:16 ܘܲܚܝܵܐ ܥܵܒ݂ܵܪ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܘܐܲܪܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܦܵܠܵܓ݂ ܇ ܀
11:17 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܥܵܒ݂ܵܪ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܦܵܠܵܓ݂ ܇ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܀ ܇ ܀
11:18 ܘܲܚܝܵܐ ܦܵܠܵܓ݂ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܥܘ̣ ܇ ܀
11:19 ܘܲܚܝܵܐ ܦܵܠܵܓ݂ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܪܥܘ̣ ܇ ܡܲܐܬܹܿܝܢ ܘܲܬܸܫܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:20 ܘܲܚܝܵܐ ܐܲܪܥܘ̣ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܣܪܘ̇ܓ݂ ! ܇ ܀
11:21 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܐܲܪܥܘ̣ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܣܪܘ̇ܓ݂ ܡܲܐܬܹܿܝܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:22 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܣܪܘ̇ܓ݂ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܵܚܘ̇ܪ ܇ ܀
11:23 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܣܪܘ̇ܓ݂ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܢܵܚܘ̇ܪ ܇ ܡܲܐ̈ܬܹܿܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܀ ܇ ܀
11:24 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܢܵܚܘ̇ܪ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܘܲܬܸܫܲܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܬܲܪܚ̄ ؟ ܇ ܀
11:25 ܘܲܚܝܵܐ ܢܵܚܘ̇ܪ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܬܲܪܚ̱ ܇ ܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܫܲܥܸܣܪܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
11:26 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܬܲܪܚ̱ ܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܲܠܢܵܚܘ̇ܪ ܇ ܘܲܠܗܵܪܵܢ ܇ ܀
11:27 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܬܲܪܚ̱ ܇ ܬܲܪܚ̱ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܘܲܠܢܵܚܘ̇ܪ ܘܲܠܗܵܪܵܢ ܇ ܘܗܵܪܵܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܠܘ̇ܛ ܇ ܀
11:28 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܗܵܪܵܢ ܒܚܲܝܲܝ̈ ܬܲܪܚ̱ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܒܵܗܿ ܒܐܘ̇ܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
11:29 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܢܵܚܘ̇ܪ ܢܸܫܹ̈ܐ ܇ ܫܸܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܣܲܪܲܝ ܇ ܘܫܸܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܢܵܚܘ̇ܪ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܗܵܪܵܢ ܇ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܕܐܲܣܟܵܐ ܇ ܀
11:30 ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܣܲܪܲܝ ܥܩܲܪܬ݂ܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܇ ܀
11:31 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܬܲܪܚ̱ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܪܹܗ ܘܲܠܠܘ̇ܛ ܒܲܪ ܗܵܪܵܢ ܒܲܪ ܒܪܹܗ ܇ ܘܲܠܣܲܪܲܝ ܟܲܠܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܪܹܗ ܇ ܘܲܢܦܲܩ (ܘܢܦܲܩܘ̱) ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܡܸܢ ܐܘ̇ܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܵܪܵܢ ܘܝ̣ܬܸܒ݂ܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
11:32 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܬܲܪܚ̱ ܇ ܡܲܐܬܹܿܝܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܬܲܪܚ̱ ܒܚܵܪܵܢ ܇ ܀
12:1 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܟ݂ ܘܡܸܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܕܐܸܬ݂ܝܲܠܕܲܬ̤ ܇ ܘܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܹܚܵܘܹܝܟ ܇ ܀
12:2 ܘܐܸܥܒ݁ܕ݂ܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܇ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܘܐܵܘܪܸܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܇ ܘܲܗܘ̤ܝ̣ ܒܪܝ̣ܟ݂ ܇ ܀
12:3 ܘܐܸܒܲܪܸܟ݂ ܡܒܲܪ̈ܟ݂ܵܢܲܝܟ݁ ܘܲܡ̈ܠܲܝܛܵܢܲܝܟ݁ ܐܹܠܘ̣ܛ ܇ ܘܢܸܬ݂ܒܲܪ̈ܟ݂ܵܢ ܒܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒ݂ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܀
12:4 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡܹܗ ܠܘ̇ܛ ܇ ܘܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܪ ܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܐ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ ܡܸܢ ܚܵܪܵܢ ܇ ܀
12:5 ܘܲܕ݂ܒ̣ܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܣܲܪܲܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܲܠܠܘ̇ܛ ܒܲܪ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܕܲܩܢܵܘ ܇ ܘܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܒܚܵܪܵܢ ܇ ܘܲܢܦܲܩܘ̱ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
12:6 ܘܲܥܒ̣ܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܫܟܹܝܡ ܇ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܠܘ̣ܛܵܐ ܕܡܲܡܪܹܐ ܇ ܘܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܬ݂ܒܝ̣ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
12:7 ܘܐܸܬܓܿܠܝ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܐܸܬ݂ܓܿܠܝ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܇ ܀
12:8 ܘܫܲܢܝ̣ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܠܛܘ̣ܪܵܐ ܇ ܡܸܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܘܲܢܩ̣ܲܫ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܡܸܢ ܡܲܥ̱ܪܲܒܵܐ ܘܥܵܝ ܡܸܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
12:9 ܘܲܫ̣ܩܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܙܲܠ ܇ ܘܡܲܫܩܠܵܢܹܗ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܇ ܀
12:10 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܢܚܸܬ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܠܡܸܥܡܲܪ ܬܲܡܵܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܛܵܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
12:11 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܩܲܪܝ̣ܒ݂ ܠܡܸܥܲܠ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܐܸܡܲܪ ܠܣܲܪܲܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܗܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܫܲܦܝ̣ܪܲܬ݂ ܒܚܸܙܘܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܇ ܀
12:12 ܘܟܲܕ݂ ܢܸܚܙܘ̇ܢܹܟ݂ܝ̱ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܢܹܐܡܪܘ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܗ̤ܝ ܗܵܕ݂ܹܐ ܇ ܩܵܛܠܝ̣ܢ ܠܝ̣ ܘܠܹܟܝ̱ ܡܲܚܹܝܢ ܇ ܀
12:13 ܐܸܡܲܪܝ̱ ܕܚܵܬܹܗ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܢܸܛܐܲܒ݂ ܠܝ̣ ܡܸܛܠܵܬܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܘܬ݂ܚܸܐ ؟؟؟ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܡܸܛܠܵܬܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
12:14 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܚܙܵܐܘ̣ܗܿ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܫܲܦܝ̣ܪܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܵܒ݂ ܇ ܀
12:15 ܘܲܚܙܵܐܘܗܿ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܲܝ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܫܲܒܿܚܘ̣ܗܿ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܬ݁ܕܲܒ̣ܪܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
12:16 ܘܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܛܐܸܒ݂ ܡܸܛܠܵܬ݂ܵܗܿ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ ܇ ܘܥܲܒ̣̈ܕܹܿܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܘܓܲܡ̈ܠܹܐ ܇ ܀
12:17 ܘܲܡܚ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܪܵܘ̈ܪܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܠܹܗ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܡܸܛܠ ܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܀
12:18 ܘܲܩܪܵܐ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܡܵܢܵܘ ܗܵܢܵܐ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܠܝ̣ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܘܝ̣ܬܵܢܝ̱ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܀
12:19 ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪܬ݁ ܕܚܵܬ݂ ܗ̄ܝ̣ (ܕܚܬܝ ܗ̄ܝ̣) ؟ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ܬܵܗܿ ܠܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܕܒ̣ܲܪ ܘܙܹܠ ؟ ܇ ܀
12:20 ܘܲܦܲܩܸܿܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܇ ܘܫܲܕܲܪܹܗ ܠܹܗ ܘܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܀
13:1 ܘܲܣܠ̣ܸܩ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܡܸܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܗܘ̤ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܘܠܘ̇ܛ ܥܲܡܹܗ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܇ ܀
13:2 ܘܐܲܒ݂ܪܵܡ ܥ̣ܬܲܪ ܛܵܒ݂ ܒܩܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܒ݂ܣܹܐܡܵܐ ܘܲܒ݂ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܇ ܀
13:3 ܘܐܸܙܲܠ ܠܡܲܫܩ̈ܠܵܢܘܗܝ ؟ ܡܸܢ ܬܲܝܡܢܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܢܩܲܫ̣ ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܡܸܢ ܩܕ݂ܝ̣ܡ ܇ ܒܲܝ̈ܢܵܬ݂ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܠܒܹܝܬ݂ ܥܵܝ ܇ ܀
13:4 ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
13:5 ܘܐܵܦ ܠܠܘ̇ܛ ܕܐܸܙܲܠ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܐܝ̣ܬ݂ ܗܘ̤ܵܘ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܇ ܘܡܲܫܟܿܢܹ̈ܐ ܣܘ̇ܓ݂ܵܐܐ ܕܿܛܵܒ݂ ܇ ܀
13:6 ܘܠܵܐ ܡܣܲܝܒܪܵܐ ؟ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗ̇ܵܝ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܣܲܓܝ̣ ܗܘ̤ܵܐ ܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܛܵܒ݂ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ݁ܚܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܇ ܀
13:7 ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܡܲܨܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܠܒܹܝܬ݂ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܠܘ̇ܛ ܇ ܘܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܬ݂ܒܝ̣ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
13:8 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܠܘ̇ܛ ܇ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܡܲܨܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܝ̱ ܠܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܚܢܲܢ ܇ ܀
13:9 ܗܵܐ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܦܪܘ̇ܫ ܡܹܢܝ̱ ܇ ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܝܲܡܝ̣ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܣܸܡܵܠܲܐ ܇ ܘܲܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܣܸܡܵܠܲܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܲܡܝ̣ܢܵܐ ܇ ܀
13:10 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܠܘ̇ܛ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܘ̇ܪܕܿܢܵܢ ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܒܹܝܬ݂ ܫܸܩܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܩܕ݂ܵܡ ܕܲܢܚܲܒܹܠ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܘܲܠܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܲܪܕܲܝܣܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܨܵܥܵܢ ܇ ܀
13:11 ܘܲܓ݂ܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܘ̇ܛ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܘ̇ܪܕܿܢܵܢ ܇ ܘܲܫ̣ܩܲܠ ܠܘ̇ܛ ܡܸܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܇ ܘܲܦܪܲܫ ܓܒܲܪ ܡܸܢ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
13:12 ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܠܘ̇ܛ ܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܕܟ݂ܵܟ݂ܵܪ ܇ ܘܝ̣ܪܸܬ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
13:13 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܒܝ̣ܫ̈ܝ̣ܢ ܘܚܲܛܵܝ̣̈ܝ̣ܢ ܛܵܒ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
13:14 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܦܪܲܫ̣ ܠܘ̇ܛ ܡܸܢ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܐܲܪܝ̣ܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܚܙܝ̣ ܡܸܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܹܗ ܇ ܠܓܲܪܒܿܝܵܐ ܘܲܠܬܲܝܡܢܵܐ ܘܲܠܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܘܲܠܡܲܥ̱ܪܲܒܵܐ ܇ ܀
13:15 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܇ ܀
13:16 ܘܐܸܥܒܿܕ݂ܝ̣ܘܗܝ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦ݂ܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܕܐܹܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܡܸܡܢܵܐ ܥܲܦ݂ܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܐܵܦ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܢܸܬ݂ܡܢܵܐ ܇ ܀
13:17 ܩܘ̣ܡ ܗܲܠܸܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܐܘ̣ܪܟܵܗܿ ܘܠܲܦ݂ܬ݂ܵܝܵܗܿ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܐܸܬ݁ܠܝ̣ܗܿ ܇ ܀
13:18 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܘܥܲܠ̣ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܠܘ̣ܛܵܐ ܕܡܲܡܪܸܐ ܐܵܡܘ̇ܪܵܝܵܐ ܕܲܒ݂ܚܸܒ݂ܪܘ̇ܢ ܇ ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܀ ܇ ܀
14:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܡܲܪܦܹܝܠ ؟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ ܇ ܘܐܵܪܝ̣ܘ̇ܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܕ݂ܵܠܵܣܵܪ ܇ ܘܟܲܪܕܿܠܲܥܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܝ̣ܠܲܡ ܇ ܘܬܲܪܥܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܹ̈ܠܵܝܹܐ ܇ ܀
14:2 ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܒܪܥ ؟ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܘܥܲܡ ܒܲܪܫܵܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܫܸܢܐܲܒ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܕ݂ܵܡܵܐ ܇ ܘܲܫܡܵܐܝ̣ܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܨܒ݂ܘ̣ܐܹܝܡ ؟ ܇ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܒ݂ܵܠܵܥ ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܨܵܥܵܪ ܇ ܀
14:3 ܟܠܗܘ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ݂ܟܲܢܲܫܘ̱ ܠܥܘ̣ܡܩܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡܵܝܹ̈ܐ ܇ ܗܘ̤ ܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܇ ܀
14:4 ܬܲܪ̈ܬܲܥܸܣܪܹܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܦܠܲܚ̣ܘ̱ ܠܟܲܪܕܿܠܲܥܡܲܪ ܇ ܘܲܒ݂ܕܲܬ݂ܠܵܬܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܡܪܲܕ݂ܘ̱ ܇ ܀
14:5 ܘܒܲܫܢܲܬ݂ ܐܲܪ̈ܒܲܥܸܣܪܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܐܸܬ݂ܵܐ ܟܲܪܕܿܠܲܥܡܲܪ ܘܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܘܲܡܚܵܘ ܠܓܲܢ̱ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܥܸܣܬܿܪܘ̣ܬ݂ ܩܘ̇ܪܢܝ̣ܡ ܘܲܠܥܲܫܝ̣ܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܗܹܝܢ ܇ ܘܠܲܐܡ̈ܢܹܐ ܕܒܲܫܘܵܐ ܩܘ̣ܪܝܲܬܿܝ̣ܡ ܇ ܀
14:6 ܘܲܠܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܒ݂ܛܘ̣ܪܲܝ̈ ܣܵܥܝ̣ܪ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܸܛܵܡܬ݂ܵܐ ܕܦܵܪܵܢ ܕܲܒ݂ܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܇ ܀
14:7 ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ̱ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܥܹܝܢ ܕܝ̣ܢܵܐ ܇ ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ؟؟؟ ܪܩܸܡ ܘܲܚܪܲܒ݂ܘ̱ ܟܠ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ ܇ ܘܐܵܦ ܠܐܵܡܘ̇ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܵܬ݂ܒܝ̣ܢ ܒܥܹܝܢ ܓܵܕ݂ ܇ ܀
14:8 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܕ݂ܵܡܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܲܨܒ݂ܘ̣ܐܝ̣ܡ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܒ݂ܵܠܵܥ ܗ̤ܝ̣ ܗ̄ܝ̣ ܨܵܥܵܪ ܇ ܟܠܗܘ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܒܥܘ̣ܡܩܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
14:9 ܥܲܡ ܟܲܪܕܿܠܲܥܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܝ̣ܠܲܡ ܇ ܘܬܲܪܥܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܹ̈ܠܵܝܹܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪܦܹܝܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܣܸܢܥܵܪ ܇ ܘܐܵܪܝ̣ܘ̇ܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܕ݂ܵܠܵܣܵܪ ܇ ܐܲܪܒܵܥܐ ܡܲܠܟܲܝ̈ܢ ܥܲܡ ܚܲܡܫܵܐ ܇ ܀
14:10 ܘܥܘ̣ܡܩܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡܵܝܹ̈ܐ ܒܹܪܹ̈ܐ ܒܹܪܹ̈ܐ ؟؟؟ ܕܩܝ̣ܪܵܐ ܇ ܘܲܥܪ̣ܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܲܢܦܲܠܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܇ ܘܕܐܸܫܬܿܚܲܪܘ̱ ܠܛܘ̣ܪܵܐ ܥܪܲܩܘ̱ ܇ ܀
14:11 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܟܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܘܲܕ݂ܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܿܗܘ̇ܢ ܘܐܸܙܲܠܘ̱ ܇ ܀
14:12 ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ̱ ܠܠܘ̇ܛ ܒܲܪ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܐܸܙܲܠܘ̱ ܇ ܘܗܘ̤ ܝܵܬܹܿܒ݂ ܒ݂ܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
14:13 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܕܐܸܬ݂ܦܲܠܲܛ ܘܚܵܘܝ̣ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܥܲܒ݂ܪܵܝܵܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܫ̣ܪܸܐ ؟ ܗܘ̤ܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܠܘ̣ܛܵܐ ܕܡܲܡܪܹܐ ܐܵܡܘ̇ܪܵܝܵܐ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܥܵܢܝ̣ܪ ܘܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܐܲܫܟܿܘ̇ܠ ܇ ܘܗܸܢܘ̇ܢ ܒܲܥ̈ܠܲܝ ܩܝܵܡܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܀
14:14 ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܕܐܸܫܬܿܒ݂ܝ̣ ܒܲܪ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܘܙܲܝ̣ܢ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܝ̣ܠܝ̣ܕܲܝ̈ ؟ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ ܘܬ݂ܲܡܵܢܬܲܥܣܲܪ ܇ ܘܲܪܕܲܦ݂ ܒܵܬ݂ܲܪܗܘ̇ܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܕ݂ܵܢ ܇ ܀
14:15 ܘܐܸܬ݂ܦܲܠܲܓ݂ ܥܠܲܝܗܘ̇ܢ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܘ̤ ܘܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܡܚܵܘ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܲܪܕܲܦ݂ܘ̱ ܐܸܢܘ̇ܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܘ̇ܒ݂ܵܐ ܕܡܸܢ ܣܸܡܵܠܵܗ̇ ܕܕܲܪܡܣܘ̇ܩ ܇ ܀
14:16 ܘܐܲܗܦܸܟ݂ (ܘܐܗܦܟܘ) ؟ ܟܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܇ ܘܐܵܦ ܠܠܘ̇ܛ ܒܲܪ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܹܗ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܇ ܐܵܦ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܥܲܡܵܐ ܇ ܀
14:17 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܠܐܘ̣ܪܥܹܗ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܦ̣ܲܟ݂ ܇ ܟܲܕ݂ ܚ̣ܪܲܒ݂ ܠܟܲܪܕܿܠܲܥܡܲܪ ܘܲܠܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܒܥܘ̣ܡܩܵܐ ܕܲܫܘܵܐ ܇ ܗܘ̤ ܥܘ̣ܡܩܵܐ ܕܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܇ ܀
14:18 ܘܡܲܠܟ݁ܝ̣ܙܕܸܩ ܡܠܸܟ݂ ܫܵܠܝ̣ܡ ܇ ܐܲܦܸܩ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܟܘ̣ܡܪܵܐ !!! ܗܘ̤ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܇ ܀
14:19 ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܪܝ̣ܟ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܩܢ̣ܸܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
14:20 ܘܲܒ݂ܪܝ̣ܟ݂ ܗܘ̤ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܇ ܕܐܲܫ̣ܠܸܡ ܒ݂ܥܸܠܕ݁ܒ݂ܵܒ݂ܲܝ̈ܟ݁ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܡܸܢ ܟܠ ܇ ܀
14:21 ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܗܲܒܿ ܠܝ̣ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
14:22 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܐܲܪܝ̣ܡܹ̇ܬ݂ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
14:23 ܐܸܢ ܡܸܢ ܚܘ̣ܛܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܥܪܲܩܬ݂ܵܐ ܕܲܡܣܵܢܵܐ ܇ ܐܸܢ ܐܸܣܲܒ ܡܸܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܕܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܐܸܢܵܐ ܐܥ̣ܬܿܪܹܬ݂ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܀
14:24 ܣܛܲܪ ܡܸܢ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܸܟܲܠܘ̱ ܥܠܲܝ̈ܡܵܐ ܇ ܘܲܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܐܸܙܲܠܘ̱ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܥܵܢܝ̣ܪ ܘܐܲܫܟܿܘ̇ܠ ܘܡܲܡܪܹܐ ܇ ܗܸܢܘ̇ܢ ܢܸܣܒ݂ܘ̣ܢ ܡܢܵܘܵܬ݂̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
15:1 ܒܵܬܲܪ ܦܸܬ݂̈ܓ݂ܵܡܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܗܘ̤ܵܐ ܦܹܬ݂ܓ݂ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܚܸܙܘܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܐܸܢܵܐ ܐܹܣܲܝܥܵܟܿ ܇ ܐܲܓ݂ܪܵܟ݂ ܛܵܒ݂ ܣܲܓܝ̣ ܇ ܀
15:2 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܡܵܢܵܐ ܬܸܬܸ݁ܠ ܠܝ̣ ܇ ܕܐܸܢܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܠܝ̣ܥܵܙܲܪ ܕܲܪܡܘ̣ܣܩܵܝܵܐ ܒܲܪ ܒܲܝܬ݁ܝ̱ ܗܘ̤ ܝܵܪܹ̇ܬ݂ ܠܝ̣ ܇ ܀
15:3 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܗܵܐ ܠܝ̣ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݁ ܒܪܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܒܲܪ ܒܲܝܬ݁ܝ̱ ܝܵܪܹ̇ܬ݂ ܠܝ̣ ܇ ܀
15:4 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܪܬܵܟ݂ ܗܵܢܵܐ . ܐܸܠܵܐ ܒܪܵܟ݂ ܕܢܵܦܹܩ̇ ܡܸܢ ܚܲܨܵܟ݂ ܗܘ̤ ܢܹܐܪܬܵܟ݂ ܇ ܀
15:5 ܘܐܲܦܩܹܗ ܠܒܲܪ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܚܘ̇ܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܡܢܝ̣ ܟܵܘ̈ܟܿܒܹܐ ܇ ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܡܸܡܢܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܀
15:6 ܘܗܲܝܡܸܢ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܬ݂ܚܲܫܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܠܙܲܕ݁ܝ̣ܩܘ̣ ܇ ܀
15:7 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܦܸܩܬܵܟ݂ ܡܸܢ ܐܘ̇ܪ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܇ ܠܡܸܬܲܠ ܠܵܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܡܹܐܪܬܵܗܿ ܇ ܀
15:8 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܒܡܵܢܵܐ ܐܸܕܲܥ ܕܝܵܪܹܬ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܇ ܀
15:9 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܥܸܓ݂ܠܵܐ ܬܘ̣ܠܬܵܐ ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܬܘ̣ܠܬܵܐ ܘܥܸܙܵܐ ܬܘ̣ܠܬܵܐ ܇ ܘܫܘ̣ܦܢܝ̣ܢܵܐ ܘܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܇ ܀
15:10 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܦܲܠܸ̇ܓ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܫܲܘܝܵܐܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܣܵܡ ܗܲܕ݂ܵܡܵܐ ܠܘ̇ܩܒܲܠ ܚܲܒ݂ܪܹܗ ܘܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܦܲܠܸ̇ܓ݂ ܇ ܀
15:11 ܘܢܚ̇ܬܵܐ ؟؟؟ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܛܲܝܪܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓ݂ܪܹ̈ܐ ܘܡܲܟܸܿܫ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܀
15:12 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܠܡܸܥܪܲܒ݂ ܇ ܘܫܸܠܝܵܐ ܢܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܘܗܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬ݂ܵܐ ܘܚܸܫܘ̇ܟ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܦܲܠ ܥܠܵܘܗܝ ܇ ܀
15:13 ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܡܸܕܲܥ ܬܸܕܲܥ ܇ ܕܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝ̣ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܢܸܦܠ̱ܚܘ̣ܢ ܒܗܘ̇ܢ ܘܲܢܫܲܥܒܿܕ݂ܘ̣ܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
15:14 ܘܐܵܦ ܠܥܲܡܵܐ ܕܢܸܦܠ̱ܚܘ̣ܢ ܕܐܹܢ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܘܒܵܬܲܪܟܹ݁ܝܢ ؟؟؟ ܢܸܦܩܘ̣ܢ ܒܩܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܇ ܀
15:15 ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܬ݂ܚܡܸܠ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ݁ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܇ ܘܬܸܬ݂ܩܒܲܪ ܒܣܲܝܒܿܘ̣ܬ݂ܵܐ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
15:16 ܘܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝ̣ܥܵܝܵܐ (ܐܪܒܝܥܝܐ) ܢܸܗܦܟ݂ܘ̇ܢ ܠܗܵܪܟܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܫܠܸܡ̣ܘ̱ ܚܵܘܒܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܕܐܵܡܘ̇ܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܀
15:17 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܠܡܸܥܪܲܒ݂ ܇ ܘܥܲܡܛܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܬܲܢܘ̣ܪܵܐ ܕܬ݂ܵܐܹܢ ܇ ܘܠܲܡܦܹܝܕ݂ܵܐ (ܘܠܡܦܐܕܐ) ؟؟؟ ܕܢܘ̣ܪܵܐ ܕܥܵܒܲܪ ܒܹܝܬ݂ ܦܸܠܓܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܀
15:18 ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܿܘ ܇ ܐܲܩܝ̣ܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܩܝܵܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܡܸܢ ܢܲܗܪܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܦܪܵܬ݂ ܇ ܀
15:19 ܠܩܝ̣ܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܩܲܢܙܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܩܲܕ݂ܡܘ̇ܢܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
15:20 ܘܠܚܹܬ݂ܵܝܹ̈ܐ ܘܠܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ ܘܠܓܲܢ̱ܒܵܪܹ̈ܐ ܇ ܀
15:21 ܘܠܐܵܡܘ̇ܪ̈ܵܝܹܐ ܘܠܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܘܲܠܓܲܪ̈ܓܿܘ̇ܣܵܝܹܐ ܘܲܠܝܵܒ݂ܘ̇ܣܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
16:1 ܘܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܵܐ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܇ ܘܐܝ̣ܬ݂ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܵܗ̇ ܐܲܡܬ݂ܵܐ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܘܲܫܡܵܗܿ ܗܵܓ݂ܵܪ ܇ ܀
16:2 ܘܐܸܡܲܪܬ ܣܲܪܲܝ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܗܵܐ ܟܠܵܢ̣ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܢ ܝܲܠܕܵܐ ܇ ܥܘ̇ܠ ܥܲܠ ܐܲܡܲܬ݂ܝ̱ ؟ ܇ ܟܒܲܪ ܐܸܬ݂ܒܲܝܲܐ ܡܸܢܵܗܿ ܇ ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܩܵܠܵܗ̇ ܕܣܲܪܲܝ ܇ ܀
16:3 ܘܕܸܒ݂ܪܲܬ̤ ܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܇ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܥܣܲܪ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܕܝ̣ܬܹܒ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݂ܵܗܿ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܇ ܀
16:4 ܘܥܲܠ̣ ܥܲܠ ܗܵܓ݂ܵܪ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܇ ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܬ̤ ܕܒܸܛܢܲܬ̤ ܇ ܙܠܲܬ̤ ܡܵܪܬܵܗܿ ܒܥܲܝܢܹ̈ܝܗܿ ܇ ܀
16:5 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܣܲܪܲܝ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܥܘ̣ܠܒܵܢܝ̱ ܥܠܲܝܟ݁ ܇ ܐܸܢܵܐ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ؟ ܐܸܡܲܬ݂ܝ̱ ܒܥܘ̣ܒܵܟ݂ ܇ ܘܟܲܕ݂ ܚܙܵܬ̤ ܕܒܸܛܢܲܬ̤ ܙܿܠܹܬ݂ ܒܥܲܝܢܹ̈ܝܗܿ ܇ ܢܕ݂ܘ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܀
16:6 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܣܲܪܲܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܗܵܐ ܐܲܡܬܹܟ݂ܝ̱ ܡܲܫ̱ܠܡܵܐ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܇ ܥܲܒ݂ܕ݁ܝ̱ ܠܵܗ̇ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܇ ܘܨܲܥܲܪܬ݂ܵܗܿ ܣܲܪܲܝ ܡܵܪܬܵܗܿ ܘܥܸܪܩܲܬ݂ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܹܝܗܿ ܇ ܀
16:7 ܘܐܸܫܟܿܚܵܗܿ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
16:8 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܇ ܗܵܓ݂ܵܪ ܐܸܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܣܲܪܲܝ ܇ ܡܸܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ؟ ܐܵܬ݂̇ܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵ̇ܙܵܠ̱ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܇ ܘܐܸܡܲܪܬ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܣܲܪܲܝ ܡܵܪܬܿܝ̱ ܥܵܪܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
16:9 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܗܦܘ̇ܟ݂ܝ̱ ܠܘܵܬ݂ ܡܵܪܬܹܿܟ݂ܝ̱ ܘܐܸܫܬܲܥܒܲܕ݂ܝ̱ ܬܚܹܝܬ݂ ܐܝ̣ܕܵܗܿ ܇ ܀
16:10 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܡܲܣܓܵܝܘ̣ ܐܲܣܓܸܿܐ ܙܲܪܥܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܡ̱ܢܸܐ ܡܸܢ ܣܘ̇ܓ݂ܐܹܗ ܇ ܀
16:11 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܗܵܐ ܒܲܛܢܲܬܝ̱ ܘܝ̇ܵܠܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܒܪܵܐ ܇ ܘܬܸܩܪܹܝܢ ܫܡܹܗ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܫܘ̣ܥܒܵܕ݂ܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
16:12 ܘܗܘ̤ ܢܸܗܘܹܐ ܥܪܵܕ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܇ ܐܝ̣ܕܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܘܐܝ̣ܕܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܹܗ ܇ ܘܥܲܠ ܬܚܘ̣ܡܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܢܸܫܪܹܐ ܇ ܀
16:13 ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܗܿ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܘ̤ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܇ ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܚܸܙܘܵܐ ܚܿܙܹܝܬ݂ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚ̣ܙܵܢܝ̱ ܇ ܀
16:14 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬ̤ ܠܒܹܪܵܐ ܗ̇ܵܝ ܒܹܪܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܚ̣ܙܲܢܝ̱ ܇ ܗܵܐ ܗ̤ܝ̣ ܒܹܝܬ݂ ܪܩܸܡ ؟ ܠܒܹܝܬ݂ ܓܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
16:15 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܓ݂ܵܪ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܕܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܠܹܗ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ؟ ܠܹܗ ܗܵܓ݂ܵܪ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܇ ܀
16:16 ܘܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܪ ܬܡܵܢܐܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܐ ܘܫܸܬ݂ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܟܲܕ݂ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܓ݂ܵܪ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܠܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܀
17:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܒܲܪ ܬܸܫܥܝ̣ܢ ܘܲܬܸܫܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܫܦ̣ܲܪ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܘܲܗܘ̤ܝ̣ ܕܠܵܐ ܡܘ̣ܡ ܇ ܀
17:2 ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܩܝܵܡܝ̱ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܘܐܲܣܓܹܿܝܟ ؟ ܛܵܒ݂ ܇ ܀
17:3 ܘܲܢܦ̣ܲܠ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܀
17:4 ܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܡܩܝ̣ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܩܝܵܡܝ̱ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܒܵܐ ܠܣܘ̇ܓ݂ܵܐܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܀
17:5 ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܪܸܐ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܇ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܫܡܵܟ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܒܵܐ ܠܣܘ̇ܓ݂ܵܐܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܝܲܗ̣̄ܒ݂ܬܵܟ݂ ܇ ܀
17:6 ܘܐܲܦܪܹܝܟ ܘܐܲܣܓܹܿܝܟ ܛܵܒ݂ ܘܐܸܬܿܠܵܟ݂ ܠܥܲܡ̈ܡܹܐ ܘܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܡܸܢ ܚܲܨܵܟ݂ ܢܸܦܩܘ̣ܢ ܇ ܀
17:7 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܩܝܵܡܝ̱ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܘܒܹܝܬ݂ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܠܕܵܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܇ ܘܐܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܀
17:8 ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥ̱ܡܪܵܟ݂ ܇ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܠܝܘ̣ܪܬܵܢܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܇ ܘܐܸܗܘܹܐ ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
17:9 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܩܝܵܡܝ̱ ܛܲܪ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܠܕܵܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
17:10 ܗܵܢܵܘ ܩܝܵܡܝ̱ ܕܬܸܛܪܘ̣ܢ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒܹܝܬ݂ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܕܬܸܓ݂ܙܪܘ̣ܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܇ ܀
17:11 ܘܬܸܓ݂ܙܪܘ̣ܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܸܬ݂ܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܲܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
17:12 ܘܒܲܪ ܬܡܵܢܝܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܢܸܓ݂ܙܘ̇ܪ ܡܸܢܟ݂ܘ̇ܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܕܵܪܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܝ̣ܠܝ̣ܕ݂ ܒܲܝܬܵܐ ܘܲܙܒ݂ܝ̣ܢ ܟܸܣܦܵܐ ܇ ܡܸܢ ܟܠ ܒܲܪ ܢܘ̣ܟ݂ܪܵܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܀
17:13 ܡܸܓ݂ܙܲܪ ܢܸܓ݂ܙܘ̇ܪ ܇ ܝ̣ܠܝ̣ܕ݂ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܘܲܙܒ݂ܝ̣ܢ ܟܸܣܦܵܐ (ܟܣܦܟ) ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܩܝܵܡܝ̱ ܒܒܸܣܪ̱ܟ݂ܘ̇ܢ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܇ ܀
17:14 ܘܥܘ̣ܪܠܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܓ݂ܙܘ̇ܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܹܗ ܇ ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦܫܵܐ ܗ̇ܵܝ ܡܸܢ ܥܲܡܵܗܿ ܇ ܩܝܵܡܝ̱ ܒܲܛܠܲܬ̤ ܇ ܀
17:15 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܣܲܪܲܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܩܪܸܐ ܫܡܵܗܿ ܣܲܪܲܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܣܲܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܇ ܀
17:16 ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܝ̣ܗܿ ܘܐܵܦ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܡܸܢܵܗܿ ܒܪܵܐ ܇ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܝ̣ܘܗܝ ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܥܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܘܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܡܸܢܹܗ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܇ ܀
17:17 ܘܲܢܦ̣ܲܠ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܓ݂ܚܸܟ݂ ؟ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܒܠܸܒܹ݁ܗ ܇ ܠܒܲܪ ܡܵܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܢܸܬ݂ܝ̣ܠܸܕ݂ ܒܪܵܐ ܇ ܐܘ̇ ܣܲܪܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܬܸܫܥܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܬܹܐܠܲܕ݂ ܇ ܀
17:18 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܐܸܫܬܿܘ̇ܦ݂ ܕܹܝܢ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܢܸܚܹܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܀
17:19 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܝܲܠܕܵܐ ܠܵܟ݂ ܒܪܵܐ ܇ ܘܩܵܪܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܫܡܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܩܝܵܡܝ̱ ܥܲܡܹܗ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܇ ܘܲܠܙܲܪܥܹܗ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܇ ܀
17:20 ܘܥܲܠ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܫܡܲܥܬܵܟ݂ ܇ ܗܵܐ ܒܲܪܸܟ݂ܬܹܿܗ ܘܐܲܣܓܿܝ̣ܬܹܿܗ ܇ ܘܐܲܟ݂ܒܲܪܬܹܿܗ ܛܵܒ݂ ܛܵܒ݂ ܇ ܬܪܸܥܣܲܪ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܝ̣ܢ ܢܵܘܠܸܕ݂ ܘܐܸܬܿܠܝ̣ܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܇ ܀
17:21 ܘܲܩܝܵܡܝ̱ ܐܲܩܝ̣ܡ ܥܲܡ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܕܬܹܐܠܲܕ݂ ܠܵܟ݂ ܣܲܪܵܐ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐ̱ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܇ ܀
17:22 ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܥܲܡܹܗ ܇ ܐܸܬܬܿܪܝ̣ܡ (ܐܬܪܝܡ) ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
17:23 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܪܹܗ ܇ ܘܲܠܟ݂ܠ ܝ̣ܠܝ̣ܕܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܘܲܠܟ݂ܠ ܙܒ݂ܝ̣ܢܲܝ̈ ܟܸܣܦܹܗ ܇ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܲܓ݂ܙܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬ݂ܗܘ̇ܢ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
17:24 ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܲܪ ܬܸܫܥܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܐ ܘܲܬܸܫܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܟܲܕ݂ ܓ݂ܙܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܹܗ ܇ ܀
17:25 ܘܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܪܹܗ ܒܲܪ ܬܠܬܥܸܣܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܟܲܕ݂ ܓ݂ܙܲܪ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܹܗ ܇ ܀
17:26 ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܓ݂ܙܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܪܹܗ ܇ ܀
17:27 ܘܲܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܝ̣ܠܝ̣ܕܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܘܲܙܒ݂ܝ̣ܢܲܝ̈ ܟܸܣܦܹܗ ܇ ܘܐܵܦ ܡܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܘ̣ܟ݂ܪܵܝܹ̈ܐ ܓ݂ܙܲܪ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
18:1 ܘܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܒܲܠܘ̣ܛܵܐ ܕܡܲܡܪܹܐ ܘܗܘ̤ ܝܵܬܹܿܒ݂ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܇ ܟܲܕ݂ ܚܲܡ ܝܵܘܡܵܐ ܇ ܀
18:2 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝ̣ܢ ܩܵܝܡܝ̣ܢ ܠܥܲܠ ܡܸܢܹܗ ܇ ܘܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܲܪܗܸܛ ܠܐܘ̣ܪ̱ܥܗܘ̇ܢ ܡܸܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܇ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
18:3 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܐܸܢ ܐܸܫܿܟܿܚܹܬ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܡܸܢ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܇ ܀
18:4 ܐܸܣܲܒ ܩܲܠܝ̣ܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܫܝ̣ܓ݂ܘ̱ ܪܸܓ݂ܠܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܣܬܲܡ̱ܟ݁ܘ̱ ܬܚܹܝܬ݂ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܇ ܀
18:5 ܘܣܲܒ݂ܘ̱ ܦܸܬܿܬ݂ܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܘܲܣܡܘ̇ܟ݂ܘ̱ ܠܸܒ݁ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒ݂ܵܬܲܪܟܸܿܝܢ ؟ ܬܸܥܒܿܪܘ̣ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܪܬܿܘ̇ܢ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕܲܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡ̣ܲܪܬ݁ ܇ ܀
18:6 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܲܪܗܸܛ ܠܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܣܲܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܲܥܓܲܠ ܬܠܵܬ݂ ܣܐ̈ܝ̣ܢ ܩܲܡܚܵܐ ܢܫܝ̣ܦܵܐ ܇ ܠܘ̣ܫܝ̱ ܘܥܒܲܕ݂ܝ̱ ܪܲܥܦܵܐ ܇ ܀
18:7 ܘܲܠܒܲܩܪܵܐ ܪܗܸܛ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܥܸܓ݂ܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܫܲܡܝ̣ܢ ܘܛܵܒ݂ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܛܲܠܝܵܐ ܘܣܲܪܗܸܒ݂ ܕܢܸܥܒܿܕ݂ܝ̣ܘܗܝ ܇ ܀
18:8 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܚܹܐܘܬ݂ܵܐ ܘܚܲܠܒ݂ܵܐ ܘܥܸܓ݂ܠܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܘܣܵܡ ܩܕܵܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܗܘ̤ ܩܵܐܹܡ ܠܥܲܠ ܡܸܢܗܘ̇ܢ ܬܚܹܝܬ݂ ܐܝ̣ܠܵܢܵܐ ܘܐܸܟܲܠܘ̱ ܇ ܀
18:9 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܒܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܇ ܀
18:10 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܸܗܦܲܟ݂ ܐܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܗ̤ܝ̣ ܚܲܝܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܪܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܣܲܪܵܐ ܫܡ̣ܥܲܬ̤ ؟ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܒܸܣܬܿܪܵܗܿ ܇ ܀
18:11 ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܣܲܪܵܐ ܣܐܸܒ݂ܘ̱ ܘܥܲܠ̣ܘ̱ ܒܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܇ ܥ̣ܒܲܪ ܡܸܢ ܕܲܠܡܸܗܘܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܇ ܀
18:12 ܘܓܸܚܟܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܒܠܸܒܵܗܿ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܒܵܬܲܪ ܕܲܒ݂ܠܝ̣ܬ݂ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܝ̣ ܥܠܲܝܡܘ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܵܪܝ̱ ܣ̣ܐܸܒ݂ ܇ ܀
18:13 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܓܸܚܟܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܐܹܠܲܕ݂ ܐܸܢܵܐ ܕܣܐܒܹܬ݂ ؟؟؟ ܇ ܀
18:14 ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܨܒ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܕܲܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܟܲܕ݂ ܗ̤ܝ̣ ܚܲܝܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܪܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
18:15 ܘܟܸܦܪܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܠܵܐ ܓܸܚܟܹܿܬ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܕܸܚܠܲܬ̤ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܒܪܲܡ ܓܚܸܟ݂ܬܿܝ̱ ؟؟؟ ܇ ܀
18:16 ܘܩܵܡܘ̱ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܇ ܘܚܵܪܘ̱ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܸܙܲܠ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܕܲܢܠܵܘ̣ܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
18:17 ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܟܲܣܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢ ܥܲܒ݂ܕ݁ܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
18:18 ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܸܗܘܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܣܲܓܿܝ̣ܵܐܐ ܇ ܘܢܸܬ݂ܒܲܪܟ݂ܘ̇ܢ ܒܹܗ ܟܠܗܘ̇ܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
18:19 ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܲܡܦܲܩܸܕ݂ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܇ ܕܢܸܛܪܘ̣ܢ ܐܘ̣ܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩܘ̣ܬܵܐ ܘܕ݂ܝ̣ܢܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܢܲܝܬܿܐ ؟ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܇ ܀
18:20 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܓܥܵܬ݂ܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܘܲܕ݂ܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܥ̣ܠܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܛܵܒ݂ ܥܫܸܢܘ̱ ܇ ܀
18:21 ܐܸܚܘ̇ܬ݂ ؟ ܐܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܥܵܬ݂ܵܐ ܕܥ̣ܠܲܬ̤ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܘܫܲܡܠܝ̣ܘ ܇ ܘܐܸܠܵܐ ܐܸܕܲܥ ܇ ܀
18:22 ܘܐܸܬ݂ܦܢܝ̣ܘ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܇ ܘܐ̣ܙܲܠܘ̱ ܠܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܩܵܐܹܡ ܗܘ̤ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
18:23 ܘܲܩ̣ܪܸܒ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܿܚܲܕ݂ ܪܘ̣ܓ݂ܙܵܐ ܡܵܘܒܸ݁ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
18:24 ܐܸܢ ܐܝ̣ܬ݂ ܚܲܡܫܝ̣ܢ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩ̈ܝ̣ܢ ܒܓܼܵܘ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܒܪܘ̣ܓ݂ܙܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܵܘܒܸ݁ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܘܠܵܐ ܫܵܒܹܿܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܸܛܠ ܚܲܡܫܝ̣ܢ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩ̈ܝ̣ܢ ܕܲܒ݂ܵܓ݂ܵܘܗ̇ ؟ ܇ ܀
18:25 ܚܵܣ ܠܵܟ݂ ܕܬܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܕܬܸܩܛܘ̇ܠ ܙܲܟܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ ܇ ܚܵܣ ܠܵܟ݂ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܥ̱ܒܸܕ݂ ܕܝ̣ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܇ ܀.
18:26 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܒܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܚܲܡܫܝ̣ܢ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩ̈ܝ̣ܢ ܒܓܼܵܘ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܐܸܫܒ݁ܘ̇ܩ ܠܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܸܛܠܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
18:27 ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܗܵܐ ܫܲܪ̇ܝ̣ܬ݂ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܥܲܦ݂ܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܇ ܀
18:28 ܘܲܐܸܢ ܚܲܣܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܡܸܢ ܚܲܡܫܝ̣ܢ ܙܲܕ݁ܝ̣ܩ̈ܝ̣ܢ ܚܲܡܫܵܐ ܇ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܛܠ ܚܲܡܫܵܐ ܟܠܵܗܿ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܇ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܇ ܀
18:29 ܘܐܲܘܣܸܦ ܬܘ̣ܒ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܘܲܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܇ ܀
18:30 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܇ ܘܲܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܇ ܀
18:31 ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܫܲܪ̇ܝ̣ܬ݂ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܲܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܐܸܚܲܒܸܿܠ ܡܸܛܠ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
18:32 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܇ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܵܐ ܇ ܘܲܐܸܢ ܡܸܫܬܲܟ݂ܚܝ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܥܸܣܪܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܐܹܚܲܒܸܿܠ ܡܸܛܠ ܥܸܣܪܵܐ ܀ ܇ ܀
18:33 ܘܐܸܙܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܥܲܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܗܦ̣ܲܟ݂ ܠܐܲܬܪܹܗ ܇ ܀
19:1 ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܬܪܹ̈ܝܢ ܡܲܠܲܐܟ̈ܝ̣ܢ ܠܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܒܪܲܡܫܵܐ ܇ ܘܠܘ̇ܛ ܝܵܬܹܿܒ݂ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܲܣܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܘ̇ܛ ܘܩ̣ܵܡ ܠܐܘ̣ܪ̱ܥܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:2 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܵܥܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘ̇ܢ ܡܵܪܲܝ̈ ܇ ܣܛܵܘ ܠܒܹܝܬ݂ ܥܲܒ݂ܕܲܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒܹܘ̣ܬ݂ܘ̱ ܘܐܲܫܝ̣ܓ݂ܘ̱ ܪܸܓ݂ܠܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܘܩܲܕܸܿܡ̇ܘ̱ ܙܸܠܘ̱ ܠܐܘ̣ܪܚܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܵܐ ܇ ܒܫܘ̣ܩܵܐ ܢܒ݂ܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
19:3 ܘܐ̣ܲܠܲܨ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܘ̇ܛ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܲܣ̣ܛܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܘܥܲܠ̣ܘ̱ ܠܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܡܲܫܬ݁ܝܵܐ ܇ ܘܦܲܛܝ̣ܪܵܐ ܐܲܦܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܘܲܠܥܸܣܘ̇ ؟؟؟ ܇ ܀
19:4 ܘܲܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܕܡܸ̣ܟ݂ܘ̱ ܇ ܘܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܣܕ݂ܘ̇ܡ ܐܸܬ݂ܟܲܪܟܿܘ̣ܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܇ ܡܸܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܒܹ̈ܐ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܡܸܢ ܣܵܟܹܗ ܇ ܀
19:5 ܘܲܩܪܵܘ ܠܠܘ̇ܛ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݂ܵܘ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܒܠܸܠܝܵܐ ܇ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܲܢ ܘܢܸܕܲܥ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
19:6 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܠܘ̇ܛ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܠܬܲܪܥܵܐ ܇ ܘܬܲܪܥܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ܘ̱ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܇ ܀
19:7 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܘ̇ܛ ܠܵܐ ܬܲܒ݂ܐ̱ܫܘ̣ܢ ܐܲܚܲܝ̈ ܇ ܀
19:8 ܗܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܝ̣ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܒ̈ܢܵܢ ܇ ܕܠܵܐ ܝ̣ܕܲܥ̣ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܓܒܲܪ ܇ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܠܗܹܝܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘ̣ܢ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܇ ܡܸܛܠ ܕܥܲܠܘ̱ ܠܛܸܠܵܠܵܐ ܕܩܵܪ̈ܝܵܬ̣ܝ̱ ܇ ܀
19:9 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܦܪܘ̇ܩ ܠܗܲܠ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܚܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܵܐ ܠܡܸܬܿܬܵܘܬܵܒ݂ܘ̣ ܥܲܡܲܢ ܘܗܵܐ ܕܐܿܢ ܠܲܢ ܕܝ̣ܢܹ̈ܐ ܇ ܗܵܫܵܐ ܢܸܒ̣ܐܲܫ ܠܵܟ݂ ܡܸܢ ܕܲܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܘ̇ܛ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ̱ ܠܡܸܬ݂ܒܲܪ ܬܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:10 ܘܐܵܘܫܸܛܘ̱ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܥ̣ܠܘ̱ ܠܠܘ̇ܛ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܇ ܘܬܲܪܥܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ܘ̱ ܇ ܀
19:11 ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܒ݂ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܇ ܒܠܲܥ̣ܘ̱ ܒܲܫܪܲܓ݂ܪ̈ܵܓ݂ܝܵܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܒܵܐ ܇ ܘܲܠܐܝ̣ܘ ܠܡܸܫܟܵܚܘ̣ ܬܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:12 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܠܘ̇ܛ ܇ ܡܵܢܵܐ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܪܟܵܐ ܇ ܚܲܬ݂ܢܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬܵܟ݂ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܒܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܐܲܦܸܩ ܡܸܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܇ ܀.
19:13 ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܲܒܿܠܝ̣ܢܲܢ ܠܹܗ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܡܸܛܠ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܓܥܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܫܲܕܿܪܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘ̣ܬܹܗ ܇ ܀
19:14 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܠܘ̇ܛ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܚܲܬ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܵܣܒܲܝ̈ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܩܘ̣ܡܘ̱ ܦܘ̇ܩܘ̱ ܡܸܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܲܒܸܿܠ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܿܓܲܚܸܟ݂ ؟ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܚܲܬ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
19:15 ܘܟܲܕ݂ ܣܠܸ̣ܩ ܫܲܦܪܵܐ ܐܲܠܨܘ̣ܗܝ ؟ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܠܠܘ̇ܛ ܘܐܸܡܲܪ̈ܝܢ ܠܹܗ ܇ ܩܘ̣ܡ ܕܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܒ̈ܢܵܬܵܟ݂ ܕܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܒ݂ܠܲܥ ܒܲܚ̈ܛܵܗܹܝܗܿ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
19:16 ܘܐܸܫܬܵܘܚܲܪ ܠܘ̇ܛ ܇ ܘܐܸܚܲܕ݂ܘ̱ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܘܒܐܝ̣ܕܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܘܒܐܝ̣ܕܵܐ ܕܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܚ̣ܵܣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܇ ܘܐܲܦܩܘ̣ܗܝ ܘܐܲܫ̱ܪܝܘ̣ܗܝ ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
19:17 ܘܟܲܕ݂ ܐܲܦܸܩܘ̱ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܒܲܪ ܐܵܡܪ̈ܝ̣ܢ ܠܹܗ ܦܲܠܸܛ ܢܲܦܫܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܦܢܸܐ ܠܒܸܣܬ݁ܪܵܟ݂ ܇ ܘܠܵܐ ܬܩܘ̣ܡ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܦܩܲܥܬ݂ܵܐ ܇ ܠܛܘ̣ܪܵܐ ܐܸܬ݂ܦܲܠܲܛ ܕܠܵܐ ܬܹܐܒܲܕ݂ ܇ ܀
19:18 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܘ̇ܛ ܒ̇ܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘ̇ܢ ܡܵܪܲܝ̈ ܇ ܀
19:19 ܗܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܘܣܲܓܿܝ̣ܵܐܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܟ݂ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܠܡܲܚܵܝܘ̣ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܬ݂ܦܲܠܵܛܘ̣ ܠܛܘ̣ܪܵܐ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܬܲܕ݂ܪ̱ܟܲܢܝ̱ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܘܐܹܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
19:20 ܗܵܐ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܩܲܪܝ̣ܒ݂ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܡܸܥܪܲܩ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܘܗ̤ܝ̣ ܙܥܘ̇ܪܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܸܬ݂ܦܲܠܲܛ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܗܵܐ ܙܥܘ̇ܪܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܘܬ݂ܚܸܐ ؟ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܇ ܀
19:21 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܢܸܣܿܒܸ݁ܬ݂ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ݁ ܐܵܦ ܒܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܕܠܵܐ ܐܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܇ ܀
19:22 ܒܲܥܓܲܠ ܐܸܬ݂ܦܲܠܲܛ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܐܹܿܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܨܵܥܵܪ ܇ ܀
19:23 ܫܸܡܫܵܐ ܢܦܲܩ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܠܘ̇ܛ ܥܲܠ ܠܨܵܥܵܪ ܇ ܀
19:24 ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܚܸܬ݂ ܥܲܠ ܣܕ݂ܘ̇ܡ ܘܥܲܠ ܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܟܸܒ݂ܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܢܘ̣ܪܵܐ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܀
19:25 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܠܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܘܲܠܟܠܵܗܿ ܦܩܲܥܬ݂ܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܬ݂̈ܒܲܝ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܠܡܵܘܥܝ̣ܬ݂ܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:26 ܘܐܸܬ݂ܦܲܢܝܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܡܸܢ ܒܸܣܬܿܪܵܗ̇ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܇ ܀
19:27 ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܇ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
19:28 ܘܚ̣ܵܪ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܣܕ݂ܘ̇ܡ ܘܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܠܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܩܲܥܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܣܵ̇ܠܹܩ ܬܸܢܵܢܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܐܲܬ̇ܘ̇ܢܵܐ ܇ ܀
19:29 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܚܲܒܸܿܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܕܦܩܲܥܬ݂ܵܐ ܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܫܲܕܲܪ ܠܠܘ̇ܛ ܡܸܢ ܓ݂ܵܘ ܗܦܝ̣ܟ݂ܬ݂ܵܐ ܇ ܟܲܕ݂ ܗܦ̣ܲܟ݂ ܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܕܝܵܬܹܿܒ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܒܗܹܝܢ ܠܘ̇ܛ ܇ ܀
19:30 ܘܲܣܠ̣ܸܩ ܠܘ̇ܛ ܡܸܢ ܨܵܥܵܪ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܇ ܗܘ̤ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܥܲܡܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܸ̣ܠ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܒܨܵܥܵܪ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܗܘ̤ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܇ ܀
19:31 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܩܲܫܝ̣ܫܬܵܐ ܠܲܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ؟ ܇ ܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܣ̣ܐܸܒ݂ ܇ ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܢܸܥܘ̇ܠ ܥܠܲܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:32 ܬܵܝ ܢܲܫܩܸܐ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ ܇ ܘܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܲܢܩܝ̣ܡ ܡܸܢ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:33 ܘܐܲܫܩܝ̣ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܿܘ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܹܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܇ ܘܥܸܠܲܬ̤ ܩܲܫܝ̣ܫܬܵܐ ܘܕܸܡܟܲܬ̤ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܇ ܘܠܵܐ ܝ̣ܕܲܥ̣ ܒܡܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܗܿ ܘܒܲܡܩܵܡܵܗܿ ܇ ܀
19:34 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܩܲܫܝ̣ܫܬܵܐ ܠܲܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ܇ ܗܵܐ ܕܡܿܟܬ ؟؟؟ ܒܪܲܡܫܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܢܲܫܩܹܝܘܗܝ ܚܲܡܪܵܐ ܐܵܦ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܥܘ̇ܠܝ̱ ܕܡܲܟ݂ܝ̱ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܲܢܩܝ̣ܡ ܡܸܢ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܇ ܀
19:35 ܘܐܲܫܩ̈ܝܵܝܗܝ ܐܵܦ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܿܘ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܹܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܇ ܘܥܸܠܲܬ̤ ܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ܘܕܸܡܟܲܬ̤ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܠܵܐ ܝ̣ܕܲܥ̣ ܒܡܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܗܿ ܘܒܲܡܩܵܡܵܗܿ ܇ ܀
19:36 ܘܲܒ݂ܛܲܢ ؟ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܕܠܘ̇ܛ ܡܸܢ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܹܝܢ ܇ ܀
19:37 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܩܲܫܝ̣ܫܬܵܐ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܡܘ̣ܐܵܒ݂ ܇ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܕܡܘ̣ܐܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
19:38 ܘܲܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ܐܵܦ ܗ̤ܝ̣ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܒܲܪ ܥܲܡܝ ܇ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܲܡܘ̇ܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
20:1 ܘܲܫܩ̣ܲܠ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܇ ܘܝ̣ܬܸܒ݂ ܒܹܝܬ݂ ܪܩܸܡ ܠܒܹܝܬ݂ ܓܵܕ݂ܵܪ ܘܲܥܡ̣ܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
20:2 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܚܵܬ݂ܝ̱ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܘܕܲܒ݂ܪܵܗܿ ܠܣܲܪܵܐ ܇ ܀
20:3 ܘܐܸܬ̣݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܕܕܸܒ݂ܪܲܬ̤ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܀
20:4 ܘܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܵܐ ܩ̣ܪܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܦ ܥܲܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܩܵ̇ܛܹܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܀
20:5 ܗܵܐ ܗܘ̤ ܐܸܡܲܪ ܕܚܵܬ݂ܝ̱ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܘܐܵܦ ܗ̤ܝ̣ ܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܕܐܲܚܝ̱ ܗ̄ܘ̣ ܇ ܒܬܲܡܝ̣ܡܘ̣ܬ݂ ܠܸܒܿܝ̱ ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܗܵܕܵܐ ܇ ܀
20:6 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܇ ܘܐܵܦ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܕܒܬܲܡܝ̣ܡܘ̣ܬ݂ ܠܸܒܵܟ݂ ܥܒܲܕܬ݁ ܗܵܕܵܐ ܇ ܘܲܚܣܲܟ݂ܬܵܟ݂ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܚܛܸܐ ܠܝ̣ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܬܵܟ݂ ܠܡܸܩܪܲܒ݂ ܠܵܗ̇ ܇ ܀
20:7 ܗܵܫܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܢܒ݂ܝ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܇ ܘܲܢܨܲܠܸܐ ؟ ܥܠܲܝܟ݁ ܘܬ݂ܚܸܐ ܇ ܘܲܐܸܢ ܠܵܐ ܡܸܗܦܲܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܕܲܥ ܕܲܡܡܵܬ݂ ܡܵܐܹ̇ܬ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
20:8 ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܒܫܲܦܪܵܐ ܘܲܩܪܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܡܲܠܸܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ̱ ܐ̱ܢܵܫܵܐ ܛܵܒ݂ ܀
20:9 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܠܵܟ݂ ܘܡܵܢܵܐ ܚ̇ܛܹܝܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܕܐܲܝܬܿܝ̣ܬ݂ ܥܠܲܝ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘ̣ܬ݂ܝ̱ ؟ ܚܛܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ ܇ ܥܒ݂ܵ̈ܕܹ݁ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܒ݂ܕܿܝ̣ܢ ܥܒܲܕܬ݁ ܥܲܡܝ ܀
20:10 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܡܵܢܵܐ ܚܙܲܝܬ݁ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܇ ܀.
20:11 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܢܸܩܛܠܘ̣ܢܵܢܝ̱ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܝ ܇ ܀
20:12 ܒܪܲܡ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܚܵܬ݂ܝ̱ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܠܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܹܡܝ̱ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
20:13 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܐܲܦܩܲܢܝ̱ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܕܬܸܥܒܿܕ݂ܝ̣ܢ ܥܲܡܝ ܇ ܒܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ ܕܐܵܙ̇ܠ̄ܝ̣ܢ ܚܢܲܢ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܐܸܡܲܪܝ̱ ܥܠܲܝ ܕܐܵܚܝ̱ ܗ̄ܘ̣ ܇ ܀
20:14 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܘܥܲܒ݂̈ܕܹܿܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܦܲܢܝ̣ ܠܹܗ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܀
20:15 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܗܵܐ ܐܲܪܥܝ̱ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܟܲܪ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܬܸܒ݂ ܇ ܀
20:16 ܘܲܠܣܲܪܵܐ ܐܸܡܲܪ ܇ ܗܵܐ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܐܵܠܹܦ ܕܲܟ݂ܣܸܦ ܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܇ ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܝܸܗܝ̣ܒ݂ ؟ ܠܹܟܝ̱ ܇ ܚܠܵܦ ܕܚܲܦܝ̣ܬܿܝ̱ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܟ݂ܠ ܕܥܲܡܝ̱ ܇ ܘܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܐܲܟܸܿܣܬܿܝ̣ܢܝ̱ ܇ ܀
20:17 ܘܨܲܠܝ̣ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܐܲܣܝ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܘܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܘܠܲܐ̈ܡܗܵܬܹܗ ܇ ܘܝ̣ܠܸܕ݂ ܇ ܀
20:18 ܡܸܛܠ ܕܡܹܐܚܲܕ݂ ܐܸܚܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܟܠ ܡܲܪܒܿܥܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
21:1 ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܠܸܠ ܇ ܀
21:2 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܪܵܐ ܠܣܲܝܒܿܘ̣ܬܹܗ ܇ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
21:3 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܕܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܠܹܗ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܣܲܪܵܐ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
21:4 ܘܲܓ݂̣ܙܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܒܲܪ ܬܡܵܢܝܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
21:5 ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܲܪ ܡܵܐܐ ܗܘ̤ܵܐ ؟ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܟܲܕ݂ ܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ ܠܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܇ ܀
21:6 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܇ ܚܲܕ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܠܝ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܟܠ ܕܫܵ̇ܡܲܥ ܢܸܚܕܹ݁ܐ ܠܝ̣ ܇ ܀
21:7 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܡܿܢ ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܕܬܲܝܢܸܩ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܣܲܪܵܐ ܇ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܠܣܲܝܒܿܘ̣ܬܹܗ ܇ ܀
21:8 ܘܪܲܒܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܘܐܸܬ݂ܚ̄ܣܸܠ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܲܫܬ݁ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ݂ܚ̄ܣܸܠ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
21:9 ܘܲܚܙܵܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܠܒܲܪ ܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܓܲܚܸܟ݂ ܇ ܀
21:10 ܘܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐ̇ܦܸܩܹܝܗܿ ܠܐܲܡܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܗܿ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܹܐܪܲܬ݂ ܒܲܪ ܐܲܡܬ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܡ ܒܹܪܝ̱ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
21:11 ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܛܵܒ݂ ܇ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܀
21:12 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ ܘܥܲܠ ܐܲܡܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܟܠ ܕܐܵܡܪܵܐ ܠܵܟ݂ ܣܲܪܵܐ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܵܗ̇ ܇ ܡܸܛܠ ܕܒܐܝ̣ܣܚܵܩ ܢܸܬ݂ܩܪܸܐ ܠܵܟ݂ ܙܲܪܥܵܐ ܇ ܀
21:13 ܘܐܵܦ ܒܪܵܗܿ ܕܐܲܡܬ݂ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܥܒ݁ܕ݂ܝ̣ܘܗܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܙܲܪܥܵܟ݂ ܗܘ̤ ܀ ܇ ܀
21:14 ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܲܚܡܵܐ ܘܪܲܩܒ݂ܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܵܓ݂ܵܪ ܇ ܘܣܵܡ ܥܲܠ ܟܲܬ݂ܦܵܗܿ ܘܠܛܲܠܝܵܐ ܇ ܘܫܲܕܿܪܵܗܿ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܇ ܘܲܛܥ̣ܵܬ̤ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܒܹܪ ܫܒܲܥ ܇ ܀
21:15 ܘܲܓ݂ܡܲܪܘ̱ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܪܲܩܒ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܪܡܝܵܬܹ݂ܗ ܠܛܲܠܝܵܐ ܬܚܹܝܬ݂ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܣܝ̣ܚܹ̈ܐ ܇ ܀
21:16 ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܘܝ̣ܬ݂ܒܲܬ̤ ܡܸܢ ܩܒ݂ܘ̇ܠ ܇ ܐܲܪܚܩܲܬ̤ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܫܕܸܿܐ ܒܩܸܫܬܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܕܠܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܡܵܘܬܹ݁ܗ ܕܛܲܠܝܵܐ ܇ ܘܝ̣ܬ݂ܒܲܬ̤ ܡܸܢ ܩܒ݂ܘ̇ܠ ܘܐܲܪܝ̣ܡܲܬ̤ ܩܵܠܵܗ̇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܬ̤ ܇ ܀
21:17 ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܛܲܠܝܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܇ ܡܵܐ ܠܹܟܝ̱ ܗܵܓ݂ܵܪ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܝ̣ܢ ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܛܲܠܝܵܐ ܐܲܬܲܪ ܕܗܘ̤ ܇ ܀
21:18 ܩܘ̣ܡܝ̱ ܫܩܘ̇ܠܝ̱ ܠܛܲܠܝܵܐ ܘܚܲܡܣܸܢܝ̱ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܒܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܥܒܿܕ݂ܝ̣ܘܗܝ ܇ ܀
21:19 ܘܲܦܬ̣ܲܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܝܢܹ̈ܝܗܿ ܇ ܘܲܚܙܵܬ̤ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܘܐܸܙܲܠ̣̄ܬ̤ ܘܲܡ̣ܠܵܬ̤ ܪܲܩܒ݂ܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܫܩܝܵܬܹܗ ܠܛܲܠܝܵܐ ܇ ܀
21:20 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܹܗ ܥܲܡ ܛܲܠܝܵܐ ܇ ܘܲܪ̣ܒ݂ܵܐ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ ܇ ܘܝܵ̇ܠܹܦ ܗܘ̤ܵܐ ܩܸܫܬܵܐ ܇ ܀
21:21 ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ ܇ ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܸܡܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
21:22 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܿܘ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܘܦܝ̣ܟܸܿܠ ܪܲܒ ܚܲܝܠܹܗ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܒܟ݂ܠ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܀
21:23 ܘܗܵܫܵܐ ܝ̣ܡܝ̣ ܠܝ̣ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܇ ܕܠܵܐ ܬܕܲܓܸܿܠ ܒܝ̣ ܘܲܒ݂ܛܘ̇ܗܡܝ̱ ܘܲܒ݂ܫܲܪܒܲܬ݂ܝ̱ ܘܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܕܥܸ̇ܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܥܲܡܵܟ݂ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܘܥܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܥܡ̣ܲܪܬ݁ ܒܵܗܿ ܇ ܀
21:24 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܡܵܐ ܇ ܀
21:25 ܘܐܟܣ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܕܲܚܦܲܪܘ̱ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܫܲܩܠܘ̣ܗܿ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܇ ܀
21:26 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܇ ܠܵܐ ܝ̣ܕ݂ܥܹܿܬ݂ ܡܲܢܘ̣ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܚܵܘܝ̣ܬܵܢܝ̱ ܇ ܘܐܵܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܫܸܡܿܥܹܬ݂ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
21:27 ܘܲܕ݂ܒ̣ܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܇ ܘܐܩܝܡܘ ܬܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܩܝܵܡܵܐ ܇ ܀
21:28 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܫܒܲܥ ܦܪ̈ܬܐ ܕܥܢܐ??? ܒܲܠܚܘ̇ܕܝܗܹܝܢ ܇ ܀
21:29 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܡܵܢܵܐ ܐܸ̈ܢܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܒܲܥ ܦܪ̈ܬܐ ܕܥܢܐ ܕܐܲܩܝ̣ܡܹܬ݂ ܒܲܠܚܘ̇ܕܝܗܹܝܢ ܇ ܀
21:30 ܘܐܸܡܲܪ ܕܫܒܥ ܦܪ̈ܬܐ??? ܬܸܣܲܒ݂ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܡܸܛܠ ܕܬܸܗܘܹܐ ܠܝ̣ ܣܵܗܕ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܚܦܪܬ ܒܪܵܐ ܗܵܕܵܐ ܇ ܀
21:31 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܝܡܘ ܬܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
21:32 ܘܐܩܝ̣ܡܘ ܩܝܵܡܵܐ ܒܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܘܩ̣ܵܡ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܘܦܝ̣ܟܸܿܠ ܪܲܒ ܚܲܝܠܹܗ ܇ ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ̱ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦ݂ܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܇ ܀
21:33 ܘܢ̣ܨܒ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܢܨܒܬܐ??? ܒܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܇ ܀
21:34 ܘܲܥܡ̣ܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܦ݂ܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܣܲܓ݁ܝ̣ܐܹ̈ܐ ܇ ܀
22:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬ݂̈ܓ݂ܵܡܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܣܝ̣ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܀
22:2 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܕܒܲܪ ؟ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܐܝ̣ܚܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܕܪܚܹܿܡ ؟ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘ̇ܪ̈ܵܝܹܐ ܘܐܲܣܸܩܝܗܝ ؟ ܬܲܡܵܢ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܛܘ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
22:3 ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܇ ܘܐܲܪܡܝ̣ ܥܲܠ ܚܲܡܪܹܗ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܥܠܲܝܡܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܇ ܘܨܲ̇ܠܲܚ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܠܲܥܿܠܵܬ݂ܵܐ ܘܩ̣ܵܡ ܐܸܙ̣ܲܠ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
22:4 ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܇ ܐܲܪܝ̣ܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܡܸܢ ܪܘ̣ܚܩܵܐ ܇ ܀
22:5 ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܦܘ̣ܫܘ̱ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܚܲܡܪܵܐ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܘܛܲܠܝܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܢܸܣܓܿܘ̇ܕ݂ ܘܢܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܠܘܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
22:6 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܘܣ̣ܵܡ ܥܲܠ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܘܲܢܣ̣ܲܒ݂ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܢܘ̣ܪܵܐ ܘܣܲܟܿܝ̣ܢܵܐ ܘܐܙܸܠܘ̱ ܬܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܐܲܝܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ (ܐܲܝܟ݂ ܚܕ݂ܵܐ) ܇ ܀
22:7 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܐܒܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܗܵܐ ܢܘ̣ܪܵܐ ܘܩܲܝ̈ܣܹܐ ܇ ܐܲܝܟܵܘ ܐܸܡܪܵܐ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
22:8 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܠܹܗ ܐܸܡܪܵܐ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܐܙܸܠܘ̱ ܬܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܇ ܀
22:9 ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܇ ܘܲܣ̣ܕܲܪ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܇ ܘܦܲܟ݂ܪܹܗ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܇ ܘܣ̣ܵܡܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܥܲܠ ܡܸܢ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܇ ܀
22:10 ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝ̣ܕܹܗ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܣܲܟܿܝ̣ܢܵܐ ܠܡܸܟܿܣܸܗ ؟ ܠܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܀
22:11 ܘܲܩܪܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܀
22:12 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܬܵܘܫܸܛ ܐܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܹܗ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܇ ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܐܵܘܕܲܥ̣ܬ݁ ؟ ܕܕ݂ܵܚ̇ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܕܠܵܐ ܚܣܲܟ݂ܬ݁ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܐܝ̣ܚܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܡܹܢܝ̱ ܇ ܀
22:13 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܐܲܚܝ̣ܕ݂ ܒܣܵܘܟܿܬ݂ܵܐ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬܹܗ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܢܲܣܒܹܿܗ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܇ ܘܐܲܣܩܹܗ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܚܠܵܦ ܒܪܹܗ ܇ ܀
22:14 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܇ ܕܐܸܬ݂ܐ̱ܡܲܪ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܇ ܀
22:15 ܘܲܩܪܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܕܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܡܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܀
22:16 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܝ̣ ܝ̣ܡܿܝ̣ܬ݂ ܐܵܡܲ̇ܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܚܠܵܦ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܠܵܐ ܚܣ̣ܲܟ݂ܬ݁ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܐܝ̣ܚܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܡܹܢܝ̱ ܇ ܀
22:17 ܡܒܲܪܵܟ݂ܘ̣ ܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܡܲܣܓܵܝܘ̣ ܐܲܣܓܸܿܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܟܵܘ̈ܟܿܒܲܝ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܣܸܦܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ ܘܢܹܐܪܲܬ݂ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂̈ܥܸܠܕ݁ܒ݂ܵܒ݂ܵܘܗܝ ܇ ܀
22:18 ܘܢܸܬ݂ܒܲܪܟ݂ܘ̇ܢ ܒܙܲܪܥܵܟ݂ ܟܠܗܘ̇ܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܚܠܵܦ ܕܲܫܡܲܥܬ݁ ܒܩܵܠܝ̱ ܇ ܀
22:19 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܘܵܬ݂ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܩܵܡܘ̱ ܘܐܙܸܠܘ̱ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܠܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܘܝ̣ܬܸܒ̣ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܀
22:20 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬ݂̈ܓ݂ܵܡܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܚܵܘܝ̣ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܝ̣ܠܕܲܬ̤ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܦ ܗ̤ܝ̣ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܠܢܵܚܘ̇ܪ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
22:21 ܠܥܘ̇ܨ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܘܲܠܒ݂ܘ̇ܙ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܘܠܲܩܡܘ̣ܐܹܝܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܀
22:22 ܘܲܠܟ݂ܵܣܵܪ ܘܲܠܚܲܙܘ̇ ܘܲܠܦܲܠܪܲܫ ܘܠܝܲܪܠܲܦ ܘܠܲܒ݂ܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܇ ܀
22:23 ܘܲܒ݂ܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ ܇ ܬܡܵܢܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܡܲܠܟܵܐ ܠܢܵܚܘ̇ܪ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
22:24 ܘܲܕ݂ܪܘ̣ܟ݂ܬܹܗ ܫܡܵܗܿ ܪܘܡܵܐ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܐܵܦ ܗ̤ܝ̣ ܠܛܵܒ݂ܵܚ ܘܲܠܓ݂ܵܚܵܡ ܘܲܠܬ݂ܵܚܵܫ ܘܲܠܡܲܥܟܵܐ ܇ ܀
23:1 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܲܝܹ̈ܝܗܿ ܕܣܲܪܵܐ ܇ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܲܚܝ̣ܵܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܇ ܀
23:2 ܘܡܝ̣ܬܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܒܩܘ̣ܪܝܲܬ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܇ ܗ̤ܝ̣ ܚܸܒ݂ܪܘ̇ܢ ܕܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܡܲܪܩܵܕ݂ܘ̣ ܥܲܠ ܣܲܪܵܐ ܘܲܠܡܸܒ݂ܟܿܝܵܗܿ ܇ ܀
23:3 ܘܩ̣ܵܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܝ̣ܬܿܬܹܿܗ ܇ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
23:4 ܥܵܡܘ̇ܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܬ݂ܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܗܲܒ݂ܘ̱ ܠܝ̣ ܝܵܪܬ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܩܒܿܘ̇ܪ ܡܝ̣ܬܿܬܿܝ̱ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܀
23:5 ܘܲܥ̣ܢܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
23:6 ܫܡܲܥܲܝܢ ܡܵܪܲܢ ܇ ܪܲܒܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ ܇ ܒܓܲܒ݂ܝܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܲܝ̈ܢ ܩܒ݂ܘ̇ܪ ܡܝ̣ܬܿܬܵܟ݂ ܇ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܲܢ ܠܵܐ ܢܸܟ݂ܠܸܐ ܩܲܒ݂ܪܹܗ ܡܸܢܵܟ݂ ܠܡܸܩܒܲܪ ؟ ܡܝ̣ܬܿܬܵܟ݂ ܇ ܀
23:7 ܘܩ̣ܵܡ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܀
23:8 ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܐܸܢ ܨܵܒ̈ܝܵܢ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܕܐܸܩܒ݁ܘ̇ܪ ܡܝ̣ܬܿܬܿܝ̱ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܫܘ̣ܡܥܘ̣ܢܝ̱ ܇ ܘܲܒ݂ܥܵܘ ܠܝ̣ ܡܸܢ ܥܸܦܪܘ̇ܢ ܒܲܪ ܨܵܚܵܪ ܇ ܀
23:9 ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܝ̣ ܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܐܲܥܝ̣ܦܬܵܐ ܕܝ̣ܠܹܗ ܕܒܲܣܛܲܪ ܚܩܵܠܹܗ ܇ ܒܟܸܣܦܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܢܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܠܝ̣ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܠܝܘ̣ܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܀
23:10 ܘܥܸܦܪܘ̇ܢ ܝܵܬܹܿܒ݂ ܒܓܼܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܥܸܦܪܘ̇ܢ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܥܵܐ̈ܠܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܀
23:11 ܠܵܐ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܫܡܲܥܲܝܢܝ̱ ܇ ܚܲܩܠܵܐ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܗܿ ܠܵܟ݂ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݂ܵܗܿ ܇ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܝ̱ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݂ܵܗܿ ܠܵܟ݂ ܩܒ݂ܘ̇ܪ ܡܝ̣ܬܿܬܵܟ݂ ܇ ܀
23:12 ܘܲܣܓܸܕ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
23:13 ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܸܦܪܘ̇ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܐܸܢ ܨܵ̇ܒܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܫܡܲܥܲܝܢܝ̱ ܇ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܟܸܣܦܵܐ ܕܡܲܝ̈ ܚܲܩܠܵܐ ܇ ܣܲܒ݂ ܡܹܢܝ̱ ܘܐܸܩܒܿܘ̇ܪ ܡܝ̣ܬܿܬܿܝ̱ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
23:14 ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܥܸܦܪܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
23:15 ܡܵܪܝ̱ ܫܡܲܥܲܝܢܝ̱ ܇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܲܬ݂̈ܩܵܠܝ̣ܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܇ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܘܡܝ̣ܬܿܬܵܟ݂ ܩܒ݂ܘ̇ܪ ܇ ܀
23:16 ܘܲܫܡܲܥ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܥܸܦܪܘ̇ܢ ܇ ܘܲܬ݂ܩ̣ܲܠ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܥܸܦܪܘ̇ܢ ܟܸܣܦܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܡܲܬ݂̈ܩܵܠܝ̣ܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܕܢܵܦܹܿܩ ܠܬܲܓܵܪܵܐ ܇ ܀
23:17 ܘܩܵܡܲܬ̤ ܚܲܩܠܵܐ ܕܥܸܦܪܘ̇ܢ ܕܒܐܲܥܝ̣ܦܬܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ ܇ ܚܲܩܠܵܐ ܕܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܘܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܗܿ ܘܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐܝ̣ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܬ݂ܚܘ̣ܡܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕ݂ܪܵܐ ܇ ܀
23:18 ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܸܙܕܲܒܲܢܘ̱ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܥܵܐ̈ܠܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܇ ܀
23:19 ܘܡܸܢ ܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܩ̣ܒܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܥܝ̣ܦܬܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ ܇ ܗ̤ܝ̣ ܗ̄ܝ̣ ܚܸܒ݂ܪܘ̇ܢ ܕܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
23:20 ܘܩܵܡܲܬ̤ ܚܲܩܠܵܐ ܕܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܘܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܗܿ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܝܘ̣ܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܀
24:1 ܘܐܲܒܪܵܗܵܡ ܣ̣ܐܸܒ݂ ܘܥܲܠ ܒܫ̈ܢܲܝܵܐ ܇ ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܟ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܟ݂ܠ ܇ ܀
24:2 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܥܲܒ݂ܕܹܿܗ ܣܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܫܲܠܝ̣ܛ ܒܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܣܝ̣ܡ ܐܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܬܚܹܝܬ݂ ܚܲܨܝ̱ ܇ ܀
24:3 ܘܐܵܘܡܹܝܟ݂ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܕܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪܝ̱ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬܹ݁ܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
24:4 ܐܸܠܵܐ ܠܐܲܪܥܝ̱ ܘܲܠܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܝ̱ ܙܸܠ ܇ ܘܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪܝ̱ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
24:5 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܨܒܸ݁ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܡܸܐܬ݂ܵܐ ܒܵܬܲܪܝ̱ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܡܲܗܦܵܟ݂ܘ̣ ܐܲܗܦܟ݂ܝܘ̣ܗܝ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܢܦ̣ܲܩܬ݁ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
24:6 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܠܵܟ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܠܒܹܪܝ̱ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܀
24:7 ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܕܕܲܒ݂ܪܲܢܝ̱ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܬ݂ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܕܐܸܡ̣ܲܪ ܠܝ̣ ܘܕܐܲܩܝ̣ܡ ܠܝ̣ ܕܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬ݁ܠܝ̣ܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܗܘ̤ ܢܫܲܕܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܘܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪܝ̱ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
24:8 ܘܲܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܬܿܛܦܝ̣ܣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܡܸܐܬ݂ܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܗܘ̤ܵܝܬ݁ ܙܲܟܵܝ ܡܸܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬ݂ܝ̱ ܗܵܕܹܐ ܇ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܠܒܹܪܝ̱ ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟ݂ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܀
24:9 ܘܣ̣ܵܡ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܐܝ̣ܕܹܗ ܬܚܹܝܬ݂ ܚܲܨܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܵܪܹܗ ܇ ܘܝ̣ܡ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܇ ܀.
24:10 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܓܲܡ̈ܠܝ̣ܢ ܡܸܢ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܕܡܵܪܹܗ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܇ ܘܡܸܢ ܟܠ ܛܘ̣ܒ݂ܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܘܩ̣ܵܡ ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܵܪܵܡ ܢܲܗܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܠܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܢܵܚܘ̇ܪ ܇ ܀
24:11 ܘܐܲܒ݂ܪܸܟ݂ ܓܲܡ̈ܠܵܘܗܝ ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܠܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܠܥܸܕܵܢ ܕܢܵܦ̈ܩܵܢ ܡܵܠܝܵܬ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
24:12 ܘܨܲܠܝ̣ ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܛܲܝܸܒ݂ ؟ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
24:13 ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܢܵܦ̈ܩܵܢ ܠܡܸܡܠܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
24:14 ܘܲܥܠܲܝܡܬ݂ܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܐܲܪܟܸܿܢ (ܐܪܟܢܝ) ܠܝ̣ ܩܘ̣ܠܬܹܟ݂ܝ̱ ܕܐܸܫܬܸ݁ܐ (ܐܫܬܐ) ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܝ̣ ܐܸܫܬܲܝ ؟ ܘܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ݁ ܐܲܫܩܵܐ ܇ ܗ̇ܵܝ ܗ̄ܝ̣ ܕܛܲܝ̣ܒ݂ܬ݁ ؟ ܠܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܲܒ݂ܗܵܕܹܐ ܐܸܕܲܥ ܕܥܵ̇ܒܹܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܘܩܘ̣ܫܬܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
24:15 ܘܗܘ̤ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܇ ܘܗܵܐ ܪܲܦܩܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܕܐܸܬ݂ܝܲܠܕܲܬ̤ ܠܲܒ݂ܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܢܵܚܘ̇ܪ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܩܘ̣ܠܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܲܬ݂ܦܵܗܿ ܇ ܀
24:16 ܘܲܥܠܲܝܡܬ݂ܵܐ ܫܲܦܝ̣ܪܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܒܚܸܙܘܵܗܿ ܛܵܒ݂ ܇ ܒܬܘ̣ܠܬܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥܵܗܿ ܇ ܘܢܸܚܬܲܬ̤ ܠܒܹܪܵܐ ܘܲܡܠܵܬ̤ ܩܘ̣ܠܬ݂ܵܗܿ ܘܣܸܠܩܲܬ̤ ܇ ܀
24:17 ܘܲܪܗܸܛ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܠܐܘ̣ܪܥܵܗܿ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܐܲܫܩܵܐܝ̣ܢܝ̱ ܩܲܠܝ̣ܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܩܘ̣ܠܬܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
24:18 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܸܫܬܿܝ̣ ܡܵܪܝ̱ ܘܐܸܣܬܲܪܗܒܲܬ̤ ܘܐܲܚܬܲܬ̤ ܩܘ̣ܠܬ݂ܵܗܿ ܥܲܠ ܐܝ̣ܕܹܝ̈ܗܿ ܘܐܲܫܩܝܵܬܹܗ ܇ ܀
24:19 ܘܓܲܡܪܲܬ̤ ܠܡܲܫܩܵܝܘ̣ܬܹܗ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ݁ ܐܸܡܠܸܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܫܠ̱ܡܘ̣ܢ ܠܡܸܫܬܵܐ ܇ ܀
24:20 ܘܐܸܣܬܲܪܗܒܲܬ̤ ܘܢܸܦܨܲܬ̤ ܩܘ̣ܠܬ݂ܵܗܿ ܠܫܸܩܝܵܐ ܇ ܘܪܲܗܛܲܬ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܒܹܪܵܐ ܠܡܸܡܠܵܐ ܇ ܘܲܡܠܵܬ̤ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܓܲܡ̈ܠܵܘܗܝ ܇ ܀
24:21 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܲܫܩܸܐ ܘܡܸܬ݂ܒܲܩܸܐ ܒܵܗܿ ܇ ܘܲܡܟܲܬܲܪ ܠܡܸܕܲܥ ܐܸܢ ܐܲܨܠܲܚ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘ̣ܪܚܹܗ ܐܘ̇ ܠܵܐ ܇ ܀
24:22 ܘܟܲܕ݂ ܓܡ̣ܲܪܘ̱ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܠܡܸܫܬܵܐ ܇ ܢܣܲܒ݂ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܫܵܐ ؟ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ ؟ ܡܲܬ݂ܩܵܠܹܗ ܇ ܘܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܫܹܐܪ̈ܝ̣ܢ ܥܲܠ ܐܝ̣ܕܹܝ̈ܗܿ ܇ ܡܸܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
24:23 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܇ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܚܵܘܵܐܝ̣ܢܝ̱ ܇ ܐܸܢ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܲܢܐܲܬ݂ܪܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܠܲܡܒ݂ܵܬ݂ ܇ ܀
24:24 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܇ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܒܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ؟ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝ̣ܠܕܲܬ̤ ܠܢܵܚܘ̇ܪ ܇ ܀
24:25 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܇ ܘܐܵܦ ܬܸܒ݂ܢܵܐ ܘܐܵܦ ܟܸܣܬ݂ܵܐ ܣܲܓܝ̣ ܠܲܢ܇ ܘܐܵܦ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܲܡܒ݂ܵܬ݂ ܇ ܀
24:26 ܘܲܒ݂ܪܲܟ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
24:27 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܪܝ̣ܟ݂ ܗܘ̤ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܕܠܵܐ ܟܠ̣ܵܐ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܹܗ ܘܩܘ̣ܫܬܹܗ ܡܸܢ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܐܸܠܵܐ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܲܒܿܪܲܢܝ̱ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܡܵܪܝ̱ ܇ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܡܵܪܝ̱ ܠܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܀
24:28 ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܛܠܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܚܵܘܝܲܬ̤ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܀
24:29 ܘܠܪܲܦܩܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܚܵܐ ܘܲܫܡܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܘܲܪܗܸܛ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܘܵܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܒܲܪ ܠܘܵܬ݂ ܒܪܵܐ ܇ ܀
24:30 ܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܐ ܩܕ݂ܵܫܹ̈ܐ ܘܫܹܐܪܹ̈ܐ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܚܵܬܹܗ ܇ ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥ ܡܸ̈ܠܹܝܗܿ ܕܪܲܦܩܵܐ ܚܵܬܹܗ ܕܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܇ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܠܘܵܬ݂ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܇ ܀
24:31 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܥܘ̇ܠ ܒܪܝ̣ܟ݂ܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܫܘ̣ܩܵܐ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܬܲܩܿܢܹܬ݂ ܒܲܝܬܵܐ ܘܕ݂ܘ̣ܟ݁ܬ݂ܵܐ ܠܓܲܡ̈ܠܹܐ ܇ ܀
24:32 ܘܥܲܠ̣ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܡܸܢ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܇ ܘܐܲܪܡܝ̣ ܬܸܒ݂ܢܵܐ ܘܟܸܣܬ݂ܵܐ ܠܓܲܡ̈ܠܹܐ ܇ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܠܲܡܫܵܓ݂ܘ̣ ܪܸܓ݂ܠܵܘ̈ܗܝ ܘܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܀
24:33 ܘܣܵܡ̣ (ܘܣܡܘ) ܩܕܵܡܲܝܗܘ̇ܢ ܠܡܸܠܥܲܣ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܠܵܥܹ̇ܣ ܐ̄ܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ ܇ ܐܵܡܪ̈ܝ̣ܢ ܠܹܗ ܐܸܡ̣ܲܪ ܇ ܀
24:34 ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
24:35 ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܸܟ݂ ܠܡܵܪܝ̱ ܘܝ̣ܪܸܒ݂ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ݂ܵܐ ܇ ܘܥܲܒ݂̈ܕܹܿܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܘܓܲܡ̈ܠܹܐ ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ ܇ ܀
24:36 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܡܵܪܝ̱ ܒܪܵܐ ܠܡܵܪܝ̱ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܣܸܐܒܲܬ̤ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܟܠ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܀
24:37 ܘܐܵܘܡܝܲܢܝ̱ ܡܵܪܝ̱ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܇ ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪܝ̱ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܕܝܵܬܹ̇ܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܲܪ̱ܥܗܘ̇ܢ ܇ ܀
24:38 ܐܸܠܵܐ ܙܸܠ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܲܠܫܲܪܒܲܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪܝ̱ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
24:39 ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܡܵܪܝ̱ ܇ ܘܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܬܸܨܒܸ݁ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܡܸܐܬ݂ܵܐ ܥܲܡܝ̱ ؟ ܇ ܀
24:40 ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܡܵܪܝ̱ ܡܵܪܝܵܐ ܕܦܸܠܚܹܿܬ݂ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܇ ܗܘ̤ ܢܫܲܕܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܢܲܬ݂ܩܸܢ ܐܘ̣ܪܚܵܟ݂ ܇ ܘܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪܝ̱ ܡܸܢ ܫܲܪܒܲܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܀
24:41 ܘܗܵܝܕܹ݁ܝܢ ܬܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܡܸܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬ݂ܝ̱ ܟܲܕ݂ ܬܹܐܙܲܠ ܠܫܲܪܒܲܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܲܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܬ݁ܠܘ̣ܢ ܠܵܟ݂ ܇ ܗܸܘܲܝܬ݁ ܡܚܲܣܲܝ ܡܸܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܀
24:42 ܘܐܸܬܹܝܬ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܒܪܵܐ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐܸܢ ܐܲܬ݂ܩܸܢܬ݁ ؟ ܐܘ̣ܪܚܝ̱ ܕܐܸܬܹܝܬ݂ ܥܠܹܝܗܿ ܇ ܀
24:43 ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܘܲܥܠܲܝܡܬ݂ܵܐ ܕܢܵ̇ܦܩܵܐ ܠܡܸܡܠܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܇ ܐܲܫܩܵܐܝ̣ܢܝ̱ ܩܲܠܝ̣ܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܩܘ̣ܠܬܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
24:44 ܘܬܹܐܡܲܪ ܠܝ̣ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܸܫܬܲܝ ؟ ܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ݁ ܐܸܡܠܸܐ ܇ ܗܵܝ̇ ܗ̤ܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܕܛܲܝܸܒ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܲܪ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
24:45 ܘܐܸܢܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܠܵܐ ܫܲܠܡܹ̇ܬ݂ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܒܠܹܒ݁ܝ̱ ܘܗܵܐ ܪܲܦܩܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܘܩܘ̣ܠܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܲܬ݂ܦܵܗܿ ܇ ܘܢܸܚܬܲܬ̤ ܠܥܲܝܢܵܐ ܘܲܡܠܵܬ̤ ܇ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܵܗ̇ ܇ ܐܲܫܩܵܐܝ̣ܢܝ̱ ܩܲܠܝ̣ܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢ ܩܘ̣ܠܬܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
24:46 ܘܐܸܣܬܲܪܗܒܲܬ̤ ܘܐܲܚܬܲܬ̤ ܩܘ̣ܠܬ݂ܵܗܿ ܡܸܢܵܗܿ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܝ̣ ܐܸܫܬܲܝ ܘܐܵܦ ܠܓܲܡ̈ܠܲܝܟ݁ ܐܲܫܩܵܐ ܇ ܘܐܸܫܬܿܝ̣ܬ݂ ܘܐܵܦ ܠܓܲܡܠܲܝ̈ ܐܲܫ̇ܩܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
24:47 ܘܫܲܐܸܠܬܵܗܿ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܵܗ̇ ܇ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܒܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܪ ܢܵܚܘ̇ܪ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܇ ܘܐܲܪܡܿܝ̣ܬ݂ ܫܹܐܪܹ̈ܐ ܒܐܝ̣ܕܹܝ̈ܗܿ ܘܩܕ݂ܵܫܹ̈ܐ ܒܐܸܕ݂̈ܢܹܝܗܿ ܇ ܀
24:48 ܘܩܸܥܿܕܹܿܬ݂ ܘܣܸܿܓ݂ܕܹܿܬ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܒܲܪܟܹܿܬ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܕܕܲܒ݂ܪܲܢܝ̱ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܩܘ̣ܫܬܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܡܵܪܝ̱ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܡܵܪܝ̱ ܠܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܀
24:49 ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܢ ܥܵ̇ܒ݂ܕ݁ܝ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܘܩܘ̣ܫܬܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ̱ ܚܵܘܵܐܘ̣ܢܝ̱ ܘܐܸܠܵܐ ܚܵܘܵܐܘ̣ܢܝ̱ ܘܐܸܬ݂ܦܢܸܐ ܠܝܲܡܝ̣ܢܵܐ ܘܠܣܸܡܵܠܵܐ ܇ ܀
24:50 ܘܲܥ̣ܢܵܘ ܠܵܒ݂ܵܢ ܘܲܒ݂ܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܡܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟ݁ܚܝ̣ܢ ܚܢܲܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܐܘ̇ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܀
24:51 ܗܵܐ ܪܲܦܩܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܕܲܒܲܪ ܘܙܸܠ ܇ ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܒܲܪ ܡܵܪܵܟ݂ (ܡܪ̈ܝܟ) ܇ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
24:52 ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܣܓܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
24:53 ܘܐܲܦܸܩ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܡܵܐ̈ܢܹܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܘܡܵܐ̈ܢܹܐ ܕܣܹܐܡܵܐ ܘܲܠܒ݂ܘ̣ܫܹ̈ܐ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ ܇ ܘܡܵܘܗ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܐܲܚܹ̈ܝܗܿ ܘܠܐܸܡܵܗܿ ܇ ܀
24:54 ܘܲܠܥܸ̣ܣܘ ܘܐܸܫܬ݁ܝ̣ܘ ܇ ܗܘ̤ ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܘܒ݂ܵܬ݂ܘ̱ ܇ ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܒܫܲܦܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܫܲܕ݁ܪܘ̣ܢܝ̱ ܠܘܵܬ݂ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
24:55 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܐܲܚܹ̈ܝܗܿ ܘܐܸܡܵܗܿ ܇ ܬܸܬܸܿܒ̣ ܥܠܲܝܡܬ݂ܵܐ ܥܲܡܲܢ ܝ̣ܪܲܚ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܘܗܵܝܕܹ݁ܝܢ ܬܹܐܙܲܠ ܇ ܀
24:56 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܵܐ ܬܫܵܘܚܪܘ̣ܢܵܢܝ̱ ܇ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܬ݂ܩܸܢ ܐܘ̣ܪܚܝ̱ ܇ ܫܲܕܿܪܘ̣ܢܝ̱ ܘܐܸܙܲܠ ܠܘܵܬ݂ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
24:57 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܢܸܩܪܹܐ ܠܲܛܠܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܢܸܫܐܲܠ ܡܸܢ ܦܘ̣ܡܵܗܿ ܇ ܀
24:58 ܘܲܩܪܵܐܘ̣ܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܵܗ̇ ܇ ܐܵ̇ܙܵܠ̱ܐ ؟ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܥܲܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܵ̇ܙܵܠ̱ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
24:59 ܘܫܲܕܿܪܘ̣ܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ ܚܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܘܲܠܡܲܝܢܲܩܬ݂ܵܗܿ ܇ ܘܲܠܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܲܠܓܲܒܪ̈ܵܘܗܝ ܇ ܀
24:60 ܘܒܲܪܟ݂ܘ̣ܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ ܚܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܵܗ̇ ܇ ܚܵܬܲܢ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܐܲܠܦܹ̈ܐ ܘܲܠܪܸ̈ܒܘܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܢܹܐܪܲܬ݂ ܙܲܪܥܹܟ݂ܝ̱ ܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂̈ܥܸܠܕ݁ܒ݂ܵܒ݂ܵܘܗܝ ܇ ܀
24:61 ܘܩܵܡܲܬ̤ ܪܲܦܩܵܐ ܘܲܥ̈ܠܲܝܡܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܥܲܠ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܠܪܲܦܩܵܐ ܘܐܸܙܲܠ ܇ ܀
24:62 ܘܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܵܬܹܿܐ ܡܹܐܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܒܹܪܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܚ̣ܙܵܢܝ̱ ܇ ܘܗܘ̤ ܝܵܬܹܿܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܇ ܀
24:63 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܡܗܲܠܸܟ݂ܘ̣ ܒܚܲܩܠܵܐ ܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܇ ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܐܵܬܹܿܝܢ ؟ ܇ ܀
24:64 ܘܐܲܪܝ̣ܡܲܬ̤ ܪܲܦܩܵܐ ܥܲܝܢܹ̈ܝܗܿ ܘܲܚܙܵܬ̤ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܐܸܬ݂ܪܲܟ݂ܢܲܬ̤ ܥܲܠ ܓܲܡܠܵܐ ܇ ܀
24:65 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܥܲܒ݂ܕܵܐ ܡܲܢܘ̣ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܵܬܹܿܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܠܐܘ̣ܪܥܲܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܪܕ݂ܝ̣ܕ݂ܵܐ (ܐܪܕܝܕܐ) ܘܐܸܬ݂ܟܲܣܝܲܬ̤ ܇ ܀
24:66 ܘܐܸܫܬܲܥܝ̣ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܟܠܗܘ̇ܢ ܦܸܬ݂̈ܓ݂ܵܡܹܐ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܇ ܀
24:67 ܘܐܲܥܠܵܗ̇ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܣܲܪܵܐ ܐܸܡܹܗ ܇ ܘܢܲܣܒܵܗܿ ܠܪܲܦܩܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܘܪܲܚܡܵܗܿ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒܲܝܲܐ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܵܬܲܪ ܐܸܡܹܗ ܇ ܀
25:1 ܘܐܲܘܣܸܦ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܫܡܵܗܿ ܩܸܢܛܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
25:2 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܠܙܲܡܪܵܢ ܘܝܲܩܫܵܢ ܇ ܘܡܵܕܵܢ ܘܡܸܕ݂ܝܲܢ ܇ ܘܐܲܫܒܵܩ ܘܫܘ̇ܚ ܇ ܀
25:3 ܘܝܲܩܫܵܢ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܲܫܒ݂ܵܐ ܘܲܠܕ݂ܵܪܵܢ ܇ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܕܵܪܵܢ ܗܘ̤ܵܘ ܇ ܐܲܫܘ̇ܕ݂ܝ̣ܡ ܘܠܲܛܫܝ̣ܡ ܘܐܲܡܝ̣ܡ ܇ ܀
25:4 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܡܸܕ݂ܝܲܢ ܇ ܥܦܵܐ ܘܚܵܦܵܪ ܇ ܘܲܚܢܘ̇ܟ݂ ܘܐܲܒ݂ܝ̣ܕ݂ܲܥ ܘܐܲܠܕܲܥܵܐ ܇ ܟܠܗܘ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܩܸܢܛܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
25:5 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܇ ܀
25:6 ܘܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܕܪܘ̣ܟ݂ܬܹ݁ܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܝܲܗ̣̄ܒ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܵܘܗ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܥܲܕ݂ ܗܘ̤ ܚܲܝ ܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܇ ܀
25:7 ܘܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܫ̈ܢܝ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܕܲܚ̣ܝܵܐ ܇ ܡܵܐܐ ܘܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
25:8 ܘܐܸܬ݂ܟ݁ܪܲܗ̣ ؟؟؟ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܣܲܝܒܿܘ̣ܬ݂ܵܐ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܇ ܣ̣ܐܸܒ݂ ܘܣܲܒܲܥ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܘܐܸܬܟܲܢܲܫ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
25:9 ܘܩܲܒ݂ܪܘ̣ܗܝ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܐܲܥܝ̣ܦܬܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܥܸܦܪܘ̇ܢ ܒܲܪ ܨܵܚܵܪ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ ܇ ܀
25:10 ܚܲܩܠܵܐ ܕܲܙܒܲܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܡܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܠܝܘ̣ܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐ̤ܬ̣ܩܒܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܀
25:11 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝ̣ܬ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܒܪܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܪܹܗ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܒܪܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܚ̣ܙܵܢܝ̱ ܇ ܀
25:12 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܓ݂ܵܪ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܐܸܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܣܲܪܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܀
25:13 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܠܬ݂ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܕܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܢܒ݂ܝ̣ܘ̣ܬ݂ ܇ ܘܩܹܕ݂ܵܪ ܘܐܪܒܵܠ (ܘܐܪܟܠ) ܇ ܘܡܲܒ݂ܣܲܡ ܇ ܀
25:14 ܘܡܲܫܡܲܥ ܇ ܘܪܘ̣ܡܵܐ ܘܡܲܣܵܐ ܇ ܀
25:15 ܘܚܵܕ݂ܵܪ ܘܬܲܝܡܵܐ ܘܲܢܛܘ̇ܪ ܘܲܢܦܸܫ ܇ ܘܲܩܕܸܡ ܇ ܀
25:16 ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܇ ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܕܲܝܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܒܲܛܝܵܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܬܪܸܥܣܲܪ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܝ̣ܢ ܠܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
25:17 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫ̈ܢܲܝ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܇ ܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟ݁ܪܲܗ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܘܐܸܬܟܲܢܲܫ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
25:18 ܘܲܫ̣ܪܵܘ ܡܸܢ ܚܘܝ̣ܠܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܫܘ̇ܕ݂ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܕܲܒ݂ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘ̇ܪ ܇ ܥܲܠ ܬܚܘ̣ܡܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܫ̣ܪܵܐ ܇ ܀
25:19 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
25:20 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܲܪ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܟܲܕ݂ ܢܣܲܒ݂ ܠܪܲܦܩܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܒܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܡܸܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܚܵܬܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
25:21 ܘܨܲܠܝ̣ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܲܥܩܲܪܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܘܲܥ̣ܢܵܝܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܪܲܦܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܀
25:22 ܘܐܵ̇ܠܨܝ̣ܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܒܟܲܪܣܵܗܿ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗܘ̤ ܠܡܵܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܘܐܸܙܲܠ̣̄ܬ̤ ܠܡܸܫܐܲܠ ܡܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
25:23 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܬܪܹ̈ܝܢ ܥܲܡ̈ܡܝ̣ܢ ܒܲܡܥܲܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܇ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܐܸܡ̈ܘܵܢ ܡܸܢ ܡܥܲܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܢܸܬ݂ܦܲܪ̈ܫܵܢ ܇ ܘܐܘ̣ܡܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܐܘ̣ܡܬ݂ܵܐ ܬܸܥܫܲܢ ܇ ܘܪܲܒܵܐ ܢܸܫܬܲܥܒܲܕ݂ ؟ ܠܲܙܥܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
25:24 ܘܲܫܠܸܡ̣ܘ̱ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܗܿ ܠܡܹܐܠܲܕ݂ ܇ ܘܗܵܐ ܬܐܵܡܹ̈ܐ ؟ (ܬܡ̈ܐ) ܒܟܲܪܣܵܗܿ ܇ ܀
25:25 ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܩܲܕ݂ܡܝܵܐ ܣܡܲܩܪܵܝ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܸܙ̈ܩܵܬ݂ܵܐ ܕܣܲܥܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
25:26 ܘܒܵܬ݂ܪܹܗ ܢܦ̣ܲܩ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܘܐܝ̣ܕܹܗ ܐܲܚܝ̣ܕ݂ܵܐ ܒܥܸܩܒܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܲܪ ܫܬܿܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܟܲܕ݂ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
25:27 ܘܲܪܒ݂ܵܘ ܛ̈ܠܵܝܹܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܨܲܝܕܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܒܪܵܐ ؟ ܇ ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܓܒܲܪ ܬܲܡܝ̣ܡ ܘܥܵܡܲ̇ܪ ܒܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܇ ܀
25:28 ܘܲܪܚܸ̣ܡ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܥܸܣܘ̇ ܇ ܡܸܛܠ ܕܨܲܝܕܹܗ ܒܦܘ̣ܡܹܗ ܇ ܘܪܲܦܩܵܐ ܪܸܚ̣ܡܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
25:29 ܘܒܲܫܸܿܠ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܐܸܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܡܛܲܪܲܦ ܇ ܀
25:30 ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܐܲܛܥܸܡܲܝܢܝ̱ ܡܸܢ ܣܘ̣ܡܵܩܹ̈ܐ ܣܘ̣ܡܵܩܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܡܸܛܠ ܕܲܡܛܲܪܲܦ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
25:31 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܙܲܒܸ̇ܢ ܠܝ̣ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܘ̣ܟ݂ܪܘ̣ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
25:32 ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܒܠܸܒܹ݁ܗ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܡܵܬ݂ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܐܵ̇ܙܵܠ̱ܐ ܠܝ̣ ܒܘ̣ܟ݂ܪܘ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
25:33 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܝ̣ܡܝ̣ ܠܝ̣ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܘܝ̣ܡ̣ܵܐ ܠܹܗ ܇ ܘܲܙܒܲܢ ܒܘ̣ܟ݂ܪܘ̣ܬܹܗ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
25:34 ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܝܲܗ̣̄ܒ݂ ܠܥܸܣܘ̇ ܠܡܸܠܥܲܣ ܠܲܚܡܵܐ ܘܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܕܲܛܠܵܦܚܹ̈ܐ ܇ ܘܲܠܥܸ̣ܣ ؟ ܘܐܸܫܬܿܝ̣ ܇ ܘܩ̣ܵܡ ܐܸܙ̣ܲܠ ܇ ܘܒܲܣܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܥܲܠ ܒܘ̣ܟ݂ܪܘ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
26:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܣܛܲܪ ܡܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܩܲܕ݂ܡܝܵܐ ܕܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܲܝ̈ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܦ݂ܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܠܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
26:2 ܘܐܸܬ݂ܚܙܝ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܠܵܐ ܬܸܚܘ̇ܬ݂ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܫܪܝ̣ ؟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
26:3 ܥܡ̣ܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܘܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܸܬܸ̇ܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܠܟ݁ܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܡܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܝ̣ܡܝ̣ܬ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
26:4 ܘܐܲܣܓܸܿܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܟܵܘܟܿܒܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܘܢܸܬ݂ܒܲܪܟ݂ܘ̇ܢ ܒܙܲܪܥܵܟ݂ ܟܠܗܘ̇ܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
26:5 ܚܠܵܦ ܕܲܫܡܲܥ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܒܩܵܠܝ̱ ܇ ܘܢܸܛܲܪ ܢܛܘ̣ܪ̈ܵܬ݂ܝ̱ ܘܦܘ̣ܩ̈ܕܵܢܲܝ ܘܲܩܝܵܡܲܝ̈ ܘܢܵܡܘ̣ܣܲܝ̈ ܇ ܀
26:6 ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
26:7 ܘܫܲܐܠܘ̣ܗܝ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܚܵܬ݂ܝ̱ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܸ̣ܠ ܕܢܹܐܡܲܪ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܝ ܗ̤ܝ̣ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܩܛܠܘ̣ܢܹܗ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܡܸܛܠ ܪܲܦܩܵܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܚܸܙܘܵܗܿ ܇ ܀
26:8 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܢܓ݂ܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܬܲܡܵܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܐܲܕ݂ܝ̣ܩ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܦ݂ܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܡܸܢ ܟܵܘܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܟܲܕ݂ ܡܓܲܚܸܟ݂ ܥܲܡ ܪܲܦܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܀
26:9 ܘܲܩܪܵܐ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪ ܗܸܘܲܝܬ݁ ܕܚܵܬ݂ܝ̱ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܐܹܡܘ̣ܬ݂ ܡܸܛܠܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܀
26:10 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܇ ܡܲܢܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܠܲܢ܇ ܥܲܕ݂ ܩܲܠܝ̣ܠ ܕܵܡܹܿܟ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܡܲܝܬܸܿܐ ܗܸܘܲܝܬ݁ ܥܠܲܝܢ ܚܛܵܗܵܐ ܇ ܀
26:11 ܘܲܦܲܩܸܿܕ݂ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܡܿܢ ܕܡܲܗܲ̇ܪ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘ̣ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ ܇ ܀
26:12 ܘܲܙܪܲܥ̣ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܐܸܫܟܲܚ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗ̇ܵܝ ܡܵܐܐ ܕܲܣܥܵܪܹ̈ܐ ܇ ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
26:13 ܘܝ̣ܪܸܒ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܡܹܐܙܲܠ ܥܕܲܡܵܐ ܕܝܪ̣ܒ݂ ؟؟ ܛܵܒ݂ ܇ ܀
26:14 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܢ̈ܵܐ ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܿܬܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܛܲܢ̣ܘ̱ ܒܹܗ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܇ ܀
26:15 ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒܹܪܹ̈ܐ ܕܲܚܦܲܪܘ̱ ܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܒܝ̈ܘܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܛܲܡܸܡܘ̱ ܐܸ̈ܢܹܝܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܇ ܘܲܡ̣ܠܵܘ ܐܸ̈ܢܹܝܢ ܥܲܦ݂ܪܵܐ ܇ ܀
26:16 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥ̣ܫܸܢܬ݁ ܡܸܢܲܢ ܛܵܒ݂ ܇ ܀
26:17 ܘܐܸܙܲܠ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
26:18 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܲܚܦ̣ܲܪ ܒܹܪܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܕܲܚܦܲܪܘ̱ ܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܒܝ̈ܘܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܛܲܡܸܡܘ̱ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝ̣ܬ݂ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܲܩܪܵܐ ܠܗܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܩܵ̇ܪܹܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܹܝܢ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
26:19 ܘܲܚܦܲܪܘ̱ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܢܲܚܠܵܐ ܇ ܘܐܸܫܟܲܚܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܒܹܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܇ ܀
26:20 ܘܲܢ̣ܨܵܘ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܥܲܡ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܕܝ̣ܠܲܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܕܒܹܪܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ݂ܥܲܣܲܩܘ̱ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
26:21 ܘܲܚܦܲܪܘ̱ ܒܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܢ̣ܨܵܘ ܐܵܦ ܥܠܹܝܗܿ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܣܵܛܵܢܵܐ ܇ ܀
26:22 ܘܫ̣ܲܢܝ̣ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܘܲܚܦܲܪܘ̱ ܒܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܢ̣ܨܵܘ ܥܠܹܝܗܿ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܪܲܚܒܿܘ̇ܬ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܗܵܫܵܐ ܐܲܪܘܲܚ ܠܲܢܡܵܪܝܵܐ ܘܲܣܓ݂ܝ̣ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
26:23 ܘܲܣܠ̣ܸܩ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܠܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܀
26:24 ܘܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܐܸܢܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܘܐܲܣܓܸܿܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܥܲܒ݂ܕ݁ܝ̱ ܇ ܀
26:25 ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܲܢܩ̣ܲܫ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܇ ܘܲܚܦܲܪܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܒܹܪܵܐ ؟؟؟ ܇ ܀
26:26 ܘܐܲܒ݂ܝ̣ܡܲܠܟ݂ ܐܸܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܡܸܢ ܓܵܕ݂ܵܪ ܘܐܲܚܙܘ̇ܬ݂ ܪܵܚܡܹܗ ܘܦܝ̣ܟܸܿܠ ؟ ܪܲܒ ܚܲܝܠܹܗ ܇ ܀
26:27 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܲܝ̣ܬܿܘ̇ܢ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܣܢܲܝܬܿܘ̣ܢܵܢܝ̱ ܘܫܲܕܲܪܬ݁ܘ̇ܢܵܢܝ̱ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
26:28 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܡܸܚܙܵܐ ܚ̣ܙܲܝܢ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪܢ ܕܬܸܗܘܹܐ ܡܵܘ̈ܡܵܬ݂ܐ ܒܲܝܢܲܝܢ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܘܲܢܩܝ̣ܡ ܩܝܵܡܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܀
26:29 ܕܠܵܐ ܬܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܲܢ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܗܲܪܢܵܟ݂ ܇ ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕܢ ؟؟ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܫܲܦܝ̣ܪܬܵܐ ܘܫܲܕܲܪܢܵܟ݂ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܘ̣ ܗܵܫܵܐ ܒܪܝ̣ܟ݂ܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
26:30 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܡܲܫܬ݁ܝܵܐ ܇ ܘܲܠܥܸܣܘ̇ ܘܐܸܫܬ݁ܝ̣ܘ ܇ ܀
26:31 ܘܩܲܕܸܿܡ̇ܘ̱ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܝ̣ܡ̣ܵܘ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ̱ ܡܸܢ ܠܘܵܬܹܗ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܇ ܀
26:32 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܚܵܘܝܘ̣ܗܝ ܥܲܠ ܨܒ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܒܹܪܵܐ ؟ ܕܲܚܦܲܪܘ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܐܸܫ̣ܟܲܚܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
26:33 ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܒܹܪ-ܣܲܒܲܥ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
26:34 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܒܲܪ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܲܝܗܘ̣ܕ݂ܝ̣ܬ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܒܹܪܝ̱ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܇ ܘܲܠܒܸܣܡܲܬ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܲܠܘ̇ܢ ܚܵܘܵܝܵܐ ܇ ܀
26:35 ܘܲܗ̈ܘܝ ؟ ܡܲܡ̈ܪܵܢ ܠܪܘ̣ܚܹܗ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܲܕܪܲܦܩܵܐ ܇ ܀
27:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܣ̣ܐܸܒ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܝ̣ܩ̣ܲܪ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܡܸܚܙܵܐ ܇ ܩܪܵܐ ܠܥܸܣܘ̇ ܒܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܀
27:2 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܣܸܐܿܒܹܬ݂ ܇ ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܐܹ̇ܬ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܇ ܀
27:3 ܗܵܫܵܐ ܣܲܒ݂ ܡܵܐܢܲܝ̈ܟ݁ ܣܲܝܦܵܟ݂ ܘܩܸܫܬܵܟ݂ ܇ ܘܦܘ̇ܩ ܠܕܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܨܘ̣ܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܇ ܀
27:4 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܪܸܚܿܡܹܬ݂ ܇ ܘܐܲܝܬ݂ܵܐ ܠܝ̣ ܐܹܟ݂ܘ̇ܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܬ݂ܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
27:5 ܘܪܲܦܩܵܐ ܫܸܡ̣ܥܲܬ̤ ܟܲܕ݂ ܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܥܸܣܘ̇ ܒܪܹܗ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܥܸܣܘ̇ ܠܚܲܩܠܵܐ ܠܲܡܨܵܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܠܡܲܝܬܵܝܘ̣ ܇ ܀
27:6 ܘܪܲܦܩܵܐ ܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܗܿ ܇ ܗܵܐ ܫܸܡܿܥܹܬ݂ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
27:7 ܐܲܝܬܵܐ ܠܝ̣ ܨܲܝܕܵܐ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܝ̣ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܇ ܘܐܹܟ݂ܘ̇ܠ ܘܐܹܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܘܬܿܝ̱ ܇ ܀
27:8 ܗܵܫܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ̱ ܠܡܸܕܸܿܡ ܕܲܡܦܲܩܕ݂ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
27:9 ܙܸܠ ܠܥܵ̈ܢܵܐ ܘܣܲܒ݂ ܠܝ̣ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܬܪܹ̈ܝܢ ܓܕܲܝܵ̈ܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܕܛܵܒ݂ܝ̣̈ܢ ܇ ܘܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܇ ܀
27:10 ܘܐܲܥ̣ܠ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܘܢܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܇ ܘܲܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܘܬܹܗ ܇ ܀
27:11 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܪܲܦܩܵܐ ܐܸܡܹܗ ܇ ܗܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܝ̱ ܓܒܲܪ ܣܥܲܪ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܓܒܲܪ ܫܥܵܥ ܇ ܀
27:12 ܕܲܠܡܵܐ ܢܡܘ̇ܫܲܢܝ̱ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܐܸܗܘܹܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܒܲܙܚܵܢܵܐ ܇ ܘܬܲܝܬܹܿܝܢ ܥܠܲܝ ܠܵܘ̈ܛܵܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
27:13 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܸܡܹܗ ܇ ܥܠܲܝ ܠܵܘ̈ܛܵܬܵܟ݂ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ̱ ܘܙܸܠ ܣܲܒ݂ ܠܝ̣ ܇ ܀
27:14 ܘܐܸܙܲܠ ܢܣܲܒ݂ ܘܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܠܐܸܡܹܗ ܇ ܘܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܐܸܡܹܗ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
27:15 ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܪܲܦܩܵܐ ܡܵܐ̈ܢܹܐ ܕܥܸܣܘ̇ ܒܪܵܗܿ ܪܲܒܵܐ ܪ̈ܓ݂ܝ̣ܓ݂ܹܐ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܥܲܡܵܗܿ ܒܒܲܝܬܵܐ ܇ ܘܐܲܠܒ݁ܫܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܗܿ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
27:16 ܘܡܸܫ̈ܟܹܿܐ ܕܓ݂̈ܕܲܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܇ ܐܲܠܒ̇ܫܲܬ̤ ܥܲܠ ܐܝ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܘܥܲܠ ܫܥܵܥܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܨܵܘܪܹܗ ܇ ܀
27:17 ܘܝ̣ܗ̄ܒܲܬ̤ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܘܠܲܚܡܵܐ ܇ ܕܥܸܒ݂ܕܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܗܿ ܇ ܀
27:18 ܘܐܲܥ̣ܠ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܀
27:19 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܵܟ݂ ܒܘ̣ܟ݂ܪܵܟ݂ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܠܝ̣ ܇ ܩܘ̣ܡ ܬܸܒ݂ ܘܐܹܟ݂ܘ̇ܠ ܡܸܢ ܨܲܝܕܿܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܬ݂ܒܲܪܟܲܢܝ̱ ܢܲܦܫܵܟ݂ ܇ ܀
27:20 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܡܲܢܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܒܲܥܓܲܠ ܐܸܫܟܲܚܬ݁ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܛܲܝܸܒ݂ ؟ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܀
27:21 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܹܗ ܩܪܘ̇ܒ݂ ܢܹܐ ܐܹܡܘ̣ܫܵܟ݂ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܒܹܪܝ̱ ܥܸܣܘ̇ ܐܵܘ ܠܵܐ ܇ ܀
27:22 ܘܲܩ̣ܪܸܒ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܘܵܬ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܡܵܫܹܗ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܩܵܠܵܐ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܓܸܫ̣ܲܬ݂ ܐܝ̣ܕܲܝܵ̈ܐ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
27:23 ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܿܥܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܗ̈ܘܝ ؟ ܐܝ̣ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܣܥܵܪ̈ܵܢ ܇ ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ܇ ܀
27:24 ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܗܘ̤ ܇ ܀
27:25 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܩܲ̇ܪܸܒ݂ ܠܝ̣ ܐܹܟ݂ܘ̇ܠ ܡܸܢ ܨܲܝܕܵܐ ܕܒܹܪܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܬ݂ܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܇ ܘܩܲ̇ܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܘܲܠܥܸ̣ܣ ܇ ܘܐܲܥ̣ܠ ܠܹܗ ܚܲܡܪܵܐ ܘܐܸܫܬܿܝ̣ ܇ ܀
27:26 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܩܪܘ̇ܒ݂ ܘܫܘ̇ܩܲܝܢܝ̱ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܀
27:27 ܘܲܩ̣ܪܸܒ݂ ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܇ ܘܐܲܪܝ̣ܚ ܪܹܝܚܵܐ ܕܡܵܐ̈ܢܵܘܗܝ ܇ ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܚܙܵܘ ܪܹܝܚܹܗ ܕܒܹܪܝ̱ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܪܹܝܚܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܪܟ݂ܵܗܿ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
27:28 ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܛܲܠܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܡܸܢ ܫܘ̣ܡܢܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܣܘ̇ܓ݂ܵܐܐ ܕܲܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܡܪܵܐ ܇ ܀
27:29 ܢܸܦܠ̱ܚܘ̣ܢܵܟ݂ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܘܢܸܣ̈ܓܿܕ݂ܵܢ ܠܵܟ݂ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܇ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܪܹܫܵܐ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܘܢܸܣܓ݁ܕ݂ܘ̣ܢ ؟ ܠܵܟ݂ ܒܢܲܝ̈ ܐܸܡܵܟ݂ ܇ ܠܵܝ̈ܛܲܝܟ݁ ܠܝ̣̈ܛܝ̣ܢ ܘܒ݂ܵܪ̈ܟܲܝܟ݁ ܒܪ̈ܝ̣ܟ݂ܝ̣ܢ ܇ ܀
27:30 ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܲܡܒܲܪܵܟ݂ܘ̣ܬܹܗ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܗܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܐܸܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܨܲܝܕܹܗ ܇ ܀
27:31 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܒܘ̣ܫܵܠܵܐ ܘܐܲܥ̣ܠ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܢܩܘ̣ܡ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܢܸܠܥܲܣ ܡܸܢ ܨܲܝܕܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܗ ܡܸܛܠ ܕܲܬ݂ܒܲܪܟܲܢܝ̱ ܢܲܦܫܵܟ݂ ܇ ܀
27:32 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܵܟ݂ ܒܘ̣ܟ݂ܪܵܟ݂ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
27:33 ܘܲܬ݂̣ܘܲܗ ؟ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܬܵܘܹܗܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܘܥܫܝ̣ܢܬܵܐ ؟ ܕܿܛܵܒ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܢܘ̣ ܟ݂ܝ̱ ܗܿܘ ܕܨ̣ܵܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܘܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܠܝ̣ ܇ ܘܠܸܥ̇ܣܹܬ݂ ܡܸܢ ܟܠ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܇ ܘܒܲܪܸܟ݂ܬܹܿܗ ܘܐܵܦ ܒܪܝ̣ܟ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܇ ܀
27:34 ܘܟܲܕ݂ ܫܡ̣ܲܥ ܥܸܣܘ̇ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܐܲܝܠܸܠ ܝ̣ܠܲܠܬܵܐ (ܐܝܠܠܬܐ) ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܘܡܲܪܝ̣ܪܬܵܐ ܕܿܛܵܒ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܒܲܪܸܟܲܝܢܝ̱ ܐܵܦ ܠܝ̣ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܀
27:35 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ ܘܩܲܒܸ݁ܠ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬܵܟ݂ ܇ ܀
27:36 ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܐܸܬ݂ܩܪܝ̣ ܫܡܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܕܢܲܟ݂ܠܲܢܝ̱ ܗܵܐ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܒ݂ܘ̣ܟ݂ܪܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܢܣܲܒ݂ ܇ ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܠܝ̣ ܠܵܐ ܫܒ̣ܲܩܬ݁ ؟ ܒܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
27:37 ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܸܣܘ̇ ܇ ܗܵܐ ܪܹܫܵܐ ܥܸܒܲܕܿܬܹܿܗ ؟ ܠܵܟ݂ ܇ ܐܵܦ ܟܠܗܘ̇ܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܠܹܗ ܥܲܒ݂ܕܹܿ̈ܐ ܇ ܘܒܲܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܘܲܒ݂ܚܲܡܪܵܐ ܣ̣ܡܲܟ݂ܬܹܿܗ ؟ ܇ ܘܠܵܟ݂ ܗܵܟܹܝܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܀
27:38 ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܒܘ̣ܪܟܿܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܵܟ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܒܲܪܸܟܲܝܢܝ̱ ܐܵܦ ܠܝ̣ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܥܸܣܘ̇ ܩܵܠܹܗ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܇ ܀
27:39 ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܒܫܘ̣ܡܢܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܡܵܘܬܿܒ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܡܸܢ ܛܲܠܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܢ ܠܥܲܠ ܇ ܀
27:40 ܘܥܲܠ ܚܲܪܒܵܟ݂ ܬܸܚܸܐ ܇ ܘܠܲܐܚܘ̣ܟ݂ ܬܸܦܠܘ̇ܚ ܘܲܐܸܢ ܬܲܬ݂ܘ̣ܒ݂ ؟ ܢܸܥܒܲܪ ܢܝ̣ܪܹܗ ܡܸܢ ܨܵܘܪܵܟ݂ ܇ ܀
27:41 ܘܲܣܩ̣ܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܲܠ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܪܟ݂ܹܗ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܒܠܸܒܹ݁ܗ ܇ ܢܸܩ̱ܪܒ݂ܘ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܒܵܟ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܘܐܸܩܛܠܝ̣ܘܗܝ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܚܝ̱ ܇ ܀
27:42 ܘܐܸܬ݂ܐ̱ܡܲܪ ܠܪܲܦܩܵܐ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܥܸܣܘ̇ ܒܪܵܗܿ ܩܲܫܝ̣ܫܵܐ ܇ ܘܫܲܕ݁ܪܲܬ̤ ܩܪܵܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܗܿ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܡܸܬ݂ܠܲܚܲܡ ܠܵܟ݂ ܠܡܸܩܛܠܵܟ݂ ܇ ܀
27:43 ܗܵܫܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ̱ ܇ ܘܩܘ̣ܡ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܘܵܬ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܝ̱ ܠܚܵܪܵܢ ܇ ܀
27:44 ܘܬܸܒ݂ ܬܲܡܵܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܙܥܘ̇ܪܹ̈ܐ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ܚ ܪܘ̣ܓ݂ܙܹܗ ܕܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
27:45 ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܪܘ̣ܓ݂ܙܹܗ ܕܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܡܸܢܵܟ݂ ܇ ܘܢܸܛܥܸܐ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܥܸܒܲܕ݁ܬ݁ ܠܹܗ ܇ ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܐܸܕܲܒ݁ܪܵܟ݂ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܬ݂ܓܲܙܸܐ ܐܵܦ ܡܸܢ ܬܪܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܇ ܀
27:46 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܪܲܦܩܵܐ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܥܵܩ̣ܲܬ̤ ܠܝ̣ ܒܚܲܝܲܝ̈ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܚܹܝܬ݂ ܇ ܐܸܢ ܢܣܲܒ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܚܹܝܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܙ̇ܠܝ̣ܢ ܠܝ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܇ ܀
28:1 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ܘܦܲܩܕܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܟܢܲܥܢ ܇ ܀
28:2 ܩܘ̣ܡ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܠܒܹܝܬ݂ ܒܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܕܐܸܡܵܟ݂ ܇ ܘܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘ̣ܗܿ ܕܐܸܡܵܟ݂ ܇ ܀
28:3 (ܘ)ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܘܢܲܟ݂ܒܿܪܵܟ݂ ܘܢܲܣܓܹܿܝܟ݂ ܇ ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܀
28:4 ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܵܟ݂ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܘܢܵܘ̱ܪܬ݂ܵܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥ̱ܡܪܵܟ݂ ܇ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܀ ܇ ܀
28:5 ܘܫܲܕܲܪܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܐܸܙܲܠ ܠܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܠܘܵܬ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܒܲܪ ܒܬ݂ܘ̣ܐܹܝܠ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܐܲܚܘ̣ܗܿ ܕܪܲܦܩܵܐ ܐܸܡܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
28:6 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܕܒܲܪܟ݂ܹܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܘܫܲܕܲܪܹܗ ؟ ܠܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܟܲܕ݂ ܒܲܪܟ݂ܹܗ ܘܦܲܩܕܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܟܢܲܥܢ ܇ ܀
28:7 ܘܲܫܡܲܥ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܠܐܸܡܹܗ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܠܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܀
28:8 ܘܲܚܙܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܕܒ݂ܝ̣̈ܫܵܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܟܢܲܥܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
28:9 ܘܐܸܙܲܠ ܥܸܣܘ̇ ܠܘܵܬ݂ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܐܝܠ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܒܸܣܡܲܬ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܒܲܪ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܚܵܬܹܗ ܕܢܒ݂ܝ̣ܘ̣ܬ݂ ܥܲܠ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
28:10 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܚܵܪܵܢ ܇ ܀
28:11 ܘܲܦ݂ܓ̣ܲܥ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܒ݂̣ܵܬ݂ ܬܲܡܵܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܥܸܪܒܲܬ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܸܢ ܟܹܿܐ̈ܦܹܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܣܵܡ ܐܸܣܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܒܗܵܘ̇ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܇ ܀
28:12 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܒܚܸܠܡܹܗ ܇ ܘܗܵܐ ܣܸܒܸ݁ܠܬܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܪܹܫܵܗܿ ܡܵ̇ܛܹܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܠܩ̇ܝ̣̈ܢ ܘܢܵܚ̇ܬܿܝ̣ܢ ܒܵܗܿ ܇ ܀
28:13 ܘܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵ̇ܐܹܡ ܠܥܲܠ ܡܸܢܵܗܿ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܇ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܘܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܕܵܡܹܿܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܠܹܝܗܿ ܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܀
28:14 ܘܢܸܗܘܹܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܦ݂ܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܬܸܣܓܸ݁ܐ ܠܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܘܲܠܡܲܥ̱ܪܲܒܵܐ ܇ ܘܲܠܓܲܪܒܿܝܵܐ ܘܲܠܬܲܝܡܢܵܐ ܇ ܘܢܸܬ݂ܒܲܪ̈ܟ݂ܵܢ ܒܵܟ݂ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒ݂ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܀
28:15 ܘܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܛܪܵܟ݂ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܬܹܐܙܲܠ ܘܐܲܗܦܟ݂ܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܘܠܵܐ ܐܸܫܒܿܩܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
28:16 ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝ̣ܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܫܸܢܬܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܐܝ̣ܬ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܝ̣ܕ݂ܥܹܿܬ݂ ܇ ܀
28:17 ܘܕܵܚܹܠ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܕܸܚ̱ܠܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܡܵܐ ܕܚܝ̣ܠ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܗܵܢܵܐ . ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܗܵܢܵܘ ܬܲܪܥܵܗܿ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܇ ܀
28:18 ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܫܲܦܪܵܐ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܟܹܐܦܵܐ ܕܣ̣ܵܡ ܐܸܣܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܥܲܒ̣ܕܵܗܿ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܢ̣ܣܲܟ݂ ܡܸܫܚܵܐ ܒܪܹܫܵܗܿ ܇ ܀
28:19 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܒܪܲܡ ܠܘ̣ܙ ܫܡܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܢ ܩܕ݂ܝ̣ܡ ܇ ܀
28:20 ܘܲܢ̣ܕܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܘܲܢܢܲܛܪܲܢܝ̱ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܗܿ ܇ ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܝ̣ ܠܲܚܡܵܐ ܠܡܸܐܟܲܠ ܘܲܠܒ݂ܘ̣ܫܵܐ ܠܡܸܠܒܲܫ ܇ ܀
28:21 ܘܐܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܢܸܗܘܹܐ ܠܝ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
28:22 ܘܟܹܐܦܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܥܸ̇ܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܩܵܝܹܡܬ݂ܵܐ ؟ ܇ ܬܸܗܘܹܐ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܬܸܬܸ݁ܠ ܠܝ̣ ܡܥܲܣܵܪܘ̣ ܐܹܥܲܣܲܪ ؟ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
29:1 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܪܸܓ݂ܠܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܇ ܀
29:2 ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܒܹܪܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܓܙܵܪ̈ܝ̣ܢ ܕܥ̈ܵܢܵܐ ܪ̈ܒ݂ܝ̣ܥܝ̣ܢ ܥܠܹܝܗܿ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡܸܢ ܒܹܪܵܐ ܗ̇ܵܝ ܫܬܿܝ̣ܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ ܇ ܘܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܦܘ̣ܡܵܗܿ ܕܒܹܪܵܐ ܇ ܀
29:3 ܘܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝ̣ܢ ܠܬܲܡܵܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ ܇ ܘܲܡܥܲܓܿܠܝ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡܸܢ ܦܘ̣ܡܵܗܿ ܕܒܹܪܵܐ ܘܡܲܫܩܹܝܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܡܲܗܦܟ݂ܝ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܦܘ̣ܡܵܗܿ ܕܒܹܪܵܐ ܠܕܘ̣ܟܿܬ݂ܵܗܿ ܇ ܀
29:4 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܐܲܚܲܝ̈ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܐܵܡܪܝ̣ܢ ܠܹܗ ܡܸܢ ܚܵܪܵܢ ܚܢܲܢ ܇ ܀
29:5 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܝܵܕ݂ܥܝ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܒܲܪ ܢܵܚܘ̇ܪ ܇ ܐܵܡܪ̈ܝ̣ܢ ܠܹܗ ܝܵܕ݂ܥܝ̣ܢܲܢ ܇ ܀
29:6 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܫ̣ܠܵܡ ܗܘ̤ ܇ ܐܵܡܪܝ̣ܢ ܠܹܗ ܫܠܵܡ ܘܗܵܐ ܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܐܵܬ݂̇ܝܵܐ ܥܲܡ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܀
29:7 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܗܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܝܵܡ ܇ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܡܸܟ݂ܢܲܫ ܒܥ̈ܝ̣ܪܵܐ ܐܲܫܩܵܘ ܥܵܢ̈ܵܐ ܘܙܸܠܘ̱ ܪܥܵܘ (ܐܪܥܘ) ܇ ܀
29:8 ܐܵܡܪܝ̣ܢ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝ̣ܢܲܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝ̣ܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ ܘܡܥܲܓܿܠܝ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡܸܢ ܦܘ̣ܡܵܗܿ ܕܒܹܪܵܐ ܘܡܲܫܩܹܝܢ ܚܢܲܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܀
29:9 ܘܥܲܕ݂ ܗܘ̤ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܇ ܪܵܚܹܝܠ ܐܸܬ݂ܵܬ̤ ܥܲܡ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܡܸܛܠ ܕܪܵܥܝ̣ܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܀
29:10 ܘܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܗܿ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܪܵܚܹܝܠ ܇ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘ̣ܗܿ ܕܐܸܡܹܗ ܇ ܘܠܥ̈ܵܢܵܐ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘ̣ܗܿ ܕܐܸܡܹܗ ܇ ܩܪܸ̣ܒ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܥܲܓܸܿܠ ܟܹܐܦܵܐ ܡܸܢ ܦܘ̣ܡܵܗܿ ܕܒܹܪܵܐ ܇ ܘܐܲܫܩܝ̣ ܠܥܵ̈ܢܵܐ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܚܘ̣ܗܿ ܕܐܸܡܹܗ ܇ ܀
29:11 ܘܢܲܫ̣ܩܵܗܿ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܪܵܚܹܝܠ ܇ ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܩܵܠܹܗ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܇ ܀
29:12 ܘܚܵܘܝ̣ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܪܵܚܹܝܠ ܕܐܲܚܵܐ ܗܘ̤ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܪܲܦܩܵܐ ܗܘ̤ ܇ ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܘܚܵܘܝܲܬ̤ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܇ ܀
29:13 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܠܵܒ݂ܵܢ ܫܸܡܥܵܐ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܲܪ ܚܵܬܹܗ ܇ ܪܗܸܛ̣ ܠܐܘ̣ܪܥܹܗ ܘܥܲܦܩܹܗ ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܇ ܘܐܲܝܬܹܿܝܗ ܠܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܐܸܫܬܲܥܝ̣ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܀
29:14 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܓܲܪܡܝ̱ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܒܸܣܪܝ̱ ܇ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܠܘܵܬܹܗ ܝ̣ܪܲܚ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
29:15 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܐܲܚܝ̱ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܬܸܦܠ̱ܚܲܢܝ̱ ܡܲܓܵܢ ܇ ܚܵܘܵܢܝ̱ ܡܵܢܵܘ ܐܲܓ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܀
29:16 ܘܠܠܵܒ݂ܵܢ ܐܝ̣ܬ݂ ܗ̈ܘܝ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܒ̈ܢܵܢ ܇ ܫܡܵܗܿ ܕܩܲܫܝ̣ܫܬܵܐ ܠܲܝܵܐ ܇ ܘܲܫܡܵܗܿ ܕܲܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ܪܵܚܹܝܠ ܇ ܀
29:17 ܘܥܲܝܢܹ̈ܝܗܿ ܕܠܲܝܵܐ ܪܲܟ݁̈ܝ̣ܟ݂ܵܢ ܘܪܵܚܹܝܠ ܫܲܦܝ̣ܪܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܒܚܸܙܘܵܗܿ ܇ ܘܝܵܐܹ̇ܐ ܩܘ̣ܒ݂ܠ̱ܠܵܗ̇ ܇ ܀
29:18 ܘܲܪܚܸ̣ܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܪܵܚܹܝܠ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܸܦܠ̱ܚܵܟ݂ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܒܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬ݂ܵܟ݂ ܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ܇ ܀
29:19 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܦܲܩܵܚ ܕܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܠܵܟ݂ ܡܸܢ ܕܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܇ ܬܸܒ݂ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܀
29:20 ܘܲܦܠ̣ܲܚ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܚܹܝܠ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܗ̈ܘܝ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܙܥܘ̇ܪܹ̈ܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇ ܇ ܀
29:21 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܗܲܒܿ ܠܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܫܠܸܡ̣ܘ̱ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܸܥܘ̇ܠ ܠܘܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܀
29:22 ܘܟ݂ܿܢܸܫ ؟ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܡܲܫܬ݁ܝܵܐ ܇ ܀
29:23 ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܇ ܕܲܒܲܪ ܠܸܠܝܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܘܐܲܥܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܘܥܲܠ ܥܠܹܝܗܿ ܇ ܀
29:24 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܗ̇ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܸܠܝܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܇ ܠܙܲܠܦܐ ؟ ܐܲܡܬܹܗ ܐܲܡܬ݂ܵܐ ܇ ܀
29:25 ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ ܘܲܚܙܵܐ ܕܠܲܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒ̣ܲܕܿܬ݁ ܠܝ̣ ܇ ܗܵܐ ܒܪܵܚܹܝܠ ܦܸܠܚܹܿܬ݂ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܢܟܲܠܬܵܢܝ̱ ܇ ܀
29:26 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܵܐ ܡܬܸܥ̱ܒܸܿܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܲܢ ܇ ܠܡܸܬܲܠ ܙܥܘ̇ܪܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܩܲܫܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܀
29:27 ܫܲܠܸܡ ܡܸܫܬܿܘ̣ܬ݂ܵܗܿ ܕܗܵܕܵܐ ܇ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ݂ ܐܵܦ ܗ̇ܵܝ ܒܦܘ̣ܠܚܵܢܵܐ ܕܬܸܦܠܘ̇ܚ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝ̣ܢ ܇ ܀
29:28 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܘܡܲ̇ܠܝ̣ ܡܸܫܬܿܘ̣ܬ݂ܵܗܿ ܕܗܿܝ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
29:29 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܇ ܠܒܲܠܗܵܐ ܐܸܡܬܹܗ ܐܲܡܬ݂ܵܐ ܇ ܀
29:30 ܘܥܲܠ ܐܵܦ ܥܲܠ ܪܵܚܹܝܠ ܇ ܘܪܲܚ̣ܡܵܗܿ ܐܵܦ ܠܪܵܚܹܝܠ ܡܸܢ ܠܲܝܵܐ ܇ ܘܲܦܠܲܚ̣ ܥܲܡܹܗ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝ̣ܢ ܇ ܀
29:31 ܘܲܚܙܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܣܲܢܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܲܝܵܐ ܘܲܦܬ̣ܲܚ ܡܲܪܒܿܥܵܗܿ ܇ ܘܪܵܚܹܝܠ ܥܩܲܪܬ݂ܵܐ ܇ ܀
29:32 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܠܲܝܵܐ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܘ̣ܥܒܵܕ݂ܝ̱ ܇ ܗܵܫܵܐ ܢܸܪܚܡܲܢܝ̱ ܒܲܥܠܝ̱ ܇ ܀
29:33 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܕܣܲܢܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝ̣ ܐܵܦ ܗܵܢܵܐ . ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܫܡܲܥܘܢ ܇ ܀
29:34 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܢܸܬ݂ܠܵܘܸܐ ܠܝ̣ ܒܲܥܠܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܒܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܠܹܘܝ̣ ܇ ܀
29:35 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܵܘܕܹܿܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܩܵܡܲܬ̤ ܡܸܢ ܝܲܠܕܵܐ ܇ ܀
30:1 ܘܲܚܙܵܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܕܠܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܛܸܢܲܬ̤ ܒܚܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܗܲܒܿ ܠܝ̣ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܘܐܸܠܵܐ ܡܵܝ̇ܬܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
30:2 ܘܐܸܬ݂ܚܲܡܲܬ݂ ܪܘ̣ܓ݂ܙܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܲܠ ܪܵܚܹܝܠ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܚܠܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܕܲܟ݂ܠ̣ܵܐ ܡܸܢܹܟ݂ܝ̱ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܵܐ ܇ ܀
30:3 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܗܵܐ ܐܸܡܲܬ݂ܝ̱ ܒܲܠܗܵܐ ܇ ܥܘ̇ܠ ܥܠܹܝܗܿ ܘܬܹܐܠܲܕ݂ ܥܲܠ ܒܘ̣ܪ̈ܟܲܝ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒܲܝܲܐ ܐܵܦ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܗܿ ܇ ܀
30:4 ܘܝ̣ܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܠܒܲܠܗܵܐ ܐܸܡܬ݂ܵܗ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܥܠܹܝܗܿ ܇ ܀
30:5 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܒܲܠܗܵܐ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܐ ܇ ܀
30:6 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܕܚܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܵܦ ܫܡܲܥ ܒܩܵܠܝ̱ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝ̣ ܒܪܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܕܵܢ ܇ ܀
30:7 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܒܲܠܗܵܐ ܐܸܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܪܵܚܹܝܠ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
30:8 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܇ ܒܥܹܝ̇ܬ̤ ܡܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܬ݂ܟܲܫ̇ܦܹܬ݂ ܥܲܡ ܚܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܵܦ ܐܸܫܿܟܿܚܹܬ݂ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܢܲܦܬܵܠܝ̣ ܇ ܀
30:9 ܘܲܚܙܵܬ̤ ܠܲܝܵܐ ܕܩܵܡܲܬ̤ ܡܸܢ ܝܲܠܕܵܐ ܇ ܘܕܸܒ݂ܪܲܬ̤ ܠܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݂ܵܗܿ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
30:10 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܠܲܝܵܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܐ ܇ ܀
30:11 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܲܝܵܐ ܐܸܬ݂ܵܐ ܓܲܕܝ̱ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܓܲܕ݂ ܇ ܀
30:12 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܠܲܝܵܐ ܒܪܵܐ ܕܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
30:13 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܲܝܵܐ ܇ ܒܬܸܫܒܿܘ̇ܚܬܿܝ̱ ܕܫܲܒ݁ܚܵܢܝ̱ ܒܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܐܵܫܹܝܪ ܇ ܀
30:14 ܘܐܸܙܲܠ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܒܝܵܘܡܲܝ̈ ܚܨܵܕ݂ܵܐ ܕܚܸ̈ܛܹܐ ܘܐܸܫܟܲܚ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘ̣ܚܹܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܸܠܝܵܐ ܐܸܡܹܗ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܠܸܠܝܵܐ ܇ ܗܲܒ݂ܝ̱ ܠܝ̣ ܡܸܢ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘ̣ܚܹܐ ܕܲܒ݂ܪܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
30:15 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܠܲܝܵܐ ܠܵܐ ܟܲܕܿܘ̣ ܠܹܟܝ̱ ܕܲܕ݂ܒ̣ܲܪܬܿܝ̱ ܒܲܥܠܝ̱ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܕܬܸܣܒ݂ܝ̣ܢ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘ̣ܚܹܐ ܕܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡܹܟ݂ܝ̱ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܝܲܒ݂ܪ̈ܘ̣ܚܹܐ ܕܲܒ݂ܪܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܀
30:16 ܘܥܲܠ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܚܲܩܠܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܇ ܘܢܸܦ̣ܩܲܬ̤ ܠܲܝܵܐ ܠܐܘ̣ܪܥܹܗ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡܹܐܓܲܪ ܐܸܓܲܪܬܵܟ݂ ܒܝܲܒ݂ܪ̈ܘ̣ܚܹܐ ܕܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܡܵܗܿ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܿܘ ܇ ܀
30:17 ܘܫܲܡ̣ܥܵܗܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܇ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܪܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܇ ܀
30:18 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܲܝܵܐ ܇ ܝܲܗ̣̄ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܓ݂ܪܝ̱ ܕܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܐܸܡܲܬ݂ܝ̱ ܠܒܲܥܠܝ̱ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܐܝ̣ܣܵܟ݂ܵܪ ܇ ܀
30:19 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܲܝܵܐ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ؟ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
30:20 ܘܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ܿ ܠܲܝܵܐ ܇ ܙܲܒ݂ܕܲܢܝ̱ ܐܲܠܵܗܵܐ ܙܸܒ݂ܕ݂ܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܇ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬ݂ܢܲܩܲܦ ܠܝ̣ ܒܲܥܠܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܫܬܵܐ ܒ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܙܒ݂ܘ̇ܠܘ̇ܢ ܇ ܀
30:21 ܘܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܲܪܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܵܗܿ ܕܝ̣ܢܵܐ ܀ ܇ ܀
30:22 ܘܐܸܬ݁ܕܲܟ݂ܪܵܗܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܪܵܚܹܝܠ ܇ ܘܫܲܡ̣ܥܵܗܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܦܬ̣ܲܚ ܡܲܪܒܿܥܵܗܿ ܇ ܀
30:23 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܐܲܥܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܸܣܕܿܝ̱ ܇ ܀
30:24 ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܢܵܘܣܸܦ ܠܝ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܇ ܀
30:25 ܘܟܲܕ݂ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܫܲܕܲܪܲܝܢܝ̱ ܐܸܙ̣ܲܠ ܠܐܲܬ݂ܪܝ̱ ܘܠܐܲܪܥܝ̱ ܇ ܀
30:26 ܗܲܒܿ ܠܝ̣ ܢܸܫܲܝ̈ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܕܲܦܠܲܚ̣ܬܵܟ݂ ܒܗܘ̇ܢ ܘܐܸܙܲܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܝܵܕܲܥܿ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܦܘ̣ܠܚܵܢܵܐ ܕܲܦܠܲܚ̣ܬܵܟ݂ ܇ ܀
30:27 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܸܢ ܐܸܫܿܟܿܚܹܬ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܢܲܣ̇ܝ̣ܬ݂ ܕܒܲܪܟܲܢܝ̱ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܵܠܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
30:28 ܘܐܸܡܲܪ ܦܪܘ̇ܫ ܐܲܓ݂ܪܵܟ݂ ܥܠܲܝ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܇ ܀
30:29 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܝܵܕܲܥܿ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܦܘ̣ܠܚܵܢܵܐ ܕܲܦܠܲܚ̣ܬܵܟ݂ ܇ ܘܕܲܗܘ̤ܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܀
30:30 ܡܸܛܠ ܕܩܲܠܝ̣ܠ ܐܝ̣ܬ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܘܲܣܲܓܝ̣ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠܵܬ݂ܝ̱ ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܒܲܝܬ݁ܝ̱ ܇ ܀
30:31 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ݂ ܇ ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܠܵܐ ܬܸܬܸ݁ܠ ܠܝ̣ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܇ ܐܸܢ ܬܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܝ̣ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕܐܵܡܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܐܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܢܵ̈ܟ݂ ܘܐܸܛܲܪ ܇ ܀
30:32 ܐܲܥܒܲܪ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܥܵܢܵ̈ܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܘܐܸܦܪܘ̇ܫ ܠܝ̣ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܟܠ ܐܸܡܪܵܐ ܕܲܩܪܵܚ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝ ܇ ܘܟ݂ܠ ܐܸܡܪܵܐ ܕܐܵ̇ܟ݂ܹܡ ܒܚܸܘܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝ ܘܲܩܪܵܚ ܒܥܸܙܹ̈ܐ ܘܢܸܗܘܹܐ ܐܲܓ݂ܪܝ̱ ܇ ܀
30:33 ܘܬܸܣܗܲܕ݂ ܥܠܲܝ ܙܵܟ݂ܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܕܲܡܚܵܪ ܟܲܕ݂ ܬܸܥܘ̇ܠ ܥܲܠ ܐܲܓ݂ܪܝ̱ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܟܠ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܚ ܘܦܲܝܣܟ݂ܵܝ ܒܥܸܙܹ̈ܐ ܘܐܵ̇ܟ݂ܹܡ ܒܚܸܘܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܓܢܝ̣ܒ݂ܵܐ ܗܘ̤ ܠܝ̣ ܇ ܀
30:34 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܐܹܝܢ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
30:35 ܘܲܦܪ̣ܫ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܿܘ ܇ ܬܲܝܫܹ̈ܐ ܩܪ̈ܵܚܹܐ ܘܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܇ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܥܸ̈ܙܹܐ ܩܪ̈ܵܚܵܬ݂ܵܐ ܘܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܗܹܝܢ ܚܸܘܵܪܵܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܐܵ̇ܟ݂ܹܡ ܒܚܸܘܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܒܝܲܕ݂ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
30:36 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܡܲܪܕܹܿܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܒܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܪܥ̣ܵܐ ܥܵܢܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܗ̇ܵܝ ܕܐܸܫܬܲܚܪܲܬ̤ ܇ ܀
30:37 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܙܸܩ̈ܬܹܿܐ ܚܸܘܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܪ̈ܲܛܝ̣ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܕܠܘ̣ܙܵܐ ܘܲܕܿܕ݂ܘ̣ܠܒܵܐ ܇ ܘܲܩܠ̣ܲܦ ܒܗܹܝܢ ܩ̈ܠܵܦܹܐ ܚܸܘܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܲܚܘܲܪ ܚܸܘܵܪܵܐ ܕܲܒ݂ܙܸܩ̈ܬܹܿܐ ؟ ܇ ܀
30:38 ܘܲܕ݂ܥ̣ܲܨ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܠܙܸܩ̈ܬܹܿܐ ܕܲܩܠ̣ܲܦ ܒܪ̈ܵܗܛܸܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܫܬ݁ܝܵܐ ܟܲܪ ܕܐܵܬ݂ܝܵܢ ؟؟؟ ܥܵܢ̈ܵܐ ܠܡܸܫܬܵܐ ܇ ܠܘ̇ܩܒܲܠ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܘܚܵܡܵ̈ܢ (ܘܚܡܝܢ) ܡܵܐ ܕܐܵܬ݂̈ܝܵܢ ܠܡܸܫܬܵܐ ܇ ܀
30:39 ܘܚܵ̇ܡܵܢ ؟ ܥܵܢ̈ܵܐ ܥܲܠ ܙܸܩ̈ܬܹܿܐ ܇ ܘܝܵܠ̈ܕܵܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܩܪ̈ܵܚܹܐ ܘܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܇ ܀
30:40 ܘܲܦ̣ܪܲܫ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܩܪ̈ܵܚܹܐ ܘܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܘܟ݂ܠ ܕܐܵ̇ܟ݂ܹܡ ܒܥܵܢܹ̈ܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܹܗ ܓܙܵܪܵܐ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ܵܘܗܝ ܇ ܘܠܵܐ ܚܠ̣ܲܛ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܥܵܢܹ̈ܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܀
30:41 ܘܲܒ݂ܟ݂ܠ ܫܥܵܐ ܕܚܵ̇ܡܵܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܒܟ݂ܝ̣ܪܵܝܬܵܐ ܇ ܣܵܐܹ̇ܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܙܸܩ̈ܬܹܿܐ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܒܪ̈ܵܗܛܸܐ ܕܢܸܚ̱ܡܝܵܢ ܒܙܸܩ̈ܬܹܿܐ ܇ ܀
30:42 ܘܒܲܠܩܝ̣̈ܫܵܝܹܐ ܇ ܕܥ̈ܵܢܵܐ ܠܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܗܘ̤ܵܐ ܇ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܩܝ̣ܫ̈ܵܝܹܐ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܝ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
30:43 ܘܲܥ̣ܬܲܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܛܵܒ݂ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܹܗ ܥܵܢ̈ܵܐ ܣܲܓܿܝ̣ܐܬ݂ܵܐ ܇ ܘܥܲܒ݂̈ܕܹܿܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܘܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܘܓܲܡ̈ܠܹܐ ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ ܇ ܀
31:1 ܘܲܫܡܲܥ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܠܵܒ݂ܵܢ ܕܐܵܡܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܢܣܲܒ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܡܸܢ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܩܢ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܇ ܀
31:2 ܘܲܚܙܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܕܠܵܐ ܗ̈ܘܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ݂ܡܵܠܝ̱ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܢܵܬ݂ܡܵܠܝ̱ ܇ ܀
31:3 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܗܦܘ̇ܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܠܬ݂ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܵܟ݂ ܘܐܸܗܘܹܐ ܥܲܡܵܟ݂ ܇ ܀
31:4 ܘܫܲܕܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܩ̣ܪܵܐ ܠܪܵܚܹܝܠ ܘܲܠܸܠܝܵܐ ܠܚܲܩܠܵܐ ܇ ܠܘܵܬ݂ ܥܵܢܹܗ ܇ ܀
31:5 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܹܝܢ ܇ ܚܵ̇ܙܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟܹܝܢ ܇ ܕܠܵܐ ܗ̈ܘܝ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ݂ܡܵܠܝ̱ ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܢܵܬ݂ܡܵܠܝ̱ ܇ ܘܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝ̱ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܀
31:6 ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܝܢ ܝܵܕ̈ܥܵܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝܢ ܕܲܒ݂ܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܝ̱ ܦܸܠܚܹܿܬ݂ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟܹܝܢ ܇ ܀
31:7 ܘܐܲܒ݂ܘ̣ܟܹܝܢ ܕܿܓܸܿܠ ܒܝ̣ ܇ ܘܚܲܠܸ̇ܦ ܐܲܓ݂ܪܝ̱ ܥܣܲܪ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܠܵܐ ܫܲܒ݂ܩܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܲܒ݂ܐܸܫ ܠܝ̣ ܇ ܀
31:8 ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܕܩܪ̈ܵܚܹܐ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܓ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܝ̈ܵܠܕܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܩܪ̈ܵܚܹܐ ܇ ܘܲܐܸܢ ܢܹܐܡܲܪ ܕܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܓ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܝ̈ܵܠܕܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܇ ܀
31:9 ܘܲܦܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟܹܝܢ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝ̣ ܇ ܀
31:10 ܘܲܒ݂ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܚܵܡܵ̇ܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܐܲܪܝ̣ܡܹܿܬ݂ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܘܲܚܿܙܹܝܬ݂ ܒܚܸܠܡܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܬܲܝܫܹ̈ܐ ܣܵܠܩ̇ܝ̣̈ܢ ܥܲܠ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܩܪ̈ܵܚܹܐ ܘܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܘܒ݂ܵܪ̈ܕܹܿܐ ؟ ܇ ܀
31:11 ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܇ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܀
31:12 ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܐܲܪܝ̣ܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܘܲܚܙܝ̣ ܟܠ ܬܲܝܫܹ̈ܐ ܕܣܵܠܩ̇ܝ̣̈ܢ ܥܲܠ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܩܪ̈ܵܚܹܐ ܘܦܲܝܣ̈ܟ݂ܵܝܹܐ ܘܒ݂ܵܪ̈ܕܹܿܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܚܿܙܹܝܬ݂ ܟܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܵܟ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܀
31:13 ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܕܲܡܫ̣ܲܚܬ݁ ܠܝ̣ ܬܲܡܵܢ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܢ̣ܕܲܪܬ݁ ܠܝ̣ ܬܲܡܵܢ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܇ ܗܵܫܵܐ ܩܘ̣ܡ ܦܘ̇ܩ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܘܲܗܦܘ̇ܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܬ݂ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
31:14 ܘܲܥܢܲܝ̈ ܪܵܚܹܝܠ ܘܠܲܝܵܐ ܘܐܵܡܪ̈ܵܢ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܲܝܬ݁ ܠܲܢ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܘܝܵܪܬ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܀
31:15 ܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܘ̣ܟ݂ܪ̈ܵܝܵܬ݂ܵܐ ܚܫ̈ܝ̣ܒ݂ܵܢ ܚܢܲܢ ܠܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܙܲܒܿܢܲܢ ܐܵܦ ܐܸܟܲܠ̣ ܟܸܣܦܲܢ ؟ ܇ ܀
31:16 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܹܗ ܥܘ̣ܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦ̣ܪܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܕܝ̣ܠܲܢ ܗܘ̤ ܘܕܿܒ݂ܢܲܝ̈ܢ ܇ ܘܗܵܫܵܐ ܟܠ ܕܐܵܡܲ̇ܪ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܇ ܀
31:17 ܘܩ̣ܵܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܲܫܩ̣ܲܠ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܇ ܀
31:18 ܘܲܕ݂ܒ̣ܲܪ ܟܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܹܗ ܘܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܲܩܢ̣ܵܐ ܒܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܠܡܸܐܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
31:19 ܘܠܵܒ݂ܵܢ ܐܸܙܲܠ ܠܡܸܓܲܙ ܥܵܢܹܗ ܇ ܘܓܸܢܒܿܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܇ ܀
31:20 ܘܲܓ݂ܢ̣ܲܒ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܸܒܹܗ ܕܠܵܒ݂ܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܇ ܀
31:21 ܘܲܥ̣ܪܲܩ ܗܘ̤ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܘܩ̣ܵܡ ܘܲܥܒ̣ܲܪ ܢܲܗܪܵܐ ܇ ܘܣܵܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܠܛܘ̣ܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܇ ܀
31:22 ܘܐܸܬ݂ܐ̱ܡܲܪ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬܵܐ ܕܲܥ̣ܪܲܩ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
31:23 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܲܪܕܲܦ݂ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܡܲܪܕܹܿܐ ܫܲܒܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܲܕ݂ܪ̱ܟܹܗ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܇ ܀
31:24 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܠܵܒ݂ܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܠܵܟ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܀
31:25 ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܢܩ̣ܲܫ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܘܠܵܒ݂ܵܢ ܐܲܫܪܝ̣ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܇ ܀
31:26 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܠܵܟ݂ ܕܲܓ݂ܢܲܒ݂ܬ݁ ܠܸܒܿܝ̱ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪ̣ܬ݁ ܠܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܝ̱ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܒ݂ܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܇ ܀
31:27 ܠܡܵܢܵܐ ܐܸܬܿܛܲܫ̣ܝ̣ܬ݁ ܠܡܸܥܪܲܩ ܘܐܸܬ݂ܓܿܢ̣ܸܒ݂ܬ݁ ܡܹܢܝ̱ ܘܠܵܐ ܚܵܘܝ̣ܬܵܢܝ̱ ܇ ܫܲܕܲܪܬܵܟ݂ ܕܹܝܢ ܒܚܲܕܘܬ݂ܵܐ ܘܒܲܙܡܵܪܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܟܸܢܵܪܹ̈ܐ ܘܒܲܦ̈ܠܲܓܹܐ ܇ ܀
31:28 ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܬܵܢܝ̱ ܠܲܡܢܲܫܵܩܘ̣ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܘܠܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܗܵܫܵܐ ܐܲܣ̣ܟܸܿܠܬ݁ ܒܡܸܕܸܿܡ ܕܲܥܒܲܕܿܬ݁ ܇ ܀
31:29 ܡܵ̇ܛܹܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܕܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܒܪܲܡܫܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܇ ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܕܲܠܡܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܡܸܢ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܀
31:30 ܘܗܵܫܵܐ ܡܹܐܙܲܠ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡܸܬ݂ܪܲܓ݂ܪܵܓ݂ܘ̣ ܐܸܬ݂ܪܲܓ݂ܪܲܓ݂ܬ݁ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܒܿܬ̤ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ ܇ ܀
31:31 ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܐܸܡܲܪ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܕܸܚܿܠܹܬ݂ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܇ ܕܕܲܠܡܵܐ ܬܸܕ݂ܒܿܪ ؟ ܒ̈ܢܵܬ݂ܵܟ݂ ܡܹܢܝ̱ ܇ ܀
31:32 ܠܘܵܬ݂ ܡܿܢ ܕܢܸܫܬܲܟ݂ܚܘ̣ܢ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܟ݁ ܠܵܐ ܢܸܚܸܐ ܇ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܚܲܝ̈ܢ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܕܝ̣ܠܵܟ݂ ܇ ܡܵܢܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܠܵܐ ܝ̣ܕܲܥ̣ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܕܪܵܚܹܝܠ ܓܸܢܒܿܬ̤ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
31:33 ܘܥܲܠ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܠܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܠܲܝܵܐ ܘܠܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܇ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܡܸܢ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܠܲܝܵܐ ܘܥܲܠ ܠܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܪܵܚܹܝܠ ܇ ܀
31:34 ܘܪܵܚܹܝܠ ܢܸܣ̣ܒܲܬ̤ ܨܲܠ̈ܡܹܐ ܇ ܘܣܵܡܲܬ̤ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܲܥܒ݂ܝ̣ܛܵܐ ܕܓܲܡܠܵܐ ܇ ܘܝ̣ܬ݂ܒܲܬ̤ ܥܠܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܡܵܫ̣ ܠܵܒ݂ܵܢ ܟܠܹܗ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܇ ܀
31:35 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܇ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܩܵܡ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܘ̣ܪܚܵܐ ܠܝ̣ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܇ ܘܒܵܨܹܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܨܲܠ̈ܡܹܐ ܇ ܀
31:36 ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܲܢ̣ܨܵܐ ܥܲܡ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܐܸܡܲܪ ܠܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܟ݂ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܡܲܢܘ̣ ܣܘ̣ܪܚܵܢܝ̱ ܕܲܪܕܲܦ̣ܬ݁ ܒܵܬܲܪܝ ܇ ܀
31:37 ܗܵܐ ܡܵܫ̣ܬ݁ ܟܠܗܘ̇ܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܇ ܡܵܢܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬ݁ ܡܸܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܇ ܣܝ̣ܡ ܗܵܪܟܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܚܲܝ̈ ܇ ܘܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܘܢܲܟܿܣܘ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܬܪܹ̈ܝܢ ܇ ܀
31:38 ܗܵܐ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܢܩܵܘ̈ܵܬ݂ܵܟ݂ ܘܥܸܙܲܝ̈ܟ݁ ܠܵܐ ܓܲܝܸܙ ܇ ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܵܢܵ̈ܟ݂ ܠܵܐ ܐܲܟ݂ܠܹ̇ܬ݂ ܇ ܀
31:39 ܘܕܲܬ݂ܒ݂ܝܪܵܐ ؟ ܠܵܐ ܐܲܝܬܿ̇ܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܐܸܢܵܐ ܡܢܲܛܲܪ ܗ̄ܘܹܿܝܬ݂ ܠܵܗ̇ ܇ ܕܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܬܵܒܲܥ̇ ܗܘ̤ܵܝܬ݁ ܠܵܗ̇ ܇ ܕܡܸܬ݂ܓܿܢܸܒ݂ ܒܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܘܲܕ݂ܡܸܬ݂ܓܿܢܸܒ݂ ܒܠܸܠܝܵܐ ܇ ܀
31:40 ܗܸܘܲܝܬ݁ ܒܐܝ̣ܡܵܡܵܐ ܐܲܟ݂ܠܲܢܝ̱ ܫܵܘܒܵܐ ܇ ܘܐܓܠܝܕܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܇ ܦܪܕܬ ܫܢܬܝ ܡܸܢ ܥܝ̈ܢܝ ܇ ܀
31:41 ܗܵܐ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܠܝ̣ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܒܒܲܝܬܵܟ݂ ܇ ܦܠܲܚ̣ܬܵܟ݂ ܐܲܪ̈ܒܲܥܸܣܪܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܒܵܬܲܪ̈ܬܝܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܒܥܢܟ ܇ ܘܚ̣ܠܦܬ ܐܲܓ݂ܪܝ̱ ܥܣܲܪ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
31:42 ܘܐܸܠܘ̣ ܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܩܵܡ ܠܝ̣ ܇ ܗܵܫܵܐ ܣܪܝ̣ܩܵܐܝ̣ܬ݂ ܡܫܲܕܲܪ ܗܸܘܲܝܬ݁ ܠܝ̣ ܇ ܥܲܡܠܝ̱ ܘܠܹܐܘܬ݂ܵܐ ܕܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܲܟ݁ܣܵܟ݂ ܒܪܲܡܫܵܐ ܇ ܀
31:43 ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܠܵܒ݂ܵܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܒܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܒܢܵܬ݂̈ܝ̱ ܇ ܘܒ̈ܢܲܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܇ ܘܥܵ̈ܢܵܐ ܥܵܢ̈ܝ̱ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܚܵܙܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܝ̣ܠܝ̱ ܗܘ̤ ܇ ܘܠܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܝ̱ ܗܵܠܹܝܢ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܗܹܝܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܐܘ̇ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܕܝܠ̣ܕ ܇ ܀
31:44 ܘܗܵܫܵܐ ܬܵܐ ܢܩܝ̣ܡ ܩܝܵܡܵܐ ܐܸܢܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܣܵܗܕܵܐ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܀
31:45 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܲܪܝ̣ܡܗܿ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܇ ܀
31:46 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܲܩܸܿܛܘ̱ ܟܹܿܐ̈ܦܹܐ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܟܹܿܐ̈ܦܹܐ ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܇ ܘܐܸܟܲܠܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܇ ܀
31:47 ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܵܒ݂ܵܢ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܕܣܵܗܕ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܩܪܵܝܗܝ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܇ ܀
31:48 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܒ݂ܵܢ ܇ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܣܵܗܹܿܕ݂ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܇ ܀
31:49 ܘܕ݂ܵܘܩܵܐ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܦܪܫܝܢܢ ؟؟؟ ܓܒܲܪ ܡܸܢ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
31:50 ܐܸܢ ܬܨܲܥܲܪ ܠܲܒ݂ܢ̈ܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܲܐܸܢ ܬܸܣܲܒ݂ ܢܸܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒܢܵܬ݂̈ܝ̱ ܇ ܠܲܝܬ݁ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܡܲܢ ܇ ܚܙܝ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܗܹܿܕ݂ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܀
31:51 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܗܵܐ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܗܵܐ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܲܩܝ̣ܡܹܬ݂ ܒܲܝ̈ܢܲܝ ܘܠܵܟ݂ ܇ ܀
31:52 ܣܵܗܹܿܕ݂ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܣܗܵܕܵܐ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܗܵܕܵܐ ܇ ܕܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܥܒܲܪ ܥܠܲܝܟ݁ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܥܲܠ ܝܲܓ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܩܵܝܹܡܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܀
31:53 ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܢܵܚܘ̇ܪ ܢܕ݂ܘ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗ̈ܵܬܲܢ ܇ ܘܝ̣ܡ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܕܸܚܠܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
31:54 ܘܕܿܒܲܚ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܕܸܒ݂ܚ̱ܬ݂ܵܐ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܡܸܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܘܐܸܟܲܠܘ̱ ܠܲܚܡܵܐ ܘܒ݂ܵܬ݂ܘ̱ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
32:1 ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܠܵܒ݂ܵܢ ܒܫܲܦܪܵܐ ܘܢܲܫܸܿܩ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܲܒ݂̈ܢܵܬܹܗ ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܬܪܹܗ ܇ ܀ (???mosoul include the upper verse in chapter
32:2 ܘܐܵܦ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܸܙܲܠ ܠܐܘ̣ܪܚܹܗ ܇ ܘܲܦ݂ܓܲܥܘ̱ ܒܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
32:3 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܡܲܫܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܡܲܚܢܝ̣ܡ ܇ ܀
32:4 ܘܫܲܕܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܝ̣ܙ̈ܓܲܕܹܿܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܘܵܬ݂ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܣܵܥܝ̣ܪ ܠܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
32:5 ܘܲܦܲܩܸܿܕ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘ̣ܢ ܠܡܵܪܝ̱ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܥܲܡ ܠܵܒ݂ܵܢ ܥܸܡܿܪܹܬ݂ ܇ ܘܐܵܘܚ̇ܪܹܬ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
32:6 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܝ̣ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ ܇ ܘܥܵ̈ܢܵܐ ܘܥܲܒ݂̈ܕܹܿܐ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܫܲܕܿܪܹ̇ܬ݂ ܠܲܡܚܵܘܵܝܘ̣ ܠܡܵܪܝ̱ ܕܐܸܫܟܲܚ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
32:7 ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ̱ ܐܝ̣ܙ̈ܓܲܕܹܿܐ ܠܘܵܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܐܸܙܲܠܢ ܠܘܵܬ݂ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܐܵܬܹܿܐ ܠܐܘ̣ܪܥܵܟ݂ ܇ ܘܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝ̣ܢ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
32:8 ܘܲܕ݂ܚܹܠ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܥܵܩ̣ܲܬ̤ ؟؟؟ ܠܹܗ ܛܵܒ݂ ܘܦܲܠܸ̇ܓ݂ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܘܥܵ̈ܢܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܘܓܲܡ̈ܠܹܐ ܠܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܢ ܇ ܀
32:9 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܸܢ ܢܹܐܬܸܐ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܝ̱ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܘܢܸܚ̱ܪܒ݂ܝ̣ܗܿ ܇ ܡܲܫܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܡܸܫܬܲܚܪܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܠܛܵܐ ܇ ܀
32:10 ܘܨܲܠܝ̣ (ܝܲܥܩܘ̇ܒ݂) ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝ̱ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܇ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝ̱ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܠܝ̣ ܇ ܗܦܘ̇ܟ݂ ؟ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܠܬ݂ܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܵܟ݂ ܘܐܲܛܐܸܒ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
32:11 ܒܨܝ̣ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢ ܟܠܗܹܝܢ ܛܲܝܒ݁̈ܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܡܸܢ ܟܠܹܗ̇ ܩܘ̣ܫܬܵܐ ܕܲܥܒ̣ܲܕܿܬ݁ ܥܲܡ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܚܘ̣ܛܪܝ̣ ܥܲܒ݂ܪܹܬ݂ ܝܘ̇ܪܕܿܢܵܢ ܗܵܢܵܐ . ܘܗܵܫܵܐ ܗܸܘܲܝܬ݁ ܠܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܢ ܇ ܀
32:12 ܦܲܨܵܢܝ̱ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܵܚܹܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܲܠܡܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܘܢܸܡܚܹܝܢܝ ؟ ܐܸܡܵܐ ܥܲܡ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܇ ܀
32:13 ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܸܡܲܪܬ݁ ܡܲܛܐܵܒ݂ܘ̣ ܐܲܛܐܸܒ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܬܲܡܵܢܐ ܡܸܢ ܣܘ̇ܓ݂ܐܹܗ ܇ ܀
32:14 ܘܒ݂̣ܵܬ݂ ܬܲܡܵܢ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܿܘ ܇ ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܸܢ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܠܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
32:15 ܥܸ̈ܙܹܐ ܡܲܐ̈ܬܹܿܝܢ ܇ ܘܬܲܝܫܹ̈ܐ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܢܩܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܡܲܐܬܹܿܝܢ ܇ ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
32:16 ܓܲܡ̈ܠܹܐ ܡܲܝ̱ܢ̈ܩܵܬ݂ܵܐ ܘܲܒܢܝ̈ܗܹܝܢ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܇ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܥܸܣܪܵܐ ܇ ܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܘܥ̈ܝ̣ܠܹܐ ܥܸܣܪܵܐ ܇ ܀
32:17 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܒܐܝ̣ܕܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܓܙܵܪܵܐ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܥܒܲܪܘ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܘܲܐܪܘܲܚܬ݂ܵܐ (ܘܪܘܚܬܐ) ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܒܹܝܬ݂ ܓܙܵܪܵܐ ܠܓܙܵܪܵܐ ܇ ܀
32:18 ܘܲܦܲܩܸܿܕ݂ ܠܩܲܕ݂ܡܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܕܟܲܕ݂ ܢܦܓܥ ؟؟ ܒܵܟ݂ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܝ̱ ܇ ܘܲܢܫܲܐ̄ܠܵܟ݂ ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂ ܇ ܕܡܿܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܘܲܕܡܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܀
32:19 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܠܡܵܪܝ̱ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܐܵܬܹܿܐ ܒܵܬܲܪܢ ܇ ܀
32:20 ܘܲܦܲܩܸܿܕ݂ ܠܬܸܢܵܝܢܵܐ ܘܐܵܦ ܠܲܬ݂ܠܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܇ ܘܐܵܦ ܠܟ݂ܠ ܕܐܵܙ̇ܠ̄ܝ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܓܙܵܪܹ̈ܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘ̣ܢ ܠܥܸܣܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚܬܿܘ̣ܢܵܝܗܝ ܇ ܀
32:21 ܘܬܹܐܡܪܘ̣ܢ ܠܹܗ ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܵܬܲܪܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܇ ܕܐܲܢܝ̣ܚ ܪܘ̣ܓ݂ܙܹܗ ܒܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܘܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܐܸܚܙܸܐ ܐܵܦܘ̈ܗܝ ܇ ܟܒܲܪ ܢܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܇ ܀
32:22 ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܇ ܘܗܘ̤ ܒܬ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܿܘ ܒܡܲܫܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
32:23 ܘܩܲ̇ܕܸܿܡ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܘܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܐܸܡ̈ܗܵܬܹܗ ܇ ܘܲܚܕ݂ܥܣܲܪ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܝܵܒ݂ܵܩ ܇ ܀
32:24 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܢܲܚܠܵܐ ܘܐܲܥܒܲܪ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܀
32:25 ܘܦܵܫ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ܵܘܗܝ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟܲܬܲܫ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܣܠܸܩ ܫܲܦܪܵܐ ܇ ܀
32:26 ܘܲܚܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡ̱ܨܸܐ̱ ܚܲܝܠܹܗ ܇ ܘܲܩܪܸܒ݂ ܠܲܚܪܘ̇ܬܹܗ ܇ ܘܲܫ̣ܢܵܬ̤ ܚܪܘ̇ܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܟܲܬܲܫ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
32:27 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܫܲܕܲܪܲܝܢܝ̱ ܡܸܛܠ ܕܲܣܠܸܩ ܫܲܦܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܐܹܫܲܕ݁ܪܵܟ݂ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܪܸܟ݂ܬܵܢܝ̱ ܇ ܀
32:28 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܫܡܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
32:29 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܢܸܬ݂ܩܪܸܐ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܐܸܠܵܐ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸܫ̣ܬܲܪܲܪܬ݁ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܥܲܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܐܸܬ݂ܡ̱ܨܝ̣ܬ݁ ܚܲܝܠܵܐ ܇ ܀
32:30 ܘܫܲܐܠܵܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܚܵܘܵܢܝ̱ ܫܡܵܟ݂ ܇ ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܠܡܵܢܵܐ ܫܐܿܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܫܹܡܝ̱ ܇ ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
32:31 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܦܢܘ̣ܐܹܝܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܚܿܙܹܝܬ݂ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܠܘ̇ܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܘܐܸܬ݂ܦܲܨܝܵܬ̤ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܇ ܀
32:32 ܘܕܢܸܚܲܬ̤ ܠܹܗ ܫܸܡܫܵܐ ܟܲܕ݂ ܥܒܲܪ ܠܦܢܘ̣ܐܹܝܠ ܇ ܘܗܘ̤ ܡܲܣܡܸܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܚܪܘ̇ܬܹܗ ܇ ܀
32:33 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܓܝܵܕ݂ܵܐ ܕܓ݂ܢܸܫܝܵܐ ܕܒܲܚܪܘ̇ܬ݂ܵܐ ܕܥܲܛܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܩܪܸܒ݂ ܠܲܚܪܘ̇ܬ݂ܵܐ ܕܥܲܛܡܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܓ݂ܢܸܫܝܵܐ!!!!!!! ܇ ܀
33:1 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܥܸܣܘ̇ ܐܵܬܹܿܐ ܘܥܲܡܹܗ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܦܲܠܸ̇ܓ݂ ܛ̈ܠܵܝܹܐ ܥܲܠ ܠܲܝܵܐ ܘܥܲܠ ܪܵܚܹܝܠ ܘܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
33:2 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܲܠܸܠܝܵܐ ܘܠܲܒ݂ܢܹ̈ܝܗܿ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܇ ܘܲܠܪܵܚܹܝܠ ܘܲܠܝܵܘܣܸܦ ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ ܇ ܀
33:3 ܘܗܘ̤ ܥܒܲܪ ܩܕܵܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܩܪܸܒ݂ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
33:4 ܘܲܪܗܸܛ ܥܸܣܘ̇ ܠܐܘ̣ܪܥܹܗ ܇ ܘܥܲܦܩܹܗ ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܇ ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܘ ܇ ܀
33:5 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܥܸܣܘ̇ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܚܙܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܛ̈ܠܵܝܹܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܠܵܟ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܸܡܲܪ ܛ̈ܠܵܝܹܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܇ ܀
33:6 ܘܲܩܪܸܒ݂ ܐܲܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܗܸܢܹܝܢ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ܘ ܇ ܀
33:7 ܘܩܸܪܒܲܬ̤ ܐܵܦ ܠܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܢܹ̈ܝܗܿ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ܘ ܇ ܘܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܩܪܒܘ (ܩܸܪܒܬ̤) ؟؟؟ ܐܵܦ ܪܵܚܹܝܠ ܘܝܵܘܣܸܦ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ܘ ܇ ܀
33:8 ܘܐܸܡܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܠܵܟ݂ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗܿ ܡܲܫܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܦܸܓ݂ܥܲܬ̤ ܒܝ̣ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܿܟܿܚܹܬ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
33:9 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܥܸܣܘ̇ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܝ̣ ܘܣܲܓ݁ܝ̣ ܠܝ̣ ܇ ܐܲܚܝ̱ ܩܲܕܵܐ ܕܝ̣ܠܵܟ݂ ܇ ܀
33:10 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܐܸܢ ܐܸܫܿܟܿܚܹܬ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܣܲܒ݂ ܩܘ̣ܪܒܵܢܝ̱ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܇ ܡܸܛܠ ܕܗܵܫܵܐ ܚܿܙܹܝܬ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܐܸܨܛܒ݂ܝ̣ܬ݁ ܒܝ̣ ܇ ܀
33:11 ܣܲܒ݂ ܒܘ̣ܪܟܲܬ݂ܝ̱ ܕܐܲܝܬܿ̇ܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܥܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܡܸܛܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܝ̣ ܟܠ ܇ ܘܐܲܠܨܸܗ ܘܩܲܒܸܿܠ ܇ ܀
33:12 ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܢܸܫܩܘ̇ܠ ܘܢܹܐܙܲܠ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܠܩܘ̣ܒ݂ܠܵܟ݂ ܇ ܀
33:13 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܡܵܪܝ̱ ܝܵܕܲܥܿ ܕܛ̈ܠܵܝܹܐ ܛܠܹܝܢ ܇ ܘܥܵ̈ܢܵܐ ܘܲܬ݂ܘܪܹ̈ܐ ܡܲܝ̱ܢ̈ܩܵܢ ܥܠܲܝ ܇ ܘܲܐܸܢ ܪܵܕܹܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܚܲܕ݂ ܝܘ̇ܡ ܇ ܡܵܝ̇ܬܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܀
33:14 ܢܸܥܒܲܪ ܡܵܪܝ̱ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܒ݂ܕܹ݁ܗ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܗܲܠܹܟ݂ ܪܲܟ݁ܝ̣ܟ݂ܵܐܝ̣ܬ݂ ܠܲܪܓܸܠ ܥܒ݂ܵܕ݁ܬܵܐ ܕܩܕ݂ܵܡܲܝ ܘܠܲܪܓܸܠ ܛ̈ܠܵܝܹܐ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܵܪܝ̱ ܠܣܵܥܝ̣ܪ ܇ ܀
33:15 ܐܵܡܲ̇ܪ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܐܸܫܒ݁ܘ̇ܩ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܡܸܢ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܡܵܢܵܐ ܗܿܘܐ ܠܝ̣ ܐܸܫܟܲܚ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
33:16 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܥܸܣܘ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܿܘ ܠܐܘ̣ܪܚܹܗ ܇ ܠܣܵܥܝ̣ܪ ܇ ܀
33:17 ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫܩܲܠ ܠܣܵܟ݂ܘ̣ܬ݂ ܇ ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܇ ܘܠܲܒ݂ܥܝ̣ܪܹܗ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܡܸܛܸܠܵܠܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܣܵܟ݂ܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
33:18 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܫܵܠܝ̣ܡ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܲܫܟܹܝܡ ܕܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܟܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܵܐ ܡܸܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܠܩܘ̇ܒ݂ܠܵܗ̇ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
33:19 ܘܲܙܒܲܢ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܡܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܡܘ̇ܪ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܕܲܫܟܹܝܡ ܒܡܵܐܐ ܢܩ̈ܵܘܵܢ ܇ ܀ !!!!verse ܇ ܘܲܢܩ̣ܲܫ ܬܲܡܵܢ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܇ ܀
33:20 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܐܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܀
34:1 ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܕܝ̣ܢܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܠܲܝܵܐ ܕܐܬܝ̣ܠܕܬ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܡܸܚܙܵܐ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܇ ܀
34:2 ܘܲܚܙܵܗܿ ܫܟܹܝܡ ܒܲܪ ܚܡܘ̇ܪ ܚܵܘܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܕܲܒ݂ܪܵܗܿ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܥܲܡܵܗܿ ܘܨܲܥܪܵܗܿ ܇ ܀
34:3 ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ ܒܵܬܲܪ ܕܝ̣ܢܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܪܲܚܡܵܗܿ ܠܲܛܠܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܡܠ̣ܵܐ ܒܠܸܒܵܗܿ ܕܲܛܠܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
34:4 ܘܐܸܡܲܪ ܫܟܹܝܡ ܠܲܚܡܘ̇ܪ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܣܲܒ݂ ܠܝ̣ ܛܠܝ̣ܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
34:5 ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫܡܲܥ ܕܛܲܡܲܐܘ ܠܕ݂ܝ̣ܢ̣ܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܇ ܘܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܒܥ̈ܝ̣ܪܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܲܫܬܸܩ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬ݂ܵܘ ܇ ܀
34:6 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܚܡܘ̇ܪ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܕܲܫܟܹܝܡ ܠܘܵܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
34:7 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܸܬ݂ܵܘ ܡܸܢ ܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥܘ ܟ̣ܪܝ̣ܬ̤ ܠܗܘ̇ܢ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܠܗܘ̇ܢ ܛܵܒ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܛܲܡܐܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܘܨܲܥܲܪܘ ܠܒܲܪܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܡܬܸܥ̱ܒܸܿܕ݂ ܇ ܀
34:8 ܘܡܲܠܸܠ ܚܡܘ̇ܪ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܫܟܹܝܡ ܒܹܪܝ̱ ܨܒ݂ܵܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ ܒܒܲܪܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܗܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
34:9 ܘܐܸܬ݂ܚܲܬܲܢܘ̱ ܥܲܡܲܢ ܇ ܒ̈ܢܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܗܲܒ݂ܘ̱ ܠܲܢ܇ ܘܲܒ̈ܢܵܬܲܢ ܣܲܒ݂ܘ̱ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
34:10 ܘܥܲܡܲܢ ܬܸܒ݂ܘ̱ ܇ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ܘ̇ܢ ܇ ܬܸܒ݂ܘ̱ ܘܐܸܬ݁ܬܲܓܲܪܘ̱ ܘܝ̣ܪܬ݂ܘ̱ ܒܵܗܿ ܇ ܀
34:11 ܘܐܸܡܲܪ ܫܟܹܝܡ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܘܠܐܲܚܹ̈ܝܗܿ ܇ ܐܸܫܟܲܚ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܬܹܐܡܪܘ̣ܢ ܠܝ̣ ܐܸܬܸ̇ܠ ܇ ܀
34:12 ܐܲܣܓܵܘ̣ ܥܠܲܝ ܛܵܒ݂ ܡܲܗܪܵܐ ܘܡܵܘܗ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܬܹܐܡܪܘ̣ܢ ܠܝ̣ ܇ ܘܗܲܒ݂ܘ̱ ܠܝ̣ ܛܠܝ̣ܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
34:13 ܘܲܥ̣ܢܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܲܫܟܹܝܡ ܘܠܲܚܡܘ̇ܪ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܒܢܸܟ݂ܠܵܐ ܇ ܥܲܠ ܕܛܲܡܲܐܘ ܠܕ݂ܝ̣ܢ̣ܵܐ ܚܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
34:14 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝ̣ܢܲܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܚܵܬܲܢ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬ݂ܐ ܡܸܛܠ ܕܚܸܣܕܵܐ ܗܘ̤ ܠܲܢ ܇ ܀
34:15 ܒܪܲܡ ܒܗܵܕܵܐ ܢܸܬ݁ܛܦܝ̣ܣ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܐܢ ܗܘ̤ ܕܬܸܗܘܘ̇ܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬܲܢ ܇ ܘܬܸܓ݂ܙܪܘ̣ܢ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܚܢܲܢ ܓܙܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
34:16 ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܒ̈ܢܵܬܲܢ ܇ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬܟ݂ܘ̇ܢ ܢܣܲܒ݂ ܠܲܢ܇ ܘܢܸܬܸ݁ܒ݂ ؟؟؟ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܘܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܇ ܀
34:17 ܘܲܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܡܥܘ̣ܢܵܢ ܠܡܸܓ݂ܙܲܪ ܇ ܢܸܕ݂ܒܲܪ ܒܲܪܬܲܢ ܘܢܹܐܙܲܠ ܇ ܀
34:18 ܘܲܫ̣ܦܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܚܡܘ̇ܪ ܘܲܒ݂ܥܲܝܢܲܝ̈ ܫܟܹܝܡ ܒܪܹܗ ܇ ܀
34:19 ܘܠܵܐ ܫܵܘܚܲܪ ܛܲܠܝܵܐ ܠܡܸܥܒܿܕ݂ܵܗܿ ܠܲܥܒܝ݂ܕ݁ܬܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܸܨܛܒ݂ܝ̣ ܗܘ̤ܵܐ ܒܒܲܪܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܗܘ̤ ܝܲܩܝ̣ܪ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܟܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
34:20 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܚܡܘ̇ܪ ܘܲܫܟܹܝܡ ܒܪܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܡܲܠܸܠܘ̱ ܥܲܡ ܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
34:21 ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܫܵܠܡܝ̣ܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܥܲܡܲܢ ܇ ܢܸܬ݁ܒ݂ܘ̇ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܢܸܬ݁ܬ݁ܓ݁ܪܘ̇ܢ ܒܵܗܿ ܇ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܵܐ ܪܘܲܚܬ݂ܵܐ ܕܐܝ̣ܕܲܝܵ̈ܐ ܩܕܵܡܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܒ̈ܢܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܢܣܲܒ݂ ܠܲܢܢܫ̈ܐ ܇ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬܲܢ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
34:22 ܒܪܲܡ ܒܗܵܕܵܐ ܡܸܬܛܦܝ̣ܣܝ̣ܢ ܠܲܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܢܸܬ݁ܒ݂ܘ̇ܢ ܥܲܡܲܢ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܡܵܐ ܕܲܓ݂ܙܲܪܢ ؟؟؟ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܸܢܘ̇ܢ ܓܙܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
34:23 ܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܗܘ̇ܢ ܇ ܗܵܐ ܕܝ̣ܠܲܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܒܪܲܡ ܢܸܬ̇ܛܦܝ̣ܣ ܠܗܘ̇ܢ ܘܢܸܬ݁ܒ݂ܘ̣ܢ ܥܲܡܲܢ ܇ ܀
34:24 ܘܲܫܡܲܥܘ ܡܸܢ ܫܟܹܝܡ ܟܠ ܢܵܦܩܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܇ ܘܲܓ݂ܙܲܪܘ̱ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܟܠ ܢܵܦܩܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܇ ܀
34:25 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܣܲܢܘ̱ ܟܹܐܒ݂ܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܬܪܹ̈ܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫܡܲܥܘܢ ܘܠܹܘܝ̣ ܐܲܚܹ̈ܝܗܿ ܕܕ݂ܝܢ̣ܐ ܓܒܲܪ ؟ ܚܲܪܒܹ݁ܗ ܇ ܘܥܲܠ̣ܘ̱ ܥܲܠ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܇ ܘܩܲܛܸܠܘ̱ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܇ ܀
34:26 ܘܠܲܚܡܘ̇ܪ ܘܠܲܫܟܹܝܡ ܒܪܹܗ ܇ ܩܛܲܠ̤ܘ̱ ܒܦܘ̣ܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܇ ܘܕܲܒ݂ܪܘ̣ܗܿ ܠܕ݂ܝ̣ܢ̣ܵܐ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܫܟܹܝܡ ܘܲܢܦܲܩܘ̱ ܇ ܀
34:27 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܲܠܘ ܥܲܠ ܩ̈ܛܝ̣ܠܹܐ ܘܒܲܙ̣ܘ ؟؟؟ ܠܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܕܛܲܡܲܐܘ ܠܕ݂ܝ̣ܢ̣ܵܐ ܚܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
34:28 ܘܥܵܢ̈ܗܘ̇ܢ ܘܬ݂ܵܘܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܚܸܡܪ̈ܗܘ̇ܢ ܕܒܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܪܘ̱ ܇ ܀
34:29 ܘܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܝ̣ܩܲܪܬ̇ܗܘ̇ܢ ܘܲܠܢܸܫܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܫܒ݂ܵܘ ܇ ܘܒ݂ܵܙܘ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
34:30 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܫܡܲܥܘܢ ܘܲܠܠܹܘܝ̣ ܇ ܐܲܗܲܪܬܿܘܢܵܢܝ̱ ܕܬܲܒ݂ܐ̱ܫܘ̣ܢ ܠܝ̣ ܒܹܝܬ݂ ܥܵܡܘ̇ܪܹ̈ܝܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܒܹܝܬ݂ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ ܘܐܸܢܵܐ ܩܲܠܝ̣ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܇ ܘܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝ̣ܢ ܥܠܲܝ ܘܡܵܚܹܝܢ ܠܝ̣ ܇ ܘܐܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒܲܝܬ݁ܝ̱ ܇ ܀
34:31 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܐܲܝܟ݂ ܙܵܢܝ̣ܬ݂ܵܐ ܐܬܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܚܵܬܲܢ ܇ ܀
35:1 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܩܘ̣ܡ ܣܲܩ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܘܬܸܒ݂ ܬܲܡܵܢ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܐܹܝܠ ܕܐܸܬ݂ܓ̇ܠܝ̣ ܥܠܲܝܟ݁ ܇ ܟܲܕ݂ ܥܵ̇ܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
35:2 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܐܲܥܒܲܪܘ̱ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘ̣ܟ݂ܪܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܘܐܸܬ݂ܕܲܟܵܘ ܘܚܲܠܸܦܘ̱ ܢܲܚܬܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܀
35:3 ܘܩܘ̣ܡܘ̱ ܢܸܣܲܩ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܘܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܥܢܵܢܝ̱ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘ̣ܠܨܵܢܝ̱ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡܝ̱ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܐܸܿܙ݂ܠ̄ܬ݂ ܇ ܀
35:4 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ܘ̱ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܟܠܗܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘ̣ܟ݂ܪܵܝܹ̈ܐ ܕܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܲܩ̈ܕ݂ܵܫܹܐ ܕܒܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܛܡܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܬܚܹܝܬ݂ ܒܸܛܵܡܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡ ܫܟܹܝܡ ܇ ܀
35:5 ܘܲܫܩܲܠܘ̱ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܕܒܲܚܕ݂ܵܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܠܵܐ ܪܕܲܦܘ̱ ܒܵܬܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܒܵܬܲܪ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
35:6 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܠܘ̣ܙ ܕܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܗ̤ܝ̣ ܗ̄ܝ̣ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܗܘ̤ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܇ ܀
35:7 ܘܲܒ݂ܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܟܲܕ݂ ܥܵܪܹܩ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
35:8 ܘܡܝ̣ܬܲܬ̤ ܕܒ݂ܘ̇ܪܵܐ ܡܲܝܢܲܩܬ݂ܵܗܿ ܕܪܲܦܩܵܐ ܘܐܸܬ݂ܩܲܒ݂ܪܲܬ̤ ܠܬܲܚܬ݁ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܬܚܹܝܬ݂ ܒܸܛܵܡܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗܿ ܒܸܛܵܡܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܟܹܵܬܹܵܐ ܇ ܀
35:9 ܘܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܬܘ̣ܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܟܲܕ݂ ܐܵܬܹܿܐ ܡܸܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܘܒܲܪܟ݂ܹܗ ؟؟ ܇ ܀
35:10 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܪܸܐ ܬܘ̣ܒ݂ ܫܡܵܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܫܡܵܟ݂ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܀
35:11 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܒܲܪ ܘܲܣܓܝ̣ ܥܲܡܵܐ ܇ ܘܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܇ ܘܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܡܸܢ ܚܲܨܵܟ݂ ܢܸܦܩܘ̣ܢ ܇ ܀
35:12 ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܝ̣ܡܝ̣ܬ݂ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܠܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܇ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܐܸܬܿܠܝ̣ܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
35:13 ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝ̣ܡ ܡܸܢܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
35:14 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܇ ܘܢܲܩܝ̣ ܥܠܹܝܗܿ ܢܘ̣ܩܵܝܵܐ ܇ ܘܲܢܣܲܟ݂ ܥܠܹܝܗܿ ܡܸܫܚܵܐ ܇ ܀
35:15 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܬܲܡܵܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܀
35:16 ܘܲܫܩ̣ܲܠ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܹܝܠ ܇ ܘܲܪܕ݂ܵܐ ܬܘ̣ܒ݂ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܕܹܿܐ ܦܲܪܣܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܸܥܲܠ ܠܐܵܦܪܲܬ݂ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܘܚܸܣ̣ܢܲܬ̤ ܟܲܕ݂ ܝܲܠܕܵܐ ܇ ܀
35:17 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܚܸܣܢܲܬ̤ ܇ ܐܸܡܲܪܬ݁ ܠܵܗ̇ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܝ̣ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܒܪܵܐ ܗܘ̤ ܠܹܟܝ̱ ܇ ܀
35:18 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܢܵܦܩܵܐ ܢܲܦܫܹܗܿ ܘܡܵܝܬ݂ܵܐ ܇ ܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܒܲܪ ܟܹܐܒ݂ܲܝ̈ ܇ ܘܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܩܪܵܝܗܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܀
35:19 ܘܡܝ̣ܬܲܬ̤ ܪܵܚܹܝܠ ܘܐ̤ܬ̣ܩܲܒ݂ܪܲܬ̤ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܐܵܦܪܲܬܹ ܇ ܗ̤ܝ̣ ܗ̄ܝ̣ ܒܹܝܬ݂ ܠܚܸܡ ܇ ܀
35:20 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܩܲܒܪܵܗ̇ ܕܪܵܚܹܝܠ ܗ̤ܝ̣ ܗ̄ܝ̣ ܩܵܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܕܩܲܒܪܵܗ̇ ܕܪܵܚܹܝܠ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
35:21 ܘܲܫܩ̣ܲܠ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܘܲܢܩ̣ܲܫ ܡܲܫܟ݁ܢܹܗ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܠܡܲܓ݂ܕܿܠܵܐ ܕܓ݂ܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
35:22 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫ̣ܪܵܐ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗ̇ܵܝ ܇ ܐܸܙ̣ܲܠ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܘܲܫܟܸܒ݂ ܥܲܡ ܒܲܠܗܵܐ ܕܪܘ̣ܟ݂ܬܹ݁ܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܲܫܡܲܥ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܬܪܸܥܣܲܪ ܇ ܀
35:23 ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܠܲܝܵܐ ܇ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܘܫܡܲܥܘܢ ܘܠܹܘܝ̣ ܇ ܘܲܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܘܐܝ̣ܣܵܟ݂ܵܪ ܘܲܙܒ݂ܘ̇ܠܘ̇ܢ ܇ ܀
35:24 ܘܲܒ݂ܢܹ̈ܝܗܿ ܕܪܵܚܹܝܠ ܇ ܝܵܘܣܸܦ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܀
35:25 ܘܲܒ݂ܢܹ̈ܝܗܿ ܕܒܲܠܗܵܐ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܪܵܚܹܝܠ ܇ ܕܵܢ ܘܢܲܦ݂ܬܵܠܝ̣ ܇ ܀
35:26 ܘܲܒ݂ܢܹ̈ܝܗܿ ܕܙܲܠܦܵܐ ܐܲܡܬ݂ܵܗ̇ ܕܠܲܝܵܐ ܇ ܓܲܕ݂ ܘܐܵܫܹܝܪ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܕܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܀
35:27 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܘܵܬ݂ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܠܡܲܡܪܹܐ ܩܘ̣ܪܝܲܬ݂ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܇ ܗ̄ܝ̣ ܚܸܒ݂ܪܘ̇ܢ ܕܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܕܲܥܡ̣ܲܪ ܬܲܡܵܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
35:28 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܡܵܢܐܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
35:29 ܘܐܸܬ݂ܟܿܪܲܗ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܐܸܬܟܲܢܲܫ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܡܹܗ ܇ ܣ̣ܐܸܒ݂ ܘܣܲܒܲܥ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܇ ܘܩܲܒ݂ܪܘ̣ܗܝ ܥܸܣܘ̇ ܘܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܒܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܙܒܲܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
36:1 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܥܸܣܘ̇ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
36:2 ܥܸܣܘ̇ ܢܣܲܒ݂ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢ ܒ̈ܢܵܬ݂ ܟܢܲܥܢ ܇ ܠܥܲܕܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܲܠܘ̇ܢ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܇ ܘܠܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܥܵܢ̈ܵܐ ܒܲܪ ܨ݂ܒ݂ܥܘ̇ܢ ܚܵܘܵܝܵܐ ܇ ܀
36:3 ܘܲܠܒܸܣܡܲܬ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܐܝ̣ܫܡܵܥܹܝܠ ܚܵܬܹܗ ܕܢܒ݂ܝ̣ܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
36:4 ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܥܲܕܵܐ ܠܥܸܣܘ̇ ܠܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܘܒܸܣܡܲܬ݂ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܲܪܥܘ̣ܐܹܝܠ ܇ ܀
36:5 ܘܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܝܲܥܘ̇ܫ ܘܲܠܝܲܥܠܵܢ ܘܠܩܘ̇ܪܚ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܕܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
36:6 ܘܲܕ݂ܒ̣ܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ݂ܢ̈ܵܬܹܗ ܇ ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܝܬܹ݁ܗ ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܒܥܝ̣ܪܹܗ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܲܩܢ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܣܵܥܝ̣ܪ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
36:7 ܡܸܛܠ ܕܣܲܓ݁ܝ̣ ܗܘ̤ܵܐ ܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܡܵܘܦܝܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܡܲܪܗܘ̇ܢ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܸܛܠ ܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܇ ܀
36:8 ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܥܸܣܘ̇ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܕܣܵܥܝ̣ܪ ܇ ܥܸܣܘ̇ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
36:9 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘ̣ܪܵܐ ܕܣܵܥܝ̣ܪ ܇ ܀
36:10 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܒܲܪ ܥܲܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܘܲܪܥܘ̣ܐܹܝܠ ܒܲܪ ܒܸܣܡܲܬ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܇ ܀
36:11 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܇ ܬܲܝܡܵܢ ܘܐܘ̇ܡܵܪ ܘܨܲܦܘ̇ ܘܓܲܥܬܲܡ ܘܩܲܢ̄ܙ ܇ ܀
36:12 ܘܬܲܡܢܲܥ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܕܪܘ̣ܟ݂ܬܵܐ ܠܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܒܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܠܥܲܡܵܠܝ̣ܩ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܥܲܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
36:13 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܪܥܘ̈ܐܹܝܠ ܇ ܢܵܚܵܬ݂ ܘܙܲܪܚ ܇ ܘܫܲܡܵܐ ܘܡܲܙܵܐ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܸܣܡܲܬ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
36:14 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܥܵܢ̈ܵܐ ܒܲܪ ܨ݂ܒ݂ܥܘ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܥܸܣܘ̇ ܇ ܠܝܲܥܘ̇ܫ ܘܲܠܝܲܥܠܵܢ ܘܠܩܘ̇ܪܚ ܇ ܀
36:15 ܘܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܒܢܲܝ̈ ܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܪܲܒܵܐ ܬܲܝܡܵܢ ܇ ܪܲܒܵܐ ܐܘ̇ܡܵܪ ܇ ܪܲܒܵܐ ܨܲܦܘ̈ ܇ ܪܲܒܵܐ ܩܲܢ̄ܙ ܇ ܀
36:16 ܪܲܒܵܐ ܓܲܥܬܲܡ ܇ ܪܲܒܵܐ ܩܘ̇ܪܚ ܇ ܪܲܒܵܐ ܥܲܡܵܠܝ̣ܩ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܐܹܠܝ̣ܦܵܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܥܲܕܵܐ ܇ ܀
36:17 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܪܥܘ̇ܐܹܝܠ ܒܲܪ ܥܸܣܘ̇ ܇ ܪܲܒܵܐ ܢܵܚܵܬ݂ ܇ ܪܲܒܵܐ ܙܲܪܚ ܇ ܪܲܒܵܐ ܫܲܡܵܐ ܇ ܪܲܒܵܐ ܡܲܙܵܐ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܪܥܘ̇ܐܹܝܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܒܲܣܡܲܬ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
36:18 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܪܲܒܵܐ ܝܲܥܘ̄ܫ ܇ ܪܲܒܵܐ ܝܲܥܠܵܢ ܪܲܒܵܐ ܩܘ̄̇ܪܚ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܥܸܣܘ̇ ܇ ܀
36:19 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܸܣܘ̇ ܘܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܵܘܪܒ݂ܵܢܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܥܸܣܘ̇ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
36:20 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܣܵܥܝ̣ܪ ܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ ܝܵܬ݂̈ܒܲܝ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܠܵܘܛܵܢ ܘܫܘ̇ܒ݂ܵܠ ܇ ܘܨ݂ܒ݂ܥܘ̇ܢ ܘܥܲܢܵܐ ܇ ܀
36:21 ܘܕ݂ܝ̤ܫܘ̇ܢ ܘܐܵܨܵܪ ܘܕܲܝܫܵܢ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܣܵܥܝ̣ܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܀
36:22 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܠܵܘܛܵܢ ܚܘ̇ܪܝ̣ ܘܗܘ̇ܡܵܡ ܇ ܘܚܵܬܹܗ ܕܠܵܘܛܵܢ ܬܲܡܵܢܥ ܇ ܀
36:23 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܘ̇ܒ݂ܵܠ ܥܲܠܘ̇ܢ ܘܡܲܢܚܲܬ݂ ܘܥܘ̇ܒ݂ܵܠ ܘܫܵܦܲܪ ܘܐܘ̇ܝܵܡ ܇ ܀
36:24 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܨ݂ܒ݂ܥܘ̇ܢ ܐܲܢܵܐ ܘܥܵ̈ܢܵܐ ܇ ܗܵܘ̇ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܇ ܟܲܕ݂ ܪܵܥܹܿܐ ܗܘ̤ܵܐ ܚܸܡܪ̈ܵܐ ܕܨ݂ܒ݂ܥܘ̇ܢ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
36:25 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܝ̣ܫܘ̇ܢ ܘܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܇ ܀
36:26 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܕܝ̣ܫܘ̇ܢ ܚܲܡܪܵܢ ܘܐܲܫܒ݂ܵܢ ܇ ܘܝܲܬ݂ܪܵܢ ܘܟܲܪܵܢ ܇ ܀
36:27 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܵܨܵܪ ܒܲܠܗܵܢ ܘܙܲܥܘܵܢ ܘܥܲܩܵܢ ܇ ܀
36:28 ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܕܲܝܫܵܢ ܥܘ̣ܨ ܘܐܵܪܵܢ ܇ ܀
36:29 ܘܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ ܪܲܒܵܐ ܠܵܘܛܵܢ ܇ ܪܲܒܵܐ ܫܘ̇ܒ݂ܵܠ ܇ ܪܲܒܵܐ ܨ݂ܒ݂ܥܘ̇ܢ ܇ ܪܲܒܵܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܀
36:30 ܪܲܒܵܐ ܕܝ̣ܫܘ̇ܢ ܇ ܪܲܒܵܐ ܐܵܨܵܪ ܇ ܪܲܒܵܐ ܕܲܝܫܵܢ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܵܘܪ̈ܵܝܹܐ ܠܪܵܘܪܒ݂ܵܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܣܵܥܝ̣ܪ ܇ ܀
36:31 ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܕܐܲܡܠܸܟ݂ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܇ ܩܕ݂ܵܡ ܕܢܲܡܠܸܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܀
36:32 ܐܲܡܠܸܟ ܒܐܲܕ݂ܘ̇ܡ ܒܵܠܥܵ ܒܲܪ ܒܥܘ̇ܪ ܇ ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܇ ܀
36:33 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܒܵܠܵܥ ܇ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܝܘ̇ܒ݂ܵܒ݂ ܒܲܪ ܙܲܪܚ ܡܸܢ ܒܘ̇ܨܵܪ ܇ ܀
36:34 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܝܘ̇ܒ݂ܵܒ݂ ܇ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܚܫܘ̇ܡ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܇ ܀
36:35 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܚܫܘ̇ܡ ܇ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܗܕ݂ܵܕ݂ ܒܲܪ ܒܕ݂ܵܕ݂ ܕܩܲܛܸܠ ܠܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܚܲܩ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܕܡܘ̣ܐܵܒ݂ ܇ ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܓܘܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
36:36 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܗܕ݂ܵܕ݂ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܣܸܡܵܠܵܐ ܡܸܢ ܡܲܣ̱ܪܩܵܐ ܇ ܀
36:37 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܣܸܡܵܠܵܐ ܇ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܫܵܐܘ̇ܠ ܡܸܢ ܪܲܚܒ݁ܘ̇ܬ݂ ܢܲܗܪܵܐ ܇ ܀
36:38 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܫܵܐܘ̇ܠ ܇ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܒܥܸܠܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܥܒܲܟ݁ܘ̇ܪ ܇ ܀
36:39 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܒܥܸܠܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܥܒܲܟ݁ܘ̇ܪ ܇ ܘܐܲܡܠܸܟ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܗܕ݂ܵܕ݂ ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬܹܗ ܦܵܥܘ̇ ܇ ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܡܲܗܛܒ݂ܵܐܹܝܠ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܡܲܛܪܝ̣ܕ݂ ܒܲܪ ܡܝ̱ܙܵܗܵܒ݂ ܇ ܀
36:40 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܪܵܘܪܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܥܸܣܘ̇ ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܠܬܲܘ̈ܠܕ݂ܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܒܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܪܲܒܵܐ ܬܲܡܵܢܥ ܇ ܪܲܒܵܐ ܥܲܢܘܵܐ ܇ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܬ̇ܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
36:41 ܪܲܒܵܐ ܐܲܗܠܝ̣ܒ݂ܵܡܵܐ ܇ ܪܲܒܵܐ ܐܹܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܦܝ̣ܢܘ̇ܢ ܇ ܀
36:42 ܪܲܒܵܐ ܩܲܢ̄ܙ ܇ ܪܲܒܵܐ ܬܲܝܡܵܢ ܇ ܪܲܒܵܐ ܡܲܒ݂ܨܲܪ ܇ ܀
36:43 ܪܲܒܵܐ ܡܲܓ݂ܕ݁ܝ̣ܠ ܇ ܪܲܒܵܐ ܓܝ̣ܪܲܡ ܇ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܗܘ̇ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬ݁ܘ̣ܬ݂ܗܘ̇ܢ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܥܸܣܘ̇ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܕܐܲܕ݂ܘ̇ܡܵܝܹ̈ܐ ܇ ܀
37:1 ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥ̱ܡܪܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
37:2 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܵܘ̈ܠܕ݂ܵܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܫܒܲܥܸܣܪܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܪܵܥܹܿܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܪܒܿܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܙܲܠܦܵܐ ܘܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܠܗܵܐ ܇ ܢܸܫܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܛܒܗܘ̇ܢ ܒܝ̣ܫܵܐ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
37:3 ܘܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ ܝܲܬ݁ܝ̣ܪ ܡܸܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܒܲܪ ܣܲܝܒܿܘ̣ܬ݂ܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܇ ܘܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܟܘ̇ܬ̇ܝ̣ܢܵܐ ܕܦܲܕܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
37:4 ܘܲܚܙܵܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܠܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܝܲܬ݁ܝ̣ܪ ܡܸܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܘܲܣܢܵܐܘ̣ܗܝ ܇ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ̱ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ̣ ܥܲܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܇ ܀
37:5 ܘܲܚ̣ܠܲܡ ܝܵܘܣܸܦ ܚܸܠܡܵܐ ܘܚܵܘܝܹܗ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܲܘܣܸܦܘ ܠܡܸܣ̱ܢܝܹܗ ܇ ܀
37:6 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܫܡܲܥܘ ܚܸܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܚܸܿܠܡ݂ܬ݂ ܇ ܀
37:7 ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܐܲܣܪܝ̣ܢ ܚ̄ܢܲܢ (ܐܿܣܪܝܢܢ) ܟܲܦܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܩܵܡܲܬ̤ ܟܲܦܝ ܘܐܸܙܕܲܩ̣ܦܲܬ̤ ܇ ܘܗܵܐ ܚܲܕܪ̈ܵܢ ܟܲܦܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܘܣܵܓ݂ܕ݂ܵܢ ܠܟܲܦܝ ܇ ܀
37:8 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܲܡܠܵܟ݂ܘ̣ ܡܲܡܠܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܠܲܝܢ ܐܘ̇ ܡܸܫܬܲܠܛܘ̣ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܢ ܇ ܘܐܲܘܣܸܦܘ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܡܸܣ̱ܢܝܹܗ ܥܲܠ ܚܸܠܡܵܘ̈ܗܝ ܘܥܲܠ ܦܸܬ݂ܓ݂ܡܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
37:9 ܘܲܚ̣ܠܲܡ ܬܘ̣ܒ݂ ܚܸܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܇ ܘܐܸܫܬܲܥܝܹܗ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܗܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܚܸܿܠܡ݂ܬ݂ ܬܘ̣ܒ݂ ܇ ܘܗܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܘܲܚܕ݂ܥܣܲܪ ܟܵܘ̈ܟ݁ܒ݂ܝ̣ܢ ܣܵܓ݂ܕ݁ܝ̣ܢ ܠܝ̣ ܇ ܀
37:10 ܘܐܸܫܬܲܥܝ̣ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܟܐܐ ؟؟؟ ܒܹܗ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܡܲܢܘ̣ ܚܸܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܚܠܲܡܬ݁ ܇ ܡܹܐܬ݂ܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܸܡܵܟ݂ ܘܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܠܡܸܣܓܲܕ݂ ܠܵܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
37:11 ܘܛܲܢ̣ܘ̱ ܒܹܗ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܢܿܛܲܪ ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ؟؟plur܇ ܀
37:12 ܘܐܙܸܠܘ̱ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܪܥܵܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܒܲܫܟܹܝܡ ܇ ܀
37:13 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܗܵܐ ܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܪܵܥܹܿܝܢ ܒܫܲܟܹܝܡ ܇ ܬܵܐ ܐܹܫܲܕ݁ܪܵܟ݂ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܀
37:14 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܙܸܠ ܚܙܝ̣ ܫܠܵܡܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܕܥ̈ܵܢܵܐ ܘܐܲܬ݂ܝ̣ܒ݂ܵܝܢܝ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܇ ܘܫܲܕܲܪܹܗ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܥܘ̣ܡܩܵܐ ܕܚܸܒ݂ܪܘ̇ܢ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܠܲܫܟܹܝܡ ܇ ܀
37:15 ܘܐܸܫܟ݁ܚܹܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܛܵܥܹܿܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܫܲܐܠܵܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܿܘ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܢܵܐ ܒ̇ܵܥܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܀
37:16 ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܲܝ̈ ܒ̇ܵܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܚܵܘܵܢܝ̱ ܐܲܝܟܵܐ ܪܵܥܹܿܝܢ ܇ ܀
37:17 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܫܩܲܠܘ̱ ܠܗܘ̇ܢ ܡܸܟܵܐ ܇ ܘܫܸܡܿܥܹܬ݂ ܕܐܵܡܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܢܹܐܙܲܠ ܠܕ݂ܘ̇ܬ݂ܵܢ ܇ ܘܐܸܙܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܒܵܬܲܪ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܫܟܲܚ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܕ݂ܘ̈ܬ݂ܵܢ ܇ ܀
37:18 ܘܲܚܙܵܐܘܗܝ ܡܸܢ ܪܘ̣ܚܩܵܐ ܇ ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܡܸܬ݂ܚܲܫܒ݂ܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܥܠܵܘܗܝ ܠܡܩܲܛܠܹܗ ܇ ܀
37:19 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܗܵܐ ܚܵܠܹ̇ܡ ܚܲܠܡܹ̈ܐ ܗܘ̤ ܐܵܬܹܿܐ ܇ ܀
37:20 ܬܵܘ ܢܸܩܛܠܝ̣ܘܗܝ ܘܢܲܪܡܹܝܘܗܝ ܒܿܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܓܘ̣̈ܒܹ݁ܐ ܇ ܘܢܹܐܡܲܪ ܕܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܐܸܟܲܠܬܹܗ ܇ ܘܢܸܚܙܸܐ ܡܵܢܵܐ ܗܿܘܐ ܠܚܸܠܡܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
37:21 ܘܲܫܡܲܥ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܘܦܲܨܹܝܗ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܩܛܘ̇ܠ ܢܲܦܫܵܐ ܇ ܀
37:22 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܇ ܠܵܐ ܬܸܐܫܕ݁ܘ̣ܢ ܕܡܵܐ ܇ ܐܲܪܡܵܐܘ̣ܗܝ ܒܓ݂ܘ̣ܒ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܒ݂ܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܇ ܘܐܝ̣ܕܵܐ ܠܵܐ ܬܵܘܫܛܘ̣ܢ ܒܹܗ ܇ ܕܲܢܦܲܨܹܝܘܗܝ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܢܲܗܦܟ݂ܝ̣ܘܗܝ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
37:23 ܘܟܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܐܲܫܠ̱ܚܘ̣ܗܝ ܟܘ̇ܬ̇ܝ̣ܢܵܐ ܕܦܲܕܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܲܠܒ݂ܝ̣ܫ ܗܘ̤ܵܐ ܇ ܀
37:24 ܘܢܲܣܒܿܘ̣ܗܝ ܘܐܲܪܡܝܘ̣ܗܝ ܒܓ݂ܘ̣ܒ݂ܵܐ ܇ ܘܓ݂ܘ̣ܒ݂ܵܐ ܣܪܝ̣ܩ ܗܘ̤ܵܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܒܹܗ ܡܲܝ̈ܵܐ ܇ ܀
37:25 ܘܝ̣ܬܸܒ݂ܘ̱ ܠܡܸܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܘܐܲܪܝ̣ܡܘ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܚܵܙܹܝܢ ܇ ܘܗܵܐ ܫܝܵܪܬܵܐ ܕܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܐܵܬ݂̇ܝܵܐ ܡܸܢ ܓܸܠܥܵܕ݂ ܘܓܲܡܠܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܛܥܝ̣ܢܝ̣ܢ ܇ ܪ̈ܗܸܛܢܹܐ ܘܨܲܪܘܵܐ ܘܒܸܛܡܹ̈ܐ ܇ ܘܐܵܙ̇ܠ̄ܝ̣ܢ ܠܡܵܘܒ݁ܠܘ̣ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
37:26 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܵܢܵܐ ܝܘ̣ܬ݂ܪܵܢܵܐ ܕܢܸܩܛܘ̇ܠ ܠܐܲܚܘ̣ܢ ܇ ܘܲܢܟܲܣܸܐ ܕܡܹܗ ܇ ܀
37:27 ܬܵܘ ܢܙܲܒ݁ܢܝ̣ܘܗܝ ܠܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܇ ܘܐܝ̣ܕܲܢ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܒܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܚܘ̣ܢ ܗܘ̤ ܘܒܸܣܪܲܢ ؟؟؟ ܇ ܘܲܫܡܲܥܘ ܡܸܢܹܗ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
37:28 ܘܲܥܒܲܪܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܇ ܘܲܢܓܲܕ݂ܘ ܐܲܣܩܘ̣ܗܝ ܠܝܵܘܣܸܦ ܡܸܢ ܓܘ̣ܒܵܐ ܇ ܘܙܲܒ݁ܢܘ̣ܗܝ ܠܝܵܘܣܸܦ ܠܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܒܥܸܣܪ̈ܝ̣ܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܇ ܘܐܲܝܬ݁ܝܘ̣ܗܝ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
37:29 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܠܓ݂ܘ̣ܒܵܐ ܇ ܘܗܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܒܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܨܲܪܝ̣ ܠܒ݂ܘ̣ܫ̈ܵܘܗܝ ܇ ܀
37:30 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܛܲܠܝܵܐ ܐܲܝܟܵܘ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
37:31 ܘܢܲܣܒ݁ܘ̣ܗܿ ܠܟ݂ܘ݁ܬ݁ܝ̣ܢܵܐ (ܠܟ݂ܘ݁ܬ݁ܝ̣ܢܹܗ) ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܢܟܲܣܘ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܇ ܘܦܲܠܦܠܘ̣ܗܿ ܠܟ݂ܘ݁ܬ݁ܝ̣ܢܵܐ ܒܲܕ݂ܡܹܗ ܇ ܀
37:32 ܘܫܲܕܲܪܘܗܿ ܠܟ݂ܘ݁ܬ݁ܝ̣ܢܵܐ ܕܦܸܕ̈ܝܵܬܹܵܐ ܇ ܘܐܲܝܬ݁ܝܘ̣ܗܿ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܗܵܕܹܐ ܐܸܫ̣ܟܲܚܢ ܇ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܟܘ̇ܬ̇ܝ̣ܢܵܐ ܐܸܢ ܕܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܗ̄ܝ̣ ܐܘ̇ ܠܵܐ ܇ ܀
37:33 ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܥܗܿ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܟܘ̇ܬ̇ܝ̣ܢܵܐ ܕܒܹܪܝ̱ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܚܲܝܘ̄ܬ݂ܵܐ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܐܸܟܲܠܬܹܗ ܇ ܡܸܬ݂ܒܲܪ ܬܒ݂ܝ̣ܪ ܝܵܘܣܸܦ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܀
37:34 ܘܨܲܪܝ̣ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܒ݂ܘ̣ܫܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܣܲܪ ܣܲܩܵܐ ܒܚܲܨܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܬ݂ܐ̱ܒܸܠ ܥܲܠ ܒܪܹܗ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܣܲܓ݁ܝ̣ܐܹ̈ܐ ܇ ܀
37:35 ܘܩܵܡܘ̱ ܟܠܗܘ̇ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܠܲܡܒ݂ܝܵܐܘ̣ܬܹܗ ܇ ܘܠܵܐ ܨܒ݂ܵܐ ܠܡܸܬ݂ܒܲܝܵܐܘ̣ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܸܚܘ̇ܬ݂ ܥܲܠ ܒܹܪܝ̱ ܟܲܕ݂ ܐܲܒ݂ܝ̣ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܫܝܘ̇ܠ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܝܗܝ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
37:36 ܘܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܙܲܒ݁ܢܘ̣ܗܝ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܠܦܘ̇ܛܝ̣ܦܲܪ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇
38:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܗܿܘ ܇ ܘܲܢܚܸܬ݂ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܲܣ̣ܛܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܪܠܹܡܵܝܵܐ ܘܲܫܡܹܗ ܚܝ̣ܪܵܐ ܇ ܀
38:2 ܘܲܚܙܵܐ ܬܲܡܵܢ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܢܲܥܢܵܝܵܐ ܇ ܘܲܫܡܵܗܿ ܫܘ̇ܥ ܇ ܘܢܲܣܒܵܗܿ ܘܥܲܠ ܠܘܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܀
38:3 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܥܝ̣ܪ ܇ ܀
38:4 ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܐܘ̇ܢܵܢ ܇ ܀
38:5 ܘܐܵܘܣܦܲܬ̤ ܬܘ̣ܒ݂ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܒܪܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܫܹܠܵܐ ܇ ܘܦܸܣ̣ܩܲܬ̤ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܟܲܕ݂ ܝ̣ܠܕ݁ܬܹܗ ܇ ܀
38:6 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܥܝ̣ܪ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܇ ܘܲܫܡܵܗܿ ܬܵܡܵܪ ܇ ܀
38:7 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܝ̣ܪ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܕܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܒܝ̣ܫ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܘܐܲܡܝ̣ܬܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
38:8 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܠܐܘ̇ܢܵܢ ܒܪܹܗ ܥܘ̇ܠ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ ܘܝܲܒ݁ܡܹܝܗܿ ܇ ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܙܲܪܥܵܐ ܠܲܐܚܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
38:9 ܘܝ̣ܕܲܥ̣ ܐܘ̇ܢܵܢ ܕܠܹܗ ܠܵܐ ܗܿܘܐ ؟؟ ܙܲܪܥܵܐ ܇ ܘܡܵܐ ܕܥܵܐܹܿܠ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܡܚܲܒܸܿܠ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܢܩܝ̣ܡ ܙܲܪܥܵܐ ܠܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܀
38:10 ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܘܐܲܡܝ̣ܬܹܗ ܐܵܦ ܠܹܗ ܇ ܀
38:11 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܠܬ݂ܵܡܵܪ ܟܲܠܬܹܗ ܇ ܬܸܒ݂ܝ ܒܐܲܪ̱ܡܠܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܪܒܸ݁ܐ ܫܹܠܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܢܡܘ̣ܬ݂ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܙܲܠ̣̄ܬ̤ ܬܵܡܵܪ ܘܝ̣ܬ݂ܒܲܬ̤ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܿ ܇ ܀
38:12 ܘܲܣܓ݂ܝ̣ܘ̱ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܡܝ̣ܬܲܬ̤ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܫܘ̇ܥ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒܲܝܲܐ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܲܣܠ̣ܸܩ ܠܘܵܬ݂ ܓܵܙܲܝ̈ ܥܵܢܹܗ ܇ ܗܘ̤ ܘܚܝ̣ܪܵܐ ܪܵܚܡܹܗ ܥܲܪܠܹܡܵܝܵܐ ܠܬܲܡܢܲܬ̤ ܇ ܀
38:13 ܘܚܵܘܝ̣ܘ ܠܬܵܡܵܪ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܵܗ̇ ܇ ܗܵܐ ܚܡܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܣܵ̇ܠܹܩ ܠܬܲܡܵܢܬ ܠܡܸܓܲܙ ܥܵܢܹܗ ܇ ܀
38:14 ܘܐܲܥܒ݁ܪܲܬ̤ ܠܒ݂ܘ̣̈ܫܲܝ ܐܲܪܡܠܘ̣ܬ݂ܵܗܿ ܡܸܢܵܗܿ ܇ ܘܐܸܬ݂ܟܲܣܝܲܬ̤ ܒܲܪܕ݂ܝ̣ܕ݂ܵܐ (ܒܐܪܕܝܕܐ) ܘܐܸܨܛܲܒ݁ܬܲܬ̤ ܘܝ̣ܬ݂ܒܲܬ̤ ܒܦܵܠܫܲܬ̤ ܐܘ̣ܪ̈ܚܵܬ݂ܵܐ ܇ ܕܒ݂ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܬܲܡܢܲܬ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܬ̤ ܕܪܲܒܵܐ ܫܹܠܵܐ ܇ ܘܗ̤ܝ̣ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܝܲܗ̄ܒܵܐ ܠܹܗ ܇ ܀
38:15 ܘܲܚܙܵܗܿ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܘܚܲܫܒܵܗܿ ܐܲܝܟ݂ ܙܵܢܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܟܲܣ̣ܝܲܬ̤ ܐܲܦܹܝ̈ܗܿ ܇ ܀
38:16 ܘܲܣ̣ܛܵܐ ܠܘܵܬ݂ܵܗܿ ܠܐܘ̣ܪܚܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܬܵܝ ܐܸܥܘ̇ܠ ܠܘܵܬܹܟ݂ܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܠܬܹܗ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܡܵܢܵܐ ܝܵܗܹܿܒ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܥܵܐܹܿܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܀
38:17 ܘܐܸܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܫܲܕܲܪ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܕܥܸ̈ܙܹܐ ؟؟ ܡܸܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܢ ܬܸܬܸ݁ܠ ܠܝ̣ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܀
38:18 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܢܵܐ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܹܟܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܥܸܙܲܩܬ݂ܵܟ݂ ܘܫܘ̇ܫܸܦܵܟ݂ ܘܚܘ̣ܛܪܵܐ ܕܒܐܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܗ̇ ܘܥܲܠ ܠܘܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܘܒܸܛܢܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܇ ܀
38:19 ܘܩܵܡܲܬ̤ ܘܐܸܙܲܠ̣̄ܬ̤ ܇ ܘܐܲܥܒ݁ܪܲܬ̤ ܪܕܝ̣ܕ݂ܵܐ (ܐܪܕܝܕܐ) ܡܸܢܵܗܿ ܇ ܘܠܸܒ݂ܫܲܬ̤ ܠܒ݂ܘ̣ܫܲܝ̈ ܐܲܪܡܠܘ̣ܬ݂ܵܗܿ ܇ ܀
38:20 ܘܫܲܕܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܕܥܸ̈ܙܹܐ ܒܝܲܕ݂ ܪܵܚܡܹܗ ܥܲܪܠܹܡܵܝܵܐ ܇ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܹܝ̈ܗܿ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚܵܗܿ ܇ ܀
38:21 ܘܫܲܐܸܿܠ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܙܵܢܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܝܵܬ݂ܒܵܐ ܒܦܵܠܫܲܬ̤ ܐܘ̣ܪ̈ܚܵܬ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܠܲܝܬ݁ ܗܵܪܟܵܐ ܙܵܢܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
38:22 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܠܘܵܬ݂ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܵܗܿ ܇ ܘܐܵܦ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܐܵܡܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܠܲܝܬ݁ ܗܵܪܟܵܐ ܙܵܢܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
38:23 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܬܸܣܲܒ݂ ܠܵܗ̇ ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܓܘ̣ܚܟܵܐ ܇ ܗܵܐ ܫܲܕܿܪܹ̇ܬ݂ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬܵܗܿ ܇ ܀
38:24 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝ̣ܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܚܵܘܝ̣ ܠܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܙܲܢܝܲܬ̤ ܬܵܡܵܪ ܟܲܠܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܘܗܵܐ ܡܸܢ ܙܵܢܝܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܲܛܢܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܐܲܦܩܘ̣ܗܿ ܘܬܹܐܩܲܕ݂ ܇ ܀
38:25 ܘܟܲܕ݂ ܗܸܢܘ̇ܢ ܡܲܦܩܝ̣ܢ ܠܵܗ̇ ܇ ܫܵܠܚܵܐ ܠܲܚܡܘ̣ܗܿ ܡܸܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܝ̣ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܒܲܛܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܇ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܕܡܿܢ ܗ̄ܝ̣ ܥܸܙܲܩܬ݂ܵܐ ܘܫܘ̇ܫܵܦܵܐ ܘܚܘ̣ܛܪܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܀
38:26 ܘܗܘ̤ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܙܲܟܵܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܹܢܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬ݂ܵܗܿ ܠܫܹܠܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘ̣ܒ݂ ܠܡܸܕ݁ܥܵܗܿ ܇ ܀
38:27 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܙܒܲܢ ܡܵܘܠܵܕ݂ܵܗܿ ܇ ܘܗܵܐ ܬܵܐܡܹ̈ܐ ؟ ܒܟܲܪܣܵܗܿ ܇ ܀
38:28 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܝܲܠܕܵܐ ؟ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܚܘ̣ܛܵܐ ܕܲܙܚܘ̇ܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܩܸܛܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܐܝ̣ܕܹܗ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܗܵܢܵܐ ܢܸܦܘ̇ܩ ܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
38:29 ܘܟܲܕ݂ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܝ̣ܕܹܗ ܢܦܲܩ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܇ ܡܵܐ ܐܸܬ݁ܬܲܪܥܲܬ̤ ܥܠܲܝܟ݁ܝ̱ ܬܘ̣ܪܥ̱ܬ݂ܵܐ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܦܲܪܨ ܇ ܀
38:30 ܘܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܢܦܲܩ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܥܲܠ ܐܝ̣ܕܹܗ ܚܘ̣ܛܵܐ ܕܲܙܚܘ̇ܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܙܲܪܚ ܇ ܀
39:1 ܘܠܝܵܘܣܸܦ ܐܲܚܬ݂ܘ̣ܗܝ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܙܲܒ݂ܢܹܗ ܦܘ̇ܛܝ̣ܦܲܪ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܵܐ ܕܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܇ ܕܐܲܚܬ݂ܘ̣ܗܝ ܠܬܲܡܵܢ ܇ ܀
39:2 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܲܨܠܲܚ ܒܹܝܬ݂ ܡܵܪܹܗ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܇ ܀
39:3 ܘܲܚܙܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܨܠܲܚ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܀
39:4 ܘܐܸܫܟܲܚ ܝܵܘܣܸܦ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܫܲܡܫܹܗ ܇ ܘܐܲܫ̱ܠܛܹܗ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܝܲܗ̄ܒ݂ ܒܐܝ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
39:5 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܫ̱ܠܛܹܗ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܘܥܲܠ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܇ ܒܲܪܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܡܸܨܪܵܝܵܐ ܡܸܛܠ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܒܘ̣ܪܟ݁ܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܒܒܲܝܬܵܐ ܘܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܇ ܀
39:6 ܘܲܫ̣ܒܲܩ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܒܝܲܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܠܵܐ ܝ̣ܕܲܥ̣ ܥܲܡܹܗ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܿܟܠ ܗܘ̤ܵܐ ܇ ܘܝܵܘܣܸܦ ܫܲܦܝ̣ܪ ܗܘ̤ܵܐ ܚܸܙܘܹܗ ܘܝܵܐܹ̇ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܩܘ̣ܒ݂ܠ̱ܠܹܗ ܇ ܀
39:7 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܐܲܪ̱ܡܝܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ ܡܵܪܹܗ ܥܲܝܢܵܗܿ ܥܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܕܡܲܟ ؟؟ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܀
39:8 ܘܠܵܐ ܨܵ̇ܒܹܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ؟ ܡܵܪܹܗ ܇ ܗܵܐ ܡܵܪܝ̱ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܥܲܡܝ̱ ܡܵܢܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ ܒܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܐܲܫܠܸܛ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܇ ܀
39:9 ܘܠܲܝܬ݁ ܕܪܲܒ݂ ܒܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܹܢܝ̱ ܇ ܘܠܵܐ ܚܣܲܟ ܡܹܢܝ̱ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܹܟܝ̱ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܇ ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܚܛܐ ؟ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
39:10 ܘܟܲܕ݂ ܐܸܡܪܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܹܗ ܟܠܝܘ̇ܡ ܘܠܵܐ ܫ̇ܵܡܲܥ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇ ܇ ܠܡܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܠܘܵܬ݂ܵܗܿ ܘܲܠܡܸܗܘܵܐ ܥܲܡܵܗܿ ܇ ܀
39:11 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܿܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܠܒܲܝܬܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܥ̇ܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܒܲܝܬܵܐ ܇ ܀
39:12 ܘܐܸܚܲܕ݂ܬܹܗ ܒܲܠܒ݂ܵܫܹܗ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܕܡܲܟ݂ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܘܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝ̣ܕܹܝ̈ܗܿ ܇ ܘܲܥܪܲܩ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܠܫܘ̣ܩܵܐ ܇ ܀
39:13 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܚܙܵܬ̤ ܕܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝ̣ܕܹܝ̈ܗܿ ܘܲܥܪܲܩ ܠܫܘ̣ܩܵܐ ܇ ܀
39:14 ܩܪܵܬ̤ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܗܿ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܚܙܵܘ ܕܐܲܝܬ݂ܿܝ̣ ܠܲܢ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ܠܡܸܓ݂ܚܲܟ݂ ܥܠܲܝܢ ܇ ܥܲܠ ܥܠܲܝ ܠܡܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܘܲܩܥܹܿܝܬ݂ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܇ ܀
39:15 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܕܐܲܪܝ̣ܡܹܿܬ݂ ܩܵܠܝ̱ ܘܲܩܿܥܹܝܬ݂ ܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܲܥܪܲܩ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܠܫܘ̣ܩܵܐ ܇ ܀
39:16 ܘܣܵܡܬܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܠܘܵܬ݂ܵܗܿ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܲܠ ܡܵܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܇ ܀
39:17 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܥܲܠ ܥܠܲܝ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ܕܐܲܝܬܿܝ̣ܬ݂ ܠܲܢܠܡܓܚܟܘ ܒܲܢ ܇ ܀
39:18 ܘܟܲܕ݂ ܐܲܪܝ̣ܡܹܿܬ݂ ܩܵܠܝ̱ ܘܲܩܿܥܹܝܬ݂ ܇ ܫܲܒ݂ܩܹܗ ܠܒ݂ܵܫܹܗ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܘܲܥܪ̣ܲܩ ܢܦܲܩ ܠܹܗ ܠܫܘ̣ܩܵܐ ܇ ܀
39:19 ܘܟܲܕ݂ ܫܡܲܥ ܡܵܪܹܗ ܡܸ̈ܠܹܝܗܿ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܇ ܕܐܲܝܟ݂ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂ ؟ ܠܝ̣ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܇ ܐܸܬ݂ܚܲܡܲܬ݂ ܪܘ̣ܓ݂ܙܹܗ ܇ ܀
39:20 ܘܕܲܒ݂ܪܹܗ ܡܵܪܹܗ ܘܐܲܪܡܝܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܐܲܬܲܪ ܕܐܲܣܝ̣ܪ̈ܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܣܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܀
39:21 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܲܪܡܝ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܚܸܣܕܵܐ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܪܲܚܡܹ̈ܐ ܒܲܥܝ̈ܢܲܝ ܪܲܒ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܀
39:22 ܘܐܲܫܠܸܡ ܪܲܒ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܟܠܗܘ̇ܢ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܥܵ̇ܒ݂ܕ݁ܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܬܲܡܵܢ ܗܘ̤ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܇ ܀
39:23 ܘ̇ܪܲܒ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܵ̇ܙܹܐ ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܹܗ ܇ ܘܟ݂ܠ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܨܠܲܚ ܀
40:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬ݂̈ܓ݂ܵܡܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܚ̣ܛܵܘ ܪܲܒ ܫܵܩ̈ܵܘܵܬܹܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘ̇ܪܲܒ ܢܲܚܬ݁ܘ̣ܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܗܘ̇ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
40:2 ܘܪܓܙ ؟؟ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܥܲܠ ܬܪܹ̈ܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܥܲܠ ܪܲܒ ܫܵܩ̈ܵܘܵܬܹܵܐ ܘܥܲܠ ܪܲܒ ܢܲܚܬ݁ܘ̣ܡܹ̈ܐ ܇ ܀
40:3 ܘܐܲܪܡܝ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܒܹܝܬ݂ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܇ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ ܐܲܣܝ̣ܪ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
40:4 ܘܐܲܫܠܸܛ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܥܠܲܝܗܘ̇ܢ ܘܫܲܡܸܫ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܀
40:5 ܘܲܚ̣ܠܲܡܘ ܚܲܠܡܹ̈ܐ ܬܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܓܒܲܪ ܚܸܠܡܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܓܒܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܦܫܵܪ ܚܸܠܡܹܗ ܇ ܫܵܩܝܵܐ ܘܢܲܚܬ݁ܘ̣ܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܐܲܣܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܇ ܀
40:6 ܘܥܲܠ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܗܵܐ ܟܡܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
40:7 ܘܫܲܐܸܿܠ ܠܲܡܗܲܝܡܢܲܝ̈ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܕܥܲܡܹܗ ܒܵܚܒ݂ܘ̣ܫܝܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܡܵܪܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܡܵܢܵܐ ܟܡܝ̣ܪ̈ܵܢ ܐܲܦܲܝ̈ܟ݂ܘ̇ܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
40:8 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܚܸܠܡܵܐ ܚܠܲܡܢ ܘܦܵܫܘ̇ܪܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܇ ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܗܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܦܫܵܪܹ̈ܐ ܇ ܐܸܫܬܲܥܵܘ ܠܝ̣ ܇ ܀
40:9 ܘܐܸܫܬܲܥܝ̣ ܪܲܒ ܫܵܩ̈ܵܘܵܬܹܵܐ ܚܸܠܡܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܒܚܸܠܡܝ ܗܵܐ ܓܦܸܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܇ ܀
40:10 ܘܒܲܓ݂ܦܸܬܵܐ ܬܠܵܬ݂ ܫܒܸܫ̈ܬ݁ܝ̣ܢ ܇ ܘܗ̤ܝ̣ ܟܲܕ݂ ܦܸܪܥܲܬ̤ ܇ ܥܠ̣ܵܘ (ܝܥܘ)؟؟ ܛܲܪ̈ܦܹܝܗܿ ܘܲܒ݂ܫܸܠܘ ܣ̈ܓ݂ܘ̣ܠܝܹܗܿ ܇ ܗܘ̤ܵܘ ܥܸܢ̈ܒܹܐ ܇ ܀
40:11 ܘܟ݂ܵܣܵܐ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܇ ܘܢܸܣܿܒܸ݁ܬ݂ ܥܸܢ̈ܒܹܐ ܘܥܲܨܪܼܬ݂ ܐܸܢܹ̈ܝܢ ܒܟ݂ܵܣܹܗ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܟܵܣܵܐ ܠܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
40:12 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܗܵܢܵܘ ܦܫܵܪܹܗ ܕܚܸܠܡܵܟ݂ ܬܠܵܬ݂ ܫܒܸܫ̈ܬ݁ܝ̣ܢ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
40:13 ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܢܸܬ݁ܕܲܟ݂ܪܵܟ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܢܲܗܦܟܹܵܟܹ ܥܲܠ ܫܸܕ݁ܬ݂ܵܟܹ ܇ ܘܬܸܬܸ݁ܠ ܟܵܣܵܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܡܘ̇ܣܵܐ ܩܲܕ݂ܡܝܵܐ ܕܡܲܫܿܩܸܐ ܗܸܘܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܇ ܀
40:14 ܐܸܠܵܐ ܐܸܬ݁ܕܲܟ݂ܪܲܝܢܝ ܥܲܡܵܟ݂ ܟܲܕ݂ ܢܸܛܐܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܥܲܡܝ̱ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܘܩܘ̣ܫܬܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݁ܕܲܟ݂ܪܲܝܢܝ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܦܩܲܝܢܝ̱ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܢܵܐ ܇ ܀.
40:15 ܡܸܛܠ ܕܡܸܓ݂ܢܲܒ݂ ܓܢܝ̣ܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܸܒ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܘܐܵܦ ܗܵܪܟܵܐ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܠܵܐ ܥܸܒ݂ܕܹܿܬ݂ ܇ ܕܐܲܪܡܝܘ̣ܢܝ ܒܓ݂ܘ̣ܒ݂ܵܐ ܇ ܀
40:16 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܪܲܒ ܢܲܚܬ݁ܘ̣ܡܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܦܫܵܪ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܒܚܸܠܡܝ ܇ ܘܗܵܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܣܲ̈ܠܹܐ ܕܚܸܘܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܝ ܇ ܀
40:17 ܘܲܒ݂ܣܲܠܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ؟ ܡܸܢ ܟܠ ܡܸܐܟ݂ܠܹܗ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܥ̇ܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܕܢܲܚܬ݁ܘ̣ܡܵܐ ܇ ܘܚܲܝܘܲܬܹ ܟܸܢܦܵܐ ܐܵܟ݂ܠܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܡܸܢ ܣܲܠܵܐ ܡܸܢ ܠܥܲܠ ܡܸܢ ܪܹܫܝ ܇ ܀
40:18 ܥܵܢ̈ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܗܵܢܵܘ ܦܫܵܪܹܗ ܕܚܸܠܡܵܟ݂ ܇ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܣܲܠܝ̣̈ܢ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
40:19 ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܢܣܲܒ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܪܹܫܵܟ݂ ܡܸܢܵܟ݂ ܘܢܸܙܩܦܵܟ݂ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ ܇ ܘܬܹܐܟ݂ܘ̇ܠ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܒܸܣܪܵܟ݂ ܡܸܢܵܟ݂ ܀
40:20 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܝܲܠܕܹ݁ܗ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܡܲܫܬ݁ܝܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܠܪܲܒ݁ ܫܵܩ̈ܵܘܵܬܹܵܐ ܘܲܠܪܲܒ݁ ܢܲܚܬܘ̣ܡܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
40:21 ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܠܪܲܒ݁ ܫܵܩܵܘ̈ܵܬܹܵܐ ܥܲܠ ܫܸܕ݁ܬܹܗ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܟܵܣܵܐ ܥܲܠ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
40:22 ܘܲܠܪܲܒ݁ ܢܲܚܬܘ̣ܡܹ̈ܐ ܙܩܲܦ̣ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܦ̣ܫܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܀
40:23 ܘܠܵܐ ܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܪܲܒ ܫܵܩ̈ܵܘܵܬܹܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܘܲܛܥܵܝܗܝ ؟؟؟ ܇ ܀
41:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܦܸܪܥܘ̇ܢ ܚܠ̣ܲܡ ܚܸܠܡܵܐ ܘܗܵܐ ܩܵܐܹܡ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܇ ܀
41:2 ܘܗܵܐ ܡܸܢ ܢܲܗܪܵܐ ܣ̈ܵܠܩܵܢ ܫܒܲܥ ܬܵܘܪ̈ܵܢ ܇ ܫܲܦܝ̣ܪ̈ܢ ܒܚܸܙܘ̱ܗܹܝܢ ܘܫܲܡ̈ܝ̣ܢܵܢ ܒܒܸܣ̱ܪܗܹܝܢ ܇ ܘܪܵܥܝܵܢ ܒܡܲܪܓܵܐ ܇ ܀
41:3 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܐܲܚܪ̈ܵܢܝܵܬ݂ܵܐ ܣ̈ܵܠܩܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܡܸܢ ܢܲܗܪܵܐ ܇ ܒܝ̣ܫ̈ܵܢ ܒܚܸܙܘ̱ܗܹܝܢ ܘܲܡ̈ܚܝ̣ܠܵܢ ܒܒܸܣ̱ܪܗܹܝܢ ܇ ܘܩܵܡ̈ܝܹܢ (ܘܩ̣ܵܡ) ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܲܬ݂ ܢܲܗܪܵܐ ܇ ܀
41:4 ܘܐܸܟܲܠ̣ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܝ̣ܫ̈ܵܢ ܒܚܸܙܘ̱ܗܹܝܢ ܘܲܡܚܝ̣̈ܠܵܢ ܒܒܸܣ̱ܪܗܹܝܢ ܇ ܠܲܫܒܲܥ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܕܫܲܦܝ̣̈ܪܵܢ ܒܚܸܙܘ̱ܗܹܝܢ ܘܫܲܡܝ̣̈ܢܵܢ ܒܒܸܣ̱ܪܗܹܝܢ ܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝ̣ܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
41:5 ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܘܲܚܠܲܡ ܕܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒ݁ܠܝ̣̈ܢ ܣ̈ܵܠܩܵܢ ܒܩܲܢܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܇ ܡܲܠܝ̈ܵܢ ܘܛܵܒ݂̈ܵܢ ܇ ܀
41:6 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒ݁ܠܝ̣̈ܢ ܩܲܛ̈ܝ̣ܢܵܢ ܘܲܫܩ̈ܝ̣ܦܵܢ ܠܪܘ̣ܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ ܝܵܥ̈ܝܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܇ ܀
41:7 ܘܲܒ݂ܠܲܥ ܫܸܒ݁ܠܹ̈ܐ ܩܲܛܝ̣ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܠܲܫܒܲܥ ܫܸܒ݁ܠܹ̈ܐ ܫܲܡܝ̣ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܘܡܲܠܝ̈ܵܬܹܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝ̣ܪ (ܘܐܬܥܝܪ) ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܗܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܗܘ̤ ܀
41:8 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݁ܛܲܪܦܲܬ̤ ܪܘ̣ܚܹܗ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܫܲܕܲܪ ܩܪܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܚܲܪ̈ܵܫܹܐ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܚܲܟ݁ܝ̣̈ܡܹܝܗܿ ܕܡܸܨܪܹ̈ܝܢ ܇ ܘܐܸܫܬܲܥܝ̣ ܠܗܘ̇ܢ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܚܸܠܡܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܠܲܝܬ݁ ܕܦܵܫܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
41:9 ܘܡܲܠܸܠ ܪܲܒ ܫܵܩ̈ܵܘܵܬܹܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܣܘ̣ܪܚܵܢܝ̱ ܡܲܕ݂ܟܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
41:10 ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܪܓܙ ؟؟ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܐܸܪܡܝܲܢܝ (ܘܐܪܡܝܢ) ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝ̣ܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬ݂ ܪܲܒ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܇ ܠܝ̣ ܘܲܠܪܲܒ݁ ܢܲܚܬ݁ܘ̣ܡܹ̈ܐ ܇ ܀
41:11 ܘܲܚܠܲܡܢ ܚܲܠܡܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܘܗܿܘ ܇ ܓܒܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܦܫܵܪ ܚܸܠܡܹܗ ܚܠܲܡܢ ܇ ܀
41:12 ܘܬܲܡܵܢ ܥܲܡܲܢ ܥܠܲܝܡܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܕܪܲܒ݂ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܘܐܸܫܬܲܥܝ̣ܢ ܠܹܗ ܇ ܘܲܦܫܲܪ ܠܲܢ ܚܸܠܡܲܝ̈ܢ ܇ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܠܡܹܗ ܦܫܲܪ ܇ ܀
41:13 ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܦ̣ܫܲܪ ܠܲܢܗܵܟܲܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܢܠܝ̣ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܥܲܠ ܫܸܕ݁ܬ݂ܝ̤ ܘܲܠܵܗ̇ܘ ܙܩܲܦ ܇ ܀
41:14 ܘܫܲܕܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܠܝܵܘܣܸܦ ܘܐܲܪܗܛܘ̣ܗܝ ܡܸܢ ܓܘ̣ܒܵܐ ܇ ܘܲܓ̣݂ܪܲܥ ܘܚܲܠܸ̇ܦ ܢܲܚ̈ܬܵܘܗܝ ܇ ܘܥܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
41:15 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܚܸܠܡܵܐ ܚܸܿܠܡ݂ܬ݂ ܘܦܵܫܘ̇ܪܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܫܸܡܿܥܹܬ݂ ܥܠܲܝܟ݁ ܇ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܚܸܠܡܵܐ ܘܦܫܪ ؟؟؟ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ ܇ ܀
41:16 ܥܵܢ̈ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܣܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܒܸܠܥܵܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܥܢܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
41:17 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܒܚܸܠܡܝ ܗܵܐ ܩܵܐܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܲܬ݂ ܢܲܗܪܵܐ ܇ ܀
41:18 ܘܗܵܐ ܡܸܢ ܢܲܗܪܵܐ ܣܵܠܩ̈ܵܢ ܫܒܲܥ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܇ ܫܲܡܝ̣̈ܢܵܢ ܒܒܸܣ̱ܪܗܹܝܢ ܘܫܲܦܝ̣ܪ ܚܸܙ̱ܘܗܹܝܢ ܘܪܵܥܝܵܢ ܒܡܲܪܓܵܐ ܇ ܀
41:19 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܬܵܘܪ̈ܵܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝ̣ܢ ܣܵܠܩ̈ܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܇ ܒܸܨܝ̣ܪ̈ܵܢ ܘܒ݂ܝ̣ܫ ܚܸܙ̱ܘܗܹܝܢ ܘܲܡܚܝ̣ܠ ܒܸܣ̱ܪܗܹܝܢ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܠܵܐ ܚܿܙܹܝܬ݂ ܕܒ݂ܝ̣ܫ̈ܵܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܗܹܝܢ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:20 ܘܐܸܟܲܠ̣ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܡܚܝ̣̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܘܒ݂ܝ̣ܫ̈ܵܬ݂ܵܐ ܠܲܫܒܲܥ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝ̈ܵܬܹܵܐ ܫܲܡܝ̣̈ܢܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
41:21 ܘܥܲܠ ܠܓ݂ܵܘܗܹܝܢ ܇ ܘܠܵܐ ܐܸܬ݂ܝ̣ܕܲܥ ܕܥܲܠ ܠܓ݂ܵܘܗܹܝܢ ܇ ܘܚܸܙܘܗܹܝܢ ؟ ܒܝ̣ܫ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ݂ܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝ̣ܪܹܬ݂ ܇ ܀
41:22 ܘܲܬܘ̣ܒ݂ ܚܙܝܿܬ ܒܚܸܠܡܝ ܇ ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒ݁ܠܝ̣̈ܢ ܣ̈ܵܠܩܵܢ ܒܩܲܢܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܇ ܡܲܠܝ̈ܵܢ ܘܛܵܒ݂̈ܵܢ ܇ ܀
41:23 ܘܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫܸܒ݁ܠܝ̣̈ܢ ܩܲܛܝ̣̈ܢܵܢ ܘܲܫܩܝ̣̈ܦܵܢ ܠܪܘ̣ܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ ܝܵܥ̈ܝܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܇ ܀
41:24 ܘܲܒ݂ܠܲܥ ܫܸܒ݁ܠܹ̈ܐ ܩܲܛ̈ܝ̣ܢܵܬ݂ܵܐ ܠܲܫܒܲܥ ܫܸܒ݁ܠܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ܬ̈ܵܐ ܇ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܚܲܪ̈ܵܫܹܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܠܝ̣ ܇ ܀
41:25 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܚܸܠܡܵܐ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܚܲܕ݂ ܗܘ̤ ܇ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܚܵܘܝ̣ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
41:26 ܫܒܲܥ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܛܵܒ݂ܬ̈ܵܐ ܫܒܲܥ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܲܫܒܲܥ ܫܸ̈ܒ݁ܠܹܐ ܛܵܒ݂̈ܬ݂ܵܐ ܫܒܲܥ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܚܸܠܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܗܘ̤ ܇ ܀
41:27 ܘܲܫܒܲܥ ܬܵܘ̈ܪܵܬ݂ܵܐ ܡܚܝ̣̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܘܒ݂ܝ̣ܫ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܣ̈ܵܠܩܵܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܫܒܲܥ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܲܫܒܲܥ ܫܸ̈ܒ݁ܠܹܐ ܩܲܛܝ̣ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܲܫܩ̈ܝ̣ܦܵܢ ܠܪܘ̣ܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ ܇ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܇ ܀
41:28 ܗܿܘ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܐܹܝܠܝ̣ܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܚܵܘܝ̣ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
41:29 ܗܵܐ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܐܵܬ݂̈ܝܵܢ ܇ ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:30 ܘܲܢܩ̈ܘ̣ܡܵܢ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܕܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ ܇ ܘܢܸܬ݂ܛܥܹܐ ܟܠܹܗ ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܲܢܣܝ̣ܦ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
41:31 ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܝ̣ܕܲܥ ܣܲܒ݂ܥܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܗܿܘ ܕܡܸܢ ܒܵܬܲܪܟܹ݁ܝܢ ܕܥܲܫܝ̣ܢ ܗܘ̤ ܛܵܒ݂ ܇ ܀
41:32 ܘܕܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ ܚܸܠܡܵܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܕܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܕܲܡܛܲܝܲܒ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܡܣܲܪܗܸܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܥܒ݁ܕܹܗ ܇ ܀
41:33 ܗܵܫܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܚܲܟ݁ܝ̣ܡܵܐ ܘܣܲܟ݁ܘ̣ܠܬ݂ܵܢܵܐ ܇ ܘܲܢܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:34 ܘܢܸܥܒܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܲܢܩܝ̣ܡ ܫܲܠܝ̣̈ܛܹܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܢܸܣܒ݂ܘ̣ܢ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܚܲܡܫܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܒܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܇ ܀
41:35 ܘܲܢܟܲܢܫܘ̣ܢ ܟܠܹܗ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܕܫ̈ܢܲܝܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܛܵܒ݂̈ܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܝܵܢ ܇ ܘܢܸܚ̱ܡܠܘ̣ܢ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܬܚܹܝܬ݂ ܐܝ̣ܕܵܐ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܒܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܢܸܛܪܘ̣ܢ ܇ ܀
41:36 ܘܢܸܗܘܹܐ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܢܛܝ̣ܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܇ ܠܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܟܲܦ݂ܢܵܐ ܕܢܸܗ̈ܘܝܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗܿ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܠܵܐ ܬܣܘ̣ܦ ܐܲܪܥܵܐ ܒܟܲܦ݂ܢܵܐ ܇ ܀
41:37 ܘܲܫ̣ܦܲܪ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܲܒ݂ܥܲܝܢܲܝ̈ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
41:38 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܸܫܬ݁ܟܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܢܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪܘ̣ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ ܒܹܗ ܇ ܀
41:39 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܵܘܕ݁ܥܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܹܐ ܟܠܵܗܿ ܇ ܠܲܝܬ݁ ܕܚܲܟ݁ܝ̣ܡ ܘܣܲܟ݁ܘ̣ܠܬ݂ܵܢ ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
41:40 ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܗܘܹܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬ݁ܝ̱ ܇ ܘܥܲܠ ܡܸܠܲܬ݂ ܦܘ̣ܡܵܟ݂ ܢܸܣܲܒ݂ ܕܝ̣ܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܟܘ̣ܪܣܝܵܐ ܐܹܪܲܒ݂ ؟؟ ܡܸܢܵܟ݂ ܇ ܀
41:41 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܚܙܝ̣ ܕܐܲܫܠܸܛܬܵܟ݂ ܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹ̈ܝܢ ܇ ܀
41:42 ܘܲܫܩ̣ܲܠ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܥܸܙܲܩܬܹܵܗ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܘܣܵܡܵܗܿ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܲܠܒ݁ܫܹܗ ܠܒ݂ܘ̣ܫܵܐ ܕܒ݂ܘ̣ܨܵܐ ܇ ܘܐܲܪܡܝ̣ ܗܲܡܢܝ̣ܟ݂ܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܒܨܵܘܪܹܗ ܇ ܀
41:43 ܘܐܵܘܬ݁ܒܹܗ ܒܡܲܪܟܲܒ݂ܬ݂ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܕܝ̣ܠܹܗ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܫܲܠܝ̣ܛܵܐ ܇ ܘܐܲܫ̱ܠܛܹܗ ܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:44 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܐ̄ܢܵܐ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܦܸܩܿܕܹܬ݂ ܇ ܕܒ݂ܠܥܵܕܲܝܟ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܪܝ̣ܡ ܐܝ̣ܕܹܗ ܘܪܸܓ݂ܠܹܗ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:45 ܘܲܩܪܵܐ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܫܡܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܨܲܦܢܲܬ݂ ܦܲܥܢܲܚ ܕܟܲܣܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܠܹܗ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܹܗ ܠܐܲܣܝܲܬ݂ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܦܘ̇ܛܝ̣ܦܪܲܥ ܟܘ̣ܡܪܵܐ ܕܐܘ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܀ ܇ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ̈ ܇ ܀
41:46 ܘܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܟܲܕ݂ ܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܝܵܘܣܸܦ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:47 ܘܚܸܡܠܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܒܐܘ̣ܨܪܹ̈ܐ ܇ ܀
41:48 ܘܲܚ̣ܡܲܠ ܟܠܹܗ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܒܲܫܒܲܥ (ܕܒܫܒܥ) ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܗ̈ܘܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܒܩܘ̣ܪ̈ܝܵܐ ܇ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܕܚܲܩ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܕܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܕܲܚܕܵܪܹ̈ܝܗܿ ܚܡܲܠ ܒܓ݂ܵܘܵܗܿ ܇ ܀
41:49 ܘܲܚ̣ܡܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܇ ܣܘ̇ܓ݂ܵܐܐ ܕܿܛܵܒ݂ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܠܐܝ̣ ܠܡܸܡܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܇ ܀
41:50 ܘܲܠܝܵܘܣܸܦ ܐܸܬܿܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܠܹܗ ܬܪܹ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܬܸܥܘ̇ܠ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܟܲܦ݂ܢܵܐ ܇ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܵܣܝܲܬ̤ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܦܘ̇ܛܝ̣ܦܪܲܥ ܟܘ̣ܡܪܵܐ ܕܐܘ̇ܢ ܇ ܀
41:51 ܘܲܩܪܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܫܸܡ ܒܪܹܗ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܡܢܲܫܹܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢܫܝܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܠܝ̱ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܀
41:52 ܘܲܫܡܹܗ ܕܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܩܪܵܐ ܐܲܦܪܹܝܡ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܦ̱ܪܝܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܫܘ̣ܥܒܵܕ݂ܝ̱ ܇ ܀
41:53 ܘܲܓ݂ܡܲܪ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܣܲܒ݂ܥܵܐ ܕܲܗ̈ܘܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:54 ܘܫܲܪܝ̣ ܫܒܲܥ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܟܲܦ݂ܢܵܐ ܠܡܸܐܬ݂ܵܐ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܀
41:55 ܘܟܸܦܢܲܬ̤ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܲܡܒܲܓ݁ܢܝ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܥܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܙܸܠܘ̱ ܠܘܵܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܡܸܕܸ݁ܡ ܕܐܵܡܲ̇ܪ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘ̣ܢ ܇ ܀
41:56 ܘܟܲܦ݂ܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܦܬ̣ܲܚ ܝܵܘܣܸܦ ܐܘ̣ܨܪܹ̈ܐ ܇ ܘܲܙܒܲܢ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܘܲܥ̣ܫܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
41:57 ܘܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬ݂ܵܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܠܲܡܡܵܪ ܡܸܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
42:1 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘ̣ܢ ܇ ܀
42:2 ܗܵܐ ܫܸܡܿܥܹܬ݂ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܚܘ̇ܬ݂ܘ ܠܬܲܡܵܢ ܘܡܘ̇ܪܘ ܠܲܢ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܘܢܸܚܹܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
42:3 ܘܲܢܚܸܬ݂ܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܥܸܣܪܵܐ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܡܸܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
42:4 ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܠܵܐ ܫܲܕܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܲܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܕܲܠܡܵܐ ܢܓܕܫ ؟؟؟ ܠܹܗ ܩܹܐܪܣܵܐ ܇ ܀
42:5 ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܲܡܡܵܪ ܥܲܡ ܐܹܝܠܝ̣ܢ ܕܐܵܙ̇ܠ̄ܝ̣ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
42:6 ܘܝܵܘܣܸܦ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܫܲܠܝ̣ܛ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܡܡܝ̣ܪ ܠܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
42:7 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܢܟܸܠ ؟ ܥܠܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܩܲܫܝܵܐܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܡܸܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܐܸܬܲܝܢ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
42:8 ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܥ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܗܸܢܘ̇ܢ ܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕ݁ܥܘ̣ܗܝ ܇ ܀
42:9 ܘܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܚܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܠܲܡ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܲܠܡܸܚܙܵܐ ܗܘ̤ ܛܒܗܿ ؟؟؟ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܲܝ̣ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܀
42:10 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܵܐ ܡܵܪܲܢ ܇ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ݁ ܐܸܬ݂ܵܘ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
42:11 ܟܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܲܕ݂ ܓܒܲܪ ܚܢܲܢ ؟؟ ܇ ܘܟܹܐ̈ܢܹܐ ܚܢܲܢ ܇ ܘܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ݁ ܇ ܀
42:12 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܛܒܗܿ ܗܘ̤ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܲܝ̣ܬ݁ܘ̇ܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܇ ܀
42:13 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܬܪܸ̈ܥܣܲܪ ؟ ܚܢܲܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܥܲܒ݂̈ܕܲܝܟ݁ ܒܢܲܝ̈ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܲܙܥܘ̇ܪܵܐ ܗܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܗܘ̤ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܘܚܲܕ݂ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܇ ܀
42:14 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܗܵܢܵܘ ܕܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܀
42:15 ܒܗܵܕܵܐ ܬܸܬ݂ܒ݁ܩܘ̇ܢ ܇ ܠܵܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܵܐ ܬܸܦܩܘ̣ܢ ܡܸܟܵܐ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܸܬ݂ܵܐ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܇ ܀
42:16 ܫܲܕܲܪܘ̱ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܟ݂ܘ̇ܢ ܢܸܕ݂ܒܲܪ ܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܐܸܬ݂ܐܲܣܪܘ ܇ ܘܢܸܬ݂ܒܲܩ̈ܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܐܸܢ ܒܩܘ̣ܫܬܵܐ ܐܸܡ̣ܪܲܬ̤ܘܢ ܘܐܸܠܵܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܐܸܠܵܐ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܀
42:17 ܘܐܲܪܡܝ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܹܝܬ݂ ܚܒ݂ܘ̣ܫܝܵܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
42:18 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝ̣ܬ݂ܵܝܵܐ ܇ ܗܵܕܹܐ ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܘܲܚܝܵܘ ܇ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܚܹܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
42:19 ܐܸܢ ܟܹܐ̈ܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܚܲܕ݂ ܢܸܬ݂ܐ̱ܣܲܪ ܒܹܝܬ݂ ܚܒ݂ܘ̣ܫܝ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܙܸܠܘ̱ ܐܵܘܒܸ݁ܠܘ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܠܟܲܦܢܹ̈ܐ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܒ݂ܵܬܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܀
42:20 ܘܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܐܝ̣ܬ݂ܘ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܢܸܬ݂ܗܲܝܡ̈ܢܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܘܠܵܐ ܬܡܘ̣ܬ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
42:21 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܚܲܝܵܒ݂ܝ̣ܢܲܢ ܥܲܠ ܐܲܚܘ̣ܢ ܇ ܕܚ̣ܙܲܝܢ ܒܛܘ̣ܪܵܦܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܇ ܟܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܟܲܫܲܦ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܢ ܘܠܵܐ ܫܸܡܲܥܢܵܝܗܝ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ݂ܵܬ̤ ܥܠܲܝܢ ܥܵܩܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܀
42:22 ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܵܐ ܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܕܠܵܐ ܬܸܚܛܘ̇ܢ ܒܛܲܠܝܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܵܦ ܕܡܹܗ ܗܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܒܲܥ ܇ ܀
42:23 ܘܗܸܢܘ̇ܢ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܡܸܛܠ ܕܬܲܪܓ݁ܡܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
42:24 ܘܐܸܬ݂ܦܢܝ̣ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܇ ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܡܸܢܗܘ̇ܢ ܠܫܸܡܥܘ̇ܢ ܘܐܲܣܪܹܗ ܠܥܹܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
42:25 ܘܦܲܩܸܕ ܝܵܘܣܸܦ ܘܲܡ̣ܠܵܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܘܲܠܡܲܗܦܵܟ݂ܘ̣ ܟܸܣܦܗܘ̇ܢ ܓܒܲܪ ܒܣܲܩܹܗ ܇ ܘܲܠܡܸܬܲܠ ܠܗܘ̇ܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܘ̣ܪܚܵܐ ܇ ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܠܗܘ̇ܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܇ ܀
42:26 ܘܲܫܩܲܠܘ̱ ܥܒ݂ܘ̣ܪܗܘ̇ܢ ܥܲܠ ܚܸܡܪܗܘ̇ܢ ܘܐܸܙܲܠܘ̱ ܡܸܢ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
42:27 ܘܲܦܬ̣ܲܚ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘ̇ܢ ܣܲܩܹܗ ܠܡܲܪܡܵܝܘ̣ ܟܸܣܬ݂ܵܐ ܠܲܚܡܵܪܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܒܵܘܬܵܐ ܇ ܘܲܚܙܵܐ ܟܸܣܦܹܗ ܣܝ̣ܡ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܹܗ ܇ ܀
42:28 ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܐܸܬ݂ܦܢܝ̣ ܟܸܣܦܝ̱ ܇ ܘܗܵܐ ܗܘ̤ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܝ̱ ܇ ܘܙܵܥ ܠܸܒ݁ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܬ݂ܡܲܗܘ ܓܒܲܪ ܒܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܇ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܀
42:29 ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܘܵܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܚܵܘܝܘ̣ܗܝ ܟܠ ܕܲܓ݂ܕܲܫ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܀
42:30 ܡܲܠܸܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܵܪܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܲܡܲܢ ܩܲܫܝܵܐܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܚܲܫܒܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
42:31 ܘܐܸܡܲܪܢ ܠܹܗ ܇ ܟܹܐ̈ܢܹܐ ܚܢܲܢ ܘܠܵܐ ܗܘ̣ܝܢ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܇ ܀
42:32 ܬܪܸ̈ܥܣܲܪ ܚܢܲܢ ܐܲܚܝ̣̈ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܚܲܕ݂ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܇ ܘܲܙܥܘ̇ܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܗܘ̤ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
42:33 ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܢܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܵܪܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܒܗܵܕܹܐ ܐܸܕܲܥ ܕܟܹܐ̈ܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܚܲܕ݂ ܫܒ݂ܘ̇ܩܘ̱ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܠܟܲܦ̈ܢܹܐ ܕܲܒ݂ܒ݂ܵܬܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܣܲܒ݂ܘ̱ ܘܙܸܠܘ̱ ܇ ܀
42:34 ܘܐܲܝܬܵܘ ܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܸܕܲܥ ܕܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬܘ̇ܢ ܓܵܫܘ̇ܫܹ̈ܐ ܇ ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ̈ܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܘܒܐܲܪܥܵܐ ܬܸܬܲܓ݁ܪܘ̣ܢ ܀ ܇ ܀
42:35 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܗܸܢܘ̇ܢ ܡܣܲܪܩܝ̣ܢ ܣܲܩܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܗܵܐ ܨܪܵܪܵܐ ܕܟܸܣܦܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܹܗ ܇ ܘܲܚܙܵܘ ܨܪܵܪܲܝ̈ ܟܸܣܦܗܘ̇ܢ ܗܸܢܘ̇ܢ ܘܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ̱ ܇ ܀
42:36 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܠܝ̣ ܓܲܙܝ̣ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܇ ܘܫܸܡܥܘ̇ܢ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܇ ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܬܸܕ݂ܒ݁ܪܘ̣ܢ ܇ ܥܠܲܝ ܫ̣ܠܸܡ ܟܠܗܹܝܢ ܇ ܀
42:37 ܘܐܸܡܲܪ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܠܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܬܡܝ̣ܬ݂ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܬ݁ܝܘ̣ܗܝ ؟ ܠܵܟ݂ ܇ ܐܲܫܠܸܡܵܝܗܝ ܠܝ̣ ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܗܦܟ݂ܝܘ̣ܗܝ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
42:38 ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܢܵܚܹܬ݂ ܒܹܪܝ̱ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܚܘ̣ܗܝ ܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܗܘ̤ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ܵܘܗܝ ܐܸܫܬ݁ܚܲܪ ܠܐܸܡܹܗ ܘܢܸܓ݂ܕܲܫ ܠܹܗ ܩܹܐܪܣܵܐ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܬܹܐܙܠ̄ܘ̣ܢ ܘܬܲܚܬ݂ܘ̣ܢ ܣܲܝܒ݁ܘ̣ܬ݂ܝ ܒܕ݂ܵܐܘܘ̇ܢܵܐ ܠܲܫܝܘ̇ܠ ܀
43:1 ܘܟܲܦ݂ܢܵܐ ܥܫ̣ܢ ؟؟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
43:2 ܘܟܲܕ݂ ܓܲܡ̣ܲܪܘ̱ ܠܡܸܐܟܲܠ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܕܐܲܝܬ݁ܝ̣ܘ ܡܸܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܚܘ̇ܬ݂ܘ ܡܘ̣ܪܘ ܠܲܢ ܩܲܠܝ̣ܠ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
43:3 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܹܗ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܡܣܲܗܵܕ݂ܘ̣ ܣܲܗܸܕ݂ ܒܲܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܠܵܐ ܬܸܚܙܘ̇ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܸܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
43:4 ܐܸܢ ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܐܲܚܘ̣ܢ ܥܲܡܲܢ ܇ ܢܸܚܘ̇ܬ݂ ܘܲܢܡܘ̣ܪ ܠܲܢ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
43:5 ܘܲܐܸܢ ܠܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܠܵܐ ܢܵܚܬ݁ܝ̣ܢܲܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܲܢ܇ ܕܠܵܐ ܬܸܚܙܘ̇ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܇ ܐܸܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
43:6 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܒ݂ܐܸܫܬ݁ܘ̇ܢ ܠܝ̣ ܘܚܵܘܝ̣ܬ݁ܘ̇ܢ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܐܲܚܵܐ ܇ ܀
43:7 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܡܫܲܐܵܠܘ̣ ؟؟؟ ܫܲܐܸܿܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܥܠܲܝܢ ܘܥܲܠ ܫܲܪܒ݁ܬܲܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܚܲܝ ܇ ܘܐܝ̣ܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܐܲܚܵܐ ܇ ܘܚܵܘܝ̣ܢܝܗܝ ܡܸܛܠ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܡܸܕܲܥ ܝܵܕ݂ܥܝ̣ܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܕܐܵܡܲ̇ܪ ܐܲܚܸܬ݂ܘ̱ ܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
43:8 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܠܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܫܲܕܲܪ ܛܲܠܝܵܐ ܥܲܡܲܢ ܇ ܘܲܢܩܘ̣ܡ ܘܢܹܐܙܲܠ ܘܢܸܚܹܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܵܦ ܝ̣ܩܲܪܬܲܢ ܇ ܀
43:9 ܐܸܢܵܐ ܥܵܪܹ̇ܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܇ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܬܒܲܥܵܝܗܝ ܇ ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܲܝܬ݁ܝܘ̣ܗܝ ܠܵܟ݂ ܘܐܲܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܐܸܚܛܸܐ ܠܐܲܒ̣ܝ̱ ܟܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
43:10 ܘܐܵܦ ܐܸܠܘ̣ ܠܵܐ ؟؟؟ ܐܸܫܬܵܘܚܲܪܢ ܇ ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܗܲܦܟ݂ܢ ܕܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܙܲܒ݂ܢ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
43:11 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗܘ̤ ܗܵܕܹܐ ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܇ ܣܲܒ݂ܘ̱ ܡܸܢ ܛܘ̣ܒ݂ܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܚܸܬ݂ܘ̱ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܇ ܩܲܠܝ̣ܠ ܨܲܪܘܵܐ ܘܩܲܠܝ̣ܠ ܕܸܒ݂ܫܵܐ ܇ ܘܲܐܪܸ̈ܗܛܢܹܐ ܘܠܵܛܡܹ̈ܐ ܇ ܘܒܸܛܡܹ̈ܐ ܘܫܵܓ̈ܕܹ݁ܐ (ܘܫܓܪ̈ܐ) ؟؟؟ ܇ ܀
43:12 ܘܟܸܣܦܵܐ ܐܲܥܦܵܐ ܣܲܒ݂ܘ̱ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܟܸܣܦܵܐ ܕܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܲܝ̈ܟ݂ܘ̇ܢ ܐܲܗܦܸܟ݂ܘ̱ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܕܲܠܡܵܐ ܛܘ̣ܥܝܲܝ ܗ̄ܝ̣ ܇ ܀
43:13 ܘܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܕܒܲܪܘ̱ ܇ ܘܩܘ̣ܡܘ̱ ܘܗܲܦܘ̇ܟ݂ܘ̱ ܠܘܵܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܀
43:14 ܘܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܢܸܬܸ݁ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܠܪܲܚܡܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܘܲܢܫܲܕܲܪ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܠܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܓܲܙ̇ܝ̣ܬ݂ ܓܲܙ̇ܝ̣ܬ݂ ܇ ܀
43:15 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ̱ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܘܐܲܥܦܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܢܸܣܲܒ݂ܘ̱ ܒܐܝ̣ܕܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ̱ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܘܩܵܡܘ̱ ܘܲܢܚܸܬ݂ܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܘܩܵܡܘ̱ ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܀
43:16 ܘܲܚܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܡܗܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܪܲܒ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܐܲܥܸܠ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܇ ܘܟ݂ܘ̇ܣ ܢܸܟ݂ܣܬ݂ܵܐ ܘܬܲܩܸܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܝ̱ ܐܵܟ݂ܠܝ̣ܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܒܛܲܗܪܵܐ ܇ ܀
43:17 ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܲܥ̣ܠ ؟؟ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܀
43:18 ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ̱ ܟܲܕ݂ ܡܲܥܠܝ̣ܢ ܠܗܘ̇ܢ ܠܒܹܝܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܡܸܛܠ ܟܸܣܦܵܐ ܕܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܒܛܲܥܢܲܝ̈ܢ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܡܲܥܠܝ̣ܢ ܠܲܢ܇ ܠܡܸܬ݂ܪܵܘܪܒ݂ܵܘ ܥܠܲܝܢ ܘܠܡܸܬ݂ܢܟ݂ܵܠܘ̣ ܥܠܲܝܢ ܇ ܕܢܸܥܒ݁ܕ݂ܘ̣ܢܵܢ ܥܒ݂ܵ̈ܕܹ݁ܐ ܘܲܠܚܸܡܪܲܢ ܇ ܀
43:19 ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ̱ ܠܘܵܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܪܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܘܡܲܠܸܠܘ̱ ܥܲܡܹܗ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܇ ܀
43:20 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܒܵܥܹ̈ܝܢܲܢ ܡܵܪܲܢ ܇ ܡܸܚܲܬ݂ ܢܚܸܬܢ ؟ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝ̣ܬ݂ܵܐ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
43:21 ܘܟܲܕ݂ ܐܸܙܲܠܢ ܠܒܹܝܬ݂ ܒܵܘܬܵܐ ܦܬܲܚܢ ܛܲܥܢܲܝ̈ܢ ܇ ܘܗܵܐ ܟܸܣܦܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܹܗ ܇ ܟܸܣܦܲܢ ܒܡܲܬ݂ܩܵܠܹܗ ܐܲܗܸܦܟ݂ܢܵܝܗܝ ܒܐܝ̣ܕܲܢ ܇ ܀
43:22 ܘܟܸܣܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܲܚܸܬ݂ܢ ܒܐܝ̣ܕܲܢ ܠܲܡܡܵܪ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܠܵܐ ܝ̣ܕܲܥܢ ܡܲܢܘ̣ ܣܵܡ ܟܸܣܦܲܢ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܲܝ̈ܢ ܇ ܀
43:23 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܫ̣ܠܵܡ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘ̣ܢ ܇ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܣܵܡ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܣܝ̣ܡܬ݂ܵܐ ܒܛܲܥܢܲܝ̈ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܟܸܣܦܟ݂ܘ̇ܢ ܥܲܠ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܲܦܸܩ ܠܘܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܠܫܸܡܥܘ̇ܢ ܇ ܀
43:24 ܘܐܲܥ̣ܠ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܫܝ̣ܓ݂ܘ̱ ܪܸܓ݂ܠܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܪܡܝ̣ ܟܸܣܬ݂ܵܐ ܠܲܒ݂ܥܝ̣ܪܗܘ̇ܢ ܇ ܀
43:25 ܘܬܲܩܸܢܘ̱ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܥܲܕ݂ ܥܵܐܹ̇ܠ ܝܵܘܣܸܦ ܒܛܲܗܪܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥܘ ܕܬܲܡܵܢ ܐܵܟ݂ܠܝ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܀
43:26 ܘܥܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܠܒܲܝܬܵܐ ܇ ܘܐܲܝܬ݁ܝ̣ܘ ܠܹܗ ܩܘ̣ܪܒܵܢܵܐ ܕܒ݂ܐܝ̣ܕܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܇ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
43:27 ܘܫܲܐܸܠ ܒܲܫܠܵܡܗܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܫܠܵܡ ܗܘ̤ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܣܵܒ݂ܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ݁ܘ̇ܢ ܠܝ̣ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܚܲܝ ܗܘ̤ ܇ ܀
43:28 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܫܠܵܡ ܗܘ̤ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܚܲܝ ܗܘ̤ ܇ ܘܲܩܥܲܕ݂ܘ̱ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܇ ܀
43:29 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙܵܐ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܒܲܪ ܐܸܡܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܗܵܢܵܘ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ݁ܘ̇ܢ ܠܝ̣ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܟ݁ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܀
43:30 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܡܸܛܠ ܕܓ݂ܵܠܘ̱ ܪܲܚܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܇ ܘܲܒ݂ܥ̣ܵܐ ܠܡܸܒ݂ܟܵܐ ܇ ܘܥܲܠ ܠܬ݂ܵܘܵܢܵܐ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
43:31 ܘܐܲܫܝ̣ܓ݂ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܘܚܲܡܣܸܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܕܲܢܣܝ̣ܡܘ̣ܢ ܠܗܘ̇ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܇ ܀
43:32 ܘܣܵܡܘ̱ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ܵܘܗܝ ܘܲܠܗܘ̇ܢ ܒܲܠܚܘ̇ܕܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝ̣ܢ ܥܲܡܹܗ ܒܲܠܚܘ̇ܕܝܗܘ̇ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟ݁ܚܝ̣ܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܐܟܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܡ ܥܸܒ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܐܘ̣ܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܀
43:33 ܘܐܸܣܬܲܡ̱ܟ݁ܘ̱ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܇ ܩܲܫܝ̣ܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܫܝ̣ܫܘ̣ܬܹܗ ܇ ܘܲܙܥܘ̇ܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܥܘ̇ܪܘ̣ܬܹܗ ܇ ܘܲܬ݂ܡܲܗܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܒܲܪ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ ܇ ܀
43:34 ܘܲܫܩܲܠܘ̱ ܠܗܘ̇ܢ ܫܩ̈ܵܠܹܐ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܇ ܘܲܣܓܝ̣ ܫܩܵܠܹܗ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡܸܢ ܫܩ̈ܵܠܹܐ ܕܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܚܲܡܸܫ ܡ̈ܢܵܘܵܢ ܘܐܸܫܬܿܝ̣ܘ ܘܲܪܘܝ̣ܘ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
44:1 ܘܦܲܩܸܿܕ݂ ܠܪܲܒ݁ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܡܠ̣ܝ ܛܲܥܢܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܟܡܵܐ ܕܡܸܫܟ݁ܚܝ̣ܢ ܠܡܸܫܩܲܠ ܇ ܘܣܝ̣ܡ ܟܸܣܦܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܹܗ ܇ ܀
44:2 ܘܣܲܒ݂ ܐܸܣܩܦܵܐ ܕܝ̣ܠܝ̱ ܕܣܹܐܡܵܐ ܘܣܝ̣ܡ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܹܗ ܕܲܙܥܘ̇ܪܵܐ ܘܲܟܸܣܸܦ ܡܝܵܪܹܗ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܀
44:3 ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܦܪܵܐ ܐܸܫܬ݁ܪܝ̣ܘ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܗܸܢܘ̇ܢ ܘܚܸܡ̱ܪ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
44:4 ܗܸܢܘ̇ܢ ܢܦܲܩܘ̱ ܡܸܢ ܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܪܚܸܩܘ̱ ܇ ܘܝܵܘܣܸܦ ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܪܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܩܘ̣ܡ ܪܕ݂ܘ̇ܦ ܒܵܬܲܪ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܠܡܵܢܵܐ ܦܲܪܥܬ݁ܘ̇ܢ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒ݂ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
44:5 ܗܵܢܵܐ ܐܸܣܩܦܵܐ ܕܫܵܬܹܐ ܒܹܗ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܘܐܵܦ ܡܢܲܚܵܫܘ̣ ܡܢܲܚܸܫ ܒܹܗ ܇ ܐܲܒ݂ܐܸܫܬ݁ܘ̇ܢ ܒܡܸܕܸ݁ܡ ܕܲܥܒܲܕ݁ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܀
44:6 ܘܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܀
44:7 ܐܵܡܪܝ̣ܢ ܠܹܗ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܚܵܣ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ݁ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ . ܇ ܀
44:8 ܗܵܐ ܟܸܣܦܵܐ ܕܐܸܫ̣ܟܲܚܢ ܒܦܘ̣ܡ ܛܲܥܢܲܝ̈ܢ ܇ ܐܲܗܸܦܟ݂ܢܵܝܗܝ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܵܢܒ݁ܝ̣ܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܵܪܵܟ݂ ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܐܘ̇ ܣܹܐܡܵܐ ܇ ܀
44:9 ܡܿܢ ܕܢܸܫܬ݁ܟܲܚ ܠܘܵܬܹܗ ܡܸܢ ܥܲܒ݂̈ܕܲܝܟ݁ ܢܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܘܲܚܢܲܢ ܢܸܗܘܹܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹܿܐ ܠܡܵܪܲܢ ܇ ܀
44:10 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܲܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܇ ܡܿܢ ܕܢܸܫܬ݁ܟܲܚ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܗܘ̤ ܢܸܗܘܹܐ ܠܝ̣ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܬܸܗܘܘ̇ܢ ܙܟܝ̈ܝܢ ؟؟؟ ܇ ܀
44:11 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ܘ̱ ܘܐܲܚܸܬ݂ܘ̱ ܓܒܲܪ ܛܲܥܢܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܦܬܲܚ (ܘܦܬܚܘ) ܓܒܲܪ ܛܲܥܢܹܗ ܇ ܀
44:12 ܘܲܒ݂ܨܵܘ ܇ ܡܸܢ ܪܲܒܵܐ ܫܲܪܝ̣ ܘܒܲܙܥܘ̇ܪܵܐ ܫܲܠܸܡ ܇ ܘܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܐܸܣܩܦܵܐ ܒܛܲܥܢܹܗ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܀
44:13 ܘܨܲܪܝ̣ܘ ܠܒ݂ܘ̣ܫܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܫܩܲܠܘ̱ ܓܒܲܪ ܥܲܠ ܚܲܡܪܹܗ ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ̱ ܠܲܩܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܀
44:14 ܘܥܲܠ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܘܵܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܗܘ̤ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܬܲܡܵܢ ܇ ܘܲܢܦܲܠܘ̱ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
44:15 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܡܵܢܵܘ ܥ̇ܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݁ܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܕܲܡܿܢܲܚܵܫܘ̣ ܡܢܲܚܸܫ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܀
44:16 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܠܡܵܪܝ̱ ܘܡܵܢܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܘܲܒ݂ܡܵܢܵܐ ܢܸܙܟܸ݁ܐ ܇ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܚܛܵܗܵܐ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹܿܐ ܠܡܵܪܝ̱ ܇ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܐܵܦ ܡܿܢ ܕܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܐܸܣܩܦܵܐ ܒܐܝ̣ܕܹܗ ܇ ܀
44:17 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܚܵܣ ܠܝ̣ ܕܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܗܵܕܵܐ ܇ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܐܸܣܩܦܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܗܘ̤ ܢܸܗܘܹܐ ܠܝ̣ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܣܲܩܘ̱ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
44:18 ܘܲܩ̣ܪܸܒ݂ ܠܘܵܬܹܗ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܵܥܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܡܵܪܝ̱ ܇ ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܚܲܡܲܬ݂ ܪܘ̣ܓ݂ܙܵܟ݂ ܥܲܠ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܝܟ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
44:19 ܡܵܪܝ̱ ܫܲܐܸܿܠ ܠܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܐܘ̇ ܐܲܚܵܐ ܇ ܀
44:20 ܘܐܸܡܲܪܢ ܠܡܵܪܝ̱ ܇ ܐܝ̣ܬ݂ ܠܲܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܣܵܒ݂ܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܒܲܪ ܣܲܝܒ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܐܲܚܘ̣ܗܝ ܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܗܘ̤ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ܵܘܗܝ ܐܸܫܬ݁ܚܲܪ ܠܐܸܡܹܗ ܇ ܘܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܪܲܚܸܡ ܠܹܗ ܇ ܀
44:21 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܐܲܚܬ݂ܘ̣ܗܝ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܐܹܣܝ̣ܡ ܥܲܝܢܝ̱ ܥܠܵܘܗܝ ܇ ܀
44:22 ܘܐܸܡܲܪܢ ܠܡܵܪܝ̱ ܇ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܛܲܠܝܵܐ ܠܡܸܫܒܲܩ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܲܐܸܢ ܫܵܒܹܿܩ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܡܵܐܹܿܬ݂ ܇ ܀
44:23 ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܕܐܹܢ ܠܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬ݂ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܠܵܐ ܬܵܘܣܦܘ̣ܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܐܲܦܲܝ̈ ܇ ܀
44:24 ܘܟܲܕ݂ ܣܵܠܩ̈ܵܢ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܚܵܘܝ̣ܢܵܝܗܝ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝ̱ ܇ ܀
44:25 ܐܸܡܲܪ ܠܲܢܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܗܦܘ̇ܟ݂ܘ̱ ܡܘ̣ܪܘ ܠܲܢ ܩܲܠܝ̣ܠ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܇ ܀
44:26 ܘܐܸܡܲܪܢ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝ̣ܢܲܢ ܠܡܸܚܲܬ݂ ܇ ܐܸܢ ܢܵܚܹ̇ܬ݂ ܐܲܚܘ̣ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܥܲܡܲܢ ܢܵܚܬ݁ܝ̣ܢܲܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝ̣ܢܲܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܟܲܕ݂ ܐܲܚܘ̣ܢ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡܲܢ ܇ ܀
44:27 ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܢ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܝܵܕ݂ܥܝ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܕܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܝ ܇ ܀
44:28 ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܕܡܸܩܛܲܠ ܩܛܝ̣ܠ ܇ ܘܠܵܐ ܚܙܹܝܬܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܇ ܀
44:29 ܘܕܵܒ݂ܪܝ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܐܵܦ ܠܗܵܢܵܐ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܵܪܲܥ ؟ ܠܹܗ ܣܲܩܘ̣ܒ݂ܠܵܐ ܇ ܘܡܲܚܬ݂ܝ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܣܲܝܒ݁ܘ̣ܬ݂ܝ ܒܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܠܲܫܝܘ̇ܠ ܇ ܀
44:30 ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܙܲܠܢ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܛܲܠܝܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡܲܢ ܇ ܘܢܲܦܫܹܗ ܚܲܒ݁ܝ̣ܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܦܫܹܗ ܇ ܀
44:31 ܘܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܛܲܠܝܵܐ ܥܲܡܲܢ ܡܵܐܹܿܬ݂ ܘܡܲܚܬ݂ܝ̣ܢ ܥܲܒ݂̈ܕܲܝܟ݁ ܣܲܝܒ݁ܘ̣ܬܹܗ ܕܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܒܕ݂ܵܘܘ̇ܢܵܐ ܠܲܫܝܘ̇ܠ ܇ ܀
44:32 ܡܸܛܠ ܕܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܥ̣ܪܲܒ݂ ܒܛܲܠܝܵܐ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܢ ܇ ܘܐܸܡܿܪܹܬ݂ ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܲܝܬ݁ܝܘ̣ܗܝ ؟؟؟ ܠܵܟ݂ ܐܸܚܛܸܐ ܠܐܲܒ̣ܝ̱ ܟܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
44:33 ܘܗܵܫܵܐ ܢܦܘ̣ܫ ܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܚܠܵܦ ܛܲܠܝܵܐ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝ̱ ܇ ܘܛܲܠܝܵܐ ܢܸܣܲܩ ܥܲܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
44:34 ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܲܣܸܩ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܘܛܲܠܝܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܒ݂ܝ̣ܫܬܵܐ ܕܬܸܓ݂ܕܲܫ ܠܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܀
45:1 ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܡܚܲܡܣܵܢܘ̣ ܡܸܢ ܟܠ ܕܩܵܝܡܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܦܸܩܘ̱ ܠܟ݂ܠܢܵܫ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܠܵܐ ܩܵܘܝ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܟܲܕ݂ ܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
45:2 ܘܐܲܪܝ̣ܡ ܩܵܠܹܗ ܒܲܒ݂ܟ݂ܵܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܫܡܲܥܘ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܘܐܸܫܬ݁ܡܲܥ ܒܹܝܬ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
45:3 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܚܲܝ ܗܘ̤ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ̱ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܠܡܸܬܲܠ ܠܹܗ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܚܸܠܘ̱ ؟؟ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܇ ܀
45:4 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܩܪܘ̇ܒ݂ܘ̱ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ̱ ܠܘܵܬܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܐܲܚܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܕܙܲܒܲܢܬ݁ܘ̇ܢܵܢܝ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܀
45:5 ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟ݂ܪܹܐ ؟ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܕܙܲܒܲܢܬ݁ܘ̇ܢܵܢܝ ܠܗܵܪܟܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܠܬ݂ܘ̣ܪܣܵܝܵܐ ܗܘ̤ ܫܲܕܲܪܲܢܝ̱ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ܘ̇ܢ ܇ ܀
45:6 ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܓ݂ܵܘܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܘܲܬܘ̣ܒ݂ ܚܲܡܸܫ ܫܢܝ̣̈ܢ ܕܠܲܝܬ݁ ܕܙܵܪܲܥܿ ܘܲܕ݂ܚܵܨܹܕ݂ ؟؟ ܇ ܀
45:7 ܘܫܲܕܲܪܲܢܝ̱ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ܘ̇ܢ ܠܲܡܣܵܡ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܘܲܠܡܲܚܵܝܘ̣ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܡܫܵܘܙܒ݂ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
45:8 ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܫܲܕܲܪܬ݁ܘ̇ܢܵܢܝ̱ ܠܗܵܪܟܵܐ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܘܥܲܒ݂ܕܲܢܝ̱ ܐܲܒ݂ܵܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܫܲܠܝ̣ܛܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
45:9 ܒܲܥܓܲܠ ܣܲܩܘ̱ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪ ܒܪܵܟ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܥܲܒ݂ܕܲܢܝ̱ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗܿ ܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܚܘ̇ܬ݂ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ ܇ ܀
45:10 ܘܬܸܒ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܘܗܘ̤ܵܝܬ݁ ܩܲܪܝ̣ܒ݂ ܠܝ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ݁ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܟ݂ ܇ ܘܥܵܢܵܟ݂ ܘܬ݂ܵܘ̈ܪܲܝܟ݁ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
45:11 ܘܐܸܬ݂ܪܣܹܝܟ݂ܘ̇ܢ ܬܲܡܵܢ ܡܸܛܠ ܕܬ݂ܘ̣ܒ݂ ܚܲܡܸܫ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܩܲܝܵܡ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܇ ܕܲܠܡܵܐ ܬܹܐܒܲܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܒܲܝܬܵܟ݂ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܇ ܀
45:12 ܘܗܵܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܚ̈ܵܙܝܵܢ ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܚܝ̱ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܕܦܘ̣ܡܝ̱̣ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
45:13 ܘܚܵܘܵܘ ܠܐܲܒ̣ܝ̱ ܟܠܹܗ ܐܝ̣ܩܵܪܝ̱ ܕܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܲܚܙܲܝܬ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܣܲܪܗܸܒ݂ܘ̱ ܐܲܚܸܬ݂ܘ̱ ܠܐܲܒ̣ܝ̱ ܠܗܵܪܟܵܐ ܇ ܀
45:14 ܘܲܢܦ̣ܲܠ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܇ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܟ̣ܐ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܇ ܀
45:15 ܘܢܲܫܸܿܩ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܥܠܲܝܗܘ̇ܢ ܇ ܘܒܵܬܲܪܟܸ݁ܢ ܡܲܠܸܠܘ̱ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
45:16 ܘܩܵܠܵܐ ܐܸܫܬ݁ܡܲܥ ܒܹܝܬ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܕܐܵܡܪܝ̣ܢ ܇ ܐܸܬ݂ܵܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܫ̣ܦܲܪ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܲܒ݂ܥܲܝܢܲܝ̈ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
45:17 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܇ ܐܲܛܥܸܢܘ̱ ܒܥܝ̣ܪܟ݂ܘ̇ܢ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܘܙܸܠܘ̱ ܐܵܘܒܸ݁ܠܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܀
45:18 ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ̱ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܘܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܬ̈ܝܟ݁ܘ̇ܢ ܘܐܲܝܬܵܘ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܛܘ̣ܒ݂ܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܐܲܟ݂ܘ̇ܠܘ̱ ܫܘ̣ܡܢܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
45:19 ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܡܫܲܠܲܛ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ̱ ܇ ܕܒܲܪܘ̱ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܥܵܓ݂̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܠܢܸܫܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܘܠܝ̣ܩܲܪܬ݁ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܲܫܩܘ̇ܠܘ̱ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܘܬ݂ܵܘ ܇ ܀
45:20 ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܠܵܐ ܢܚܘ̣ܣܵܢ ܥܲܠ ܡܵܐܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܛܘ̣ܒ݂ܵܗ̇ (ܕܛܘܒܐ) ܕܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܝ̣ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܗܘ̤ ܇ ܀
45:21 ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܥܵܓ݂̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ݂ ܦܘ̣ܡܹܗ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܘ̣ܪܚܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܀
45:22 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܟ݂ܠ ܓܒܲܪ ܙܵܘܓܵܐ ܕܢܲܚ̈ܬܹ݁ܐ ܇ ܘܲܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒ݂ ܬܠܵܬ݂ܡܵܐܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܇ ܘܚܲܡܫܵܐ ܙܵܘ̈ܓ݁ܝ̣ܢ ܕܢܲܚ̈ܬܹ݁ܐ ܇ ܀
45:23 ܘܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܫܲܕܲܪ ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܥܸܣܪܵܐ ܚܸܡ̈ܪܵܐ (ܚܡܪ̈ܝܢ) ܟܲܕ݂ ܛܥܝ̣ܢ̈ܝ̣ܢ ܡܸܢ ܛܘ̣ܒ݂ܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܲܥܣܲܪ ܐܲܬܵܢܝ̣̈ܢ ܟܲܕ݂ ؟؟ ܛܥܝ̣ܢ̈ܵܢ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܘܲܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܠܐܘ̣ܪܚܵܐ ܇ ܀
45:24 ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܐܸܙܲܠܘ̱ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܠܵܐ ܬܸܨܘ̇ܢ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܇ ܀
45:25 ܘܲܣܠܸܩܘ̱ ܡܸܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܠܘܵܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
45:26 ܘܚܵܘܝܘ̣ܗܝ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܝܵܘܣܸܦ ܚܲܝ ܘܗܘ̤ܝܘ̣ ܫܲܠܝ̣ܛ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܐܲܗܡܝ̣ ܒܠܸܒܹ݁ܗ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
45:27 ܘܚܵܘܝܘ̣ܗܝ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܲܚܙܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܥܵܓ݂̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܫܩܠܹܗ ܇ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝ̣ܚܲܬ̤ ܪܘ̣ܚܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
45:28 ܘܐܸܡܲܪ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܠܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܕܲܥܕܲܟܹ݁ܝܠ ܝܵܘܣܸܦ ܒܹܪܝ̱ ܚܲܝ ܐܸܙ̣ܲܠ ܐܸܚܙܹܝܘܗܝ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܹܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܀
46:1 ܘܲܫܩ̣ܲܠ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܗܘ̤ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܹܗ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܠܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܘܕܲܒܲܚ ܕܸܒ݂ܚ̱ܬ݂ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܀
46:2 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܇ ܀
46:3 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܝܠ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܲܠ ܠܡܸܚܲܬ݂ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܥܒ݁ܕ݂ܵܟ݂ ܬܲܡܵܢ ܇ ܀
46:4 ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܚܘ̇ܬ݂ ܥܲܡܵܟ݂ ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܣܩܵܟ݂ ܇ ܘܝܵܘܣܸܦ ܢܣܝ̣ܡ ܐܝ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
46:5 ܘܩ̣ܵܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܒܹܪ-ܫܒܲܥ ܇ ܘܲܫܩܲܠܘ̱ ܒܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܘܠܝ̣ܩܲܪܬ݁ܗܘ̇ܢ ܘܲܠܢܸܫܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܥ̈ܵܓ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܡܸܫܩܠܹܗ ܇ ܀
46:6 ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ̱ ܒܥܝ̣ܪܗܘ̇ܢ ܘܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܕܲܩܢܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
46:7 ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܘܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܟ݂ܠܹܗ ܙܲܪܥܹܗ ܐܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
46:8 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܕܥܲܠܘ̱ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܒܘ̣ܟ݂ܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܇ ܀
46:9 ܒܢܲܝ̈ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܇ ܚܢܘ̇ܟ݂ ܘܦܲܠܘ̇ ܇ ܘܚܸܨܪܘ̇ܢ ܘܟܲܪܡܝ̣ ܇ ܀
46:10 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܫܡܲܥܘܢ ܇ ܝܲܡܘ̣ܐܹܝܠ ܘܝܵܡܹܝܢ ܇ ܘܐܵܗܵܪ ܘܝܵܟ݂ܝ̣ܢ ܇ ܘܨܵܚܵܪ ܘܫܵܐܘ̇ܠ ܒܲܪ ܟܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܇ ܀
46:11 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܠܹܘܝ̣ ܇ ܓܸܪܫܘ̇ܢ ܘܩܵܗܵܬ݂ ܘܲܡܪܵܪܝ̣ ܇ ܀
46:12 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܥܝ̣ܪ ܘܐܘ̇ܢܵܢ ܇ ܘܫܹܠܵܐ ܘܦܲܪܨ ܘܙܲܪܚ ܇ ܘܡܝ̣ܬ݂ܘ ܥܝ̣ܪ ܘܐܘ̇ܢܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܦܲܪܨ ܇ ܚܸܨܪܘ̇ܢ ܘܲܚܡܘ̇ܠ ܇ ܀
46:13 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܵܟ݂ܵܪ ܇ ܬܘ̇ܠܵܥ ܘܦܘ̣ܐܵܐ ܇ ܘܐܘ̣ܝܵܒ݂ ܘܫܸܡܪܘ̇ܢ ܇ ܀
46:14 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܙܒ݂ܘ̇ܠܘ̇ܢ ܇ ܣܵܕ݂ܵܪ ܘܐܲܠܘ̇ܢ ܘܢܲܚܠܵܐܹܝܠ ܇ ܀
46:15 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܠܲܝܵܐ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܦܵܕ݂ܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܘܲܠܕ݂ܝ̣ܢܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܇ ܟܠ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܕܲܒ݂ܢ̈ܵܬܹܗ ܇ ܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܇ ܀
46:16 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܓܲܕ݂ ܇ ܨܸܦܝܘ̇ܢ ܘܚܲܓ݁ܝ̣ ܇ ܘܫܘ̇ܢܝ̣ ܘܐܲܨܒ݁ܥܘ̇ܢ ܇ ܘܥܲܕ݁ܝ̣ ܘܐܵܪܘ̇ܕ݂ ܘܐܲܕ݂ܪܝ̣ ܇ ܀
46:17 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܵܫܹܝܪ ܇ ܝܲܡܢܵܐ ܘܝܲܫܒ݂ܵܐ ؟؟ ܇ ܘܝܲܫܘܝ̣ ܘܲܒ݂ܪܝ̣ܥܵܐ ܇ ܘܣܲܪܚ ܚܵܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܪܝ̣ܥܵܐ ܇ ܚܵܒ݂ܵܪ ܘܡܲܠܟ݁ܝ̣ܠ ܇ ܀
46:18 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܙܲܠܦܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܸܠܝܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܠܹܝܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܫܸܬ݁ܬ݁ܥܸܣܪܹ̈ܐ ܇ ܀
46:19 ܘܲܒ݂ܢܹ̈ܝܗܿ ܕܪܵܚܹܝܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܝܵܘܣܸܦ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܀
46:20 ܘܐܸܬ݁ܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܠܝܵܘܣܸܦ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܵܣܝܲܬ̤ ܒܲܪ̱ܬ݁ ܦܘ̇ܛܝ̣ܦܪܲܥ ܟܘ̣ܡܪܵܐ ܕܐܘ̇ܢ ܠܲܡܢܲܫܹܐ ܘܠܐܲܦܪܹܝܡ ܇ ܀
46:21 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܇ ܒܵܠܵܥ ܘܐܲܟ݂ܒܲܪ ܘܐܲܫܒܸ݁ܠ (ܘܐܫܟܠ) ܘܓ݂ܵܪܵܐ ܇ ܘܢܲܥܡܵܢ ܘܐܲܚܝ̣ ܘܐܵܪܘ̇ܫ ܇ ܘܡܵܦܝ̣ܡ ܘܚܵܦܝ̣ܡ ܘܐܵܕ݂ܵܪ ܇ ܀
46:22 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܹ̈ܝܗܿ ܕܪܵܚܹܝܠ ܇ ܕܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܐܲܪܒܥܸܣܪܵܐ ؟ ܇ ܀
46:23 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܕܵܢ ܇ ܚܘ̇ܫܝ̣ܡ ܇ ܀
46:24 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܢܲܦܬܵܠܝ̣ ܇ ܢܲܚܨܵܐܹܝܠ ܘܓ݂ܘ̇ܢܝ̣ ܇ ܘܚܵܨܵܪ ܘܫܵܠܝ̣ܡ ܇ ܀
46:25 ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܝ̈ܗܿ ܕܒܲܠܗܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܵܒ݂ܵܢ ܠܪܵܚܹܝܠ ܒܲܪܬܹܗ ܇ ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܗܵܠܹܝܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܟܠ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܫܒܲܥ ܇ ܀
46:26 ܟܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܕܥܲܠ ܥܲܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܕܲܢܦܲܩ ܡܸܢ ܚܲܨܹܗ ܇ ܣܛܲܪ ܡܸܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܟܠ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܫܬܿܝ̣ܢ ܘܫܸܬ݂ ܀
46:27 ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܵܘܣܸܦ ܕܐܸܬ݁ܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܬܲܪ̈ܬܹ݁ܝܢ ܇ ܟܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̈ܫܵܬ݂ܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܕܥܲܠ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܀
46:28 ܘܠܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܫܲܕܲܪ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܘܵܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܠܡܸܬ݂ܚܙܵܝܘ̣ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܓܹܫܵܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܀
46:29 ܘܦܲܓܸ݁ܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܡܲܪ̈ܟ݁ܒ݂ܵܬܹܗ ܇ ܘܣ̣ܠܸܩ ܠܐܘ̣ܪܥܵܐ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܠܓܹܫܵܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܚܙܝ̣ ܠܹܗ ܘܲܢܦ̣ܲܠ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܬܘ̣ܒ݂ ܇ ܀
46:30 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܐܹܡܘ̣ܬ݂ ܡܸܟܹܝܠ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܿܙܹܝܬ݂ ܐܲܦܲܝ̈ܟ݁ ܒܹܪܝ̱ ܇ ܕܲܥܕܲܟܹ݁ܝܠ ܚܲܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܀
46:31 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܐܲܣܸܩ ܐܹܚܵܘ̣ܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܐܲܚܲܝ̈ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܕܒ݂ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܐܸܬ݂ܵܘ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܇ ܀
46:32 ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܥܝܲܝ ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܩܵܢ̈ܝܲܝ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܥܵܢ̈ܗܘ̇ܢ ܘܬ݂ܵܘܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܐܝ̣ܬ݂ܝܘ ܇ ܀
46:33 ܘܟܲܕ݂ ܢܸܩܪܹܝܟ݂ܘ̇ܢ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܡܲܢܘ̣ ܥܒ݂ܵܕ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
46:34 ܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܡܵܪܲܝ̈ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܒ݂ܕܲܝܟ݁ ܡܸܢ ܛܲܠܝܘ̇ܬܹܗܘ̇ܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܇ ܘܐܵܦ ܚܢܲܢ ܘܐܵܦ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܢ ܡܸܛܠ ܕܬܸܬ݁ܒ݂ܘ̣ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܡܲܣܠܹܝܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܟܠ ܪ̈ܵܥܝܲܝ ܥܵܢ̈ܵܐ ܇ ܀
47:1 ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܚܵܘܝ̣ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܐܲܚܲܝ̈ ܘܥܵܢ̈ܗܘ̇ܢ ܘܬ݂ܵܘܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܟ݂ܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܐܸܬ݂ܵܘ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܗܵܐ ܫ̣ܪܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܀
47:2 ܘܡܸܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܒܲܪ ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝ̣ܢ ܇ ܘܐܲܩܝ̣ܡ ܐܸܢܘ̇ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:3 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܡܲܢܘ̣ ܥܒ݂ܵܕ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܪ̈ܵܥܝܲܝ ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܥܲܒ݂̈ܕܲܝܟ݁ ܇ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܘܐܵܦ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܢ ܡܸܢ ܛܲܠܝܘ̣ܬܲܢ ܇ ܀
47:4 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܡܸܥܡܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܲܝܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ݁ ܪܸܥܝܵܐ ܠܥܵ̈ܢܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܗܵܫܵܐ ܢܸܬ݁ܒ݂ܘ̇ܢ ܥܲܒ݂̈ܕܲܝܟ݁ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܀
47:5 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܘܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܐܸܬ݂ܵܘ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܇ ܀
47:6 ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܗ̤ܝ̣ ܇ ܒܫܘ̣ܦܪܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘܬܸ݁ܒ݂ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܘܠܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܢܸܬ݁ܒ݂ܘ̇ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܘܲܐܸܢ ܝܵܕܲܥܿ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܒܗܘ̇ܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܵܪܲܝ̈ ܚܲܝܠܵܐ ܇ ܥ̣ܒܸܕ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܵܪܲܝ̈ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ݂ ܠܝ̣ ܇ ܀
47:7 ܘܐܲܥ̣ܠ ܝܵܘܣܸܦ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܐܲܩܝ̣ܡܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܒܲܪܸܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:8 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܟܡܵܐ ܐܸܢܘ̇ܢ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܫ̈ܢܲܝ ܚܲܝܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܀
47:9 ܘܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܫ̈ܢܲܝ ܬܵܘܬܵܒ݂ܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܇ ܡܵܐܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝ̣ܢ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܙܥܘ̣ܪ̈ܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܘܒ݂ܝ̣ܫ̈ܝ̣ܢ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܫ̈ܢܲܝ ܚܲܝܲܝ̈ ܇ ܘܠܵܐ ܡܲܛܝ̣ܘ ܠܲܫܢܲܝ̈ ܚܲܝܲܝ̈ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ ܇ ܒܝܵܘܡܲܝ̈ ܡܲܥܡܲܪܗܘ̇ܢ ܇ ܀
47:10 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܲܢܦ̣ܲܩ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:11 ܘܐܵܘܬܸ݁ܒ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܪܬ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܒܫܘ̣ܦܪܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܪܲܥܡܣܝ̣ܣ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:12 ܘܬܲܪܣܝ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܒܲܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܠܦܘ̣ܬ݂ ܝ̣ܩܲܪܬܵܐ ܇ ܀
47:13 ܘܲܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܒܟ݂ܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܛܵܒ݂ ܇ ܘܚܸܪܒܲܬ̤ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܇ ܀
47:14 ܘܠܲܩܸܿܛ ܝܵܘܣܸܦ ܟܠܹܗ ܟܸܣܦܵܐ ܕܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܒܲܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܕܙܵܒ݂ܢܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܇ ܘܐܲܥ̣ܠ ܝܵܘܣܸܦ ܟܸܣܦܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:15 ܘܟܸܣܦܵܐ ܓܡܲܪ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܟܠܗܘ̇ܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܠܘܵܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ̈ܝܢ ܠܹܗ ܗܲܒܿ ܠܲܢ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘ̣ܬ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܓ݂ܡܲܪ ܠܹܗ ܟܸܣܦܵܐ ܇ ܀
47:16 ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܗܲܒ݂ܘ̱ ܠܝ̣ ܩܸܢܝܵܢܟ݂ܘ̇ܢ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܒܩܸܢܝܵܢܟ݂ܘ̇ܢ ܐܸܢ ܓܡܲܪ ܟܸܣܦܵܐ ܇ ܀
47:17 ܘܐܲܝܬ݁ܝ̣ܘ ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܥܒ݂ܘ̣ܪܵܐ ܒܪܲܟ݂̈ܫܵܐ ܘܲܒ݂ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥ̈ܵܢܵܐ ܘܲܒ݂ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܚܸܡܪ̈ܵܐ ܘܬܲܪܣܝ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܠܲܚܡܵܐ ܒܗܿܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܇ ܒܟܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘ̇ܢ ܇ ܀
47:18 ܘܫܸܠ̣ܡܲܬ̤ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗ̇ܵܝ ܇ ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܠܵܐ ܡܿܛܲܫܸܝܲܢ ܚܢܲܢ ܡܸܢ ܡܵܪܲܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܓ݂ܡܲܪ ܟܸܣܦܵܐ ܟܠܹܗ ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܥ̈ܝ̣ܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܵܪܲܢ ܇ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ݁ܚܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܲܢ ܇ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܢܲܦ̈ܫܵܬܲܢ ܘܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ ܇ ܀
47:19 ܠܡܵܢܵܐ ܡܵܝ̇ܬ݁ܝ̣ܢܲܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ ܇ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܐܵܦ ܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ ܇ ܙܒܢ ؟؟؟ ܠܲܢ ܘܠܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ ܒܠܲܚܡܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܚܢܲܢ ܘܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ ܥܒ݂ܵ̈ܕܹ݁ܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܗܲܒ݂ ܠܲܢ ܙܲܪܥܵܐ ܘܢܸܚܹܐ ܘܠܵܐ ܢܡܘ̣ܬ݂ ܇ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܸܚܪܲܒ݂ ܇ ܀
47:20 ܘܲܙܒܲܢ ܝܵܘܣܸܦ ܟܠܵܗܿ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܙܲܒܸ݁ܢܘ̱ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܓܒܲܪ ܚܲܩܠܹܗ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܥܫܸܢ ܥܠܲܝܗܘ̇ܢ ܟܲܦ݂ܢܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:21 ܘܠܥܲܡܵܐ ܫܲܢܝ̣ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܸܢ ܩ̣ܪܹܐ ܠܲܩܪܹܐ ܇ ܡܸܢ ܣܘ̇ܦ ܬܚܘ̣ܡܵܗܿ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘܦܵܗܿ ܇ ܀
47:22 ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘ̣ܡܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܙܒܲܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܩܿܝܵܡܬ݂ܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܠܟܘ̣ܡܪܹ̈ܐ ܡܸܢ ܠܘܵܬ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܐܵܟ݂ܠܝ̣ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܩܝܵܡܵܬ݂ܗ̈ܘ̇ܢ ܕܝܵܗܹܿܒ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘ̇ܢ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܙܲܒܸܿܢܘ̱ ܐܲܪ̱ܥܗܘ̇ܢ ܇ ܀
47:23 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܥܲܡܵܐ ܇ ܗܵܐ ܙܒܲܢܬ݁ܟ݂ܘ̇ܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܘܠܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܗܵܐ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܬܸܙܪ̱ܥܘ̣ܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
47:24 ܘܡܵܐ ܕܥܵܐܠܵܐ ܥܠܲܠܬ݂ܵܐ ܇ ܗ̤ܘܲܝܬܘ̇ܢ ܝܵܗ̄ܒ݁ܝ̣ܢ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܚܲܡܫܵܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܘܐܲܪܒܲܥ ܡܢܵܘ̈ܵܢ ܢܸܗ̈ܘܝܵܢ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܠܙܲܪܥܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܇ ܘܲܠܡܸܐܟ݂ܘ̣ܠܬ݁ܟ݂ܘ̇ܢ ܘܲܠܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܵܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܇ ܘܠܡܹܐܟ݂ܘ̣ܠܬܵܐ ܕܝ̣ܩܲܪܬ݁ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
47:25 ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܐܲܚܝ̣ܬܲܢ ܇ ܢܸܫܟܲܚ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܵܪܲܢ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܥܒ݂ܵ̈ܕܹ݁ܐ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:26 ܘܣ̣ܵܡܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܢܵܡܘ̇ܣܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܠܦܸܪܥܘ̇ܢ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܚܲܡܫܵܐ ܇ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘ̣ܡܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ݂ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
47:27 ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܘܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܘܲܥܫܸܢܘ̱ ܒܵܗܿ ܘܲܟ݂ܒܲܪܘ̱ ܘܲܣܓ݂ܝ̣ܘ̱ ܛܵܒ݂ ܇ ܀
47:28 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܫܒܲܥܸܣܪܵܐ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܫ̈ܢܲܝ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܵܐܐ ܘܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܘܲܫܒܲܥ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
47:29 ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ̱ ܝܘܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܲܡܡܵܬ݂ ܇ ܘܲܩܪܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܒܪܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܇ ܐܸܢ ܐܸܿܫܟ݁ܚܸܬ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܣܝ̣ܡ ܐܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܬܚܹܝܬ݂ ܚܲܨܝ ܇ ܘܐܵܘܡܹܝܟ݂ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܲܥܒܸܕ݂ ܥܲܡܝ̱ ܛܲܝܒ݁ܘ̣ܬܵܐ ܘܩܘ̣ܫܬܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܬܸܩܒ݁ܪܲܢܝ̱ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
47:30 ܘܐܸܫܟܲܒ݂ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ ܇ ܘܲܫܩܘ̇ܠܲܝܢܝ̱ ܡܸܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܩܒ݂ܘ̣ܪܲܝܢܝ̱ ܒܩܲܒܪ̱ܗܘ̇ܢ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܐܸܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܟ݂ ܇ ܀
47:31 ܘܐܸܡܲܪ ܝ̣ܡܝ̣ ܠܝ̣ ܇ ܘܝ̣ܡ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܲܣܓ݂ܸܕ݂ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠ ܪܹܫ ܚܘ̣ܛܪܹܗ ܇ ܀
48:1 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܸܬ݂̈ܓ݂ܵܡܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܐܸܬ݂ܐ̱ܡܲܪ ܠܝܵܘܣܸܦ ܕܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܐܸܬ݂ܟ݁ܪܲܗ ܇ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܲܬ݂ܪܹ̈ܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܇ ܠܲܡܢܲܫܹܐ ܘܠܐܲܦܪܹܝܡ ܇ ܀
48:2 ܘܚܵܘܝ̣ܘ ܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܗܵܐ ܒܪܵܟ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܐܸܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܬ݂ܚܲܝܲܠ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܥܲܠ ܥܲܪܣܵܐ ܇ ܀
48:3 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܐܸܬܿܓܲܠܝ̣ ܥܠܲܝ ܒܠܘ̣ܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܒܲܪܟܲܢܝ̱
48:4 ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܇ ܗܵܐ ܡܒܲܪܸܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܘܡܲܣܿܓܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܇ ܘܐܸܬܿܠܵܟ݂ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܡܸܢ ܒܵܬ݂ܪܵܟ݂ ܇ ܝܵܪܬ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܇ ܀
48:5 ܘܗܵܫܵܐ ܬܪܹ̈ܝܢ ܒܢܲܝ̈ܟ݁ ܕܐܸܬ݁ܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܠܵܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܝ̣ܠܝ̱ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܲܡܢܲܫܸܐ ܕܝ̣ܠܝ̱ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܐܲܝܟ݂ ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܘܐܲܝܟ݂ ܫܡܲܥܘܢ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܠܝ̣ ܇ ܀
48:6 ܘܒ̈ܢܲܝܵܐ ܕܬ݂ܵܘܠܲܕ݂ ܒܵܬ݂ܲܪܗܘ̇ܢ ܠܵܟ݂ ܢܸܗܘܘ̇ܢ ܇ ܥܲܠ ܫܡܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܢܸܬ݂ܩܪܘ̇ܢ ܒܝܵܪܬ݁ܘ̣ܬ݂ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
48:7 ܘܐܸܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܐܵܬܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢ ܦܵܕܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ܇ ܡܝ̣ܬܲܬ̤ ܥܠܲܝ ܪܵܚܹܝܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܕܹܿܐ ܦܲܪܣܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܸܥܲܠ ܠܐܵܦܪܲܬ݂ ܇ ܘܲܩܒܲܪܬܵܗܿ ܬܲܡܵܢ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܐܵܦܪܲܬܹ ܇ ܗ̤ܝ̣ ܗ̄ܝ̣ ܒܹܝܬ݂ ܠܚܸܡ ܇ ܀
48:8 ܘܲܚܙܵܐ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܿܢ ܐܸܢܘ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܇ ܀
48:9 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܒܢܲܝ̈ ܐܸܢܘ̇ܢ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܠܝ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܩܲ̇ܪܸܒ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܘܵܬ݂ܝ̱ ܘܐܲܒ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
48:10 ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܝ̣ܩܲܪ ܡܸܢ ܣܲܝܒ݁ܘ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗܘ̤ܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܫܲܦܝ̣ܪ ܘܩܲ̇ܪܸܒ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܘܢܲܫܸܿܩ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܥܲܦܸܿܩ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
48:11 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟ݁ ܠܵܐ ܣܲܒ݁ܪܹܬ݂ ܇ ܘܗܵܐ ܚܵܘܝܲܢܝ̱ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܦ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܇ ܀
48:12 ܘܐܲܦܪܸܩ ܐܸܢܘ̇ܢ ܡܸܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܘܗܝ ܇ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
48:13 ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܬ݂ܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܒܝܲܡܝ̣ܢܹܗ ܡܸܢ ܣܸܡܵܠܹܗ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܘܲܠܡܢܲܫܸܐ ܒܣܸܡܵܠܹܗ ܡܸܢ ܝܲܡܝ̣ܢܹܗ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܘܩܲ̇ܪܸܒ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܇ ܀
48:14 ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܝܲܡܝ̣ܢܹܗ ܇ ܘܣܵܡܵܗܿ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܇ ܗܘ̤ܝܘ̣ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܇ ܘܣܸܡܵܠܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܲܡܢܲܫܸܐ ܇ ܫܲܚܿܠܸܦ ܐܸܢܹܝ̈ܢ ܐܝ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܡܢܲܫܸܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܘ̣ܟ݂ܪܵܐ ܇ ܀
48:15 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܝܵܘܣܸܦ ܒܪܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܦܲܪܘ̱ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ ܇ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܬܲܪܣܝܲܢܝ̱ ܡܸܢ ܛܲܠܝܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ ܇ ܀
48:16 ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܦܲܪܩܲܢܝ̱ ܡܸܢ ܟܠ ܒܝ̣ܫܵܐ ܢܒܲܪܸܟ݂ ܠܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܇ ܘܢܸܬ݂ܩܪܸܐ ܫܹܡܝ̱ ܒܗܘ̇ܢ ܇ ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܐܝ̣ܣܚܵܩ ܇ ܘܢܸܟ݂ܒ݁ܪܘ̣ܢ ܘܢܸܣܓ݁ܘ̇ܢ ܒܓ݂ܵܘܵܗܿ ܕܐܲܪܥܵܐ ܇ ܀
48:17 ܘܲܚܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܕܣ̣ܵܡ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܐܝ̣ܕܹܗ ܕܝܲܡܝ̣ܢܵܐ ܥܲܠ ܪܹܝܫܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܐܸܫ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܣܵܡܹܟ݂ ܠܵܗ̇ ܠܐܝ̣ܕܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܠܡܲܥܒܵܪܘ̣ܬ݂ܵܗܿ ܡܸܢ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܘܲܢܣܝ̣ܡܝ̣ܗܿ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܲܡܢܲܫܸܐ ܇ ܀
48:18 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܒ̣ܝ̱ ܇ ܐܸܠܵܐ ܗܵܢܵܘ ܒܘ̣ܟ݂ܪܵܐ ܇ ܣܝ̣ܡ ܝܲܡܝ̣ܢܵܟ݂ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܇ ܀
48:19 ܘܠܵܐ ܨܵ̇ܒܹܐ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܝܵܕܲܥܿ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܢܸܗܘܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܇ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܢܸܐܪܲܒ݂ ܇ ܒܪܲܡ ܐܲܚܘ̣ܗܝ ܙܥܘ̇ܪܵܐ ܢܸܐܪܲܒ݂ ܡܸܢܹܗ ܇ ܘܙܲܪܥܹܗ ܢܸܗܘܹܐ ܡܠ̣ܐ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܀
48:20 ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܿܘ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܒܵܟ݂ ܢܸܬ݂ܒܲܪܲܟ݂ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܘܢܹܐܡܪܘ̣ܢ ܇ ܢܥܲܒ݂ܕܵܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܐܲܝܟ݂ ܡܢܲܫܹܐ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܢܲܫܹܐ ܇ ܀
48:21 ܘܐܸܡܲܪ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܘܢܸܗܘܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܢܲܗܦܸܟ݂ܟ݂ܘ̇ܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ݁ܘ̇ܢ ܇ ܀
48:22 ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܝܲܗ̄ܿܒܹ݁ܬ݂ ܠܵܟ݂ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܝܲܬ݁ܝ̣ܪܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܕܢܸܣܿܒܸ݁ܬ݂ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܵܐ ܕܐܵܡܘ̇ܪ̈ܵܝܹܐ ܒܣܲܝܦܝ ܘܲܒ݂ܩܸܫܬ݁ܝ ܇
49:1 ܘܲܩܪܵܐ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܸܬ݂ܟܲܢܲܫܘ̱ ܘܐܹܚܵܘܹܝܟ݂ܘ̇ܢ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܓ݂ܵܕܹܫܿ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܇ ܀
49:2 ܐܸܬ݂ܟܲܢܲܫܘ̱ ܘܲܫܡܲܥܘ̱ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܫܡܲܥܘ ܠܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
49:3 ܪܘ̣ܒܹܝܠ ܒܘ̣ܟ݂ܪܝ̱ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܇ ܚܲܝܠܝ̱ ܘܪܹܫ (ܩܝܫ) ܬܘ̣ܩܦܝ̱ ܇ ܫܲܪܟܵܐ ܕܲܫܩܘ̣ܠܬ݂ܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܥܘ̣ܫܢܵܐ ܇ ܀
49:4 ܛܥܲܝܬ݁ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܬܦܘ̣ܫ ܕܲܣܠܸܩܬ݁ ܠܡܲܫܟ݁ܒܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ݂ ܛܵܘܫ̣ܬ݁ ؟ ܬܸܫܘܝ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܲܣ̣ܠܸܩܬ݁ ܇ ܀
49:5 ܫܸܡܥܘ̇ܢ ܘܠܹܘܝ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܡܵܐ̈ܢܹܐ ܕܪܘ̣ܓ݂ܙܵܐ ܡܸܢ ܟܝܵܢܗܘ̇ܢ ܇ ܀
49:6 ܒܐܪܙܗܘ̇ܢ ؟؟؟ ܠܵܐ ܥ̣ܠܲܬ̤ ܢܲܦ݂ܫܝ̱ ܇ ܘܒ݂ܟ݂ܢܘ̣ܫܝ̣ܗܘ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܚܬܲܬ̤ ܡܸܢ ܐܝ̣ܩܵܪܝ̱ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܪܘ̣ܓ݂ܙܗܘ̇ܢ ܩܛܲܠ̤ܘ̱ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܇ ܘܲܒ݂ܚܸܡܬ݂ܗܘ̇ܢ ܥܩܲܪܘ̱ ܫܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
49:7 ܠܝ̣ܛ ܗܘ̤ ܪܘ̣ܓ݂ܙܗܘ̇ܢ ܡܸܛܠ ܕܥܲܫܝ̣ܢ ܇ ܘܚܸܡܬ݂ܗܘ̇ܢ ܡܸܛܠ ܕܩܲܫܝܵܐ ܐܸܦܲܠܸܓ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܐܹܒܲܕܲܪ ܐܸܢܘ̇ܢ ܒܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܀
49:8 ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܠܵܟ݂ ܢܵܘܕ݁ܘ̇ܢ ܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܐܝ̣ܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܩܕ݂ܵܠܵܐ ܕܒ݂ܥܸܠܕ݁ܒ݂ܵܒ݂ܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܢܸܣܓ݁ܕ݂ܘ̣ܢ ܠܵܟ݂ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܀
49:9 ܓܘ̣ܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܡܸܢ ܩܸܛܠܵܐ ܒܹܪܝ̱ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܇ ܒܪܵܟ݂ ܘܲܪܒܲܥ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܇ ܘܐܲܝܟ݂ ܓܘ̣ܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܘܡܲܢܘ̣ ܢܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ ܇ ܀
49:10 ܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕ݂ ܫܲܒܛܵܐ ܡܸܢ ܝ̣ܗܘ̣ܕ݂ܵܐ ܇ ܘܲܡܒܲܕ݁ܩܵܢܵܐ ܡܸܢ ܒܹܝܬ݂ ܪܸܓ݂ܠܵܘ̈ܗܝ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܿܢ ܕܕܝ̣ܠܹܗ ܗ̤ܝ̣ ܘܠܹܗ ܢܣܲܟ݁ܘ̇ܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܇ ܀
49:11 ܢܹܐܣܘ̇ܪ ܒܲܓ݂ܦܸܬܵܐ ܥܝ̣ܠܹܗ ؟ ܇ ܘܲܒ݂ܫܲܒ݁ܘ̣ܩܵܐ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܹܗ ܇ ܢܵܚܘ̇ܪ ܒܚܲܡܪܵܐ ܠܒ݂ܘ̣ܫܹܗ ܇ ܘܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܸܢ̈ܒܹܐ ܬܲܟ݂ܣܝ̣ܬܹܗ ܇ ܀
49:12 ܙܵܪ̈ܓܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢ ܚܲܡܪܵܐ ܇ ܘܚܸܘܵܪ̈ܵܢ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢ ܚܲܠܒ݂ܵܐ ܇ ܀
49:13 ܙܒ݂ܘ̇ܠܘ̇ܢ ܥܲܠ ܣܦܵܪܲܝ̈ ܝܲܡ̈ܡܹܐ ܢܸܫܪܹܐ ܇ ܘܗܘ̤ ܥܲܠ ܫܘ̣ܦܪܵܐ ܕܲܣܦܝ̣̈ܢܹܐ ܇ ܘܲܬ݂ܚܘ̣ܡܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܝܕܵܢ ܇ ܀
49:14 ܐܝ̣ܣܵܟ݂ܵܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒ݁ܪܵܐ ܇ ܕܲܪܒ݂ܝ̣ܥ ܒܹܝܬ݂ ܫܒ݂̈ܝ̣ܠܹܐ ܇ ܀
49:15 ܘܲܚܙܵܐ ܡܲܫ̱ܪܝܹܗ ܕܫܲܦܝ̣ܪ ܇ ܘܐܲܪܥܹܗ ܕܛܵܒ݂ܵܐ ܇ ܘܐܲܪܟܸ݁ܢ ܟܲܬ݁ܦܹܗ ܠܫܘ̣ܥܒܵܕ݂ܵܐ ܇ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܡܲܕܲܐܬ݂ܵܐ ܇ ܀
49:16 ܕܵܢ ܢܕ݂ܘ̣ܢ ܠܥܲܡܹܗ ܇ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡܸܢ ܫܲܒ݂̈ܛܹܐ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܀
49:17 ܢܸܗܘܹܐ ܕܵܢ ܚܵܘܵܝܵܐ ܕܥܲܠ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܇ ܘܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܫܒ݂̈ܝ̣ܠܹܐ ܕܢܵܟܹܬ݂ ܠܣܘ̣ܣܝܵܐ ܒܥܸܩܒܹܗ ܇ ܘܡܲܪܡܸܐ ܠܪܵܟ݂ܒܹ݁ܗ ܠܒܸܣܬܿܪܹܗ ܇ ܀
49:18 ܠܦܘ̣ܪܩܵܢܵܟ݂ ܣܲܟ݁ܝܬ݂ ؟؟؟ ܡܵܪܝܵܐ ܇ ܀
49:19 ܓܲܕ݂ ܒܓܲܝܣܵܐ ܢܸܦܘ̇ܩ ܇ ܘܗܘ̤ ܢܓܸ݁ܕ݂ ܥܸܩܒ݂ܵܐ ܇ ܀
49:20 ܐܵܫܹܝܪ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐܲܪܥܹܗ ܇ ܘܗܘ̤ ܢܸܬܸ݁ܠ ܬܘ̣ܪܣܵܝܵܐ ܠܡܲܠܟܹ݁̈ܐ ܇ ܀
49:21 ܢܲܦܬܵܠܝ̣ ܐܝ̣ܙܓܲܕ݂ܵܐ ܩܲܠܝ̣ܠܵܐ ܇ ܝܵܗܹܿܒ݂ ܡܹܐܡܪܵܐ ܫܲܦܝ̣ܪܵܐ ܇ ܀
49:22 ܒܪܵܐ ܕܬܲܪܒ݁ܝ̣ܬ݂ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܒܪܵܐ ܕܬܲܪܒ݁ܝ̣ܬ݂ܵܐ ܇ ܣܲܩ ܥܲܝܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܣܡܝ̣ܟ݂ܵܐ ܇ ܕܣܵܠܹܩ ܒܫܘ̇ܪܵܐ ܇ ܀
49:23 ܘܐܸܬ݂ܚܪܝ̣ܘ ܥܲܡܹܗ ܘܲܣܓ݂ܝ̣ܘ̱ ܇ ܘܣܲܩܪܘ̣ܗܝ ܡܵܪܲܝ̈ ܓܘ̈ܕܹ݁ܐ ؟؟ ܇ ܀
49:24 ܘܗܸܦܟܲܬ̤ ܒܥܘ̣ܫܢܵܐ ܩܸܫܬܹ݁ܗ ܇ ܘܐܸܬ݂ܒܲܕܲܪܘ̱ ܕܪ̈ܵܥܹܐ ܕܐܝ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܇ ܡܸܢ ܐܝ̣ܕܲܝ̈ ܥܲܫܝ̣ܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܘܡܸܢ ܫܸܡ ܪܵܥܝܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܀
49:25 ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܢܲܥܕ݁ܪܵܟ݂ ܘܐܹܝܠܫܲܕܲܝ ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܇ ܒܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܢ ܠܥܲܠ ܇ ܒܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܵܐ ܕܲܬܗܘ̇ܡܵܐ ܕܲܪܒ݂ܝ̣ܥܵܐ ܡܸܢ ܠܬܲܚܬ݁ ܇ ܒܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܵܐ ܕܲܬ݁ܕܲܝ̈ܵܐ ܘܲܕ݂ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܇ ܀
49:26 ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܥܫܸܢ ܥܲܠ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܬ݂ܵܐ ܕܡܵܘ̈ܠܕܵܢܲܝ ܇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪ̈ܵܡܵܬ݂ܵܐ ܕܥܵܠܲܡ ܇ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܥܲܠ ܪܹܝܫܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܘܥܲܠ ܪܹܫ ܟܠܝ̣ܠܵܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܀
49:27 ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܐܲܒܵܐ ܚܵܛܘ̇ܦܵܐ ܇ ܒܨܲܦܪܵܐ ܢܐܹܟ݂ܘ̇ܠ ܒܸܙܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܒ݂ܪܲܡܫܵܐ ܢܦܲܠܸܓ݂ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܡܲܥܕܲܐ ܇ ܀
49:28 ܟܠܗܘ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܒ݂̈ܛܹܐ ܕܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܬܪܸ̈ܥܣܲܪ ܇ ܘܗܵܢܵܐ ܡܸܕ݂ܸ݁ܡ ܕܐܸ̣ܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܇ ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ݂ ܒܘ̣ܪܟ݁ܬܹܗ ܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
49:29 ܘܦܲܩܸܿܕ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܇ ܐܸܢܵܐ ܡܸܬܟ݁ܢܸܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܡܝ̱ ܇ ܩܘ̣ܒ݂ܪܘ̣ܢܝ̱ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ ܇ ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܕܥܸܦܪܘ̇ܢ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܇ ܀
49:30 ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܥܝ̣ܦܬܵܐ ܇ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ ܕܒ݂ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܕܙܒܲܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܚܲܩܠܵܐ ܡܸܢ ܥܸܦܪܘ̇ܢ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܠܝܘ̣ܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܀
49:31 ܬܲܡܵܢ ܩܒܲܪܘ̱ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܲܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܬܲܡܵܢ ܩܒܲܪܘ̱ ܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܲܠܪܲܦܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܹܗ ܇ ܘܬܲܡܵܢ ܩܸܒ݂ܪܹܬ ؟؟ ܠܸܠܝܵܐ ܇ ܀
49:32 ܙܒ݂ܝ̣ܢܬ݂ܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܘܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܗܿ ܡܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܝܬ݂ ܀ ܇ ܀
49:33 ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܠܲܡܦܲܩܵܕ݂ܘ̣ ܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ ܇ ܦܫܲܛ ܪܸܓ݂ܠܵܘ̈ܗܝ ܒܥܲܪܣܵܐ ܘܐܸܬ݂ܟ݁ܪܲܗ ܘܡܝ̣ܬ݂ ܇ ܘܐܸܬܟܲܢܲܫ ܠܘܵܬ݂ ܥܲܡܹܗ ܇ ܀
50:1 ܘܲܢܦ̣ܲܠ ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܇ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܇ ܀
50:2 ܘܦܲܩܸܿܕ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܵܣܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܠܡܸܚܢܲܛ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܚܲܢܛܘ̣ܗܝ ܐܵܣܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܠܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܇ ܀
50:3 ܘܲܡܠܵܘ ܠܹܗ ܐܲܪ̈ܒܲܥܝ̣ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܫܵܠܡܝ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܲܚ̈ܢܝ̣ܛܹܐ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܐܘ̣ܗܝ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܫܲܒ݂ܥܝ̣ܢ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
50:4 ܘܲܥܒܲܪܘ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܒܟ݂ܵܬܹܗ ܇ ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܕ݂ܒܹܝܬ݂ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܐܸܢ ܐܸܫܿܟܿܚܹܬ݂ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܘ̇ܢ ܇ ܐܸܡܲܪܘ̱ ܩܕ݂ܵܡ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܇ ܀
50:5 ܐܲܒ̣ܝ̱ ܐܵܘܡܝܲܢܝ̱ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝ̣ ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܵܐܹܿܬ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܒܩܲܒ݂ܪܝ̱ ܕܙܸܒ݂ܢܹܬ݂ ܠܝ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܬܲܡܵܢ ܬܸܩܒ݁ܪܲܢܝ̱ ܇ ܗܵܫܵܐ ܐܸܣܲܩ ܐܸܩܒܿܘ̇ܪ ܠܐܲܒ̣ܝ̱ ܘܐܸܗܦܘ̇ܟ݂ ܇ ܀
50:6 ܘܐܸܡܲܪ ܦܸܪܥܘ̇ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܣܲܩ ܘܩܒ݂ܘ̇ܪ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܘܡܹܝܟ݂ ܇ ܀
50:7 ܘܲܣܠ̣ܸܩ ܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܩܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܲܣܠܸܩܘ̱ ܥܲܡܹܗ ܟܠܗܘ̇ܢ ܥܲܒ݂ܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܦܸܪܥܘ̇ܢ ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹ݁ܗ ܇ ܘܟ݂ܠܗܘ̇ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀
50:8 ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܣܠܸܩܘ̱ ܥܲܡܹܗ ܒܲܠܚܘ̇ܕ݂ ܝ̣ܩܲܪܬ̇ܗܘ̇ܢ ܘܥܵܢ̈ܗܘ̇ܢ ܘܬ݂ܵܘܪܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܫܒܲܩܘ̱ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܫܵܢ ܇ ܀
50:9 ܘܲܣܠܸܩܘ̱ ܥܲܡܹܗ ܐܵܦ ܡܲܪ̈ܟ݁ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܘܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܘܲܗܘ̤ܵܬ݂ ܡܲܫܪܝ̣ܬ݂ܵܐ ܕܥܲܫܝ̣ܢܵܐ ܛܵܒ݂ ܇
50:10 ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܕ݁ܪܹ̈ܐ ܕܐܵܛܵܪ ܕܲܒ݂ܥܸܒ݂ܪܵܐ ܕܝܘ̇ܪܕܿܢܵܢ ܇ ܘܐܲܪܩܸܕ݂ܘ̱ ܬܲܡܵܢ ܡܲܪܩܘ̣ܕ݁ܬ݂ܵܐ ܪܲܒ݁ܬ݂ܵܐ ܘܥܲܫܝ̣ܢܬ݂ܵܐ ܇ ܘܲܥܒ̣ܲܕ݂ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܒܹܝܬ݂ ܒ̈ܵܟܹ݁ܐ ܫܲܒܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝ̣ܢ ܇ ܀
50:11 ܘܲܚܙܵܘ ܝ̈ܬܒܝ ܐܲܪܥܵܐ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܠܐܸܒ݂ܠܵܐ ܒܐܲܕ݁ܪܹ̈ܐ ܕܐܵܛܵܪ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܐܸܒ݂ܠܵܐ ܗܘ̤ ܪܲܒܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܇ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܘ ܫܡܹܗ ܐܲܒܸܠ ܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܒ݂ܥܸܒ݂ܪܵܐ ܕܝܘ̇ܪܕܿܢܵܢ ܇ ܀
50:12 ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܠܹܗ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘ̇ܢ ܇ ܀
50:13 ܘܫܲܩܠܘ̣ܗܝ ܘܐܵܘܒ݁ܠܘ̣ܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܇ ܘܩܲܒ݂ܪܘ̣ܗܝ ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܥܝ̣ܦܬܵܐ ܇ ܕܲܙܒ݂ܵܢ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܚܲܩܠܵܐ ܠܝܘ̣ܪܬܵܢܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܇ ܡܸܢ ܥܸܦܪܘ̇ܢ ܚܹܬ݂ܵܝܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܡܪܹܐ ܇ ܀
50:14 ܘܲܗ̣ܦܲܟ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܗܘ̤ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܘܟ݂ܠ ܕܲܣܠܸܩܘ̱ ܥܲܡܹܗ ܠܡܸܩܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܩܒܲܪ ܠܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܀
50:15 ܚܙܵܘ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܕܡܝ̣ܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܘ̇ܢ ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ̱ ܘܐܵܡܪܝ̣ܢ ܕܲܠܡܵܐ ܢܲܗܪܲܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܘܕܲܠܡܵܐ ܢܸܦ̱ܪܥܲܢ ܟܠܵܗ̇ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܕܲܥܒܲܕܢ ܠܹܗ ܇ ܀
50:16 ܘܦܲܩܸܕܘ ܠܘܵܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܦܲܩܸܿܕ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܘܬܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܇ ܀
50:17 ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܹܐܡܪܘ̣ܢ ܠܝܵܘܣܸܦ ܇ ܒܒ݂ܵܥܘ̣ ܫܒ݂ܘ̇ܩ ܣܲܟ݂ܠܘ̣ܬ݂ܵܐ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ݁ ܇ ܘܠܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘ̇ܢ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ̱ ܠܵܟ݂ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܘܗܵܫܵܐ ܫܒ݂ܘ̇ܩ ܣܲܟ݂ܠܘ̣ܬ݂ܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘ̣ܟ݂ ܇ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܟܲܕ݂ ܐܸܡܲܪܘ̱ ܠܹܗ ܇ ܀
50:18 ܘܐܸܙܲܠܘ̱ ܐܵܦ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܢܦܲܠܘ̱ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܇ ܘܐܸܡܲܪܘ̱ ܗܵܐ ܚܢܲܢ ܠܵܟ݂ ܥܒ݂ܵ̈ܕܹ݁ܐ ܇ ܀
50:19 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘ̇ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܇ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘ̣ܢ ܇ ܡܸܛܠ ܕܲܬ݂ܚܹܝܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܀
50:20 ܐܲܢ̄ܬ݁ܘ̇ܢ ܐܸܬ݂ܚܲܫܲܒ݂ܬ݁ܘ̇ܢ ܥܠܲܝ ܒܝ̣ܫܬܵܐ ܇ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬ݂ܚܲܫܒ݂ܵܗܿ ܠܛܵܒ݂ܬܵܐ ܕܢܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ ܘܢܸܚܹܐ ܥܲܡܵܐ ܣܓܝܵܐܹ̇ܐ ܇ ܀
50:21 ܘܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚܠܘ̣ܢ ܇ ܐܸܢܵܐ ܐܸܬ݂ܪܣܹܝܟ݂ܘ̇ܢ ܘܠܝ̣ܩܲܪܬ݁ܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܒ݂ܵܝܲܐ ؟؟ ܐܸܢܘ̇ܢ ܘܲܡܠ̣ܵܐ ܒܠܸܒ݁ܗܘ̇ܢ ܇ ܀
50:22 ܘܝ̣ܬܹܒ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܗܘ̤ ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘ̣ܗܝ ܇ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫ̈ܢܝ̣ܢ ܇ ܀
50:23 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܦܪܹܝܡ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܬܠܝ̣ܬ݂ܵܝܹ̈ܐ ܇ ܐܵܦ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܟ݂ܝ̣ܪ ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ ܇ ܐܸܬ݁ܝ̣ܠܹܕ݂ܘ ܥܲܠ ܒܘ̣ܪ̈ܟܵܘܗܝ ܕܝܵܘܣܸܦ ܇ ܀
50:24 ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܇ ܐܸܢܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܇ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬ݁ܕ݁ܟ݂ܵܪܘ̣ ܡܸܬ݁ܕ݁ܟܲܪ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܘܡܲܣܸܩ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܡܸܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝ̣ܡ̣ܵܐ ܠܐܲܒܪܵܗܵܡ ܘܠܐܝ̣ܣܚܵܩ ܘܲܠܝܲܥܩܘ̇ܒ݁ ܇ ܀
50:25 ܘܐܵܘܡܝ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐܝ̣ܣܪܵܝܹܠ ܘܐܸܡܲܪ ܡܸܬ݁ܕ݁ܟ݂ܵܪܘ̣ ܡܸܬ݁ܕ݁ܟܲܪ ܠܟ݂ܘ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܇ ܐܲܣܸܩܘ̱ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܡܸܟܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘ̇ܢ ܇ ܀
50:26 ܘܡܝ̣ܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫܢܝ̣̈ܢ ܇ ܘܚܲܢܛܘ̣ܗܝ ܘܣܵܡܘ̣ܗܝ ܒܕ݂ܘ̣ܦܢܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܇ ܀