Page:Progreso - 1a yaro.pdf/597

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
583
KRONIKO

kolektala membreso di altra societi kam ilista societi (ex. komercala, ciencala o literaturala societo propozas adhero e postulas yuri di membro, quankam en sa membri forsan multi ne esas ilisti)[1] ; 5e la regional e profesional asocii trapasas (krucumas) l’uni l’altri, tale ke okazione la sama personi esas trifoye, o plu multe, membri di l’Uniono sub diversa vesti ; 6e on renkontras multa neposiblaji en la reciproka kalkuli ; la grupi postulas parto de la suskripti di sua membri por su e detrimentas tale altra loki, ube existas nula grupo, tale ke la ibea membri de l’Uniono pagas konseque plu alta proporciono de la generala spensi ; 7e lor la grupi unionas su naturale hike ed ibe en grup-asocii, ed enduktas per to en l’Uniono partikularismo, interna opozi e diverganta interesti. Mallonge, quankam un od altra de ta detrimenti ne povas esar tute supresata, pro ke on ne povas impeder la formaco di grupi, tamen l’Uniono devus adminime eliminar principe de la kadro di sa organizeso ta fonto di malagrablaji, deklarante : « Por ni existas nula grupi o societi ».

.....« Me partoprenas en la direkto di tuta seryo de societi di max diversa speco ed ampleso. Sed en omni egale me facis sempre la max malbona posibla sperienci pri l’admiso di sub-asocii quale membri, apud altra persona membri. Sed se on admisas nur sub-asocii e nule la individui quale rekta membri, lor la tuta organizo dissolvesas ».

Konkluze, la max bona konstituco esas, ke la grupi restez tute nedependanta de l’Uniono, precipue ye financal vidpunto. L’Uniono postulos nulo de li, ed anke ol atribuos a li nul aparta yuro ; to semblas a nia max kompetenta konsilanti la max bona moyeno konciliar l’uneso di l’Uniono kun la libereso di la grupi.

Por kontentigar la objekti suprecitita, ni vidas nul altra moyeno kam reducar la suskripto (por omna membri sen irga distingo) a duono, t. e. a fr. 1,25 (1 shilling, 1 mark, e. c.) Tale ol povos impedar nulu adherar e suskriptar ad irga grupo o societo, ed inverse on povas esperar ke l’adhero a grupo impedos nulu pagar ta malgranda suskripto a l’Uniono.

Uli timas, ke multi kontentijos per adhero a grupo, e ne opinionos utila adherar a l’Uniono, qua ofrus a li nula perceptebla, palpebla avantajo. Sed ol ofras a li la yuro di votar e konseque partoprenar ad omna decidi pri linguala e praktikala questioni, qui interesas la komuna entraprezo. Ol donas a li, po ta malgranda sumo, parto di la direkto di la tuta afero, parto di autoritato o di « suvereneso », parto anke di responsiveso e di kontrolo : semblas ke to valoras ya la modesto suskripto postulita ! La konsti-

  1. Pri ta Societi, qui, havanta skopo tute diversa de la LI, volos o voluntos helpar praktike nia entraprezo ed adoptar nia linguo, li povos sempre adherar a la Delegitaro, qua duras existar. [N. D. L. R.]