Page:Soendaneesch Leesboek met inleiding en aanteekeningen.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

VOORREDE.


Mijn vroeger voornemen om een Soendaneesch Leesboek uit te geven van eenigzins grooten omvang, bevattende proza en poëzie, heb ik laten varen. Thans bied ik den beoefenaar van het Soendaneesch eenige proza-stukken aan, terwijl ik later een afzonderlijken bundel dichtstukken wensch te geven. Daaraan is voor het oogenblik nog geene behoefte, en eene uitgave van Soendanesche poëzie mag, dunkt mij, wel worden voorafgegaan door een Woordenboek. In den eersten tijd zal het mij wel niet mogelijk zijn dat te leveren, te meer daar ik vooraf gaarne eene beknopte Spraakkunst van het Soendaneesch zou willen opstellen.

Zoodra mogelijk hoop ik die te doen verschijnen, en ik vraag daarvoor alleen nog een weinig geduld.

G.

Leiden, 1 April 1874.