Page:Progreso - 1a yaro.pdf/596

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
582
PROGRESO

kripti : la izolita membri povus plendar, ke on postulas de li plu multo kam de la grupigita membri, e ke on kargas li per suplementa « imposto », sen donar a li irga yuro od avantajo plue. Se on atribuas a la suskriptanti ye reducita preco la sama yuro di voto, on lezas ulmaniere la ceteri ; se on ne donas a li ta yuro, li havas nula motivo por pagar mem la reducita preco.

Un de nia amiki propozis ke on reducez, por la grupi, la yuro di voto, o la nombro di la voci, en sama proporciono kam la suskripti. Singla grupo determinus ipsa la quantono de la individual suskripto (2 fr. 50 supozite) di sa membri, quan ol varsus a la kaso di l’Uniono ; ed ol ricevus tam multa voci, kam multople la tuta sumo kontenus 2 fr. 50. Exemple, se grupo de 20 membri varsus 0 fr. 50 por singla membro, ol varsus entute 10 fr., ed ol havus 4 voci (t. e. sa membri, pagante a l’Uniono 1/5 de suskripto, havus single 1/5 de voco). Sed ta procedo enduktus l’Uniono en komplikita kalkuli ed omnaspeca malfacilaji kun la grupi. Semblas tre preferinda, ke la grupi esez tute separata e nedependanta de l’Uniono ye financal vidpunto. Cetere, ta metodo (qua aplikesas sucese en kelka Societi) povos sempre uzesar da la grupi ipsa. Reprenanta la sama exemplo, la supozita grupo povos pagar 4 suskripti (integra) por 4 de sa membri, e havos tale la 4 voci, quin la dicita metodo atribuus ad ol ; la rezultato esos exakte la sama, sed l’Uniono nule intervenos en ta aranjo, e ne bezonos mem konocar ol. Suficas, ke ol admisez grupi, de qui nur kelka membri adheras rekte a l’Uniono[1].

Cetere, la opiniono di la konstanta Komisitaro pri ta grava punto esis konfirmata da la tre saja ed autoritatoza konsili di Dro Borgius. Il opinionas, quale ni, ke l’Uniono devas esar asocio di personi, e nur di personi. « Kompreneble, ta personi esos tute libera formacar inter su regional o profesional grupi. Sed to esas lia privata afero ; e me ne vidas quan detrimento havus, admisar nur individui quale membri di l’Uniono ». Tala grupigo esas certe utila por la propagado ; sed esas nule necesa, ke ta grupi esez, per su ipsa, membri kolektala di l’Uniono. Il malkonsilas tre decidite l’admiso di grupi o subasocii quale rekta membri di l’Uniono, pro la sequanta motivi : « 1e Tam balde kam on admisas kolektala membri, on falas en senfina malfacilesi pri la yusta divido di la yuri e devi di I’membri (suskripti, riprezenti, votoyuro, e. c.) ; 2e quik ageskas la personal tendenci, disputi, ambicyi, influi, e. c. ; 3e on devas aceptar la tre jenanta instituco di la « nerekta (mediata) membreso » ; 4e aparas la questiono di la

  1. Ni ne bezonas dicar, ke l’abono a Progreso o ad altra jurnalo esos nule obliga, e ke ti qui ne povos abonar su persone povos, sive lektar l’exemplero o l’exempleri di lia grupo, sive prenar, per irga aranjo facile imaginebla, un abono por pluri.