Page:Progreso - 3a yaro.pdf/91

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
61
BIBLIOGRAFIO

La Suno Hispana (januaro) plendas, ke ula Espe­ran­tista jurnali publikigas kelka olsa artikli sen indikar la fonto, o mem kun falsa subskribi, quale originala verketi. Kad ol ne savas, ke to esas la konstanta metodo di la « honestuloj », qui regnas en Esperantuyo ? Omno esas komuna ad omni, en la granda rondo familia » ! Yen la homi, qui qualifikis ni « plajiisti » e « raptisti » ! Li tante kustumas plajiar e raptar, ke li agas tale reciproke, por pruvar sua « frateso » !

Revue mensuelle du Teaching-Club d’Ixelles (novembro 09) kontenas bona artiklo da So O. Van Slijpe pri la LI. e pri Ido, quan Dlo Simon docas en la Teaching-Club (rue de Berlin, 20, Ixelles). On montras tre bone, ke la lernado di la LI. nule nocas o konkuras, sed plu juste helpas la lernado di la vivanta lingui. Lernar e propagar la LI., « to esas laborar por la futuro ! »

La Revue du Mois publi­ki­ginte la 10 sept. artiklo da So Aymonier plena de malvera o tendencoza aserti, ni sendis ad ol rektifika artiklo ; So Aymonier, refutita, penis defensar su per altra… fantazii, quin ni devis itere refutar ; ed omna ta repliki aparis kune en la No di la 10 februaro. Ni ne repetos hike la kustumala legendi di la fanatiki : nia lektanti ja tro konocas li. Ni rimarkas nur, ke So Aymonier (autoro di Kompleta Gramatiko di Esp.) penas diminutar maxime posible la difero di Esperanto e di Ido, por malaltigar l’originaleso di Ido : « Ido debas omno ad Esperanto, mem la reformi quin ol realigis ![1] ». Ed on penas inferar de to, ke « la reformisti devas penar por persuadar, konvinkar, demonstrar, restante disiplinoza e fidela a l’organizuro, quan l’Espe­ran­tisti donis a su ». On oblivyas : 1e ke ni ne esas e nultempe esis Espe­ran­tisti, ke do ni ne obligesis « restar fidela » ; 2e ke ta fideleso postulas acepto di la Fundamento, quan nula serioza homo povas « respektar » ; 3e ke l’organizuro, quan on donis a l’Espe­ran­tisti (e ne : quan li donis libere a su ipsa), esas tute senyura ed autokrata, segun la konfesi di sa chefi ipsa ; 4e fine, ke ni efektive penas persuadar, konvinkar e demonstrar[2] ; sed ke la mastri di Esp. severe exkluzas omna diskutado de sua jurnali, « persekutas » la diskutemi per boikotado ed ex­komuni­kado, e vicigas la libera diskutado per sencesa mentii e kalumnii,

  1. Dume, altra fanatiki deklaras laute, ke Ido havas nulo komuna kun Esp. ed esas tute nuva linguo ! Kompatinda kontredici, qui pruvas la sincereso di sua autori !
  2. Ton ni facas konstante en Progreso : sed qua jurnalo Espe­ran­tista audacas recensar o nur nomar Progreso ? Tute kontre, l’aparo di Progreso esis por la mastri di Esp. la max granda skandalo e l’okaziono di nuva ataki e riprochi : tante li amas la libereso di opiniono ! Nia max granda krimino, segun li, esis institucar exter Esperantuyo la libera diskutado, quan li autokrate exkluzis de la santa populo !