Page:Progreso - 3a yaro.pdf/72

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
42
PROGRESO
Larja, vasta.

Nia germana samideani tendencas intermixar ta du vorti, ed uzas ofte vasta, vasteso vice larja, larjeso. Larja indikas nur un dimensiono, qua opozesas generale a longeso (D. breit, Breite) ; anke ad alteso (D. Höhe) od a profundeso (D. Tiefe). Vasta signifikas : granda segun omna sua dimensioni. Ex. vasta agro esas agro same longa e larja ; vasta salono esas salono same proporcione longa, larja e alta. Nultempe on qualifikos vasta ula salono qua esas longa e ne larja, o larja e ne longa. On povas parolar pri larja rubando, o pri longa rubando, ne pri vasta rubando, e c.

Prego.

Plura germana samideani kritikas la vorto prego, qua korespondas samtempe a D. Bitte e Gebet. Ne nur Bitte direktesas a homi, e Gebet nur a Deo (o supera, super­natural enti), sed « ne omna Gebet kontenas ula Bitte », dicas So Pinth. « Teologie on distingas : Dankgebet, Lobgebet e Bittgebet, nur ica lasta esas prego. La Credo esas Gebet, sed nule Bitte ».

Ni ne audacas expresar opiniono pri la teologial latero di la questiono. Sed semblas lor ke D. Gebet esas plu generala kam prego, e kontenas omna « parolo a Deo », mem ti qui en altra lingui ne nomesas pregi. Exemple on dicas en F. action de grâces, acte de foi, d’espérance, de charité, de contrition, e c. Kompreneble, on ne devas tradukar literale ago di…, sed on povas dicar : expreso di gratudo, di kredo, di espero, di karitato, e c., e rezervar prego por la demandi, quin on direktas a Deo (same kam on direktas demandi a la supera o potenta homi). Cetere, pro ke la « paroli a Deo » konsistas max ofte en « demandi » (mem kande on facas nur homajo, on expresas ankore deziro, ex. « vua volo facesez », e c.), o kontenas generale demandi, on povas indikar li per prego, kun poke extensita senco.

Kazulo.

Albo esas blanka longa robo portata da la sacerdoto dum la meso. Surpliso esas min longa vesto (blanka) sur la sutano. Sed existas anke altra vesto, D. Messgewand, Kasel, E. F. chasuble, I. pioneta, S. casulla (L. casula), quan la sacerdoto portas sur l’albo dum la meso. Ni propozas la vorto kazulo [DEFS]. Ol ne povas esar reale dusenca, nam kaz-ul-o signifikas nulo ; cetere to esas quaze teknikal vorto, uzata en tre specala kazi.

Cadie o hodie.

Me propozas, ke on adoptez specal radiko, hodye,[1] por tradukar F. aujourd’hui, nam la vorto til nun uzata, cadie, povas genitar miskompreno.

  1. Hodie, se on adoptas la regulo da So Jespersen pri l’acentizo (Progreso, II, p. 586).