Page:The Lord’s prayer in five hundred languages.pdf/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.

Altai-Tartar. (Siberia.)


Amharic. (Abyssinia.)


Amoy (Vernacular).

Goán ê Pē toà tī thiⁿ-ni̍h, goān lí ê miâ tsòe sèng; lí ê kok lîm-kàu, lí ê chí-ì tio̍h chiâⁿ tī tōe-ni̍h chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-ni̍h; só͘ tio̍h-ēng ê bí-niû kin-â-ji̍t hō͘ goán; goán sià-bián tek-tsōe goán ê lâng, kiû sià-bián goán ê tsōe; bo̍h-tit hō͘ goán tú-tio̍h chhì, tio̍h kiù goán chhut pháiⁿ; in-ūi kok, koän-lêng, êng-kng lóng sī lí-ê kàu tāi-tāi; sim só͘ goān.


Aneityum. New Hebrides.)

Ak Etmama an nohatag, Etmu itaup nidam. Etmu yetpam nelcau unyum. Uhmu imyiaiji intas unyum an nobohtan, et idivaig an nohatag. Alaama aiek nitai caig inacama an nadiat ineig. Um jim aru tah nedo has unyima aiek, et idivaig ecra eti aru tah nedo has o atimi vai cama aijama. Um jim atau irama an nedo oop aiek, jam imyiatamaig cama va niji itai has. Et idim unyum aiek nelcau, im nemda, im nimyiahpas, irai iji mesese. Emen.