Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/153

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.


625 Yergum, or Taroh. Murchison Hills, Muri Province, Nigeria.

Ko nzu num ngo wa zi nim nap Inan zu wa ginañ mi ku nañ mi. Mk. 1917


625 Yiddish, or Judæo-German. Jews in Europe and America.
625 Hebrew char.

וָואדִין גָאט הָאט דִיא וֶועלְט אַזוׂי כְּט, אַז עֶד הָאט גֶעגֶעכֶּען זֵײן אֵײנְ־גֶעכּוׂידֶענֶען, אַז אִיטְלִיכֶעד וָואם גְלוׁיכּט אָן אִיהם זָאל נִיט פֶעדְלוׂידֶען װֶעדֶען, נֵײעֶדְט עֶד זָאל הָאכֶּען דָאם עֶכִּיגֶע לֶעכֶּען.

1913


625 Yiddish.
625 Rabbinic char.

1821


626 Yoruba. Lagos Hinterland, S. Nigeria.

Nitori O̩lo̩run fe̩ araiye tobẽ̩ ge̩ ti o fi O̩mo̩ bíbi rè̩ kans̩os̩o funni, ki e̩nike̩ni ti o ba gbà a gbó̩ ma ba s̩egbé, s̩ugbo̩n ki o le ni ìye ainipe̩kun. 1930


627 Zande (Pazande). Borders of Belgian Cong, A.-E. Sudan, and French Eq. Africa.

Bombiko Mbori a kpi ñemu aboro a kpi zegino du, wa ko a fu baṅgisa Wiliko, ya gu ni ka idi pako ni kpi ṅga te, ni ñe ni uṅgani kindi. 1921