Poesaka Soenda 1924-09-3(03)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Poesaka Soenda 1924-09-3(03)  (1924) 

[ 33 ]

POESAKA-SOENDA

DIKALOEARKEUN KOE PAGOEJOEBAN

:-:
:-:
JAVA-INSTITUUT

Anoe djadi Redactie: Dr. R. A. HOESEIN DJAJADININGRAT
J. KATS, M. SOERIADIRADJA

TOEDJOEL SERAT: ― SALEMBA 28 ― WELTEVREDEN


Pangaosna langganan Poesaka-Soenda dina sataoen ti Juli d.k. Juni ƒ 3.-
Pangaosna hidji (sadjilid) Poesaka-Soenda, ngagaleuh ngéténg " 0.30
Pangaos samboeng-lajang (advertentie) dina P. S. sakatja " 20.-
Satengah katja . . . . ƒ 12½ Saparapat katja " 7.50
dina sakali kaloear.

Oepami ngalanggan samboeng-lajang langkoeng mirah.


Eusina P. S. No. 3


1. Wajang Madija kenging J. Kats katja 33
2. Pikeun pangeling-ngeling ka djaman keur di nagara Walanda ti R. M. Mr. Gondowinoto " 36
3. Kangdjeng Preboe Prang Wedono (Goegoeloe kamadjoean kenging A. Muhlenfeld " 40
4. Kaprabon Karaton Mangkoenagara karangan Hadiwidjojo " 43
5. Pangeran Mangkoenagara IV Boedjangga Ahli Hakekat karangan R. Wedyodiningrat " 46
6. Mangkoenagaran karangan Dr. D. A. Rinkes " 49
5. Djenengan Prangwadono sareng Mangkoenagoro kenging R. A. Dr. Hoesein Djajadiningrat " 52


Wajang Madija
kenging
J. Kats.

Dina ngawitanana Adiparwa, nja eta boekoe ka hidji tina anoe dalapan welas djilid lalakon Mahabharata tèa, kaoengel jèn Radja Djanamadjaja ngadamel korban ― oraj (slangen ― offer), koe margi ramana anoe djenengan Pariksit poepoesna lantaran dipatjok oraj Taksaka. Sadaja oraj kedah dipaehan, kadjabi oraj anoe boga dosa tea. Koe margi èta, Kangdjeng Radja ngoengoen diroengroeng woejoeng sababaraha lamina. Pikeun ngaleledjar manahna, nja ladjeng Bagawan Waicampajana njarioskeun toetoeranana perang [ 34 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/2 [ 35 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/3 [ 36 ]kantos nyanggakeun salianana wayang Madiyo tea ka Kanjeng Sunan. Nanging di karaton oge awis-awis ngawayang nganggo lalakon Madiyo the.

Ku urang Jawa wayang Madiyo the teu dipikaresep. Ari lantaranana pedah urang desa geus ti baheula tabah kana lalakon-lalakon wayang Purwa, wayang Gedong sareng wayang Kilitik tea, sadaya apal kana ngaran satria-satria, sarta kacida dipkaresepna. Atuh nya kantenan bae, panambahna kanu bieu the, jenengan Raja-raja, buta-buta sareng Genderewo anu tina wayang Madiyo tea ngolembar atawa nambag turug-turug heunteu nganggo patokan asal, tangtu bae hese asupna kana pikiran urang desa the.

Jumlah lalakona numutkeun anu nyarios sadayana aya 90 (mungguh dina lalakon Purwa, Gedong sareng Kilitik mah, lalakon the heunteu puguh runtuyanana).

Aya hiji-hijieun ngaran wayang tina wayang Madiyo anu tepi nerekab ka desa-desa, malah sok dilalakonkeun kunu ngawayang kakapengan bae mah

Anu pang-pangan nyaeta; Gendrayana sareng saderek-saderekna, Sudasana, Angling Darma (numutkeun katerangan K.P. Prang Wedono, Angling Darma the, kawasna raja Jawa Baheula anu jenengan Airlangga tea),sareng Jayabaya. Dina ngawayang lalakon ieu anu dianggo wayangna Wayang Purwa.

Naha jasana P.A.A. Mangku Negoro IV tina perkawis ieu, bakal moal aya tapakna, moal kapendak buahna ?

Urang sadaya pada terang yen P.A.A. Mangku Negoro anu ka VII, kawentar gede pitandangna, sarta kacida ngamajukeunana ka sumukawis pusaka elmu Kajawaan sareng kabinangkitan, malahieu karangan the rereana katerangan pamasihan ti anjeuna parantos ngadawuhkeun kieu:

Engke dimana sajarah Jawa geus dirakit nurutkeun patokan elmu, ieu lalakon-lalakon teh kawasna bakal kenging dianggo, nyaeta wayang-wayangna baris surup upami dianggo dina carita-tjarita Jawa Kuna. Lantaran ieu mah wayangna barang anyar jadi heunteu kacang-cang teuing ku adat anu aya ayeuna, nepi ka bakal bisa nyumponan kana pamundut urang Jawa anu palalinter (Ontwikkleden) anu dina ayeuna-ayeuna seriang jadi saur, haroyong nyinggetkeun waktuna ngawayang, ulah sapeuting jeput, tapi diatur sing bisa tilu opat am bae.

Jadi et lalakona wayang Madiya anggitan K.P.A.A. Mangku Negoro IV tea, saparantos aya robahan pinganggoeunana, aya areup-areupeunana tiasa dihudangkeun deui ku usahara Raja anu nema sapengkeureun anjeuna; sareng bakal jadi pakakas geusan ngaliarkeun tuguna sajarah Jawa alam kuno kasadaya jelema.


Pikeun pangeling-ngeling ka djaman keur di nagara Walanda

ti

R. M. Mr. Gondowinoto

Dina hiji dinten enjing-enjing tahun 1913 nalika kuring ngaliwat ka Groenmarkt di den Haag, teh ti jalan anu ti Leiden, tempat kuring matuh, kuring ningal bangsa kuring anu narembe sumping ka nagri Walanda keur ngarariung dina latar café restorant “ Het Gouden Hoofd” dijejeran ku pun dulur sarta aya diantawis riungan-riungan urang Eropa anu harita keur marungpung didinya.

Sanajan sareng anu narembe sarumping teh kuring teu wawuh, tapi ujug-ujug ngarasa sono bae, tina kantingal yen eta bangsa kuring, sarta barang geus digeroan ku pundulur, tulut kuring milu ngariung, sanggeun wawawuhan sareang tatamu-tatamu tea. Teu salah tisangka, nyaeta teh bangsa kuring ti Jawa, nyaeta Kangjeung Pangeran Ario Ngahabeni putra Kangjeung Sinuhun Solo anu cikal, sareng pangiringna, kadua Raden Mas Ario Soeryasoeparta

36
 
[ 37 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/5 [ 38 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/6 [ 39 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/7 [ 40 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/8 [ 41 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/9 [ 42 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/10 [ 43 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/11 [ 44 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/12 [ 45 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/13 [ 46 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/14 [ 47 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/15 [ 48 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/16 [ 49 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/17 [ 50 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/18 [ 51 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/19 [ 52 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/20 [ 53 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/21 [ 54 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/22 [ 55 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/23 [ 56 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/24 [ 57 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/25 [ 58 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/26 [ 59 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/27 [ 60 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/28 [ 61 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/29 [ 62 ]Page:Poesaka Soenda 1924-09-3(03).pdf/30

Kalawarta Poesaka Soenda

Taun ka-1 Taun ka-2 Taun ka-3 Taun ka-4 Taun ka-5 Taun ka-6
1922-07 1923-07 1924-07
1922-08 1923-08 1924-08
1922-09 1923-09 1924-09
1922-10 1923-10 1924-(10-12)
1922-11 1923-11 1925-01
1922-12 1923-12 1925-02
1923-01 1924-01 1925-03
1923-02 1924-02 1925-(04-05)
1923-03 1924-03 1925-06
1923-04 1924-(04-05) 1925-07
1923-05 1924-06 1925-08
1923-06 1925-09
1925-10
1925-11
1925-12