Page:Vocabolardlladinleterar.pdf/1267

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

w

wach svelié.

Wache guardia; verda | Wache halten sté de guardia, tegnì guardia ↦ guardia.

Wacholder jeniever.

Wacholderstrauch trognola de jeniever ↦ jeniever.

wachrütteln scassé su ↦ scassé.

wachsen cresce.

wackeln clocì.

Wade badl.

Wadenstrumpf ciauza da ciampanela ↦ ciauza.

Waffe erma.

Waffenträger portaermes.

Wagen1 ciar.

wagen2 fidé; se risćé ↦ risćé; la vaghé ↦ vaghé.

wägen apesé.

Wahl | Wahl- eletoral.

wählen cerne; lieje; voté.

Wähler eletour.

Wahn matité.

wahnsinnig mat.

wahr veir; veira; vero | wahr sein ester veir ↦ veir; ester veira ↦ veira | nicht wahr catù; cavos; gnero; noe.

während te chel che ↦ chel; endana che ↦ endana; entant che ↦ entant; sot; tratant che ↦ tratant; via per ↦ via1.

Wahrheit verité | in Wahrheit en verité ↦ verité | die

Wahrheit sagen dì l veir ↦ veir.

wahrscheinlich probabel.

Waise orfen.

Wald bosch; selva1.

Waldbeere frut de bosch ↦ frut.

Waldung boscheda.

walken folé.

wallfahren jì a gliejia ↦ gliejia.

Wallfahrt pelegrinaje.

Walnussbaum nogara.

Walze rodul.

wälzen culeté.

Wand mur; parei1.

Wandlung consacrazion.

Wange massela.

wanken ciancanté; tanderlé.

wann can; co.

Wanst panza fata a gucia ↦ gucia.

wappnen armé2.

Ware roba.

warm ciaut | wohlig warm ciaudin; bon ciaut ↦ ciaut.

Wärme ciaut.

wärmen sciaudé | sich wärmen se sciaudé ↦ sciaudé.

wärmstens ciaudamenter.

warnen endesfidé.

warten aspeté; speté | ungeduldig auf etwas war-

ten speté ert ↦ ert3.

warum ciuldì; perché; percie; cie mai segnal ↦ segnal.

was cie che ↦ cie | ach was caratì; cie mai ↦ cie |

was für… ceun; che; cie | was auch immer cie che mai ↦ cie.

waschen lavé | immer wieder waschen slavaté.

Wäscherin lavadessa.

Waschlauge lesciva.

Wasser ega.

Wasserstrahl pion.

Wauwau bao.

Weberschiffchen spola.

Webstuhl telé.

wechselhaft various.