Page:Progreso - 3a yaro.pdf/55

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
25
LINGUALA QUESTIONI

perhaps, S. quiza. Forse havas la avantajo finar per la adverbala ‑e ; on povas formacar adjektivo forsa (« sa forsa venko », qua ne esas la sama kozo kam « sa posibla venko »). — La formacuro povese (kp. F. peut-être, E. maybe) ne esas sat regulala.

Otto Jespersen.
Mayesto, majesto.

Mayesto havas la sama y-sono kam D. e altra germanika lingui ; ma majesto esas preferinda pro ke omna lingui skribas j (ecepte I. maestà) e E. F. (e Port.) pronuncas j. On anke prenis j en majoro.

Otto Jespersen.
Adverbo vice adjektivo en Esperanto.

La konocata regulo en Esperanto uzar adverbo en « estas necese », e c., esas simpla polonismo. En la patriala linguo di Zamenhof, « la cirkon­stanco ke la neutro sing. en adjektivi havas sama sono kam la adverbi formacita en ‑o, havis la konsequo ke, kande la subyekto di sentenco esis infinitivo o subsentenco (nebensatz) e kande la sentenco esas nepersonala, on uzas la adverbo en ‑ie, quale predikato, vice la adjektivo ; ex. : to mi jest przyjemnie ( Esp. estas agrable al mi) ; bardzo bylo dobrze i przyzwoicie ( Esp. estus tre bone e konvenante) ». Videz Delbrück, Vergleich. Syntax, III, 18.

Otto Jespersen.
Pri l’akuzativo.

Tre plezas a me la regulo : l’obyekto devas nultempe pozesar inter la subyekto e la verbo. Sed adjuntenda esas la regulo, ke la subyekto sempre preiras la verbo. Se ta regulo valoras, on devas dicar : L’infanto la patrino amas. Sed permisata esez anke, uzar anke altra vortordino e lor skribar l’akuzativo kun n. Do : La patrinon amas l’infanto.

H. Peus.
Ma vice sed.

Me kredas ke nun esas klara, ke esas bona vicigar sed nur per ma e tute abolisar sed. Multi de mea lernanti ofte intermixas sed e se. Me pregas ke l’Akademio balde decidez pri ma, precipue pro ke ja multi uzas ol.

H. Peus.
Pri neplu e neplus.

L’expliki insertita en Progr. no 23 p. 666-667, segun mea opiniono, ne esas tute justa. On permisez a me propozar la yena solvo.

La distingo inter plu e plus esas certe injenioza ed aprobinda. Sed me ne povas aprobar la propozo pri vicigar avan verbo neplu per neplus o ne plus, pro ke, en tala kazo, la senco di plu o di plus esas kelkafoye ne-preciza. Or neplu e neplus esas lia rispektiva negivi, e konseque havas anke senco ne sempre sat preciza.

Explikive : me plu(e) iros aden la foresto esas neklara expresuro, qua povas signifikar tam bone : me iros plu fore o plu longe