Page:Progreso - 3a yaro.pdf/62

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
32
PROGRESO

radiko konsum[1]. Esas do timenda, ke on intermixos ta du verbi. Sed altralatere la du senci semblas a ni sat diversa por meritar aparta expreso. On konsomas omnaspeca manjaji, drinkaji, furnisaji : aquo, karbo, gaso, elektro, energio… On konsumas vesti, mobli, instrumenti (per frapado o frotado), stoni, mem diamanti (per frotado). En kelka kazi, la du senci semblas koincidar : skribisto konsomas e konsumas papero, inko, plumi ; fumanto konsomas e konsumas tabako, sigari, e. c. Kad on devas konservar la distingo, od unigar la du verbi ?

Avan-tuko.

Ni heredis de Esperanto la kompozajo avan-tuko (ja plu bela kam antautuko !) por tradukar D. Schürze, E. apron, F. tablier, I. grembiale, S. delantal. Sed ol ne esas justa ; ta obyekto ne esas sempre tuko, ol povas esar ex. ek ledro ; ol anke ne esas sempre vesto : ol existas ex. en veturi, adheranta a la veturo, e tute ne a la korpo di la vehanti. En manko di inter­nacio­neso, on povus propozar la vorto E. apron-o, se la pronunco ne esus tute diversa de l’angla. Se on deziras vorto plu signifikiva o sugestiva, on povus adoptar la Port. avantal-o, qua kontenas nia radiko avan, sen derivar formale de ol (la formal derivajo esus avan-alo, t. e. ulo relativa ad avano.) Komparez la S. delantal, qua havas la sama signifiko[2].

Kompreneble, on ne uzus ta vorto por F. tablier de pont, D. Belag, E. platform, IS. tablero ; nam la metaforal senco esas tute neklara. Sed E. sugestas a ni justa radiko, qua esos cetere utila en multa simila kazi : platformo [DEFIRS] (Progreso, II, No 23, p. 643). Ni havas ja la vorti plata e formo, qui povus kompozar olta, sed esas preferinda adoptar platform quale radiko specala, teknikala.

Fina e finisar.

So Karl Loy (München) propozas adoptar l’adjektivo fina kun la senco D. fein, E. fine, F. fin, I. S. fino, e. c. e vicigar la verbo finar per finisar (analoge a punisar, c. c.).

Rimarko. — Ni ja imaginis ta aranjo. Certe finisar esus justigata (E. finish), quale punisar, perisar, ravisar… Sed ni esis haltigata da la vorto (max inter­naciona) final, qua lor devus divenar fini-sal ! L’adjektivo « fina » povas tradukesar, en sa materyala senco, per malgrosa, maldika ; en sa mental senco, per subtila, delikata (qui havas anke la materyala senco).

  1. Ex. D. Konsum-Verein (societo mutuala di konsomado).
  2. Okazione ni rimarkigas, ke la sufixo (tre generala e poke nedeterminita) ‑al servas por formacar nomi di obyekti relativa a parti di la korpo : frontalo, nazalo (manualo, sed prefere manu-libro), pedalo, pektoralo. Sed kompreneble on ne devas trouzar ta procedo, qua esas precipue utila por retrovar reguloze ula inter­naciona vorti.