Page:Progreso - 1a yaro.pdf/602

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
588
PROGRESO

2e La membri di l’Uniono enskribita ante la 1a aprilo 1909 partoprenos rekte a l’unesma elekto di la Akademio. La kandidati esos prizentata da la Komitato di l’Uniono. En l’Akademio ed en la Komitato, la unesma e duesma trioni submisota a reelekto esos lotriita (indikita per hazardo).

3e Kande un naturala linguo havos adminime 20 membri di l’Uniono, ici esos invitata elektar un riprezentanto (li elektos duesma riprezentanto, kande lia nombro atingos 101, e tale plu).

4e La prezenta Statuti esas provizora. La definitiva Statuti esos fixigita da la Komitato, segun la sama generala principi, per absoluta plumulto.


Ni esperas ke ta proyekto kontentigos omna nia samideani (ecepte kelka detali, quin la futura Komitato povos emendar). Ni pregis So A. Waltisbühl, nia tre fervoroza e devota amiko, idisto de l’unesma horo, aceptar la funcioni di provizora sekretaryo-kasisto di l’Uniono. Ni do invitas omna amiki di nia linguo, e di la linguo internaciona generale, sendar ad il (ne a ni !) lia adhero e suskripto max balde posible, ed omnakaze ante la 1a februaro.

(Videz l’adherilo insertita ica numero. Ni povas furnisar la texto di la Provizora Statuti ed adherili a la personi, qui demandos li de So Waltisbühl, Bahnhof­strasse, 46, Zürich, Suiso).

L. Couturat, L. Leau.
Kelka konsili.

Un de nia Esperantista amiki, Usonano, demandas de ni konsili okazione la futura Esperanto-kongresi. Nia Esperantista amiki esas tute libera por agar segun lia propra judiko e situeso, e segun la lokal e regional cirkonstanci. Sed a ti, qui konsultas ni, ni sempre konsilis e konsilos sempre, ke li restez Esperantisti, t. e. konservez en la Esp. organizo lia loko e rango, por valorigar en ol lia opinioni e deziri, e ne lasar libera domeno a la fanatika od imperema chefi, qui volus exkomunikar, persekutar o boikotar li. Li devas defensar sua libereso e sua plena yuro per omna legala moyeni, aparte se on ekpulsas li de la grupi o societi, o se on lezas li irge. Kompreneble, la membreso di ula Esp. grupo societo nule impedas, ke li divenez membri di nia futura Uniono, se nur li aceptas olsa statuti, cetere max liberala. Evidente anke nia amiki ne devas aceptar en la grupi ed en la kongresi ula infra situeso, ula « deminutio capitis », e permisar, ke on traktez li quale « nefidela » Esperantisti o duesmagrada membri, quin on tolerus nur pro indulgo e karitato. Same li ne povas kontentesar