Page:Vocabolardlladinleterar.pdf/367

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
dormì
332


ara i toca / ai mituns da jí / debota a dormí Mo ći moca / sc’ ala i toca / ai mituns da jì / d’bota a dormì PiccolruazA, Scassada1848-1978:69 (Badia); f) Śon Marieta, te fesc meo / che a stà a ciasa o śì a dromì! Zon Marieta, te fesc meo / che a sta a ciasa o zi a dormì! DegasperF, ARaMeNoiza1860*-1975:108 (amp.); g) Volede dormir chiò, e? L’à domanà l’ost al forest Vollede dormir chió eh? la domaná l’Ost al foresto IoriG, InjignàLet1860*-2013:402 (caz.); h) El Re, che fin alora l’era stat trascurà e pegher, come se el se fosse alora descedà da dormir El Re, che fin allora l’era stat trascurà e pègher, come ze el ze fozze allora dessedà da dormir SommavillaA, DecameronIXMOE1875:640 (moe.); i) Signura, dormise? Ci noela mai se mëssi iö porté. Signura, dormiſe? Ci novella mai sè meſsi iou portè. DeclaraJM, SantaGenofefa1878:20 (Badia)
s.m. sg.
lo stato di sonno (gad. P/P 1966) Ⓘ dormire Ⓓ Schlaf ◇ a) Le dormí deventará mi patrun, y i ne me descedará plü ‘L dormì d’venterà mi patrung, e i n’m’descedarà plou DeclaraJM, SantaGenofefa1878:62 (Badia).

dormì (fod., LD, MdR) ↦ dormì.

dormir (fas., caz., bra., moe.) ↦ dormì.

dortöra (mar.) ↦ dertura.

dortöra † (gad.) ↦ dertura.

doseina Ⓔ nordit. dozena ‹ DUŌDECIM + -ĒNA (EWD 3, 68) 6 1865 d’seina (DeclaraJM, MëssaGrossrubatscher1865:1)
gad. desëna mar. desëna Badia desëna grd. desëina fas. dosena fod. dosëna col. dosena amp. dosena LD doseina
s.f. Ⓜ doseines
insieme di dodici cose dello stesso genere, anche con valore approssimativo (gad. A 1879; A 1895; Ma 1950; P/P 1966; V/P 1998; DLS 2002, grd. A 1879; G 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002; DLS 2002, fas. A 1879; R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. A 1879; T 1934; Pe 1973; P/M 1985; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. A 1879; Q/K/F 1982; C 1986; DLS 2002, LD DLS 2002) Ⓘ dozzina Ⓓ Dutzend ◇ a) N’él passé sëgn apëna - / Saurí i poste cumpedé - / De püc agn na sora desëna, / Che cincant’agn ot proi ê pro alté? N’ell’ passè deseingn’ appeina - / Sauri i poste compedè - / De puci angn’ na sora d’seina, / Ch’ceincant’ angn’ ott Proi è pro Altè? DeclaraJM, MëssaGrossrubatscher1865:1 (Badia).

doseina (LD) ↦ doseina.

dosena (fas., col., amp.) ↦ doseina.

dosëna (fod.) ↦ doseina.

dospet (col.) ↦ despet.

dospeto (col.) ↦ dospet.

dot (mar.) ↦ devot.

döt (gad., mar.) ↦ dut.

dota Ⓔ nordit. dota ‹ DŌS ‹ δός (EWD 3, 131) 6 1807 dota (PlonerM, Erzählung4GRD1807:46)
gad. dota mar. dôta Badia dota grd. dota fas. dota fod. dote, dota col. dota amp. dota LD dota
s.f. Ⓜ dotes
il complesso dei beni che la moglie portava al marito come contributo agli oneri del matrimonio (gad. A 1879; Ma 1950; P/P 1966; Pi 1967; V/P 1998; DLS 2002, grd. A 1879; G 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002; DLS 2002, fas. A 1879; R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. A 1879; T 1934; Pe 1973; P/M 1985; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. A 1879; Q/K/F 1982; C 1986; DLS 2002, LD DLS 2002) Ⓘ dote, corredo Ⓓ Mitgift, Aussteuer ◇ a) Na muta jëuna, che ova ueia de se maridé, à giapà da si seniëura vint toleri per se fé la dota. Una muta schœuna, kœ avòva vuœja dœ se maridè, a tgiappà da si segniœura vint Toleri pœr se fè la dota. PlonerM, Erzählung4GRD1807:46 (grd.); b) Es fians drë flinches, blotes, / Demandarales tost la dotes Es fiangs dret finkes, blòttes, / Demand’rales tost la dottes PlonerM, VedlMut1828-1997:351 (grd.).

dota (gad., Badia, grd., fas., fod., col., amp., LD) ↦ dota.

dôta (mar.) ↦ dota.

dote (fod.) ↦ dota.

dotor (fas., bra., fod., amp.) ↦ dotour.

dotour Ⓔ it. dottore ‹ DOCTOR (EWD 3, 132) 6 1807 dutœur (PlonerM, Erzählung3GRD1807:46)
gad. dotur mar. dotur Badia dotur grd. dutor, dutëur fas. dotor bra. dotor fod. dotor amp. dotor LD dotour MdR dotur
s.m.f. Ⓜ dotours, dotoura, dotoures
chi professa la medicina (gad. A 1879; A 1895; Ma 1950; P/P 1966; Pi 1967; V/P 1998; DLS 2002, grd. A 1879; G 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002; DLS 2002, fas. A 1879; R 1914/99; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. A 1879; T 1934; Pe 1973; P/M 1985; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. A 1879; Q/K/F 1982; C 1986; DLS 2002, LD DLS 2002, MdR) Ⓘ dottore, medico Ⓓ Arzt ◇ a) chësta vedla dumanda l dutëur: Cie gauja iel, che me toma ora duc i dënz? kæesta vödla domanda l’dutœur: Tgiœ gauscha j’œl, kœ me toma ora dutg i dænts? PlonerM, Erzählung3GRD1807:46 (grd.); b) Fàte animo, racomanete a Idie, fà cherdè le dotur, e obedësc bel in punt a tüt ći ch’ël te dij Fate animo, raccommanete a Iddie, fà cherdè le Dottur, e obbedëŝ bel iǹ punt a tüt çhi ch’ël te diŝ DeRüM, Poste BëinDormì1833-1995:257 (MdR); c) Viva ence / L segnor Dotor / De neigher color / Mo de tripete bience. Viva encie / Il signor Dottor / De neigher color / Mo de tripette bience. PollamV, VivaSagraMoena1856-2008:262 (bra.); d) Ma lascioi stà ch’i vade dal Dotor / Ci ch’à sfardor… Ma lascioi stà ch’i vade dal Dottor / Ci ch’ha sfardor… DegasperF, AgostinoCostantini1860:1 (amp.); e) Dantier m’à l dutor dat zeche bales, dij Jan, y ie miene, che les fova cruves, percie les m’à fat mel de vënter Dàntjern m’hà ‘l dottor dàtt zöchë bàlles, diŝ S̄àŋ, y jö miëne, che les foà cruves, pertgë les m’hà fàtt mèl de vënter VianUA, JanAmalà1864:200 (grd.)
dotours di comandamenc (grd.) Ⓘ dottori della legge Ⓓ Schriftgelehrte ◇ a) Menova de là ca i fariseies y dutores di cumandamënc na fëna, giapeda n adultere; y l’à metuda tamez. Menova de la cá i Pharisejes y Dotores dei Comandaments una fanna, tgiapéda in adultére; y l’ha metuda ta mez. HallerJTh, MadalenaGRD1832:155 (grd.).

dotour (LD) ↦ dotour.

dotrina Ⓔ it. dottrina ‹ DOCTRĪNA (EWD 3, 132) 6 1819 dottrina (PezzeiJF, MCamploj1819-2010:197)
gad. dotrina mar. dotrina Badia dotrina grd. dutrina fas. dotrina fod. dotrina amp. dotrina LD dotrina
s.f. Ⓜ dotrines
1 complesso di cognizioni o di principi organicamente elaborati e disposti (gad. A 1879; Ma 1950; P/P 1966; V/P 1998; DLS 2002, grd. A 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002; DLS 2002, fas. A 1879; R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. A 1879; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. A 1879; DLS 2002, LD DLS 2002) Ⓘ dottrina Ⓓ Lehre ◇ a) Finché te ies jëunn, o fi, sibes atënt a mi dutrines, / Tënieles tl cuer, cui fac mostreles, finché la vita tu fines. Fiŋchë t’ jës s̄oun, o fì, sibbes attënt a mi duttrines, / Tëgn’les tël cuer, coi fatg mostr’les, fiŋch’ la vita tu fines. PerathonerJA, Nseniamënt1865*:1 (grd.); b) Ci ch’al é por mia bocia süta chësta fontana, chël é por mia anima, o Signur, osta dotrina y üsc consili Cicch’ el è pur mia boccia sūta chesta fontana, chel è pur mia anima, o Signur, osta dottrina e ousc’ consili DeclaraJM, SantaGenofefa1878:40 (Badia)
2 la somma dei principi della religione cristiana, spec. in quanto oggetto d’insegnamento ai giova-