Page:Progreso - 3a yaro.pdf/83

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
53
BIBLIOGRAFIO

amendo… quan profitos la grupal kaso ! — Nia movado.Granda viri, da W. Ostwald, recensita da L. Pfaundler. Esas rara evento, vidar granda ciencisto recensata da altra ! Tala evento honorizas Ido. — La naskodial kuko, propaganto di la L. I. (amuzanta rakonto da Yuna Idano). — Signifiko di la saluto per la chapelo, segun Spencer, da A. Waltisbühl. — Du anekdoti da F. Schnee­berger. — La nobla kaptito, da H. Knecht. — Milital epizodo, da Generalo J. de Lj. : — Pri nutral higieno (o : l’avantajo di la kanibaleso !), da R. Gunert. — Rigardi di amanto, da E. Kielhauser. — Biblio­grafio. — Letrobuxo. — On vidas, quante richa ed interesanta esas la kontenajo di un numero di ca jurnalo. La sequanta n° (februaro) kontenos karnaval-suplemento : Ad-avan !

Inter­naciona Pioniro (februaro). — Nia Revuaro. — Universala Metodo (lernolibro di Ido). — Wilhelm Ostwald, biografial artiklo da Prof. R. Lorenz ; nulu esis ya plu kompetenta por rezumar la labori di Prof. Ostwald, e donar ula ideo pri sa ciencala meriti ad omna nia samideani. — Ek nia movado. — Inter­naciona Komisitaro di frigorizo adaptita a fervoyi ed a vapornavi, da E. Mac Pike. Ica samideano deziras, ke ni havez ciencala revuo por difuzo di utila konoci. Sed por to esas tute neutila « fondar nuva jurnalo », kande ni havas Inter­naciona Pioniro, di qua to esas grandaparte la skopo. Nia ciencista amiki devas nur sendar ad ol lia artikli pri temi di populara cienco o pri teknikal informi (quale ja facis Do Hermann, Si Feder, Kielhauser, e So Mac Pike ipsa) e ni tale havos la revuo dezirata. — Hudson-Fulton Festo. — Amikal Averto, da J. de Ljustina : l’autoro konsilas ke nia samideani uzez sempre korekta stilo, e ke la redaktisti di nia jurnali zorgez pri la korekteso o korektigo di l’artikli, quin li insertas. Pluse, on ne devas tradukar litera­turala peci, se on ne esas tre habila ; nam altre on koruptas sua stilo e la linguo ipsa : videz Zamenhof e sa « litera­turala » traduki ! Ni ne devas kopiar ula personal o nacionala stilo, sed konstitucar inter­naciona stilo ; e segun la precepto di So de Beaufront : tradukar l’idei e ne la vorti. — Ong, la granda ucelo di la lago Tahoe, indiana legendo, trad. Marelius. — Diversajo.

Espe­rantisten (decembro) insertas komence la portreti di du Mondo­linguani, Dro Zamenhof et Prof. Ostwald, e facas homajo a l’unesma pri sa jubileo, ed a la duesma pro la Nobel-premyo. Ta duopla homajo esas tute konforma a la mento di omna Idisti ; sed ol esos certe konsiderata quale « sakrilejo » da la « fanatiki », qui ne toleras, ke on komparez ulu a la « rejo di Esperanto ! » — Bon nuv yaro. — L. I. en Suedo : on expozas la progresi, quin nia linguo facas en la suedana jurnalaro, aparte en l’ Ordeno di la Bon­tem­plani e che l’ instruk­tisti. On rimarkigas tre juste, ke Esp. esis exkluzata, per sa ortografio, de omna jurnali, dum ke