Page:Progreso - 3a yaro.pdf/81

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
51
BIBLIOGRAFIO
Tampere (Finlando).

La 13 februaro, en sa yarala kunveno, la Grupo Espe­ran­tista di Tampere, qua til nun restis oficiale « espe­ran­tista », sed studyis Ido por povar libere e sen prejudiki selektar inter la du dialekti, rezolvis abandonar tute la primitiva idiomo e adherar ad Ido. Konseque ol chanjis sua titolo, qua esas nun : Tampere Reform-Esperanto Societo. La prezidanto esas : K. J. Saarinen, 13, Papinkatu.

Usonana riklamo.

Unu de nia amiki informas ni, ke en Frankfurt-am-Main usonana firmo establisis granda rulsketeyo, e pendis en ol grandega skuto, sur qua on lektas :

« Ica sketeyo ne esas ja perfekta, e nultempe divenos tala, nam ni enduktas sempre nuva plubonigi. »

Do, por la tante habila e speriencoza Usonani, la perfek­tige­bleso valoras plu bone kam la perfekteso. On memoras, ke to esas precize la devizo di Ido : nultempe perfekta, sempre per­fekti­gebla. Tala riklamo (se ni volus facar ula) esus do plu bona kam la konstanta riklamo di l’Espe­ran­tisti pri la ne­tuche­bleso e ne­chanje­bleso, qua signifikas reale nur : ne­emende­bleso, ne­kurace­bleso. Ol esus anke plu bona, kam la malsaja riklamo, quan ula « fidelulo » propozis uzar : « Esperanto, la sola linguo helpanta, qua havas supersigni ! »


BIBLIOGRAFIO
JURNALI

La Belga Sonorilo (no 122, 28 jan.). — Prof. Wilhelm Ostwald (artiklo di Berliner Tagblatt ; videz infre). — Quale on kreas kurso : raporto pri la polemiko, quan la fanatiki facis en Verviers kontre Ido, e qua abutis a kurso… di Ido. — Konciliema spirito, da A. Giminne ; nia amiko citas sa korespondo kun hispana Espe­ran­tisto ; ica unesme asertas, ke la plubonigi esas nur iluziono (il ne ja konocis li !), e ke ni ne havas la « fratesala skopo » di Esperanto (Ho ! la « frateso » di la fidela Espe­ran­tisti ! Lektez do La Revuo e la konkuranta revuacho, samideano ! E vu koncios, quante on trompas e mistifikas vu per l’ « interna ideo » !) Pos lektir broshuro pri Ido, il « agnoskas l’ avantaji di Ido », sed… « restas fidela » pro du motivi : unesme, pro koncienco, pro ke esus « ne-nobla » abandonar ol ; duesme, pro ke ol esas plu bela. Il balde agnoskos, ke Ido esas ne nur plu facila, sed plu bela kam Esp. ; do il « restas fidela… » nur por restar fidela ! So Giminne refutas anke ta malvera aserto di la fanatiki, ke li pruvis la supe-