Poesaka Soenda 1923-05-1(11)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Poesaka Soenda 1923-05-1(11)  (1923) 

[ 161 ]

POESAKA-SOENDA

DIKALOEARKEUN KOE PAGOEJOEBAN

:-:
:-:
JAVA-INSTITUUT

Anoe djadi Redactie: Dr. R. A. HOESEIN DJAJADININGRAT
J. KATS, M. SOERIADIRADJA

TOEDJOEL SERAT : - GOENOENG SARI 84. – WELTEVREDEN


Pangaosna langganan Poesaka-Soenda dina sataoen ti Juli d.k. Juni ƒ 3.-
Pangaosna hidji (sadjilid) Poesaka-Soenda, ngagaleuh ngéténg " 0.30
Pangaos samboeng-lajang (advertentie) dina P. S. sakatja " 20.-
Satengah katja . . . . ƒ 12½ Saparapat katja " 7.50
dina sakali kaloear.

Oepami ngalanggan samboeng-lajang langkoeng mirah.


Eusina P. S. No. 11


1. Agama Boeda panggelar Boro-boedoer katja 161
2. Paririmbon (Tjatoerangga Koeda) " 167
3. Oenak-anik basa Soenda " 172
4. Pihatoer Redaktie " 173
5. Wawatjan Siliwangi " 173


Agama Boeda panggelar Boro-boedoer.

(Samboengan P. S. No. 8 katja 123).

Koe sadaja ogé tangtos parantos kaoeninga, jén dina oenggal agama pada aja roekoen-roekoenna sarta aja babagianana atawa tahapanana anoe pada-pada aja bagbaganana. Saperti dina Islam: aja roekoen iman, roekoen Islam, saréat, hakékat, aja sara, aja tarékat sareng seueur-seueur deui, tah dina agama Boeda ogé nja kitoe sanés moeng salandjaran atanapi saroentoejan baé.

Doepi anoe djadi wawaton agama Boeda dibagi tiloe bagian; toegoe anoe djadi pikoekoeh panjangtjang kapertjajaan, nja éta anoe diseboet:

Triratna.

Demi éta anoe diseboet triratna téh, nja éta koemboehna koem tiloe pikoekoeh, iman atoeran kaboedaan, hidji-hidjina nja éta:

  1. Boedha (Minangka nabina).
  2. Dharma (Pangadjaran agamana, minangka Islam at. Karistenna).
  3. Sanggha (Atoeran, oeger-oegeran kapanditan). [ 162 ]Anoe ka hidji, Boeddha téa, nja anoe minangka Nabina, anoe ngagelarkeun woeroek. Saperti dina Islam dina Karisten, sakoer panoetanana koedoe pada pertjaja ka Nabina, Islam ka K. Nabi Moehamad, karisten ka K. Nabi Isa, ari dina Boeda nja tangtos kedah pertjaja ka Sang Boeddha téa.

Anoe ka doea, Dharma, nja éta iman anoe gelar djadi pangadjaranana minangka rokoen-roekoen, dina Islam. Ieu Dharma téh ngadeg dina opat ladasar kanjataan, nja éta:

  1. Soegri anoe koemelip di alam lahir, kabeulit koe njeri peurih, sedih prihatin, teu ingkar tina sangsara doenja.
  2. Kasedih, kanjeri, kaprihatinan nalangsa noe salalawasna karandapan di doenja, éta taja lian anoe djadi marga lantaranana, kadjaba ti kapoehit koe panarikna doenja, anoe teu aja kendatna tibelat koe gelarna djagat, hajang balik deui ka lahir, koemalendang di doenja.
  3. Sangkan itjal tina siksaan nandang sangsara, njeri keuna koe sedih kaprihatinan téa, éta taja lian kadjaba ti koedoe noekang kana hajang balik deui ka lahir, moekah hajang moelang deui ka doenja téa.
    Moenggoeh anoe ngagem kaboedaan, koedoe henteu merdoeli kana soegri panarik lahir, pangajak doenja, senang sangsara saroea katampana, da doenja noe djadi gogoda.
  4. Anoe djadi djalan geusan ngitjalkeun kasangsaraan doenja téa, ngalaksanakeun sapanedjana, soegri panoetan Boeda mah koedoe dioeger koe dalapan patokan, anoe djadi papantjén koedoe ditohonan salalawasna, nja éta:
a. Weroeh kana élmoena, njata kana pangadjaranana.
b. Teger panger tetep anteh, kalten

kuna koe olah.

c. Waktja sabalakana, agadek satjékna -

las saplasna.

d. Lakoe lampah sahinasna, balaka satana

basua. e. Sandang pangan suajana, milik satjlikna daradjat sadatangna, oclah leuwih lajang njésa. . Goemoeloeng kaiboera, ngahiji pikirna, tjengeng manteng salawasila. g. Toelaten permana tingal. h. Teu tinggal di moedja semédi. (Paingan aja katjapangan Kai Léngsér dina lalakon Locloeng Kasaroeng, ande oengolna: Loeloeroenu toedjoeh ngabandoeng, ka «a- lapar noe disorang; roopiua nja ieu uogoran anoe dalapan roepa tén, djalan kana kaloe- aan. R. d. R.). Scexri panoetan Boerdaliwajibkeun sarja paula ngarasa djali kawadjiba, geus aja dina patékadanana, Jón geusan moengkoerkeren Parta inileuien jankeun kana doenju, noe cline- hoet panggonan kasangsaraan lia, alam angkara moerka sarakalna kailoenjaan. Eta margin: noo mawi hangsu Bueda mah noenuda sarta ngitjalkeun salaja katsoekan doenja. biasa koe Djawa dibasakoun mati-raga; li- roes oolah dipoepoed och keun, narima saja- aja, zoetjoelkeun jung lioeroeng napse, siang wengi ten aja menit kaliwat tjengeng inantong kana agamana, koedoe toehoo djou. nocn kana wooroek geroe, belab kagombull koe parigadjakna sangsara we adi grovta raptijana. Sooyri anoe bisa ngambah jalut, tentoei. Deyer-oegeran kaboedaan ano bicu tea, ria tan wanilo tinokanan sapenex jila tkalla tang ka ginelar Arhat, Kasoetjian ance sa iljatining Soetji, doemoonocng liua Nirwana, sira anne saonjana sinna, gens kon aja ke- rah penasaran, i anoe aja tau. spalat téa. Djali mingai kana joolel tentung pa tikuuan Kaboextann, njata di dinja gets itjal teu nju basit Allah, malah sawarga U16 Visit uljali katji i10 sill! ( latit tóc, vt1 one tell aja, kulmeli Inci duwait toli dipiros. d: Lina innan kaboeilun mah, ngalist warna itu, ajuna kegyeh bagian tenja: hamoon sawarga nuo lieli palik.lin, tjeuk cina Rocila null, tetep katjungti kve Kangurut, Heloekuetek ina wewengkon nagian doenja. Ni kitoe dai seseboel Dowa, Batura djeung subang sa sapanoeling Jioe iiali, eta saenjana dina Boeila hentea djadi trengtoeng tjater, sartajama hentou al woengkoe! hidji noe dioengsi, nja ota siuna soetji lina wnetji, gous ton aja naon-naon levi, nja (ba ance dibasakeun : trhat djouny Viruna téa. Nanging lanni-lami sa parantos nerekabeta- di agama, djadi pangadjaran ka jelemi loba, réa pandita pacoetan Boeda anoe soeaja pamenduk, todjaial soerah manah teu sapoek c.

Mei-1923.max [ 163 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/3 [ 164 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/4 [ 165 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/5 [ 166 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/6 [ 167 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/7 [ 168 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/8 [ 169 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/9 [ 170 ]
[ 171 ]
[ 172 ]
[ 173 ]

Toelén, asalna tina toelian, Toeli = toelja = njata, temen, saperti (Skr. tulija = saroepa, saroea). Toelén hartina temenan, anoe sanjatana, anoe saenjana.

Gilig, ajeuna mah ngan dihartikeun indjeumanana woengkoel, ari hartin asal mah geus kaloeli-loeli tara dianggo. Gilig atina, atawa gilig pikirna, hartina boeleud pikirna, da gilig téh hartina boeleud pisan, boeleud bener, boender.

Pagoelingan, = pangkoeleman, padjoearan, Goeling (Kw) hartina héés, pagoelingan = panghéésan. [ 174 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/14 [ 175 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/15 [ 176 ]Page:Poesaka Soenda 1923-05-1(11).pdf/16


Kalawarta Poesaka Soenda

Taun ka-1 Taun ka-2 Taun ka-3 Taun ka-4 Taun ka-5 Taun ka-6
1922-07 1923-07 1924-07 1925-07
1922-08 1923-08 1924-08 1925-08
1922-09 1923-09 1924-09 1925-09
1922-10 1923-10 1924-(10-12) 1925-10
1922-11 1923-11 1925-01 1925-11
1922-12 1923-12 1925-02 1925-12
1923-01 1924-01 1925-03
1923-02 1924-02 1925-(04-05)
1923-03 1924-03 1925-06
1923-04 1924-(04-05)
1923-05 1924-06
1923-06