Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LV.pdf/405

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

375

"Dipoe(n)doet koe ngaing, Aki berangngantrang, diprĕdikakeun sabawa kita".

Toeloej poelang Aki berangangantrang

Fol. 18.

bari nangngis, mĕlang koe na kai seuweu.

Rek mireungngeuh ka sangratoe, mireungngeuh deui ka patih Harija(ng) bangnga, toeloej mireungeuh ka sarirana di a(n)djeun.

Lila-lila eling tjari(ta), hatoer ka sangratoe: "kaoela anak andika".

Ngareungeuhheun bangkeureuhheun: "mirĕsĕp", hatoer sakitoe.

Lila-lila toeloej eling, sangratoe dipoe(n)doet soengkĕlangna doehoeng.

Arina dibireungeuh soe(ng)kĕlangna doehoeng, beh poen Naga loeme(ng)gang.

Saoer sangratoe: "eunja hidap[1] anak ai(ng)".

Kahatoer ka njai iboena.

Toeloej dirawoe, dipangkoe, ditjeungtjeurikan.

Saoer Tjioeng manarrah: "rama, iboe, kaoela nĕda waris?"

Saoer sangratoe: "ĕnggeus beakkeun koe na kai la(nj)tjeuk, koe patih Hariang bangnga."

"Aja soteh kari pandaj domas koerang hidji, eta waris aing ka hidap".

Toeloej disoehoenkeun waris.

Sangratoe toeloej ditjalikkeun, didjadjarkeun deung na kai la(nj)tjenk deung patih Harijang bangnga ditoeloejkeunna, djĕngan patih Tjioeng manarah mare(n)tahkeun noesa tiloe poeloeh tiloe.

Alamna ra-

Fol. 19.

toe Galoeh pitoengewoe tahoen.

  1. Er. staat hadap.