Page:Progreso - 3a yaro.pdf/88

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
58
PROGRESO

vicigar lia multa signizita literi per digrani ? » (Stupida argumento, qua ne bezonas refuto !) — Altra da So Baller, membro di l’ldo-Klubo Progreso en Wien, qua tre bone pledas por Ido, e denuncas la « volupükaji » di Esp. — Fine, triesma da So Mayer, qua asertas, ke « la max bona Esp. » esas… la latina (Yes, por ti qui havas la tempo lernar ol ; sed li esas e sempre plu esos la min multi ; dum ke Ido esas vere « la latino di la populo »). — Omna ta polemiki esas bona por nia linguo, nam li igas ol konocata da la publiko senpartia, qua facile judikos, kad ol esas vere la max bona.

The Monist (Chicago, oktobro) insertis letro da So O. H. Mayer : Malaya ne aceptebla, respondanta a la redaktisto di ta revuo. La nuna situeso ne esas simila a la dekado di Volapük, nam on povos de nun selektar inter du dialekti tute pronta, fondita sur la sama principi, dum ke Volapük ne povis reformesar sen des­truk­tesar ; to pruvas ke la solvo di l’ problemo atingis stadyo di stabileso. L’Europani ne abandonos lia penso-formi por adoptar la malaya od irg altra exotika linguo. La redaktisto respondas, ke li ne abandonos oli plu volunte por artificala linguo. To pruvas, ke il tute miskonocas nia verko, qua esas nur la quintesenco di l’europana lingui, do tute konforma a l’europana penso-formi. Segun il, linguo artificala devus esar « algebro di la penso » kon­struk­tita a priori. La historyo montras, ke to esas kimero ne realigebla ; e ni, qui studyis aparte l’algebro di la logiko, repulsas tala ideo plu energioze kam irgu, malgre la kalumniema aserti di ula malsincera adversi, qui, por defensar lia nereguloza e kaosatra linguo, insinuas, ke ni revas ula matematikal regulozeso e rigideso. Ti qui lektas ni e praktikas nia linguo savas ke, quankam logikal e reguloza, ol esas plu flexebla, plu simpla et plu praktikala kam Esperanto kun omna sa idiotismi.

The Birmingham Weekly Post insertis respondo da Espe­ran­tisto a nia amiko So Wright[1] (21 agosto). Il asertas ex. ke la supersigni trovesas en l’ ordinara imprimeyi, e ke Esp. ne esas plu malfacile imprimebla kam la franca ! (Grosa malverajo ; cetere, esas ja malfacila imprimar korekte en Anglio franca texto, pro la supersigni ipsa). Lasta argumento : « l’ inventanto di Ido esas Franco ! » Ho « paca batalanto ! » Ube esas l’ « interna ideo ? » — L’editisto di la jurnalo expresis la saja deziro, ke Esp. ed Ido unionesez e kunfuzesez por la profito e venko di la L. I. Altre, forsan esos plu bona adoptar la latino simpligita (l’editisto ne komprenas, ke latino simpligita e modernigita esus nur altra Esp. od altra Ido !) [4 sept.] Samtempe, « No accents » insistas sur la granda avantajo di Ido, ke la manko de supersigni igus ol imprimebla omnaloke. — So Wright respondis, ke l’uniono esas facile realigebla, e ke la Normanda federo donis bona exemplo (11 sept.)

  1. V. no 19, p. 433.