Page:Progreso - 1a yaro.pdf/601

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
587
KRONIKO

10e Omna voti por elekti povas facesar per letro. La elekti esos facita per absoluta plumulto (duono plus un) de la votanti ye l’unesma votado, e per relativa plumulto de la votanti ye la duesma votado. Omna decidi di la Komitato e di l’Akademio devas votesar da l’absoluta plumulto de la votanta membri. Ta du korporacioni povas kunvenar un o plura foyi en yaro ; omna membro devas esar ante avizita e konsultita per letro pri la questioni decidenda, e povas votar per letro. Por la decidi di l’Akademio, qui chanjos en la linguo ula punto ja decidita, sive da la konstanta Komisitaro di la Delegitaro, sive da l’Akademio ipsa, necesa esos plumulto di du trioni de la votanta membri.

11e Se plura membri di l’Uniono asocias su en formo irga, grupo o societo lokala, regionala o specala, lia asocio restas komplete nedependanta de l’Uniono. Tamen, l’Uniono enskribos quale adherinta a su ipsa omna asocii qui demandos to, sub la du sequanta kondicioni : 1e la asocio havas quale eskluziva o precipua skopo la propago di la L.I. di la Delegitaro ; 2e ol kontenas adminime quar membri di l’Uniono. Ta asocii devos konseque komunikar a la Komitato lia statuti e la nomi di lia membri Unionani.

12e La dissolvo di l’Uniono esos rezolvita, kande ol esos demandata da l’absoluta plumulto de la existanta membri. Li devos samtempe decidar pri l’uzo di la havajo di l’Uniono.

13e La eskluzo di un membro di l’Uniono pro irga motivo povos esar decidita da la Komitato per plumulto de du trioni.

14e Irga chanjo en la Statuti di l’Uniono od en sa skopo devos esar decidita da la Komitato per plumulto de du trioni, e sancionita da la riprezentanti per la sama plumulto.

15e Omna questioni decidota da l’Akademio o da la Komitato (inkluzite la propozi di chanji en la linguo od en la Statuti, di dissolvo di l’Uniono, e. c.) devas esar publikigata en Progreso, por libera e publika diskutado, tri monati adminime ante la komenco di la voto[1].

Tranzitala aranji.

1e La membri di l’Uniono enskribita ante la 1a februaro 1909 partoprenos rekte. (t. e. sen mediato di riprezentanti) a l’unesma elekto di la Komitato. La kandidati esos prizentata da la konstanta Komisitaro di la Delegitaro.

  1. La redaktistaro di Progreso obligas su, kompreneble, insertar omna oficiala komunikaji di l’Akademio e di la Komitato, po pago di la kusto nur por komunikaji plu longa kam un pagino.