Page:Vocabolardlladinleterar.pdf/1208

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
besuchen
1173


belästigen incomodé; molesté; sceché.

Belästigung incomodo.

Belastung gravaria; peis.

belehren ensegné.

beleidigen enjurié; ferì; ofene | beleidigt sein s’en avei permel ↦ permel.

beleidigt | beleidigt sein s’en avei amel ↦ amel; s’en avei empermel ↦ empermel.

Beleidigung afront; empermel; enjuria; ofeja.

beleuchten iluminé.

beleuchtet iluminé.

Beleuchtung iluminazion.

Belial Belial.

Belobigung smaia.

belohnen paié; premié.

Belohnung paiament; premio; remunerazion.

bemalen depenje | bunt bemalen enzinzolé.

bemerken se anadé ↦ anadé; s’en ascorje ↦ ascorje; noté; osservé.

Bemerkung osservazion.

bemitleiden compatì.

bemühen | sich bemühen procuré; se prové ↦ prové.

bemüht premurous.

benachrichtigen avisé; dé notizia ↦ notizia.

Benachrichtigung avis.

Benachteiligung mel1.

benannt intitolé.

Benedikt Benedet2.

Benefiziat benefiziat.

benehmen | sich benehmen se astilé ↦ astilé; se deporté ↦ deporté | sich gut benehmen jì ben ↦ jì.

Benehmen vida | gutes Benehmen cherianza.

beneiden envidié.

benennen inominé; nominé.

benetzen bagné; blandé.

benommen enciornì.

benötigen abujegné | etwas benötigen amangoré; avei bujegn de ↦ bujegn.

benutzen adoré2.

beobachten cialé fit ↦ cialé; osservé; vardé soura ↦ vardé.

bequem comodo | es sich bequem machen se comodé ↦ comodé.

bequemen | sich bequemen degné | sich beque-

men se degné ↦ degné.

Bequemlichkeit comodité.

beraten consié.

Beratung consilio.

berauschen encioché.

Berberitze screpin; spinacian.

berechnen calcolé; fé fora ↦ fé.

bereichern | sich bereichern deventé rich ↦ rich.

bereit aparecé; enjigné; pront | bereit sein ester parecé ↦ parecé.

bereiten arjigné.

bereits bele; ja1; ormai.

bereitstellen enjigné pro ↦ enjigné.

bereuen se pentì ↦ pentì; s’en podei mel ↦ podei.

Berg crep; croda; mont1; montagna.

Bergrücken costa1; gruepa.

Bergspitze piza.

bergsteigen rampiné.

berichten conté2; dì; porté dant ↦ porté.

Bertha Berta.

berücksichtigen tegnì prejent ↦ prejent.

Beruf mestier.

Berufung vocazion.

beruhigen amainé; cuieté | sich beruhigen se cuieté ↦ cuieté; se mete en pesc ↦ pesc2.

berühmt conesce; eminent; famous.

berühren aziché; scomueve; tocé; toché.

besagen dì; volei dì ↦ volei.

beschädigen fé dann, porté dann ↦ dann; dezipé; guasté; ruiné.

beschaffen | sich beschaffen se procuré ↦ procuré.

Beschaffung compra.

beschäftigen afacendé; ocupé | sich beschäftigen se ocupé ↦ ocupé; sté drio ↦ sté1.

beschäftigt | viel beschäftigt afacendé.

beschämen svergogné.

beschämt svergogné.

bescheiden a la bona ↦ bon; modest.

Bescheidenheit modestia.

beschimpfen craugné; scraié.

beschlagen enferé.

beschlagnahmen secuestré.

beschließen dezide; ressolve.

beschmutzen macé; sporcé.

beschnuppern tofé.

beschränkt curt.

beschreiben descrive.

Beschreibung descrizion.

beschuldigen acusé; encolpé.

Beschwerde lament; lamentanza.

beschwindeln embroié.

beschwingt lesier.

beschwören sconjuré.

besiegen vence.

Besitz avei; ben; posses; roba.

besitzen avei; possedei.

Besitzer patron.

besoffen cioch.

besondere spezial.

besonders cis; dandadut; dantaldut; dret; mascima; mascimamenter; pesonder; souraldut; spezialmenter; en spezie ↦ spezie.

besorgt cruzié.

besser meio; miec; miour | sich für etwas Besseres

halten se creie chissachi ↦ chissachi.

bessern armendé; corege; emendé | sich bessern se comedé ↦ comedé; se emendé ↦ emendé.

bestätigen confermé.

bestätigt confermé.

bestatten sepolì.

bestehen ester; passé; sté1.

bestellen comané; ordiné.

bestellt coltivé.

bester1 otim; prum.

Bester2 miour.

Bestes mi3; miour.

besteuern agravé.

bestialisch da bestia ↦ bestia.

bestimmen destiné.

bestimmt destiné.

Bestimmtheit | mit Bestimmtheit per zerto ↦ zerto.

bestrafen ciastié; punì.

Bestrafung castighe; premio.

Bestürzung scomoviment.

Besuch vijita.

besuchen ciafé; vijité | besuchen gehen jì a chirì ↦