Page:Progreso - 1a yaro.pdf/599

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
585
KRONIKO

Suedana samideano expresis l’opiniono, ke la Akademio devas esas nedependanta de la Komitato, sed ke la chanji decidita da l’Akademio en la linguo devas esar aprobita da la Komitato, qua riprezentos la praktikal interesti. Esas forsan danjeroza atribuar ad ici quaze veto pri la linguala chanji : to povus genitar rigretinda konflikti inter la du korpi, qui havos tute diversa skopi e kompetentesi. Il propozas plue, ke la chanji, quin on povos omnatempe propozar, studyar e decidar, esez aplikata nur ye fino di kinyara periodi, dum qui la linguo restus ne chanjata : to quietigus la lernanti e l’editisti. To esas atencinda e reflektinda propozo (analoga a decido facita por Idiom Neutral da l’Akademi).

La sama korespondanto konceptas nia organizo quale dividata en landala societi, subdividata en lokala grupi, e. c., tale ke la central chefaro komunikas kun la membri per la landala e lokala chefari. Tala plano esas teorie tre bela ; sed praktike, on ne povas impozar ad omna membri di sama urbo o di sama lando la mediato di la lokala societo. E se plura societi formacesas en sama lando od urbo, quan de li l’Uniono prenos quale mediato ? To genitus senfina malfacilaji e disputi. Nia devizo devas esar : societi e grupi libera en Uniono libera.

Inspirita da omna ta konsili e konsideri, ni emendis nia Proyekto di Statuti quale sequas, separante, por plua klareso, la Tranzitala aranji de la permananta reguli. On rimarkos, ke la Komitato e l’Akademio esos elektita, l’unesma foyo, per rekta (nemediata votado, por ke omni membri povez partoprenar ol, mem se li ne havus riprezentanto pro la malmulteso di la samlinguana membri.

Provizora Statuti.

1o L’Uniono di l’Amiki di la Linguo internaciona havas la unika skopo, unionar en komuna agado omna personi qui aprobas l’ideo di la LI. quale ol esas definita per la Deklaro di la Delegitaro por adopto di linguo helpanta internaciona[1].

2o Pro ke la Komitato elektita da la Delegitaro esis til nun la max kompetenta e senpartia autoritato pri la questiono di la LI., l’Uniono adoptas e propagas la Linguo internaciona di la Delegitaro, tala quala ol rezultas de la labori e decidi di la Komitato e di la konstanta Komisitaro. Ol ne konsideras ta linguo quale perfekta e netuchebla, sed quale sempre perfektigebla segun la sama principi, qui direktis la dicita labori e decidi.

3o L’Uniono kontenas membri de du sexui e de omna landi (evanta 18 yari adminime), qui promisas lernar la linguo, praktikar ol en omna okazioni e difuzar ol segun lia povo e moyeni.

  1. Hike on citos en noto la 2 unesma paragrafi di ta Deklaro.