Page:Tjarita Ki-Asdoera.pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
351
TJARITA KI-ASDOERA. HET VERHAAL VAN KI-ASDOERA.

Poë harita keneh ngan tĕpi ka lĕmboer(6) Djadjawaj, pĕrnahna sakalereun Tjitĕngah. Toeloej meuting sapeuting.

Didinja geus njampak astiten wadana Katoembiri djeung astiten wadana Tjiseureuheun sĕrta njarandak pirang pirang djĕlĕma pada sadija pakarang, kajaning bĕdil, golok, toembak, bĕdog, balijoeng, patjoel djeung lijan lijanna pakarang. Isoekna poë djamahat antero(7) djĕlĕma djĕlĕma laleumpang ka pamatang Hoeloe Gawan(8), sakalereun Tjitĕngah keneh. Barang geus koempoel kabeh di pamatang Hoeloe Gawan toeloej djoeragan patih miwarang ka hidji hadji, ngaran hadji Baris, meuleum mĕnjan tina sabab dek njatjar di pamatang Hoeloe Gawan(9) pikeun njijeun goeboeg pasagi. Saënggeusna eta hadji ngoekoes toeloej sakabeh djĕlĕma djĕlĕma ngalatjar, lĕgana kira kira toedjoeh poeloeh toembak pasagi.

Barang anggeus njatjar pigoeboegeun, djoeragan patih nimbalan ka djoeragan wadana, jen eta djĕlĕma djĕlĕma koedoe dibagi bagi, pikeun ngala hoë opat poeloeh lima djĕlĕma, ngala awi salapan poeloeh lima, ngala hateup opat poeloeh lima, ngala tjaï lima, sasesana ngarala kajoe(10) geusan piadjireun.

Ari noe ngala tjaï dikapalaän koe hidji hadji, ngaran hadji Tarminah,(11) djeung pangoeloe(12) Bodjong Koneng; eta doewa djĕlĕma beunang milih.

Dien dag kwamen wij slechts tot aan het gehucht Djadjawaj, gelegen ten noorden van Tjitĕngah. Wij bleven een nacht over. Daar ontmoetten wij de assistent wadana's van Katoembiri en Tjiseureuheun, die bij zich haddental van lieden voorzien van wapens, zooals geweren, kapmessen, pieken, hakmessen, bijlen, patjoels en andere.

Den volgenden dag — vrijdag — begaven allen zich naar den heuvelrug Hoeloe Gawan ten noorden van Tjitĕngah.

Toen zij reeds verzameld waren op den heuvelrug Hoeloe Gawan, gaf de patih last aan een hadji, hadji Baris genaamd, om wierook te branden, omdat men een stuk van het bosch op den heuvelrug Hoeloe Gawan wilde wegkappen om een vierkant wachthuis te bouwen. Nadat die hadji wierook gebrand had, begonnen allen het bosch weg te kappen, over eene uitgestrektheid van ongeveer 70 vierkante roeden. Nadat men het terrein voor het wachthuis had opengekapt, gaf de patih aan den wadana last om die lieden te verdeelen: vijf en veertig moesten rotting, vijf en negentig bamboe, vijf en veertig atĕp, vijf water halen; de rest moest hout voor de staketsels halen.

Zij, die water haalden, werden aangevoerd door een hadji, genaamd hadji Tarminah, en door den pangoeloe van Bodjong Koneng. Deze twee lieden waren uitgezocht.