Poesaka Soenda 1922-08-1(02)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Poesaka Soenda 1922-08-1(02)  (1922) 

[ 17 ]

POESAKA-SOENDA

DIKALOEARKEUN KOE PAGOEJOEBAN

JAVA-INSTITUUT

Anoe djadi Redactie: Dr. R. A. HOESEIN DJAJADININGRAT
J. KATS, M. SOERIADIRADJA

TOEDJOEL SERAT: – GOENOENG SARI 84. – WELTEVREDEN


Eusina nommor 2.


Patilasan Radja Djaka Soesoeroe 17
Bangsa Kalang 21
Patilasan-patilasan di Banten 22
Goegoeritan pipilis istri goegah babar 26
Goegoeritan paranti njawèr 26
Basa Soenda 28
Wawatjan Siliwangi 29
Pihatoer Redaksi 32


Patilasan Radja Djaka Soesoeroe.

(Samboengan Poesaka Soenda No. 1)

Sanggeusna Kangdjeng Radja Siliwangi ngadawoeh kitoe, teroes poetrana Radèn Moending Mintra Kasiringan Wangi disaoer, sarta didawoehan koedoe ngamplang ngoembara ka tatar Alasan Pasagi Wètan, nèangan pinagaraeun, sarta dirèntjangan koe doea Toemenggoeng, nja èta Dipati Toemenggoeng Sèwanagiri, djeung Dipati Toemenggoeng Sèwanagoeroe, sarta dipasihan djimat Makoeta Siger Kantjana djeung gambar Pakoean Padjadjaran atawa gambar Lawè Domas Kinasihan. Saparantosna sadia ladjeng Moending Mintra Kasiringan Wangi djeung Toemenggoeng Sèwanagiri Sèwanagoeroe angkat tiloean. Barang nepi kana Leuweung ganggong si magonggong, Radèn Moending Mintra sarta doea Toemenggoeng lirèn di dinja, pok mariksa ka Toemenggoeng Sèwanagoeroe djeung Sèwanagiri, kieu lahirna: "Hè, mang Toemenggoeng Sèwanagoeroe djeung Sèwanagiri, boa-boa nja ieu pinagaraeun tèh!" Djawabna doea Toemenggoeng: "Soemoehoen dawoeh, èmoetan poen paman ogè kawas-kawas jaktos pisan ieu, pantes oepami didamel nagara tèh, margi palemahanana saè, tnah kalingkoeng koe goenoeng, bahè ngètan, nja noe kieu noe diseboet Galoedra ngoepoek tèh." Toeloej Radèn Moending Mintra neneda ka djimatna Makoeta Siger Kantjana, sarta neneda ka Dèwa Batara Sanghiang Oetipati. DImakboel panedana, toeloej èta tanah ditjipta, djleg djadi nagara, sarta makè bèntèng 5 lapis, salapis bèntèng beusi, salapis wadja, paroenggoe, pèrak, lapisan noe pangdjerona beusi poerasai. Ti dinja neneda deui ka Dèwa [ 18 ]moendoet pamoek 8000, baladna 80000, badegana sawidak lima noe poerah ngoeroes di Karaton. Sanggeusna lengkep eusi karaton rawoeh eusi nagara, toeloej Radèn Moending Mintra Kasiringan Wangi barempoeg djeung Toemenggoeng Sèwanagiri, Sèwanagoeroe baris nangtoekeun pingaraneunana èta nagara. Tapi didjawab koe Toemenggoeng Sèwanagoeroe, Sèwanagiri: "O, Radèn, perkawis pingaraneunana ieu nagara, oelah ngaborongkeun rama baè, Goesti Praboe Siliwangi di Pakoean Padjadjaran langkoeng saè abdo baè oetoes ka Padjadjaran ngadeuheus ka Goesti." Nja toeloej Radèn Moending Mintra ngarempoegan. Ti dinja ladjeng Toemenggoeng Sèwanagoeroe angkat sedja ngadeuheus ka Kangdjeng Praboe Siliwangi. Teu katjarios di djalanna, parantos soemping ka nagara, ladjeng marek ka Kangdjeng Praboe Siliwangi, sarta teroes oendjoekan jèn dipiwarang koe poetrana njoehoenkeun pingaraneunana èta nagara, wirèh saniskanten parantos sajagi, henteu atjan dingaranan.

Dawoehan Kangdjeng Praboe Siliwangi: "Ari pingaraneunana èta nagara koedoe "Tandjoeng Singoeroe", sarta Moending Mintra koedoe gentos kakasih, "Praboe Djaka Soesoeroe". Ti dinja Toemenggoeng Sèwanagoeroe amit moelang, parantos dongkap ka nagara Tandjoeng Singoeroe, toeloej dipariksa koe Moending Mintra Kasiringan Wangi: "Koemaha dawoehanana Goesti Praboe Siliwangi?" Toeloej dioendjoekkeun koe Toemenggoeng Sèwanagoeroe, jèn dawoehanana pingaraneun èta nagara tèh koedoe Tandjoeng Singoeroe, sarta radja koedoe gentos djenengan, Praboe Djaka Soesoeroe". Saoer Radèn Moending Mintra Kasiringan Wangi: "O, atoeh noehoen, jèn ajeuna nagara geus aja ngaranna, sarta kami digentos djenengan, ngan handjakal baè atjan boga pawarang. Ari ajeuna saha deui noe baris pibèlaeun, kadjabi ti mamang dpati, ajeuna diperih pati, koedoe nèangan Poetri keur baris pawarang". Saoer Toemenggoeng Sèwanagoeroe: "Mangga abdi ajeuna baris nèangan poetri, malah parantos mendak wartos, aja modjang di nagara Bitoeng woeloeng, poetra Toemenggoeng Bitoeng woeloeng, Pangèran Djoengdjang Boeana, djenenganana èta Poetri noe hidji Sekar Djajanti, hidji deui Djajanti Kembang".... [ 19 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/3 [ 20 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/4 [ 21 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/5 [ 22 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/6 [ 23 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/7 [ 24 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/8 [ 25 ]Page:Poesaka Soenda 1922-08-1(02).pdf/9 [ 26 ]

Goegoeritan pipilis istri goegoegah babar.

(Samboengan Poesaka Soenda No. 1).

IV. Saben ningal haté raos resmi,
ketir kelar tjampoer reudjeung soeka,
srangéngé toenggang goenoeng,
raatna hoedjan asar ahir,
kasoempegan téh moesna,
hampang ngemplong kalboe,
waas roes-ras lega tingal,
kalebetan koe pangemat élmoe demit,
kapintjoet raga soekma.
V. Henteu bénten panarikna istri,
anu anjar goegah ngowo téa,
geugeut honeng si tjarogé,
loemah-laméhna lemoe,
tjumantél sami katoembiri,
koe lajoeng kahibaran,
asal liwoeng woedjoeng,
andjeun djadi boengangang,
ginandjaran slamet rabi rawoeh baji,
timboel soeka noe aja,
VI. Soemelangna goemeterna pikir,
éling ka noe boga kakandoengan,
asal soempeg beurat haté,
neneda ka Jang Agoeng,
teu petot petot siang wengi,
diparin énggal medal,
dikaboelkeun maksoed,
sami sareng hoedjan téa,
sabadana méga méngléd langit bersih,
halégar titingalan,
VII. Awang-awang dipamikeun istri,
hoedjanna minangka bobot téa,
raatna lastari salsé,
brajna kasoekan kalboe,
hibarna lajung tjaangna pikir,
katoembiri panghias,
papaés pangiroet,
nambahan sari kasmaran,
panarikna ka ati woewoeh birahi,
landong pipilis téa.

__________


GOEGOERITAN PARANTI NJAWÉR.


Asmarandana.

 1. Sim koering njoehoenkeun widi,
  ka sadaja nu majoenan,
  badé njelang heula njawér,
  saméméh ngersakeun toeang,
  metakeun karasmian,
  galib talari karoehoen,
  toeroenan ti Nabi Adam.
 2. Metik galina nu alim,
  noelad pitoeah pandita,
  didamel Soendana baé,
  poegoeh poeloenganeunana,
  mangga kanggo lumajan,
  aja noe resep ngadangoe,
  tah kieu ieu oenggelna.
 3. Kinanti.

 4. Poen sampoen ka Sang Roemoehoen,
  ka Batara ka Batari,
  ka Batara Naga Radja,
  kasadaja para pohatji,
  ka Goeroe Ratoe sadaja,
  noe tjalik djadi tjandoli.
 5. Kaoelanoen amit ampoen,
  ka anioe kagoengan boemi,
  tobat kapara djoeragan,
  anoe sami pada soemping,
  noe lenggah di papadjangan,
  toea anom djaler istri.
 6. Répéh sadaja noe koempoel,
  noe njawér kaloeli-loeli,
  njawér moerangkalih soenat,
  noeroetan djaman bihari,
  lampah sepoeh baheula,
  njoehoenkeun salamet diri.
 7. Mentas ngaloeloeskeun lakoe,
  parantos ngabrangbrangkeun galih,
  moenjoeng ka iboe ka rama,
  ka nini sareng ka aki,
  ka bibi sareng ka paman,
  koe doeméh nembéan soemping.
[ 27 ]
 1. Tjoendoek badjoena ti timoer,
  dongkap atmana ti hilir,
  kengingna lantang ti pasar,
  beunang ngadjak samamargi,
  nja kénging ngandung iboena,
  ti kang rama awit nittis.
 2. Kawitan ti asal enoer,
  moelana asal ngadjadi,
  saboelan sang koempa herang,
  doea boelan koempa hening,
  tiloe boelan goeloeng rasa,
  opat sasih toeroen rohid.
 3. Lima sasih emboet-emboet,
  genep sasih bisa malik,
  toedjoeh sasih roh ka doea,
  dalapan sasih wahdati,
  ka salapan oedjang medal,
  nya soemping ka alam lahir.
 4. Loengsoer ti marga rahajoe,
  nja soemping ka margi boemi,
  soeméar di alam padang,
  soeka rama iboe nini,
  deudeuh djaja karantenan,
  pameget di kolong langit.
 5. Nangtoeng dina koewoeng-koewoeng,
  mipir-mipir katoembiri,
  njoekang dina tédja mentrang,
  njélékét di kilat tatit,
  pangawak hédjo tjaroelang,
  watek kaimpoengan wargi.
 6. Njekel di palias djoekoet,
  masing titih soegih moekti,
  mangka loeas beurat beunghar,
  loba doeit boentjir leuit,
  soegih keton réa ketan,
  salira djadian siwi.
 7. Seuweu ratoe kedah toemoet,
  putra mantri kedah tilik,
  nu agoeng linggih di radja,
  noe éndah lebah di goesti,
  dilingkoeng para djoewita,
  dibanding pra widadari.
 8. Goeroe ratoe koedoe toemoet,
  para wali noe ti gigir,
  iboe ramana ti tengah,
  ti poengkoereun sanak wargi,
  ti loehoer pra malaikat,
  noe ngabagikeun redjeki.
 9. Poeter koeroeng ti pangamboeng,
  boeloe bitis kawas pitjis,
  tapak djalak dina létah,
  radja kalang dina pipi,
  radjah wahana didada,
  satria djalantir koening.
 10. Noe nilik sakabéh woedjoeng,
  noe ningal sadaja asih,
  ngembeng pandjang boeboedina,
  noe loenggoeh mindag ti peuting,
  oelat manis ngembang méntjrang,
  midang siang anom sigit.
 11. Sinom

 12. Sekar bingbin langarian,
  sekar kalapa tjinoegi,
  sekar pinang di majangna,
  soekoer kamanjangan teuing,
  disawér koe béas koening,
  béas beureum anoe hoeroeng,
  koeningna kawas tédja,
  ditingalna langkoeng resmi,
  ngagoerilap hérang mani siga emas.
 13. Nabi Joesoep noe madjengan,
  disanding koe nabi Idris,
  digenggem koe Rosoeloellah,
  moeroeb sakoeriling diri,
  Nabi kabéh noe ngaraping,
  loenggoehna dina rahaju,
  djajana kamanoesaan,
  tjalik di sanggiang sakti,
  malaikat sadajana noe ngadjaga.
 14. Koe Djabrail disandingan,
  djeung malaikat Minkail,
  Isropil nja kitoe pisan,
  ngaraksa sakoejoer djisim,
  nitipkeun beurang peuting,
  ka sadaja noe kadeboet,
  kabéh para olia,
  sinareng ka para wali,
  moega nganti sampoerna doenja achérat.
[ 28 ]

Kinanti

 1. Pajoeng tiloe noengkoe-noengkoe,
  pajoeng toejoeh noe ngoeriling,
  pajoeng dalapan ngadjadjar,
  pajoeng salapan ngabanding,
  oelah katoengkoel ramana,
  sareng oelah boeret galih.
 2. Koedoe nganggit-nganggit kalmoe,
  kadah ngaraoskeun galih,
  noe njawér kedah sampoerna,
  supanten toembalna matih,
  panadjem oelah ditilar,
  bati dagang kedah bidjil.
 3. Oetjoetkeun popondén radjoet,
  pikeun toelak sial diri,
  malar tebih balaina,
  masingna parek redjeki,
  salamet pandjang joeswana,
  doegi ka alam noe lahir.
 4. Neda ma'loem tjoekoep loemoer,
  ka sadaya noe lalinggih,
  ieu anu njawér tamat,
  geura lebet moerangkalih,
  tjalikkeun di papadjangan,
  ondangan soemangga linggih.


Basa Soenda

Basa djadi tjitjiren bangsa

(Samboengan Poesaka Soenda No. 1)

 1. Basa indonesie (Kapoeloan Soenda, Malaka Filipina, Formosa, Madagaskar).
 2. Basa2 Melanesie (Mikronesie, poelo2 Bismark poelo2 Salomon, tji, Nieuw Hebriden, Nieuw tjalidonie sareng sabagian basisir Nieuw Goeinea)
 3. Basa2 Polynesia (Tonga, Sarmoa, Nieuw Zeeland, Tahiti, Hawai).

Basa2 di Halmahera kaler sareng basa2 Papoea, eta henteu kalebet kana bondoroyot Aoestronesie.

..........

Eta tedak basa2 Hindia di bagi djadi doea bagian:

I. Basa Aoestronesie, noe dibagi doeei djadi 3 pentjaran, nya eta;
A. Basa koelon:
 1. Golongan Soematra: basa Atjeh, Gayoe, Batak, Minangkabo, Malayoe, Mentawi, Enggano sareng basa2 di Malaka sareng Malagasi.
 2. Golongan Ddjawa: basa Soenda, DJawa, Madoera sareng Bali.
B. Basa Borneo, ieu basa loba sapatosna sareng Basa Koelon, seueur ngalana ka basa Wetan. Anoe kalebet ka dieu: basa iban, basa dayak-laoet, Kayan…sareng seueur2 deui.
C. Basa Wetan:
 1. Golongan Selebes: basa Gorontalo, Tomini, Toradja, Makasar, Boegis sareng sadjaba ti eta.
 2. Golongan Soembawa: basa Sasak, basa Soembawa.
 3. Golongan Soemba-Bima: basa Soembawa-wetan, Flores koelon, Soemba sareng Saboe.
 4. Golongan Ambon-Timoer: Basa Flores-wetan, Kei, Seram, Ambon sareng seueur2 deioe.
 5. Golongan Soela: basa Batjan, Halmahera-kidoel sareng sadjaba ti eta.
 6. Golongan Filipina: basa2 kapoeloan Filipina, Marennen, tjarolinen, Formosa-kidoel, Borneo-Inggris beulah kaler-wetan, Talaoed, Sangir, Bantik, Bentenan, Tonsea, Tomboeloe, Tondano, Tontemboan.
II. Sanes basa Aoestronesie
A. Basa Halmahera-kaler; dipakena koe oerang Halmahera-kaler, Ternate, Tidore sareng poelo2 loloda beulah kaler sareng kidoel, Raoe, Morotay sareng poelo2 noe aya toeroet2 basisir tobelo.
B. Basa Papoea di Nieu Goeinea. Eta basa2 ka bondoroyot Aoestronesie teu lebet, ka Aoestralia teu lebet, sareng binten2 pisan, dongkap ka tampolana oerang kampoeng ieu teu [ 29 ]ngartoseun kana basa tatangga kampoengna.[1]


POERADIREDJA.

Aya samboenganana.

 1. Ieu anoe ditjarioskeun geus aya pokokna, diterangkeun dina boekoe karangan toean van Eerde Inleiding tot de Volkenkoende van Ned. Indie.

Red.Wawatjan Siliwangi.

(Samboengan Poesaka-Soenda No. 1)


Asmarandana.

 1. Doea panakawan ngiring,
  Tandesan djeung Papagratang,
  Radja Poetra nyaoer alon,
  Nimbalan ka Tandesan,
  Sia ayeuna miang,
  Teang adi Radja Soenoe,
  Adjakan ka Pangandaran.
 2. Tadi rea boedak balik,
  Batoerna oelin maroelang,
  Pagar diboeboerak kabeh,
  Reh eukeur ngintip titiran,
  Koe sia geura papay,
  Poma-poma sing katimoe,
  Iringkeun ka Pangandaran.
 3. Poen Tandesan nyembah amit,
  Miangna ngemban timbalan,
  Prok djeung Raden Patih amprok,
  Mariksa mana djoeragan,
  Tandesan nyembah oendjoekan,
  Poetra parantos ti payoen
  Moen ka doea Papagratang.
 4. Abdi kedah moelang deui,
  Ngilari Pamanahrasa,
  Soesoempit ka leuweung ganggong,
  Disaoer koe lenggah poetra,
  Sing kabantoen ayeuna,
  Lahir Raden Patih soekoer,
  Adjakan kahade gagal.
 5. Tandesan miang ngagidig,
  Neangan ka tipar reuma,
  Beh manggih saoerang kodompol,
  eusi aki djoeroe hoema,
  Koe oetoesan pok ditanya,
  Soegan mendak radja Soenoe,
  Ka saoerang nyimpang ngioehan.
 6. Tembal aki aya tadi,
  Tapi henteu koengsi lila,
  Ngoedag manoek ka beh kaler,
  Taroes poen Tandesan mapay,
  Tandesan nyembah mioendjoek,
  Goesti mangke heulaanan.
 7. Kaget Den Poetra ningali,
  Panakawan anoe dongkap,
  Mamang arek aya naon,
  Koela make disoesoelan,
  Kawas noe aya pereloe?
  Pioendjoekna poen Tandesan.
 8. Mila abdi gadag-gidig,
  Ngemban dawoeh kandjeng raka.
  Rehing bade rame-rame,
  Rek pesta di Pangandaran,
  Leuwi Si Patahoenan,
  Soekan-soekan bari moendjoeng,
  Gamparan dihatoeranan.
 9. Saling sanget raka asih,
  Henteu kersa pisan anggang,
  Ayeuna enggal diantos,
  Koe raka di Pangandaran,
  Radja Soenoe ngandika,
  Koela mah teu niat miloe,
  Mo moedja neang daradjat,
 10. Teu goena didahar deui,
  Da kaka noe pangsepoehna,
  Koela mah leutik keneh,
  Tangtoe oge djeung rama,
  Moal salah moal boa,
  Ka engkang ngadjoengdjoeng loenggoeh,
  Teu koedoe moendjoeng moemoedja.
[ 30 ]

Kinanti.

 1. Tandesan soedjoed toemoengkoel,
  noen Goesti sembaheun abdi,
  moegi oelah lepat sangka,
  estoe raka langkoeng asih,
  koetjara koe sanagara,
  kaboekti koe abdi-abdi.
 2. mashoer djadi kembang tjatoer,
  kadjoengdjoengan asih ka rai,
  ayeuna kersana raka,
  rek pesta di sisi tjai,
  tjoerak-tjoerak borak-borak,
  gamparan kedah kairing.
 3. Sanget Tandesan mioendjoek,
  pisembahna melas-melis,
  lamoen gamparan teu kersa,
  henteu kairing koe abdi,
  aloek abdi sim telasan,
  mangga beuheung abdi peuntjit.
 4. Pok ngadawoeh Radja Soenoe:
  Lamoen kitoe koela ngiring,
  ka kersana kandjeng raka,
  soemerah moal soemingkir,
  ngambangkeun sakarsa kakang,
  bral mangkat Raden diiring,
 5. Angkat salirana lesoe,
  wirasatna ngangres ngerik,
  koe Tandesan rek diemban,
  Raden nyaoer loengas-lengis,
  soemeblak teu raos galih.
 6. Toenda anoe keur loemakoe,
  nandangan loengse prihatin,
  katjatoer Asmoenalarang,
  anoe geus soemping ka tjai,
  sareng Patih Bandjaksoemba,
  soeka galih taki-taki.
 7. Den patih alon ngadawoeh,
  moen rempag djeung poetra adji,
  mangga geura nyoba-nyoba,
  samemehna soemping rai,
  manawi kadar iasa,
  nangging mangka ati-ati.
 8. Mama rek mawa parahoe,
  ngadjaga ti birit leuwi,
  bisi poetra henteu tahan,
  koe tjai kabawa palid,
  geura mangga nyoba ngodjay,
  didjoegdjoeg toegoe noe maranti.
 9. Sanggeus raden nampi woeroek,
  ladjeng nganggo-nganggo singkil,
  raksoekan sindjang diboeka,
  tjawet tjinde soetra wening,
  Raden patih geus nitihan,
  parahoe megat ti hilir.
 10. Asmoenalarang geus loengsoer,
  nyipta goeroe matek adji,
  mapatkeun poedjdji Hong Hiang,
  tjoendoek badjoe dewa asih,
  raga soekma kamadjaya,
  wisnoe djati ngemban mami,
 11. Soj ngodjay ti anoe lioeh,
  kagitik koe tjai tarik,
  leb ngoleab teu katingal,
  pandakawan djerat-djerit,
  goesti tiwas goesti tiwas,
  ngadjangkang ngoemboel di hilir,
 12. Rikat parahoena moeroe,
  toe Raden Patih dikeumbing,
  tisangga koe djoeroe welah,
  tekoer teu djadi balai,
  tandjat bisa katoeloengan,
  tentoee wani madjoe deui.
 13. Soemping ka saoeng ngadjentoel,
  toemaos katjingtjirihi,
  tdjrih isin tambah wirang,
  taradjat salira sisip,
  tawoeh tjoea ka raina,
  tjoelig kasilir koe dengki.
 14. Koe raden Patih kamaphoem,
  Poetra pinanggih djeung adjrih,
  enggal dileledjar mamanah,
  Pangandaran radjeung djalir,
  tentog henteu sahinasna,
  totonden teu tangtos pasti.
 15. Nanging rea anoe loepoet,
  nadjan nyoekang ngodjay nepi,
  ari baloekarna gagal,
[ 31 ]
kersa nyoekang meuntas leuwi,
ari di lebet galih manah,
Sia modar tengah tjai.
 1. Raina alon hoematoer,
  adoeh kakang djisim abdi,
  henteu pisan aya niat,
  nyoba norah ngoedji diri,
  ningal waloengan oempalan,
  geunng nya lega nya tarik.
 2. Angot djalan pakeun wangsoel,
  nyoekang areuy tanding tjinggir,
  pandjangna ratoesan deupa,
  taya pakeun abdi wani,
  teu kadada teu dadoega,
  pikir abdi mangsar-mingsir.
 3. Keur kitoe Tandesan tjoendoek,
  Radja Soenoe noe diiring,
  enggal koe raka dipapag,
  prok amprok rai ngabakti,
  ka Raden Patih moendjoengan,
  lahir rama mangga linggih.
 4. Brak barang toeang ngarioeng,
  da ngadjarag geus sadjagi,
  satoetasna barang toeang,
  Asmoenalarang ngalahir,
  adi geura nyoba-nyoba,
  siram ngodjay dina leuwi.
 5. Meuntas ti kaler ka kidoel,
  kaka mah parantos tadi,
  estoe genah nanakeran,
  ngodjay silanglang marapti,
  ngan keur nyoekang rada lewang,
  sieun ngoleang tigoeling.
 6. Djeung inggis areuy ngadjeproet,
  tapina dipikir deui,
  sanadjan areuyna pegat,
  ragragna tangtoe ka tjai,
  ngan kaka tatjan ka goeha,
  engke bae eudjeung adi.
 7. Eta saoer noe sakitoe,
  Estoe medal tina djoelig,
  malar rai langsar manah,
  lir petangan kitoe deui,
  aya nyata aya tjidra,
  teu beunang disangka sidik.
 8. Moegi kakang tjoekoep loemoer,
  rehing abdi masih alit,
  karesep ngan ngadoe panggal,
  sareng boedak batoer oelin,
  pipir imah diboeroean,
  oelin teu djaoeh ti boemi.
 9. Rakana bendoe ngadawoeh,
  adi oelah nyingtjiringik,
  oerang teh toeroenan radja,
  tedak terahing perdjoerit,
  wedalan radja prawira,
  terah tetesan narpati.
 10. Digadang ngadjadi ratoe,
  oelah miris ati djerih,
  mapan ieu Pangdadaran,
  lain pakeun djalan pati,
  moen bisa tambah daradjat,
  moedja moendjoeng nyangking diri.
 11. Rai ngalengis hoematoer,
  tjisotja merebes mili,
  doeh goesti padoeka raka,
  sim abdi sanget teu wani,
  reh lain bakal keur radja,
  teu madjing ngadjadi adji.
 12. Rakana ngagoedoeg bendoe,
  ngodjengkang arek ngabanting,
  Patih Bandjak Soemba rikat,
  Radja Soenoe noe ditjangking,
  lahirna ih engke heula,
  oelah wara moerang-maring.
 13. Pamanah Rasa diwoedjoek,
  koe saoer noe titih rintih,
  diwoeroekan dioepahan,
  oedjoeng mangka gilig ati,
  ayeuna lakonan heula,
  toeroet kersa raka adji.
 14. Wayahna seug geura loengsoer,
  siram ngodjay tengah leuwi,
  ti kaler teroeskeun meuntas,
  ka toegoe kiara djadid,
  moelang mapay areuy nyoekang,
  mama ngadjaga ti hilir.
 15. Den Anom doeg nyoeoeh soedjoed,
  oengsrak-ingsreuk ngangis leutik,
  nyoengkem ka pangkon oeana,
[ 32 ]
nyambat ka iboe rama Dji,
adoeh iboe pileuleuyan,
poetra iboe poepoes hidji.
 1. Doeh Dewa noe Maha Agoeng,
  doeh goesti Resi Batari,
  moegia amba ditingal,
  paring pitoeloeng oeang Widi,
  ginandjar rahmat sapaat,
  titis toelis maha soetji.
 2. Toetas nangis moesna lesoe,
  kasilih roeat djasmani,
  rap dangdan nyingsetkeun sindjang,
  saboek soetra tjinde wilis,
  sapanganggo teu dilaan,
  kongkorong mas deukeut koening.
 3. Geulang kangkaloeng teu oetjoel,
  anggoan tjara sasari,
  saboek tjinde sindjang soetra,
  dangdanan anoe maranti,
  angoan-anggoan kasatrian,
  tjinde diboelat-dibeulit.
 4. Soeroep kaloengsoeran wahyoe,
  Raden nganggo geus tarapati,
  moendjoengan heula ka rama,
  mandjat ka sang Keukeumbingan
  ka rakana kitoe deui,
  hatoeran tanda pang hormat,
  pangbakti tawis rek amit.
 5. Toeloey Radja Soenoe loengsoer,
  ka kiara sisi tjai,
  welas sadaya noe ningal,
  Patih tjaritjing ti hilir,
  nitih raket pamegatan,
  Den Anom antjroeb ka leuwi.
 6. Soy ngodjay ka toegoe kidoel,
  ti kaler mimiti nyewik,
  badis kawas engkang-engkang,
  teu kalis koe tjai tarik,
  sakolepat Raden dongkap,
  noedjoe toegoe nitih pasti
 7. Noe ningal kantoen gegetoen,
  digdjayana moerangkalih,
  nyoekang gampang lir maranti,
  di tengah seg oetjang-oetjang,
  itjal lewang sirna miris.
 8. Rakana toengkoel djamedoed,
  ningal tandang tangting rai,
  kawas lain samanea,
  teu lami raina soemping,
  loengsoer tina keunkeumbingan,
  medek ka rahaden Patih.
 9. Saloengsoerna ladjeng moendjoeng,
  rakana engal ngalahir,
  adi aya milik diri,
  tjatjapkeun prak geura sira,
  di poeseur lelenging leuwi.

Aja samboenganana.


Pihatoer Redaksi


Djoeragan-djoeragan anoe parantos dikintoen Poesaka Soenda No. 1, namoeng henteu ngawangsoelkeun deui Poesaka Soendana, ieu ajeuna dikintoenan deui nomer 2—3, sareng teras dilebetkeun djadi langganan, margi sakoemaha anoe parantos kaoengel dina P. S. nomer hidji, jèn soegri anoe henteu badè ladjeng ngalanggan, kedah ngawangsoelkeun Poesaka Soenda No. 1 tèa.

Ka para Djoeragan anoe parantos ngintoenkeun serat pamoendoet djadi langganan, sareng ka sadaja anoe ngarodjong ngadeudeul kamadjenganana P. S. boh ngempelkeun pilanggananeun boh maparin karangan eusikeuneun kana P. S. anoe djadi Redaksi oendjoek pinten-pinten noehoen.

Di tempat-tempat anoe teu atjan aja anoe ngaloeloegoekeun kana tambihna langganan P. S. koe Redaksi sanget diadjeng-adjeng pitandagna para Djoeragan di èta tempat. Moegi sadajana kersa ngaliarkeun ngawawarkeun ieu Poesaka Soenda.

Kadjabi ti èta, sinarengan Poesaka Soenda ieu, Redaksi ngintoenkeun postwissel kosong, anggoeun ngintoenkeun artos langganan Poesaka Soenda sataoeneun.

__________

Kalawarta Poesaka Soenda

Taun ka-1 Taun ka-2 Taun ka-3 Taun ka-4 Taun ka-5 Taun ka-6
1922-07 1923-07 1924-07
1922-08 1923-08 1924-08
1922-09 1923-09 1924-09
1922-10 1923-10 1924-(10-12)
1922-11 1923-11 1925-01
1922-12 1923-12 1925-02
1923-01 1924-01 1925-03
1923-02 1924-02 1925-(04-05)
1923-03 1924-03 1925-06
1923-04 1924-(04-05) 1925-07
1923-05 1924-06 1925-08
1923-06 1925-09
1925-10
1925-11
1925-12