Page:Soendaneesch Leesboek met inleiding en aanteekeningen.pdf/24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

gan tèh kagoengan poetra istri hidji. Ajuna bakal sina imah-imah, sareng bakal dibahanan salaksa rèjal. Noe buhngar ngawangsoelan: Nja bener omong sampèan. Noe djoelig ngomong dui: Lamoen kitoe mah, poetra djoeragan sina ka koering baè. Koering trima dipaparinan doewit salapan rèwoe baè.


6.

Aja hidji toekang dagang, arèk balajar, mawa busi sapikoel ka sobatna, serta mihapè nundun iju datang ka balik dui. Dimana gus sababaraha boelan toekang dagang tèh balik, bari toeloej ka sobatna, mènta busina. Omong sobatna: Sobat, kaoela karoenja ka andjun, tapi èta busi adjengan gus tu aja; dihakanan burit. Ari noe boga busi tèh api-api ngandel ka omong sobatna, serta hèran ngadèngè noe biju tèja.

Gus sababaraha poè anakna èta anoe njimpen busi tèja njaba di loeloeroeng. Kapanggih koe toekang dagang, disoempoetkun baè, hantu kanjahoan koe bapana. Gus kitoe èta datang ka sobatna, noe boga busi tèja, ari omongna: Èh sobat, kaoela iju kur soesah katjida hatè sabab anak kaoela, noe dipakè kanjaah, ajuna lungit. Ngadjawab sobatna: Aèh, kaoela mirunguh anak sampèan wet dibawa hiber koe hulang. Omong dui noe boga anak tèh: Koemaha datang ka bunang, sababna anak kaoela tèh gus rada gedè, djung moal enja hulang bisa ngadjoengdjoengkun ka manèhna. Ngadjawab noe boga busi: Sobat, montong hèran sampèan tina perkara noe tadi tèja, sababna dina nagara, dimana aja busi sapikoel dihakan burit datang ka bèak, tangtoena hulang ogè bisa mawa baroedak.

Ari bapa boedak tèh tjitjing, hentu ngawangsoel; toeloej dipoelangkun busi tèh. Ari anakna toeloej disèlèhkun ogè.


7.

Aja hidji toekang ngangon moending di sisi luwung. Aja