Poesaka Soenda 1923-04-1(10)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Poesaka Soenda 1923-04-1(10)  (1923) 
[ 145 ]
No. 10
Tahoen ka 1
Mei 1923

POESAKA-SOENDA

DIKALOEARKEUN KOE PAGOEJOEBAN

JAVA-INSTITUUT

Anoe djadi Redactie: Dr. R. A. HOESEIN DJAJADININGRAT
J. KATS, M. SOERIADIRADJA

TOEDJOEL SERAT : - GOENOENG SARI 84. – WELTEVREDEN


Pangaosna langganan Poesaka-Soenda dina sataoen ti Juli d.k. Juni ƒ 3.-
Pangaosna hidji (sadjilid) Poesaka-Soenda, ngagaleuh ngeteng " 0.30
Pangaos samboeng-lajang (advertentie) dina P.S. sakatja " 20.-
Satengah katja . . . . ƒ 12½ Saparapat katja " 7.50
dina sakali kaloear.

Oepami ngalanggan samboeng-lajang langkoeng mirah.


145
 
[ 146 ]
146
 
[ 147 ]
147
 
[ 148 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/4 [ 149 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/5 [ 150 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/6 [ 151 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/7 [ 152 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/8 [ 153 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/9 [ 154 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/10 [ 155 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/11 [ 156 ]Page:Poesaka Soenda 1923-04-1(10).pdf/12 [ 157 ]
[ 158 ]
[ 159 ]
[ 160 ]


Poesaka Soenda 1923-04-1(10) ornament.jpg

Kalawarta Poesaka Soenda

Taun ka-1 Taun ka-2 Taun ka-3 Taun ka-4 Taun ka-5 Taun ka-6
1922-07 1923-07 1924-07
1922-08 1923-08 1924-08
1922-09 1923-09 1924-09
1922-10 1923-10 1924-(10-12)
1922-11 1923-11 1925-01
1922-12 1923-12 1925-02
1923-01 1924-01 1925-03
1923-02 1924-02 1925-(04-05)
1923-03 1924-03 1925-06
1923-04 1924-(04-05) 1925-07
1923-05 1924-06 1925-08
1923-06 1925-09
1925-10
1925-11
1925-12