Page:Tjarita Ki-Asdoera.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

noe dina goeboeg, aja noe di leuit, tina sabab teu tjoekoep ĕnggon.

Barang kira kira tĕngah peuting malĕm sĕnen aja sora maoeng djeung sora djĕlĕma gagawokan.

Ari gĕr diboro koe djĕlĕma loba, njata jen aja djĕlĕma koe maoeng(34) ti leuit ngaran Saiman.(35)

Peuting harita keneh ladjoe disoesoel, dikira meunang gĕnĕp atawa dalapan toembak djaoehna teu kapanggih.

Tina sabab geus teu kapanggih bae, kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang mariksa ka koering: „Koemaha ijeu djĕlĕma geus djaoeh kira kira dibawana?”

Pioendjoek koering kantĕnan geus djaoeh.

Ladjĕng kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang ngĕrsa moelih bae.

Tidinja bral sakabeh ka pamondokan. Harita di dinja tĕritoeng(36) roesoeh.(37)

Geus kitoe aja timbalan kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang, jen eta doewa toewan noe aja di Tjirambĕtoek koedoe ditejang.

Tidinja kandjĕng dalĕm miwarang ka djoeragan patih djeung ka djoeragan wadana sĕrta ka baris astiten, nja eta astiten Katoembiri, astiten Moendjoel djeung astiten Tjiseureuheun, sĕrta mantri oeloe oeloe; tapi teu pati aja noe wani.

Nja eta baris astiten njaoer koering soepaja nejang eta doewa toewan ka Tjirambĕtoek.

wachthuis overnachtten; er logeerden ook lieden in de schuren, omdat er geen plaats genoeg was. 's Nachts ongeveer ten half twaalf ure hoorde men het geluid van een tijger en tegelijkertijd een mensch schreeuwen.

Toen men zich daarheen begaf, kreeg men zekerheid, dat een man, Saiman genaamd, door een tijger uit eene schuur was weggehaald.

Men ging hem achterna dien nacht nog tot op een afstand van zes of acht roeden, maar vond hem niet. Daar men hem niet gevonden had, vroeg de resident van Rĕmbang mij: „Hoe is het, zou die man al ver weggevoerd zijn?”

Ik antwoordde, dat hij zeker al ver weggevoerd moest zijn.

Daarop wilde de resident van Rĕmbang terugkeeren.

Allen begaven zich naar hun nachtverblijf. Verder bleef het onrustig.

De resident van Rĕmbang gaf last, dat de heeren, die te Tjirambĕtoek waren, afgehaald moesten worden.

De regent trachtte het te laten doen door den patih, de wadana's en assistent wadana's, namelijk de assistent wadana van Katoembiri, Moendjoel, Tjiseureuheun, en den mantri oeloe oeloe, maar zij durfden geen van allen.

De assistent wadana's riepen mij, opdat ik die twee heeren te Tjirambĕtoek zou gaan halen.