Page:Progreso - 1a yaro.pdf/600

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
586
PROGRESO

4o Omna membro suskriptas yare 1 fr. 25 ; la duono di ta sumo esas por l’Akademio, l’altra duono por la kaso di la Komitato (v. § 6). La membri qui suskriptos unfoye 50 fr. esos permananta membri ; ti qui suskriptos unfoye 100 fr. o plu esos protektanta membri. Omna ta sumi esos dividata egale inter l’Akademio e la Komitato.

5e Omna membri enskribita e paginta sua suskripto dum l’antea yaro havos yuro partoprenar l’elekto di riprezentanti, segun la sequanta reguli e proporcioni. Omna membro, enskribigante su, deklaras qua esas sa naturala linguo. Omna linguo havos tam multa riprezentanti, kam ol havos centi de ani en la membri de l’Uniono. Omna ani di un sama linguo elektos omna riprezentanti di ta linguo per listo (singla votante por omna riprezentanti di sa linguo). Tamen li povos dividesar en plura elektala distrikti (segun landi o regioni) per decidi di la Komitato, segun la deziri di la interesati.

6e La riprezentanti esas elektita por 3 yari, ed esas reelektebla. Li elektas la membri di la Komitato e di l’Akademio, per generala listo (t. e. omnu votas por omna membri di la du korporacioni).

7e La Komitato kontenos admaxime 36 membri, e l’Akademio 24 membri. Sed komence la Komitato kontenos nur 12 membri, e l’Akademio nur 6 membri. La triono di singla korporaciono esas renuvigata per elekto omnayare ; e singla korporaciono decidos, ante omna nuva elekto, pri la augmento di sa nombro (t. e. pri la nuva loki plenigenda). Ol establisos anke la listo di la kandidati, di qua la nombro povos superesar ta di la vakanta loki. Singla decidos pri sa interna organizo (kreo di ofici ed elekto di l’oficisti).

8e L’Akademio esas tute nedependanta, mem finance (v. § 4), de la Komitato. Ol okupas su nur pri la questioni relativa a la devlopo e perfektigo di la linguo. Ol devas respondar en duro di sis monati ad omna questiono o propozo prizentita da tri riprezentanti. Cetere, ol povos respondar ad altra questioni, e publikigar spontane sa labori e decidi, kande to semblos oportuna. Sa oficial organo esas la revuo Progreso.

9e La Komitato administras l’Uniono e riprezentas ol extere en omna praktikal cirkonstanci. Ol nominas delegiti irgube to semblas utila e ne existas lokala grupi adherinta a l’Uniono. La funciono di ta delegiti esas kolektar informi e transsendar li a la Komitato ; rekrutar adheri, organizar kursi, grupi, kontori por la praktikal aplikadi di la linguo (komerco, turismo, kontori por traduki, e. c.).