Page:Progreso - 3a yaro.pdf/84

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
54
PROGRESO

Ido esas imprimebla omnaloke sen ula jeno. On aludas anke la kompatinda taktiko di la fanatiki, qui, ne povante propagar sua linguo, penas nur nocar la difuzo di la nia. To esas probable l’ efekto di l’ « interna ideo », qua inspiras li ! — Uniono. — Kroniko. — Kores­pon­dado.

Espe­ran­tisten (januaro). — Pensi pri vivo e morto, da O. Jespersen (traduko suedana di l’artiklo aparinta en Progr. no 11). — L. I. en Suedo. On raportas pri la kunveno di la klubo di Stockholm ; on decidis aranjar lingual exerci en omna kunveni di la grupo, ed on diskutis (en Ido) la gravo temo di l’alko­ho­lismo, prenante quale « texto » l’artiklo da Dro Hermann en Int. Pioniro no 2. Pose on kantis e ludis komedii en Ido. La suceso di ta vesper­festo esas debata, on dicas, precipue a Dro Liljedahl. So Larsson facas nuva kurso pri Ido en la studento­societo « J. F. T. » — La klubo Propaganto en Stockholm anke institucis diskuti en Ido, e fondis komitato por agitado. — Nia propagado progresas en l’Ordeno di la Bontemplani, danke la protekto di olsa chefi. — Kroniko (pri l’extera landi). — W. Ostwald e la mondo­linguo. La suedana jurnali recensis l’artiklo da Prof. Ostwald pri sa voyajo Ad Stockholm. — Uniono di l’amiki di la L. I.Ido en la komerco. — Kores­pon­dado (letro da laboristo, ex-espe­ran­tisto, qua agnoskis quik la supereso di Ido.) — Ca e Ta (pri la habila metodo, per qua la fanatiki difuzas lia mentiachi tia la mondo). — Ye la Fundamento ! humuroza poemeto, dedikita a la Funda­men­tisti ; unesma strofo : « Sur la Fundamento, Santa Libro ! — Ibe sidas ya — Lingva Komitato. — Nulo facis ol til nun e nulon facas, — E durigos sempre ta futur laboro ».

Inter­naciona Socialisto (januaro). — Ica jurnalo kontenas plu multa pagini, neplus dividita en koloni, e la traduko germana di kelk artikli. — Demokratigo di omna landi. — Prof. W. Ostwald e la mondolinguo. On citas l’artiklo da Prof. W. O. en Berliner Tagblatt. — La mono, trad. Dro Hermann. — Cirkulero di la Borso di laboro en Cherbourg pri e por Ido. — Franca laboristo pri la mondolinguo. — Parolez klare ! sive en Ido, sive en vua patriala linguo, kande vu parolas a stranjeri : bonega konsilo da nia samideano O. Beiche. — Exerco por lerneskanti. — Letro da H. Peus a Le Phare sténo­gra­phique de Rouen. — Alkoholo, kartoludo e mondolinguo. L’alkoholo, la tabako et la kartoludo, qui esas precipua malamiki di omna intelektal exerco ed inteligenta laboro, esas anke malfavoroza a la propagado di la L. I. Un motivo pluse por kombatar ta veneni di la spirito ! — Humuralaji. La mushi ; Bona helpo en l’ embaraseso. — Ek la movado di Ido. — Avizaro. — La kovrilo, nun duopla, kontenas rezumo di la gramatiko e listo de kores­pon­demi.

Basler Nachrichten (25 jan.), tre importanta suisana jurnalo, apertis Ido-Ecke (Ido-angulo) per specimeno di nia linguo : La