Page:Progreso - 3a yaro.pdf/90

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
60
PROGRESO

La Réforme alimentaire (januaro ; Paris e Bruxelles). — Vejetarismo e L.I. da Lietn. A. Giminne. Nia devota propaganto montras ke la LI. (en sa max perfekta formo, Ido) interesas rekte la vejetarismo, quale omna inter­naciona movado, qua relatigas adheranti de multa nacioni ed obligas li korespondar, kongresar, e c. Ol esus anke tre utila en la loki di kuracado, en qui kunvenas personi de diversa lingui ; e c. Fine, la linguo Ido, same kam la vejetarismo, esas peno por reformar o plubonigar la homala vivo per la lecioni di la cienco e di la sperienco : Idisti e vejetaristi esas homi, qui ne volas sequar la tradiciono e la blinda uzado o kustumo, sed nur la raciono.

New-York Tribune (14 januaro) publikigis artiklo da So Jespersen, en qua on lektas ico : « La nuva linguo (Ido) ne esas tam richa kam l’angla, tam eleganta kam la franca, tam potenta kam la germana, o tam bela kam l’italiana ; sed ol esas certe plu richa kam la franca di Anglo, plu potenta kam l’italiana di Germano, e plu bela kam la germana di Italiano ». Ta humuroza frazo expresas funde la sama penso, quan ni enuncis tale : Por judikar yuste la Ll., on ne devas komparar ol a sua patriala linguo, sed a la stranjera lingui, quin ol povos vicar (t. e., kompreneble, a la malfacileso, quan omna stranjera linguo ofras a singlu, ed a la maniero sempre tre penoza e difektoza, per qua singlu parolas ed uzas irga stranjera linguo).

Monat-Rosen des Schweiz. Stu­denten­vereins (Luzern, 15 jan.). — Langue int. de la Délégation : Ido ? Qu’est-ce ? da So A. Creux : pledo por la LI., rezumo di la historyo di la Delegitaro, e expozo kompleta di la gramatiko. To esas modelo di propagal artiklo, tre simpla, klara e konciza.

Schwei­ze­rischer Jünglings-Bote (Bern, 1 januaro). — Mondo-linguo por la yuna kristani, da F. S. Nia amiko rekomendas la LI. a la grupi di yuna kristani, qui havas inter­naciona relati. La LI. existas, on bezonas nur lernar ol. Rezumo di la gramatiko, e specimeno : La perdita filyo.

L’Écho loudunais (16 januaro) publikigis, quale exerco, la texto : Ido en la komerco, aparinta en nia No 22, p. 617.

L’Echo loudunais (23, 30 jan., 6, 13 febr.) duras la publikigo di lecioni pri Ido, insertante singlafoye nuva exerco-texto e la traduko di l’antala. Ex. : Oran-Zeb ; La furtisto e la ciencisto ; Piron e la santa Virgino.

Le Progrès (Lyon, 13 januaro) en humuroza kroniko : Lyon en la 21a yarcento, « naracas » ke Esperanto primitiva ricevis, quale omna vivanta lingui, kelka modifiki qui simpligis ol, per ula reformi qui konstitucas la sistemo Ido. Ni esperas, ke la redaktisto esas profeto !