Per la mëssa nevela del preve de Iacun Antonio Prinoth

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Per la mëssa nevela del preve de Iacun Antonio Prinoth  (1917)  by Fedele Demetz
Gherdeina
grafia moderna

Per la mëssa nevela del preve de Iacun Antonio Prinoth.


A unì a ti mëssa nevela
Ne ëi dlaurela
Te rengrazie dl nvit
Y per te mandi n pitl scrit!

Eviva Gherdëina, pitla valeda
Tu ies mo fort la fortuneda,
Percie n preve ess minechie
Da i dé per fant a Chël Bel Die!

Ncuei inò na mëssa nevela
De n jëun de nosta comun,
Ël à fat cossa la plu bela,
A stimé l mond sche ferzum!

Sci seniëur Primiziant tu ies chël fortunà
Che per l prim iede ncuei sul autere
L gran sacrifize essa zelebrà
Per ti jënt per ti pere.

Nce ti oma a Idie es recurdà
Per ti oma, per si bel ana ess prià
O cie alegrëza ess ëila abù
A udëi dì mëssa si fi cajù.

Ma Idio l à tlameda al mond dla,
A sci n paravis ncuei l ess judeda.
Y ëila dant Idie per te à prià,
Che sibes fort bon preve te sta valeda.

O gran consolazion, o beleza
A udëi ntëur a te l amich, l parënt.
Che nvidia ti bela sort de cuntentëza,
Che ulëss avëi ti cuer cuntënt!

O consolazion de ti Berba seniëur Bastian
Che t'à judà fort y daniëura
Per pudëi tu studië tudësch, latin y talian
Y tò la streda de dutes mpo la miëura.

O cie bel udëi ti Pastor
L nosc bon seniëur Curat
Che cun dëuceza y cun tant amor
la bela perdica ncuei t'à fat.

O cie bel udëi la cumpania
De tan de prevesc de Gherdëina
Che ncuei cassù a Santa Maria
Ntëur al autere t'à fat ciadëina!

A sci seniëur Primiziant
N bel di iel ncuei per te
Na bela festa per duc pitl y grant,
Na festa la plu bela a ulëi n pue' pensé!

Tan de cosses essi mo da te dì,
Ma l ie na pëina
A ulëi senté sëura y scrì
Bel – per nos linguagio de Gherdëina.

Ntant auter ne resta da fé
Che l bel y bon te dejideré;
Te wünsce cent ani de chisc biei dis
Y po fort mëssa nevela n paravis.

Un eviva scebën da lonc vuei mo te fé
Un eviva dai berghes de Malé
Un eviva a vo duc jënt da noza,
Un eviva cun got y boza.

Datrai n iede seniëur Primiziant
Sota l Sacrifize grant,
Che ess ncomenzà ncuei a zelebré,
Recordete nce de me
De ti bon amich y ujin
Pater Fedel Capuzin!