Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, LV.pdf/404

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

374

Toeloej dibawa ka Ninina.

Ari diboeka, behna moerangkalih, ĕndog disileungleumkeun kĕris.

Toeloej diteundeun moerangkalih.

Toeloej dilorok, dipaningigoerkeun.

Lawas-lawas datang ka tĕgoeh tjangtjoet.

Mangka dibawa mojan koe na kai

Fol. 17.

ajah.

Bwat[1] tjioeng.

"Ajah, nahaeun eta?"

"Ngaranna tjioeng, anakking".

Bot indoengna, bwat bapana, bwat anakna.

Poer hiber bapana.

"Ajah, ka mana eta arahna?"

"Piarahheunan ka daleum dajeuh."

Ah, ngaran aing Tjioeng manarah".

Ĕ(n)do(g) toeloej disilengleumkeun.

Toeloej mĕgar, dingarankeun Singarat taradjang.

Mangka rame di daleum dajeuh noe keur rak[2] sawoengngan.

"Ajah, aing ma(h) hajang ngadoekeun hajam aing".

"Moelah, anakking, bisi eleh marrang".

Mĕngkĕna moerangkalih hajam toeloej dikelek, doehoeng toeloej disoengkĕlang.

Toeloej angkat, ditoetoerkeun koe na kai ajah.

Datang ka pagĕllaran, herran ningali oerang pagĕlarran.

Katingali koe patih Harijang bangnga kahatoer ka sangratoe.

Toeloej disaoer ka djogan.

Saoer sangratoe: "ari eta, seuweu saha?"

"Kaoela noehoen, anak kaoela".

  1. Ondere vorm van bot.
  2. Lees: rek.